Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van For European Law: An introduction to European law - Schütze - 1e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van For European Law

   Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

   

  Inhoud Prints van samenvattingen van For European Law

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1
   • Wat voor regelgeving is afkomstig van de Europese wetgever? - Chapter 2
   • Wat zijn de bevoegdheden van de EU? - Chapter 3
   • Hoe zit het met mensenrechten in Europa? - Chapter 4
   • Wat is rechtstreekse werking? - Chapter 5
   • Wie geniet het primaat? - Chapter 6
   • Wat zijn prejudiciële beslissingen en hoe is staatsaansprakelijkheid geregeld? - Chapter 7
   • Hoe is handhaving in de EU geregeld? - Chapter 8
   • Hoe is het vrij verkeer van goederen geregeld? - Chapter 9
   • Hoe werkt het vrij verkeer van personen in de Europese Unie? - Chapter 10
   • Hoe is het Europese mededingingsrecht opgesteld? - Chapter 11
   • Wat houdt 12. Art. 102 VWEU in? - Chapter 12

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij For European Law

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1

  Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1

  In iedere gemeenschap is een politiek systeem noodzakelijk waarmee regels worden gemaakt, uitgevoerd en wordt geoordeeld over rechtsconflicten. In de Europese Verdragen zijn een aantal instellingen opgericht om Europeesrechtelijke regels te maken, uit te voeren en te oordelen over Europeesrechtelijke rechtsconflicten. Bij de instellingen van de EU gaat het om:

  • het Europees parlement

  • de Europese Raad

  • de Raad van de EU

  • de Europese Commissie

  • het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJ)

  • de Europese Centrale Bank

  • de Europese Rekenkamer

  In de meeste lidstaten is de macht verspreid over drie instellingen te weten wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend. Binnen de EU ligt dat dus iets anders. De instellingen van de EU zijn geregeld in het Verdrag betreffende de EU (hierna: VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de EU (hierna: VWEU).

  In de rest van dit hoofdstuk worden de belangrijkste instellingen behandeld, namelijk het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het HvJ.

  Wat is doet het Europees Parlement?

  Het Europees Parlement heeft relatief weinig macht en werd pas lange tijd na de Raad en de Commissie tot stand gebracht. Sinds 1970 is de macht van het Europees Parlement echter toegenomen. Tegenwoordig vormt het Europees Parlement samen met de Raad het wetgevende orgaan binnen de EU. Doordat het Europees Parlement rechtstreeks wordt gekozen door burgers is het de meest democratische instelling binnen de EU.

  In de rest van dit hoofdstuk worden de verkiezing van de leden en de bevoegdheden van het Europees Parlement behandeld.

  Verkiezing van het Europees Parlement

  In eerste instantie bestond het Europees Parlement uit een delegatie van de leden van de parlementen van de lidstaten. De leden waren aldus afgevaardigde leden van de nationale parlementen. Pas sinds 1979 worden de leden van het Europees Parlement rechtstreeks gekozen door burgers.

  Het Europees Parlement heeft maximaal 751 leden. De Europese Raad beslist hoeveel leden er per lidstaat mogen worden aangedragen, mits die verdeling degressief proportioneel is (variërend tussen 6 en 96 zetels). De verdeling door de Europese Raad is een compromis tussen een democratisch en een federaal stelsel. De degressief proportionele verdeling leidt ertoe dat burgers van Luxemburg relatief gezien tien keer zoveel stemmen hebben als burgers van Engeland, Frankrijk of Duitsland.

  Leden worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Ten aanzien van de verkiezingsprocedures is ook bepaald dat die plaats dienen te vinden conform algemene principes van alle lidstaten. Verder mogen burgers die in andere lidstaten verblijven hun actief en passief kiesrecht conform de regels van de desbetreffende lidstaat uitoefenen.

  Bevoegdheden van het Europees Parlement

  Voorheen had het Europees Parlement alleen controlerende en adviserende bevoegdheden. Tegenwoordig heeft het Europees Parlement tevens wetgevende, budgettaire, controlerende en goedkeuringsbevoegdheden.

  Hoewel het Europees Parlement wetgevende bevoegdheden heeft, heeft het geen recht van initiatief. De bevoegdheid om nieuwe wetsvoorstellen in te dienen ligt namelijk bij de Commissie. Binnen de EU bestaan er twee wetgevingsprocedures, te weten (1) de gewone en (2) een aantal specifieke wetgevingsprocedures. Bij de gewone wetgevingsprocedure werken het Europees Parlement en de Commissie nauw samen. Het recht van initiatief ligt echter bij de Commissie. Bij de specifieke wetgevingsprocedures verschillen de bevoegdheden van het Europees Parlement. Bij de goedkeuringsprocedure moet het Europees Parlement bijvoorbeeld eerst goedkeuring geven voordat de Commissie dat wetsvoorstel mag indienen.

  Ten aanzien van het budgetrecht van het Europees Parlement heeft die bevoegdheid primair betrekking op de uitgaven en niet zozeer op de inkomsten van de EU. Samen met de Raad stellen ze de jaarlijkse begroting van de EU op.

  Ten aanzien van de controlerende bevoegdheden van het Europees Parlement gaat het primair om de bevoegdheid om vragen te stellen en onderzoek te doen. Het Europees Parlement ontvangt bijvoorbeeld rapporten van de Commissie, de Europese Raad en de Europese Centrale Bank. Verder mag het Europees Parlement vragen stellen aan de Europese Raad en de Raad van de EU. Het Europees Parlement mag ook tijdelijke onderzoekscommissies instellen die onderzoek mogen doen in specifieke situaties. Burgers mogen petities starten en een Europese Ombudsman kan klachten onderzoeken over (instellingen van) de EU.

  Ten aanzien van de goedkeuringsbevoegdheden is het Europees Parlement bevoegd om de voorzitter van de Commissie te kiezen en de benoeming van de leden van de Commissie goed te keuren. Daarnaast kan het Europees Parlement ook een motie van afkeuring aannemen tegen de Commissie. Verder wordt het Europees Parlement ook betrokken bij de benoeming van functionarissen van de Europese Centrale Bank, de Europese Rekenkamer en de Europese Ombudsman.

  Wat doet De Raad?

  In 1957 werd in het Verdrag van Rome vastgesteld dat de Raad tot taak had de doelen van het Verdrag te waarborgen. Op basis daarvan had de Raad zowel wetgevende als uitvoerende taken. Hoewel andere instellingen binnen de gemeenschap ook soortgelijke taken hadden, werd de Raad gezien als een centrale instelling binnen de EU. Door de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement en de oprichting van de Europese Raad is ook de rol van de Raad beperkt. De Raad enerzijds en de Europese Raad anderzijds zijn overigens twee aparte instellingen binnen de EU. De Raad komt tezamen in verscheidene samenstellingen, hetgeen afhankelijk is van het desbetreffende (deel)onderwerp, immers het bestaat uit de desbetreffende ministers van de lidstaten. De Europese Raad daarentegen bestaat uit de regeringsleiders van de lidstaten.

  De Raad bestaat dus afhankelijk van het onderwerp uit de desbetreffende minister per lidstaat. Het hangt dus van het onderwerp af welke minister 'zijn' lidstaat vertegenwoordigt. Hoewel er juridisch gezien maar één Raad is, zijn er in de praktijk aldus meerdere soorten samenstellingen mogelijk. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn algemene zaken, buitenlandse zaken, economische zaken en werkgelegenheid.

  De structuur van de Raad en haar wijze van besluiten

  Lidstaten hebben permanente vertegenwoordigers bij de EU. Die permanente vertegenwoordigers, ook wel ambassadeurs genoemd, vergaderen wekelijks in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, ook wel Coreper genoemd.

  Het Comité heeft tot taak de voorbereiding van het werk van de Raad, waarbij kan worden gedacht aan het doen van onderzoek naar de punten die op de agenda staan. Als daarover al overeenstemming wordt bereikt vóór de vergadering van de Raad, dan wordt dat agendapunt gemarkeerd als een 'A item'. Als daarover geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt dat agendapunt gemarkeerd als een 'B item'. Deze 'B items' worden dan nog nader besproken tijdens de vergadering.

  De vergadering van de Raad vindt plaats in Brussel, hetgeen kan worden onderverdeeld in (1) bespreking van wetgevingszaken en (2) bespreking van andere zaken.

  Binnen de Raad kan besluitvorming op twee manieren plaatsvinden, namelijk via een (1) unanieme besluitvorming of een (2) meerderheidsbesluitvorming. Besluitvorming door een unanieme meerderheid wordt door de Verdragen alleen voorgeschreven bij politiek gevoelige kwesties. Besluitvorming door een meerderheid kan ook weer op twee manieren plaatsvinden, namelijk via (1) een gewone meerderheid of (2) een gekwalificeerde meerderheid. Het uitgangspunt is dat de Raad besluit via een gekwalificeerde meerderheid, tenzij de Verdragen iets anders voorschrijven.

  Bij de gekwalificeerde meerderheid heeft iedere lidstaat een aantal stemmen op basis van het aantal inwoners van die lidstaat en een symbolisch compromis. In dat opzicht kan er aldus niet van gelijkheid van lidstaten worden gesproken. Hierdoor is het zo dat bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland evenveel stemmen hebben, terwijl die lidstaten niet allemaal even veel inwoners hebben.

  Vanaf 1 november 2014 treedt er een nieuw systeem van besluitvorming in werking. In de nieuwe besluitvorming neemt de Raad een voorstel aan als 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van 15 lidstaten, vóór stemt. Ook moet in de lidstaten die vóór zijn ten minste 65% van de bevolking van de EU wonen. Wanneer een voorstel het net wel haalt, maar er dus een grote minderheid tegen het voorstel is, dan moet de Raad het voorstel toch nog een keer bespreken als één van de tegenstemmers daarom vraagt.

  De Raad heeft tot taak om, samen met het Europees Parlement, taken op het gebied van wetgeving en het budgetrecht uit te voeren. Verder is het verantwoordelijk voor beleidsmatige en coördinerende taken. Voorheen was de Raad de enige wetgever binnen de EU. Met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement is de Raad echter een medewetgever geworden. Ook de beleidsmatige taken zijn verminderd, in die zin dat momenteel de Europese Raad de algemene beleidslijnen uitstippelt terwijl de Raad per vakgebied bijeenkomt.

  Wat doet de Commissie?

  Ten tijde van de Europese Kolen en Staal Gemeenschap was de Commissie de belangrijkste instelling, omdat het onder andere de doelen van de Gemeenschap moest bewaken. Binnen de EU is de rol van de Commissie toch veranderd door uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement en de Raad.

  De Commissie bestaat uit één afgevaardigde per lidstaat, die wordt gekozen op basis van zijn algemene vaardigheden en betrokkenheid bij Europa. De afgevaardigde wordt gekozen voor de duur van vijf jaar en dient volledig onafhankelijk van de eigen lidstaat zijn werkzaamheden te verrichten.

  De verkiezing van de leden van de Commissie is nogal complex en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de voorzitter van de Commissie voorgedragen door de Europese Raad op basis van de verkiezing en samenstelling van het Europees Parlement. Vervolgens moet het Europees Parlement kiezen of de voorgedragen voorzitter van de Commissie ook wordt gekozen als de voorzitter. In de tweede fase moet de voorzitter van de Commissie samen met de Raad en de lidstaten een lijst voordragen met mogelijke leden van de Commissie. Vervolgens moet het Europees Parlement die lijst goedkeuren. Door dit systeem is gekozen voor een combinatie van de belangen van de EU, het Europees Parlement en de lidstaten.

  De voorzitter en zijn bevoegdheden

  De voorzitter van de Commissie heeft een duidelijk hogere positie dan de leden van de Commissie. De voorzitter heeft daarbij de volgende taken:

  • het vaststellen van de richtlijnen met inachtneming waarvan de Commissie haar taken vervult;

  • beslissen over de interne organisatie van de Commissie en zodoende de samenhang, doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden waarborgen;

  • het benoemen van andere vicevoorzitters dan de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, uit de leden van de Commissie;

  • het vertegenwoordigen van de Commissie.

  Op basis van bovenstaande bevoegdheden heeft de voorzitter relatief veel macht. Hij bepaalt niet alleen de algemene beleidslijnen, maar kan ook intern (op de leden van de Commissie) veel invloed uitoefenen. Hij kan bijvoorbeeld individuele leden vragen om op te stappen.

  De eerste taak van de Commissie is het promoten van de algemene belangen van de EU. In dat opzicht is de Commissie de 'motor' van de Europese integratie. Om die taak goed uit te voeren heeft de Commissie de bevoegdheid om wetsvoorstellen in te dienen, het recht van initiatief. De tweede taak is het toezien op de naleving van het Gemeenschapsrecht. Daarbij mag de Commissie ook secundair recht zoals verordeningen, richtlijnen en besluiten tot stand brengen. Op het gebied van het Europees mededingingsrecht mag de Commissie zelf ook boetes opleggen.

  Het Hof van Justitie van de EU

  Het HvJ bestaat uit het Hof van Justitie an sich, het Gerecht en enkele andere gespecialiseerde hoven. Het HvJ heeft tot taak om de eerbiediging van het recht te verzekeren bij de uitleg en toepassing van de Verdragen.

  In het begin bestond het juridische systeem binnen de EU alleen uit het HvJ an sich. Doordat er echter steeds meer zaken bij het HvJ terechtkwamen ontstond er behoefte aan een tweede instantie. Derhalve werd het Gerecht van Eerste Aanleg tot stand gebracht. Tegenwoordig is die naam echter veranderd in het Gerecht, nu daar tegenwoordig niet louter zaken in eerste aanleg worden behandeld.

  Het HvJ heeft alleen jurisdictie voor zover die in de Verdragen is toegekend. Op basis daarvan kan het HvJ oordelen in:

  • zaken die zijn aangebracht door (inwoners van) lidstaten;

  • prejudiciële vragen de zijn aangebracht door rechters van lidstaten over de uitleg van Gemeenschapsrecht;

  • andere zaken die expliciet in de Verdragen zijn genoemd.

  Op basis hiervan kan men een onderscheid maken tussen zaken die direct (zoals zaken die rechtstreeks van de lidstaten komen) of indirect (zoals de prejudiciële vragen) voor het HvJ komen.

  Wat voor regelgeving is afkomstig van de Europese wetgever? - Chapter 2
  Wat zijn de bevoegdheden van de EU? - Chapter 3
  Hoe zit het met mensenrechten in Europa? - Chapter 4
  Wat is rechtstreekse werking? - Chapter 5
  Wie geniet het primaat? - Chapter 6
  Wat zijn prejudiciële beslissingen en hoe is staatsaansprakelijkheid geregeld? - Chapter 7
  Hoe is handhaving in de EU geregeld? - Chapter 8
  Hoe is het vrij verkeer van goederen geregeld? - Chapter 9
  Hoe werkt het vrij verkeer van personen in de Europese Unie? - Chapter 10
  Hoe is het Europese mededingingsrecht opgesteld? - Chapter 11
  Wat houdt 12. Art. 102 VWEU in? - Chapter 12
  For European Law: An introduction to European law - Schütze - BulletPoints
  Geprinte samenvatting van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Geprinte samenvatting van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Price: 5,00 €
  Stapel Summaries Samenvattingen

  Inhoud: De samenvatting van Introduction to European Law van Schütze behandelt in 12 hoofdstukken de hoofdzaken van de Europese wetgeving. Aan de orde komen ondere mensenrechten in Europa, Prejudiciële beslissingen en staatsaansprakelijkheid, en het Het Europese mededingingsrecht.

  Vorm: geprint, ongeveer 25 pagina's

  Taal: Nederlands

  Kortingsgroep: 
  Korting voor JoHo donateurs vanaf 20%
  For European Law: An Introduction to European Law van Schütze - Boek & JoHo's
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - VU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pitlo: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van For European Law: An introduction to European law - Schütze - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 1 - VU
  Samenvattingen Shop Rechten - VU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)