Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk

  Samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 19e druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Online: oefenvragen in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

  • De geprinte samenvattingen bevatten de volgende hoofdstukken:
   • Wat is staatsrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2
   • Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3
   • Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4
   • Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5
   • Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6
   • Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7
   • Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8
   • Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9
   • Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10
   • Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11
   • Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12
   • Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13
   • Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14
   • Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15
   • Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16
   • Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org

  • TentamenTests in chapters bij de 18e druk
  • BulletPoints in chapters bij de 18e druk

  JoHo WorldSupporter.org

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht.

  Daarnaast komen de belangrijkste ontwikkelingen naar voren die zich daarin de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

  Tevens wordt er aandacht besteed aan de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel, de verhouding regering-parlement, het proces van wetgeving en grondwetsherziening, rechtspraak en rechtsbescherming, de grondrechten, decentralisatie, de structuur van het Koninkrijk en de invloed van de Europese integratie op het Nederlandse staatsrecht. Het boek is geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs.

  Wat is staatsrecht? - Chapter 1

  Wat is staatsrecht? - Chapter 1

  De staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied. De gemeenschap heeft een gemeenschappelijke cultuur en is een rechtsgemeenschap. Haar grondwaarden zijn neergelegd in door dwang te handhaven leefregels. Erkenning door andere staten is geen formeel vereiste. Het kunnen toepassen van dwang ter handhaving van gemeenschapsnormen kenmerkt een staat. Zonder dwanghandhaving van de rechtsorde kan een staat niet bestaan. Geweld door particulieren staat de staat slechts bij hoge uitzondering toe. Noodweer is een voorbeeld van een uitzondering hierop. Er zijn echter ook regels die niet door dwang gehandhaafd kunnen worden, met name staatsrechtelijke regels voor de allerhoogste staatsorganen. Als zo'n staatsorgaan handelt in strijd met zijn wettelijke verplichtingen is het erg lastig om gehoorzaamheid af te dwingen aan dat orgaan. De organen binnen de staat die bevoegd zijn tot het uitoefenen van dwang worden 'organen met gezag' genoemd. Het hangt af van de wijze waarop de staatsgemeenschap is georganiseerd of dit gezag berust bij één persoon of bij bepaalde groepen. Het staatsrecht gaat over de regels die betrekking hebben op de organisatie van deze gezagsorganen en de grenzen van hun gezag. Het staatsrecht is van staat tot staat verschillend en is een product van een historisch proces en dus van de ontwikkeling van een bepaalde cultuur.

  Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2

  Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2

  Bronnen van het staatsrecht zijn:

  • De Grondwet;

  • Gewoonterechtelijke regels;

  • Geschreven regelingen in de vorm van wetten of algemeen maatregelen van bestuur;

  • Internationaal recht.

  Deze bronnen moeten ieder afzonderlijk worden beschouwd. De interpretatie vindt niet plaats door een onafhankelijke rechter, maar door de betrokken instellingen zelf.

  Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3

  Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3

  De staat wordt territoriaal bepaald door de grenzen waarbinnen hij het gezag uitoefent, ten opzichte van alle menselijk handelen dat aan dat gezag onderhevig is. Wat buiten het gebied van de staat gebeurt valt niet onder de werking van het nationale recht maar wanneer inwoners buiten het grondgebied verblijven blijft er wel een band bestaan tussen de staat en die inwoners (de personele werking). De staat is vrij om op zijn grondgebied te bepalen welke organen bevoegdheden hebben en hoever die strekken: de staat heeft: ‘Kompetenz-Kompetenz’. Deze vrijheid wordt erkend door andere staten. Volkenrechtelijk gezien betekent deze vrijheid soevereiniteit. Daarnaast is er vaak een psychologische band tussen de staat en de bewoners van dat grondgebied. Het gaat hierbij om de volksgemeenschap die meestal is ontstaan door een gemeenschappelijk verleden. De staat is dan ook de juridische uitdrukkingsvorm van een gegroeide gemeenschap.

  Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4

  Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4

  De Europese Unie is ontstaan uit drie verdragen: het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) van 1951, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) van 1957 en het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), ook uit 1957. De achterliggende gedachte was dat vormen van economische samenwerking en het wegnemen van belemmeringen voor het economisch verkeer tussen Europese staten de kans op een militair conflict op Europees grondgebied zou verkleinen. De volgende staten zijn (op volgorde) lid geworden van de huidige Europese Unie: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Zweden, Finland, Oostenrijk, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië. Met Kroatië en Servië zijn onderhandelingen in een vergevorderd stadium. In 1993 is het Verdrag van Maastricht in werking getreden en werd de EU opgericht.

  Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5

  Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5

  Volgens art. 42 van de Grondwet wordt de regering gevormd door de Koning en de ministers en is dit dus een samengesteld orgaan, waarin Koning en ministers samenwerken en gezamenlijk optreden. Overigens hoeven niet bij ieder optreden van de regering alle ministers mee te werken. Wanneer de Grondwet eist dat een bepaalde taak aan de regering wordt opgedragen, zonder dat de Koning daaraan mee hoeft te werken, spreekt ze over ‘de regering’. Wanneer de Grondwet of de wet eist dat een bepaalde beslissing door de regering genomen moet worden, zegt men dat die beslissing genomen moet worden ‘bij koninklijk besluit’. Het gaat hierbij om een door de Koning ondertekend besluit. Volgens art. 47 van de Grondwet moeten alle wetten en koninklijke besluiten door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend worden. Dit wordt het 'contraseign' genoemd. Het voorschrift dat een besluit bij koninklijk besluit genomen moet worden is een vorm- en bevoegdheidsvoorschrift dat altijd door de Koning én een minister of staatssecretaris ondertekend moet worden. Voorbeelden van grondwetsbepalingen die een beslissing bij koninklijk besluit eisen zijn art. 44 (instellen ministeries), art. 74 tweede lid (benoeming leden Raad van State voor het leven) en art. 89 eerste lid (vaststellen algemene maatregelen van bestuur).

  Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6

  Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6

  Volgens art. 42 van de Grondwet wordt de regering gevormd door de Koning en de ministers en is dit dus een samengesteld orgaan, waarin Koning en ministers samenwerken en gezamenlijk optreden. Overigens hoeven niet bij ieder optreden van de regering alle ministers mee te werken. Wanneer de Grondwet eist dat een bepaalde taak aan de regering wordt opgedragen, zonder dat de Koning daaraan mee hoeft te werken, spreekt ze over ‘de regering’. Wanneer de Grondwet of de wet eist dat een bepaalde beslissing door de regering genomen moet worden, zegt men dat die beslissing genomen moet worden ‘bij koninklijk besluit’. Het gaat hierbij om een door de Koning ondertekend besluit. Volgens art. 47 van de Grondwet moeten alle wetten en koninklijke besluiten door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend worden. Dit wordt het 'contraseign' genoemd. Het voorschrift dat een besluit bij koninklijk besluit genomen moet worden is een vorm- en bevoegdheidsvoorschrift dat altijd door de Koning én een minister of staatssecretaris ondertekend moet worden. Voorbeelden van grondwetsbepalingen die een beslissing bij koninklijk besluit eisen zijn art. 44 (instellen ministeries), art. 74 tweede lid (benoeming leden Raad van State voor het leven) en art. 89 eerste lid (vaststellen algemene maatregelen van bestuur).

  Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7

  Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7

  Een adviescollege adviseert de regering over wet- en regelgeving. Soms komen ze zelf met beleidsvoorstellen. De Raad van State, met haar brede werkterrein, is niet de enige adviseur van de regering maar wel het hoogste adviescollege. Adviescolleges worden ingesteld wanneer de regering advies wil over deelonderwerpen van het regeringsbeleid waaromtrent deze colleges bijzonder deskundig zijn of waarvan zij de maatschappelijke betekenis door hun ervaring goed kunnen overzien. Een wildgroei van adviescolleges is bezwaarlijk omdat het onderscheid tussen deskundigen en belanghebbenden niet altijd duidelijk te trekken is. Colleges of commissies die ad hoc en dus voor één speciaal onderwerp adviseren, hoeven niet bij of krachtens de wet te worden ingesteld. Dit kan ook bij koninklijk besluit of bij ministeriële beschikking gebeuren.

  Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8

  Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8

  In een democratische rechtsstaat hoort de macht niet bij één orgaan te liggen maar moet er op grond van de leer van de trias politica een verdeling en scheiding van de machten zijn. De verhouding tussen de staatsorganen is historisch gegroeid en ontwikkelde zich in de Europese landen van een stelsel van absolute alleenheerschappij naar een democratisch systeem van ‘checks and balances’ (controles). De verhouding tussen staatsorganen is een product van een historische ontwikkeling, zelfs wanneer een grondwet een op papier waterdichte taakverdeling geeft (zoals bij bijvoorbeeld de VS het geval is). Om de Nederlandse verhoudingen goed te kunnen begrijpen is de geschiedenis van aanmerkelijk belang omdat bij ons de ontwikkeling zonder revolutie voltrokken is en bij grondwetswijzigingen niet meer dan wat noodzakelijke veranderingen in de tekst zijn aangebracht. Het resultaat van de historische ontwikkeling moet dan weer worden bezien in het licht van de grondregels die aan een behoorlijk democratisch staatsbestel ten grondslag liggen (behandeld in eerste hoofdstuk). Historie aan de ene kant en systematisch inzicht in het functioneren van een democratisch staatsbestel aan de andere kant moeten ons leiden bij het interpreteren van grondwetsartikelen, welke de verhouding van de top-organen bepalen.

  Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9

  Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9

  De tweede grondregel van het bestuur, "geen bevoegdheid zonder verantwoordingsplicht", eist dat overal waar een orgaan bevoegdheden heeft, een ander orgaan controle op de hantering daarvan moet kunnen uitoefenen. Dit kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt:

  • Het vooraf afbakenen van de bevoegdheden van een orgaan. Een ander orgaan stelt de wettelijke grenzen vast waarbinnen het orgaan moet blijven.
  • Toetsing achteraf door een derde orgaan om te kijken of het uitvoerend orgaan binnen de grenzen is gebleven

  Hier ontvouwt zich het zuivere stelsel van machtenscheiding, waarbinnen ieder orgaan een specifieke functie heeft. Samenwerking tussen de organen onderling komt niet voor. In het Nederlandse stelsel zijn op allerlei manieren ‘checks and balances’ aangebracht. Dit betekent dat in sommige gevallen samenwerking van bepaalde organen noodzakelijk is en dat achteraf bijvoorbeeld de rechter het bestuur kan controleren. Het parlement kan echter altijd het bestuur controleren. Het Nederlandse stelsel is dus ingewikkelder dan het systeem van zuivere machtenscheiding.

  Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10

  Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10

  De Grondwet vormt geen garantie voor stabiliteit en gehoorzaamheid aan het recht, want hoewel vrijwel alle landen een grondwet hebben wordt de wereld nog steeds geteisterd door revoluties en staatsgrepen. Uiteindelijk berust een constitutioneel regime op de bereidheid van gezagsdragers en bevolking om zich aan de constitutionele regels te onderwerpen. Dit houdt overigens ook niet in dat een grondwet helemaal niet belangrijk is, want toch is ze één van de factoren die een regelmatig functioneren van de staatsorganen kunnen bevorderen. Daarvoor is wel noodzakelijk dat de grondwet in voldoende mate een weerspiegeling vormt van heersende ethische opvattingen en ook past bij de feitelijke machtsrelaties in een land. Wanneer men uitgaat van dit standpunt betekent dit dat een grondwet gewijzigd moet kunnen worden. Wanneer feitelijke verhoudingen en levensbeschouwelijke visies in de samenleving veranderen moet ook een grondwet mee veranderen.

  Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11

  Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11

  Het bestuur gaat in de eerste plaats over het uitvoeren van de Grondwet en de wetten. Er zijn allerlei wettelijke bepalingen die een opdracht aan het bestuur bevatten om besluiten te nemen die rechtsgevolgen voor individuele burgers meebrengen. Deze besluiten noemt men beschikkingen. Daarnaast is er bestuur dat niet bestaat uit het uitvoeren van wettelijke regelingen. Beslissingen over hoe wegen moeten worden aangelegd en hoe een haven moet worden gebouwd moeten door de regering worden genomen. Dergelijk bestuur dat niet door een wettelijk voorschrift is geregeld kan door een minister gevoerd worden uit hoofde van de taak die hem bij het instellingsbesluit van zijn ministerie is toebedeeld. Hij handelt daarbij namens de regering.

  Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12

  Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12

  Het bestuur gaat in de eerste plaats over het uitvoeren van de Grondwet en de wetten. Er zijn allerlei wettelijke bepalingen die een opdracht aan het bestuur bevatten om besluiten te nemen die rechtsgevolgen voor individuele burgers meebrengen. Deze besluiten noemt men beschikkingen. Daarnaast is er bestuur dat niet bestaat uit het uitvoeren van wettelijke regelingen. Beslissingen over hoe wegen moeten worden aangelegd en hoe een haven moet worden gebouwd moeten door de regering worden genomen. Dergelijk bestuur dat niet door een wettelijk voorschrift is geregeld kan door een minister gevoerd worden uit hoofde van de taak die hem bij het instellingsbesluit van zijn ministerie is toebedeeld. Hij handelt daarbij namens de regering.

  Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13

  Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13

  De Grondwet regelt het bestaan van de rechterlijke macht die zowel uit rechters als uit leden die niet met de rechtspraak belast zijn bestaat. Met deze laatsten bedoelt men het openbaar ministerie dat met de vervolging is belast. Aan het hoofd van het openbaar ministerie staat het college van procureurs-generaal, wat uiteindelijk ondergeschikt is aan de Minister van Justitie. Bij de Hoge Raad functioneren ook een procureur-generaal en enkele advocaten-generaal maar deze functionarissen behoren niet tot het openbaar ministerie en hebben meestal ook geen vervolgingstaak. Zij hebben als taak aan de Hoge Raad advies uit te brengen, conclusies genoemd, niet alleen over strafzaken, maar ook over civiele en andere zaken. Rechters houden zich bezig met beslissingen in geschillen van allerlei aard en met strafrechtspraak.

  Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14

  Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14

  Grondrechten (ook wel mensenrechten genoemd) zijn fundamentele rechten die ieder mens heeft vanwege zijn of haar mens-zijn. Van oorsprong bevatten ze negatieve verplichtingen voor een staat. Dit betekent dat de staat de rechten en vrijheden die vallen onder de grondrechten van een persoon niet mag schenden. Toen bleek dat deze negatieve verplichtingen onvoldoende waren om de mensenrechten te waarborgen, zijn de positieve verplichtingen ontstaan. Kort gezegd moet een staat om aan die verplichting te voldoen zekere maatregelen treffen om de rechten te beschermen (mensenrechten moeten dus actief beschermd worden door de staat).

  Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15

  Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15

  De centrale wetgever en het centrale bestuur kunnen ontlast worden van een deel van hun wetgevende en bestuurlijke taak, doordat dit bij de wet wordt overgedragen aan organen van territoriaal gedecentraliseerde, zelfstandige lichamen. Deze lagere rechtsgemeenschappen, zoals de provincies en gemeenten, die niet aan de centrale overheid ondergeschikt zijn, verzorgen een deel van de wetgeving en het bestuur en zijn zelfstandig in hun gebied. Decentralisatie kan functioneel of territoriaal van aard zijn. Territoriale decentralisatie houdt in dat bestuursorganen op hun eigen territorium wetgeving en bestuur verzorgen ter behartiging van hun huishouden. Functionele decentralisatie houdt in dat er bestuursbevoegdheid wordt uitgeoefend over een bepaalde tak van werkzaamheden. Decentralisatie kan ook plaatsvinden naar organen van publiekrechtelijke lichamen die op het gehele grondgebied van het Rijk voor een bepaalde tak van werkzaamheid wetgevende en bestuursbevoegdheid uitoefenen. Het gaat hier om openbare lichamen voor beroep en bedrijf (zoals de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de Nederlandse orde van advocaten). De waterschappen, die een publiekrechtelijke taak op een bepaald onderdeel van de overheidszorg uitoefenen, vormen wat dat betreft een tussenvorm omdat zij werkzaam zijn op een bepaald, territoriaal beperkt gebied.

  Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16

  Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16

  Provincies zijn regionale rechtsgemeenschappen die slechts bevoegdheden hebben voor zover de centrale overheid die niet naar zich toe heeft getrokken. Onze Grondwet gaat ervan uit dat de provincies bestaan. Art. 123 zegt dat provincies en gemeenten bij de wet kunnen worden opgeheven dat op dezelfde manier nieuwe provincies en gemeenten kunnen worden ingesteld. Het tweede lid maakt grenswijzigingen van provincies en gemeenten bij of krachtens de wet in principe mogelijk. Volgens art. 124 van de Grondwet bestaat de taak van provincies uit het regelen en besturen van de huishouding van de provincie en het verrichten van medebewindstaken. Het werkterrein van de provincie beslaat onder meer water- en milieubeheer, het beheer van wegen, regionaal sociaaleconomisch beleid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en het toezicht op gemeenten.

  Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

  Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

  Al enige tijd bestond zowel bij de Nederlandse Antillen als bij Nederland grote ontevredenheid over de bestaande bestuurlijke verhoudingen. Sint Maarten, Bonaire en Curaçao hadden behoefte aan grotere zelfstandigheid. De kleinere eilanden hadden de wens minder afhankelijk te zijn van de grotere eilanden. Een speciaal samengestelde werkgroep gaf als advies het land Nederlandse Antillen op te heffen, de status van land toe te kennen aan Curaçao en Sint Maarten, en aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius de nieuwe status te geven van ‘koninkrijkseiland’. In 2005 zijn er nieuwe afspraken gemaakt die in veel opzichten aansluiten bij het advies van de werkgroep. Op 10 oktober 2010 is het Statuut bij rijkswet in werking getreden. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben een staatsrechtelijke positie gekregen binnen het Nederlandse staatsbestel. In het Statuut is de mogelijkheid voor de eilanden gecreëerd om af te wijken van het Europese beleid.

  Geprinte samenvatting van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Beginselen van de democratische rechtsstaat - UL
  Advies & Assortimentswijzer Beginselen van de Democratische Rechtsstaat - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
  Keuzewijzer voor arrest- en artikelsamenvattingen van Beginselen van de democratische rechtsstaat - UL
  Keuzewijzer voor tentamens maken van Beginselen van de democratische rechtsstaat - UL
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  TentamenTickets bij Beginselen van de Democratische Rechtsstaat - UL
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Beginselen van de democratische rechtsstaat - UL
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UL
  Studiebundel Staatsrecht 1 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Staatsrecht 1 - RUG
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
  Keuzewijzer voor arrest- en artikelsamenvattingen van Staatsrecht 1 - RUG
  Keuzewijzer voor tentamens maken van Staatsrecht 1 - RUG
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  Abonneebundel met online TentamenTests van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen van Staatsrecht 1 - RUG
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - RUG
  Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - VU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pitlo: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van For European Law: An introduction to European law - Schütze - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 1 - VU
  Samenvattingen Shop Rechten - VU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)