Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Summaries & ExamTests with Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Statistical Methods for the Social Sciences

   Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Statistical Methods for the Social Sciences

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat zijn statistische methoden? – Chapter 1
   • Welke soorten steekproeven en variabelen zijn er? – Chapter 2
   • Hoe werkt beschrijvende statistiek? - Chapter 3
   • Hoe gebruik je kansverdelingen voor statistische inferentie? - Chapter 4
   • Hoe maak je schattingen voor statistische inferentie? – Chapter 5
   • Hoe gebruik je significantietoetsen? – Chapter 6
   • Hoe vergelijk je twee groepen met elkaar in de statistiek? – Chapter 7
   • Hoe kun je het verband tussen categorische variabelen analyseren? – Chapter 8
   • Hoe werken lineaire regressie en correlatie? – Chapter 9
   • Welke vormen hebben multivariate verbanden? – Chapter 10
   • Hoe analyseer je multipele regressie? – Chapter 11
   • Hoe werkt ANOVA? – Chapter 12
   • Hoe werkt multipele regressie met zowel kwantitatieve als categorische predictoren? – Chapter 13
   • Hoe construeer je een model voor multipele regressie van extreme of sterk gecorreleerde data? – Chapter 14
   • Hoe werkt logistische regressie? – Chapter 15
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are statistical methods? – Chapter 1
   • What kinds of samples and variables are possible? – Chapter 2
   • Wat are the main measures and graphs of descriptive statistics? - Chapter 3
   • What role do probability distributions play in statistical inference? – Chapter 4
   • How can you make estimates for statistical inference? – Chapter 5
   • How do you perform significance tests? – Chapter 6
   • How do you compare two groups in statistics? - Chapter 7
   • How do you analyze the association between categorical variables? – Chapter 8
   • How do linear regression and correlation work? – Chapter 9
   • Which types of multivariate relationships exist? – Chapter 10
   • What is multiple regression? – Chapter 11
   • What is ANOVA? – Chapter 12
   • How does multiple regression with both quantitative and categorical predictors work? – Chapter 13
   • How do you make a multiple regression model for extreme or strongly correlating data? – Chapter 14
   • What is logistic regression? – Chapter 15

  Booksummary with former editions

  WorldSupporter

  Key differences: between the 5th and 4th edition of the book

  • In the 5th edition, the book also focuses on software packages R and Stata in addition to SPSS and SAS
  • New examples are used in the 5th edition to explain the material
  • In the 5th edition, chapters 5, 13 and 14 are supplemented with new topics
  • In the 5th edition, chapter 16 has been dropped

  Related summaries & other materials with Statistical Methods for the Social Sciences

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Wat zijn statistische methoden? – Chapter 1

  Wat zijn statistische methoden? – Chapter 1


  Wat is statistiek en hoe kun je het leren?

  Statistiek wordt steeds meer gebruikt om het gedrag van mensen te bestuderen, niet alleen door de sociale wetenschappen maar ook door bedrijven. Het is voor iedereen mogelijk om statistiek te leren gebruiken, zelfs zonder veel wiskundige voorkennis en zelfs met angst voor statistiek. Het belangrijkst hierbij zijn logisch nadenken en doorzettingsvermogen.

  Om statistische uitspraken te kunnen doen, moet er eerst data verzameld worden. Data zijn verzamelde observaties van een kenmerk van belang. Bijvoorbeeld de mening van 1000 mensen over of marihuanagebruik wel of niet moet worden toegestaan. Zulke data kan gegenereerd worden aan de hand van o.a. enquêtes, experimenten en observaties. Ook kunnen databases worden gebruikt, informatie die al verzameld is in bijvoorbeeld politierapporten en patiëntendossiers.

  Statistiek bestaat niet enkel uit getallen die verkregen zijn uit data, het is breder. Statistiek betekent het geheel van methoden voor het verkrijgen en analyseren van data.

  Wat is het verschil tussen beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek?

  Bij statistiek wordt allereerst aan de hand van een ‘design’ een planning gemaakt van hoe data wordt verzameld. Vervolgens zijn er twee vormen van statistische analyse; beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek. Beschrijvende statistiek vat de informatie uit een verzameling data samen, zodat de data makkelijker te begrijpen is. Inferentiële statistiek maakt voorspellingen aan de hand van data. Afhankelijk van het doel wordt bepaald van welke vorm van statistiek er sprake is: als er wordt samengevat is het beschrijvend, als er voorspellingen worden gedaan is het inferentieel.

  Om de verschillen tussen vormen van statistiek beter te begrijpen, zijn een aantal basisbegrippen belangrijk. De subjecten zijn de entiteiten die worden geobserveerd bij een onderzoek, meestal mensen maar soms families, scholen, steden etc. De populatie is het geheel van subjecten die je wilt onderzoeken (bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking). De populatie wordt hierna aangeduid in formules met de hoofdletter N. De steekproef is een beperkt aantal geselecteerde subjecten waarover je daadwerkelijk data gaat verzamelen (bijvoorbeeld 1000 Nederlanders uit verschillende provincies). De steekproef wordt met de kleine letter n aangeduid in formules. Het uiteindelijke doel is iets te leren over de populatie, maar omdat het onmogelijk is om de gehele populatie te onderzoeken, trekt men een steekproef.

  Beschrijvende statistiek is zowel te gebruiken als er data beschikbaar is voor de gehele populatie en voor enkel de steekproef. Inferentiële statistiek is alleen van toepassing op steekproeven, omdat er voorspellingen voor de nog onbekende toekomst worden gedaan. De definitie van inferentiële statistiek is het doen van voorspellingen over een populatie, gebaseerd op data verkregen uit een steekproef.

  Het doel van statistiek is om meer te weten te komen over de parameter. De parameter is de numerieke samenvatting van de populatie, ofwel de onbekende waarde die iets zegt over de uiteindelijke toestand van het geheel. Het gaat dus niet om de steekproef maar om de populatie. Kort gezegd is de parameter de waarde van belang. Een belangrijk onderdeel van inferentiële statistiek is daarom beoordelen hoe representatief een steekproef is.

  Een populatie kan echt zijn (bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking) of nog conceptueel (bijvoorbeeld het deel van de Nederlandse bevolking dat in de toekomst aan longkanker lijdt).

  Welke rol speelt software in statistiek?

  Software zorgt dat complexe methoden makkelijk toe te passen zijn. De meest gebruikte software voor statistiek is SPSS, R, SAS en Stata.

  Welke soorten steekproeven en variabelen zijn er? – Chapter 2

  Welke soorten steekproeven en variabelen zijn er? – Chapter 2

  Wat zijn variabelen en hoe kun je ze meten?

  Elk meetbaar kenmerk van een subject heet een variabele. Het is een kenmerk dat kan variëren in waarde tussen verschillende subjecten in een steekproef of populatie (bijvoorbeeld geslacht, inkomen, mening). Het nut van variabelen is dat ze de spreiding weergeven, hoeveel een waarde varieert. Bijvoorbeeld het aantal biertjes dat studenten per week consumeren. De waarden die een variabele kan aannemen, vormen de meetschaal ofwel het meetniveau. Er zijn verschillende meetniveaus; verschillende manieren om variabelen in te delen.

  Ten eerste zijn er kwantitatieve en categorische variabelen. Kwantitatieve variabelen hebben een meetniveau met numerieke waarden, zoals leeftijd, aantal broers en zussen, inkomen. Categorische variabelen (ook wel kwalitatieve variabelen genoemd) hebben een meetniveau met categorieën, zoals geslacht, burgerlijke staat, religie. Hier is ook te zien hoe de meetniveaus zijn verbonden aan de statistische analyses: bij kwantitatieve variabelen kun je wel een gemiddelde berekenen (bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd), en bij categorische variabelen kan dat niet (het gemiddelde geslacht valt bijvoorbeeld niet te berekenen).

  Hoe werkt beschrijvende statistiek? - Chapter 3

  Hoe werkt beschrijvende statistiek? - Chapter 3

  Welke tabellen en grafieken worden gebruikt voor beschrijvende statistiek?

  Beschrijvende statistiek dient om een overzicht te creëren van de data en deze samen te vatten. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatieve en categorische data. Bij deze typen data kunnen niet altijd dezelfde beschrijvende statistieken gebruikt worden.

  Bij categorische data is het voor het overzicht het makkelijkst als de categorieën in een lijst staan met achter iedere categorie de frequentie (hoe vaak een waarde voorkomt). Om de categorieën beter met elkaar te kunnen vergelijken, worden vaak ook de relatieve frequenties weergegeven. De relatieve frequentie van een categorie geeft aan hoe vaak een subject binnen deze categorie valt, in vergelijking tot het geheel. Dit is te berekenen als percentage of als proportie. Het percentage is het totale aantal observaties binnen die categorie, gedeeld door het totale aantal observaties * 100. Er kunnen ook proporties berekend worden. Dat gaat op dezelfde manier, maar dan vermenigvuldig je niet met 100. De som van alle proporties moet uiteindelijk 1.00 zijn, en de som van alle percentages moet 100 zijn.

  Hoe gebruik je kansverdelingen voor statistische inferentie? - Chapter 4

  Hoe gebruik je kansverdelingen voor statistische inferentie? - Chapter 4

  Wat zijn de basisregels van kansen?

  Willekeur is erg belangrijk bij het verzamelen van data, het idee dat er bekend is welke observaties mogelijk zijn, maar nog niet bekend welke er daadwerkelijk voor gaan komen. Kansen spelen daar een rol. De kans (probability) is de proportie van het aantal keren dat een bepaalde observatie voorkomt in een lange sequentie van soortgelijke observaties. De lange sequentie is hierbij belangrijk: naarmate deze langer is, wordt de kans steeds nauwkeuriger. De proportie uit de steekproef gaat dan steeds meer lijken op de proportie uit de populatie. Kansen kunnen ook worden weergegeven in percentages (bijvoorbeeld 70%) in plaats van in proporties (bijvoorbeeld 0.7). Een specifieke tak binnen de statistiek gaat uit van subjectieve kansen, deze tak heet Bayesiaanse statistiek. Het merendeel van de statistiek draait echter om de reguliere kansrekening.

  Hoe maak je schattingen voor statistische inferentie? – Chapter 5

  Hoe maak je schattingen voor statistische inferentie? – Chapter 5

  Hoe maak je puntschattingen en intervalschattingen?

  Steekproefdata is te gebruiken voor het schatten van parameters die informatie geven over de populatie, zoals het gemiddelde en proporties. Bij kwantitatieve variabelen schat je het populatiegemiddelde (bijvoorbeeld hoeveel geld er gemiddeld is besteed aan medicijnen in een bepaald jaar). Bij categorische variabelen schat je populatieproporties voor de categorieën (bijvoorbeeld wie er wel of geen zorgverzekering heeft in een bepaald jaar).

  Hoe gebruik je significantietoetsen? – Chapter 6

  Hoe gebruik je significantietoetsen? – Chapter 6

  Uit welke vijf delen bestaat een significantietoets?

  Een hypothese is een voorspelling dat een parameter binnen de populatie een bepaalde waarde heeft of binnen een bepaald interval valt. Er valt een onderscheid te maken tussen twee soorten hypotheses. Een nulhypothese (H0) is de veronderstelling dat de parameter een bepaalde waarde aanneemt. Daar tegenover staat een alternatieve hypothese (Ha), ook wel onderzoekshypothese genoemd, de veronderstelling dat de parameter juist in een bereik buiten die waarde valt. Meestal is de nulhypothese geen effect en is de alternatieve hypothese wel effect. Bij een significantietoets (ook wel hypothesetoets of kortgezegd toets) wordt meestal onderzocht of er genoeg ondersteunend materiaal is voor de alternatieve hypothese. Een significantietoets vergelijkt puntschattingen van parameters met de verwachte waarden van de nulhypothese.

  Hoe vergelijk je twee groepen met elkaar in de statistiek? – Chapter 7

  Hoe vergelijk je twee groepen met elkaar in de statistiek? – Chapter 7

  Wat zijn de basisregels voor het vergelijken van twee groepen?

  In de sociale wetenschappen worden vaak twee groepen met elkaar vergeleken. Bij kwantitatieve variabelen worden gemiddelden vergeleken, bij categoriale variabelen proporties. Wanneer je twee groepen met elkaar vergelijkt, creëer je een binaire variabele: een variabele met twee categorieën (soms ook wel dichotoom genoemd). Stel bijvoorbeeld dat je mannen en vrouwen vergelijkt, dan creëer je een binaire variabele ‘geslacht’ met de twee categorieën mannen en vrouwen. Het vergelijken van deze groepen is een voorbeeld van een bivariate statistische methode.

  Hoe kun je het verband tussen categorische variabelen analyseren? – Chapter 8

  Hoe kun je het verband tussen categorische variabelen analyseren? – Chapter 8

  Hoe maak en interpreteer je een kruistabel?

  Een kruistabel (contingency table) bevat categorische data waarbij de uitkomsten van alle mogelijke combinaties worden weergegeven. Een 4x5 kruistabel heeft 4 rijen (van links naar rechts) en 5 kolommen (van boven naar beneden). Een kruistabel geeft vaak percentages weer, dit wordt relatieve data genoemd.

  Een conditionele verdeling betekent de data die afhankelijk is van een bepaalde conditie, hiermee worden percentages weergegeven ten opzichte van een subtotaal, bijvoorbeeld vrouwen die verkouden zijn. Een marginale verdeling geeft de afzonderlijke aantallen weer. Een simultane verdeling geeft percentages weer ten opzichte van het geheel van de steekproef.

  Hoe werken lineaire regressie en correlatie? – Chapter 9

  Hoe werken lineaire regressie en correlatie? – Chapter 9

  Wat zijn lineaire verbanden?

  Regressieanalyse is het onderzoeken van verbanden tussen kwantitatieve responsvariabelen en verklarende variabelen. Regressieanalyse heeft drie aspecten: 1) onderzoeken of er een verband bestaat tussen de variabelen, 2) bepalen wat de sterkte is van dit verband en 3) een regressieformule maken om zo de waarde van de responsvariabele te kunnen voorspellen aan de hand van de verklarende variabele.

  De responsvariabele wordt weergegeven met y en de verklarende variabele met x. Een lineaire functie houdt in dat er een rechte lijn is door de datapunten in een grafiek. Deze functie heeft deze vorm: y = α + β (x). Hierbij is de Griekse letter alpha (α) de intercept, en de Griekse letter bèta (β) de hellingscoëfficiën

  Welke vormen hebben multivariate verbanden? – Chapter 10

  Welke vormen hebben multivariate verbanden? – Chapter 10

  Welke rol speelt causaliteit in verbanden?

  In veel wetenschappelijke studies wordt gekeken naar meer dan één of twee variabelen. Multivariate methoden worden dan gebruikt. Vooral de causale relatie tussen variabelen wordt veel bestudeerd, maar een causale relatie vaststellen is niet gemakkelijk. Het schijnbaar causale verband kan namelijk ook worden veroorzaakt door een andere variabele. Met statistische controle wordt bekeken of een verband tussen variabelen verandert of zelfs verdwijnt als de invloed van andere variabelen wordt verwijderd.

  Hoe analyseer je multipele regressie? – Chapter 11

  Hoe analyseer je multipele regressie? – Chapter 11

  Hoe ziet een model voor multipele regressie eruit?

  Een bivariaat model heeft als basis E(y) = α + βx ; een model met slechts een predictor (x) en twee variabelen (x en y). Een multipele regressiemodel is een model dat meerdere verklarende variabelen en eventueel ook controlevariabelen aankan. Een multipele regressieformule heeft de vorm: E(y) = α + β1x1 + β2x2.

  De verschillende verklarende variabelen krijgen nummers: x1, x2, etc. Als er een verklarende variabele bij komt, dan wordt β2x2 aan de formule toegevoegd. De parameters in deze formule zijn α en β1 en β2.

  Hoe werkt ANOVA? – Chapter 12

  Hoe werkt ANOVA? – Chapter 12

  Hoe vervangen dummyvariabelen categorieën?

  Een nominale categorische variabele kan behandeld worden als kwantitatieve variabele (door scores toe te kennen), maar dit is meer geschikt voor gemiddelden berekenen dan voor proporties. Om te voorkomen dat een model een bepaalde orde in de categorieën veronderstelt, kan beter gebruik worden gemaakt van dummyvariabelen. Dit betekent dat observaties worden geclassificeerd in nepvariabelen.

  Hoe werkt multipele regressie met zowel kwantitatieve als categorische predictoren? – Chapter 13

  Hoe werkt multipele regressie met zowel kwantitatieve als categorische predictoren? – Chapter 13

  Hoe zien modellen met zowel kwantitatieve als categorische predictoren eruit?

  Multipele regressie is ook mogelijk met een kwantitatieve als een categorische predictor tegelijk. Hierbij wordt gewone regressieanalyse (voor de kwantitatieve variabele) gecombineerd met variantieanalyse (voor de categorische variabele). In veel studies is het zinvol om te controleren voor een kwantitatieve variabele. Bijvoorbeeld wanneer je de scores van olympische schaatsers (mannen en vrouwen) wilt vergelijken, is het aantal reeds behaalde medailles een zinvolle controlevariabele. Zo’n kwantitatieve controlevariabele heet een covariaat en bijbehorende regressie heet covariantieanalyse (analysis of covariance, ANCOVA).

  Hoe construeer je een model voor multipele regressie van extreme of sterk gecorreleerde data? – Chapter 14

  Hoe construeer je een model voor multipele regressie van extreme of sterk gecorreleerde data? – Chapter 14

  Welke strategieen zijn er voor het selecteren van een model?

  Er kunnen allerlei strategieen zijn om verklarende variabelen wel of niet toe te voegen aan een model. Er zijn drie basisregels voor het maken van een selectie:

  1. Selecteer variabelen die tegemoet komen aan het theoretische doel van het onderzoek (de nulhypothese accepteren/verwerpen), met zinvolle controlevariabelen en medierende variabelen.
  2. Voeg voldoende variabelen toe voor een goeie voorspellende power.
  3. Zorg dat het model simpel blijft.
  Hoe werkt logistische regressie? – Chapter 15

  Hoe werkt logistische regressie? – Chapter 15

  Wat is logistische regressie?

  Een logistisch regressiemodel is een model met een binaire responsvariabele. De uitkomst kan maar twee dingen zijn ('mee eens' en 'niet mee eens'). Logistische regressiemodellen met meerdere categorieën kunnen ook ordinale en nominale responsen aan.

  Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti - 5e druk - Bulletpoints

  Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti - 5e druk - Bulletpoints

  Wat zijn statistische methoden? – BulletPoints 1

  • Bij statistiek wordt allereerst aan de hand van een ‘design’ een planning gemaakt van hoe data wordt verzameld. Vervolgens zijn er twee vormen van statistische analyse; beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek. Beschrijvende statistiek vat de informatie uit een verzameling data samen, zodat de data makkelijker te begrijpen is. Inferentiële statistiek maakt voorspellingen aan de hand van data. Afhankelijk van het doel wordt bepaald van welke vorm van statistiek er sprake is: als er wordt samengevat is het beschrijvend, als er voorspellingen worden gedaan is het inferentieel.

  • Om de verschillen tussen vormen van statistiek beter te begrijpen, zijn een aantal basisbegrippen belangrijk. De subjecten zijn de entiteiten die worden geobserveerd bij een onderzoek, meestal mensen maar soms families, scholen, steden etc. De populatie is het geheel van subjecten die je wilt onderzoeken (bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking). De populatie wordt hierna aangeduid in formules met de hoofdletter N. De steekproef is een beperkt aantal geselecteerde subjecten waarover je daadwerkelijk data gaat verzamelen (bijvoorbeeld 1000 Nederlanders uit verschillende provincies). De steekproef wordt met de kleine letter n aangeduid in formules. Het uiteindelijke doel is iets te leren over de populatie, maar omdat het onmogelijk is om de gehele populatie te onderzoeken, trekt men een steekproef.

  • Het doel van statistiek is om meer te weten te komen over de parameter. De parameter is de numerieke samenvatting van de populatie, ofwel de onbekende waarde die iets zegt over de uiteindelijke toestand van het geheel. Het gaat dus niet om de steekproef maar om de populatie. Kort gezegd is de parameter de waarde van belang. Een belangrijk onderdeel van inferentiële statistiek is daarom beoordelen hoe representatief een steekproef is.

  Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2 Blok 3 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 Blok 3 - RUG
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Children with Disabilities - Batshaw - 7e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Children with Disabilities - Batshaw - 7e druk
  Geprinte samenvatting van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk
  Geprinte samenvatting van Children with Disabilities - Batshaw - 7e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Statistiek II - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Statistiek 2 - RUG
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Algemene Statistiek - JoHo custom edition
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Statistiek 2 - RUG
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 - VU
  Choice Assistance with summaries of Psychological Science - Gazzaniga - 6th edition
  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Physiology of behavior - Carlson - 11e internationale editie (DSM-IV)
  Choice Assistance with summaries of Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff - 2nd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological Science - Gazzaniga - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek - Starreveld - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SPSS Survival Manual - Pallant - 7e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff - 2e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Bachelor 1 - VU
  Samenvattingen Shop Psychologie - VU
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 1 - VU
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychological testing; History, principles and applications - Gregory - 7e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Parenting: A Dynamic Perspective - Holden - 2e druk
  Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition
  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological testing; History, principles and applications - Gregory
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Parenting: A Dynamic Perspective - Holden - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek - Starreveld - 4e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Pedagogiek Bachelor 1 - VU
  Studiebundel Statistiek III - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Statistiek III - RUG
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti - 5e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Statistiek III - RUG
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Psychologie Bachelor 2 - Semester 2 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Bachelor 2 - Semester 2 - VU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Behavioral Genetics - Plomin et al. - 6e druk
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SPSS Survival Manual - Pallant - 7e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek - Starreveld - 4e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Bachelor 2 - VU
  Samenvattingen Shop Psychologie - VU
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 Blok 1 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Blok 1 Pedagogiek B1 - RUG
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije - 7e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Developmental Psychology van Leman et al. - 2e druk
  Geprinte samenvatting van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 1 - RUG
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 Blok 3 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Blok 3 Pedagogiek B1 - RUG
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Sociologie: Een inleiding - Elchardus - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - Valcke - 2010
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijskunde als ontwerpwetenschap van Valcke - 2010
  Geprinte samenvatting van Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Sociologie: Een inleiding - Elchardus - 1e druk
  Geprinte samenvatting van Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - Valcke - 2010
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 1 - RUG
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)