Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk

  Samenvattingen en TentamenTests van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Europees Recht: Algemeen deel

    Online: samenvatting in chapters

  Online: oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

    Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen bij Europees Recht: Algemeen deel

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Supersamenvatting bij Europees Recht: Algemeen deel - Chapter 0
   • Welke inleidende opmerkingen zijn belangrijk voor Europees recht? - Chapter 1
   • Hoe werkt de Europese wetgeving? - Chapter 2
   • Hoe werkt de Europese uitvoering? - Chapter 3
   • Hoe werkt de interne markt? - Chapter 4
   • Wat houden burgerschap en rechtsruimte in? - Chapter 5
   • Wat houdt het mededingingsrecht in? - Chapter 6
   • Wat doet de Economische en Monetaire Unie? - Chapter 7
   • Wat is er geregeld omtrent externe betrekkingen en buitenlands beleid van de Europese Unie? - Chapter 8
   • Hoe werkt het Europese recht door in de nationale wetgeving? - Chapter 9
   • Welke rechtsgangen staan er open in het Europese recht? - Chapter 10
   • Hoe werkt het gedeelde gezag tussen lidstaten en de Europese Unie? - Chapter 11

  Samenvattingen bij de vorige druk van Europees Recht: Algemeen deel

  JoHo.org: samenvattingen bij de 5e druk

  • Online samenvatting bij de 5e druk
  • Online BulletPoints bij de 5e druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 4e druk

   Grootste veranderingen: van de 6e druk ten opzichte van de 5e druk

  • De eerste twee hoofdstukken van de 5de druk zijn in de 6de druk uitgebreid naar drie hoofdstukken, waarmee de inhoud en indeling van deze hoofdstukken aanzienlijk zijn veranderd
  • Hoofdstuk 10 van de 5e druk is verwijderd en grotendeels over de eerste drie hoofstukken verdeeld
  • De overige hoofdstukken zijn een nummer opgeschoven: hoofdstuk 4 in de 6e druk komt overeen met hoofdstuk 3 in de 5e druk; hoofdstuk 5 met hoofdstuk 4 enzovoorts

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Europees Recht: Algemeen deel

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Supersamenvatting bij Europees Recht: Algemeen deel - Chapter 0

  Supersamenvatting bij Europees Recht: Algemeen deel - Chapter 0

  Het boek Europees recht algemeen deel is geschreven onder redactie van W.T. Eijsbouts, J.H. Hans, A. Prechal, A.A.M. Schrauwen en L.A.J. Senden en bundelt de kennis van 15 auteurs waarvan de meeste werkzaam zijn als hoogleraar Europees recht of daarmee samenhangende vakken. Het is speciaal geschreven als studieboek en daarom is het zo opgebouwd dat losse onderwerpen gemakkelijk te vinden zijn. Vooral de basis van het Europese recht wordt erin uiteengezet. 

  Welke inleidende opmerkingen zijn belangrijk voor Europees recht? - Chapter 1

  Welke inleidende opmerkingen zijn belangrijk voor Europees recht? - Chapter 1

  De Europese Unie is sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal constant in ontwikkeling geweest. Hierdoor zijn er ingewikkelde verhoudingen en procedures ontstaan. Om deze te kunnen begrijpen is het nuttig om iets te weten over de geschiedenis van de Unie en de belangrijkste begrippen. 

  Wat is de geschiedenis van de Europese Unie?

  Rond 1500 werd het relatief kleine Europa een wereldmacht door staten zoals Spanje, Engeland, Frankrijk en Nederland. Dit gebeurde echter wel met veel onderlinge concurrentie en zelfs oorlogen tot in de twintigste eeuw. Na het geweld van de Tweede Oorlog deed Frankrijk in 1950 aan Duitsland het verzoek om een instantie op te richten voor het organiseren van de markt voor kolen en staal, de meest gevaarlijke productie voor oorlogen maar ook de meest lucratieve voor de handel. Hieruit ontstond de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, gesloten door Duitsland, Frankrijk, België, Italië, Luxemburg en Nederland. 

  In 1957 ging de Gemeenschap zich ook richten op een eigen douane-unie, een eigen handelsbeleid en een intern landbouw- en (kern-)energiebeleid met het EEG-verdrag. Tegelijkertijd werd de Euratom, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, opgericht maar deze bleef een bijkomstigheid van de EEG. Er waren toen drie verdragen en dus in theorie drie gemeenschappen, maar in de praktijk werkte deze als één. Daarom werden de verdragen enkele jaren samengevoegd tot de EG. Ondertussen is ze altijd blijven groeien in lidstaten.

  In 1992 werd de Gemeenschap benoemd tot de Europese Unie bij het Verdrag van Maastricht. De Unie was meer gericht op de politiek dan de Gemeenschap was geweest. Toen kwam er ook burgerschap voor EU-onderdanen, neergelegd in artikel 17 EG-verdrag en 20 VWEU. 1999 kwam de euro als gemeenschappelijke munt. De Unie is altijd blijven groeien en ontwikkelen en zal dit ook blijven doen, maar er is ook nog steeds veel kritiek op.

  Welke instellingen en verhoudingen kent de Europese Unie?

  Het stelsel van de Europese Unie lijkt inmiddels het meest op een klassiek stelsel van machtenscheiding of trias politica en op een representatieve democratie. De lidstaten worden in de Europese Raad vertegenwoordigd door hun eigen staatshoofd of regeringsleider en in de Raad door hun eigen regering. De trias politica is als volgt verdeeld:

  1. De wetgevende macht bestaat uit het Europees Parlement en de Raad.
  2. De rechterlijke macht bestaat uit het Hof van Justitie.
  3. De uitvoerende macht bestaat uit de Europese Commissie en beperkter de Europese Raad en de Raad.

  Niet alleen wordt de democratie binnen de Unie gehandhaafd, ook wordt van de lidstaten verwacht dat zij een democratisch nationaal stelsel hebben en beschermen. Van horizontale verhoudingen wordt gesproken als het gaat over de relatie tussen EU-instellingen en van verticale verhoudingen als het gaat over de relatie tussen de Unie en de lidstaten. 

  Wat is materieel Europees recht?

  Het materiële recht gaat over de inhoudelijke beleidsterreinen. Waar de productie van kolen en staal eerst gereguleerd moest worden om nieuwe oorlogen te voorkomen, is dat nu minder belangrijk. Inmiddels is er een gemeenschappelijke markt, landbouwbeleid, mededingingsbeleid en handelsbeleid jegens de rest van de wereld.

  Vooral de gemeenschappelijke markt is een grote motor van de EU. Economisch gezien betreft dit het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal, en juridisch gezien alle wetten die dit mogelijk kunnen maken. Door het vrije verkeer is er ook noodzaak gekomen van Europees strafrecht en migratierecht. Dit is nog sterk in ontwikkeling. 

  Hoe moet de rechtsorde van de Unie worden begrepen?

  Het grootste probleem voor het Europese recht is de verhouding met andere rechtstelsels waaruit de Unie is ontstaan en weer in uitwerkt. Het Europese recht is via verdragen deel van internationaal recht, maar is ook bestemd om te gelden in de nationale rechtstelsels van de lidstaten van de Unie. In het arrest Costa/ENEL werd bepaald dat Unierecht bij een conflict met nationaal recht altijd voorrang heeft. Deze voorrang is nodig voor uniforme werking, maar roept ook veel tegenstand op. Bij de Brexit is dit bijvoorbeeld een belangrijk punt van kritiek geweest. 

  Een belangrijke functie van het Europese recht is die van juridische geschillenbeslechting, ook wel rechtsbescherming genoemd. In het arrest Van Gend en Loos is het begrip 'eigen rechtsorde' geïntroduceerd. De Unie heeft als eigen rechtsorde eigen ontwikkelingen, leerstukken en doctrines. Hier volgt een bepaalde autonomie ten opzichte van de lidstaten uit. 

  Hoe democratisch is de Europese Unie?

  Er wordt wel beweerd dat de EU onmogelijk democratisch kan zijn omdat ze geen enkelvoudig eigen volk heeft, maar in de praktijk zijn er meer staten die dit niet hebben en toch de democratische waarden beschermen in hun nationale stelsel. In artikel 10 VEU staat dat de werking van de Unie is gegrond op de representatieve democratie. De democratie van de Unie kan beter in de praktijk worden getoetst dan in theorie. De Unie heeft vrije verkiezingen sinds 1979 en een afwisseling van de macht per vijf jaar. Ook tracht ze steeds opener te zijn over politieke processen.

  Stampvragen

  • Welke namen heeft de Europese Unie gehad?
  • Wat zijn de belangrijkste beleidsterreinen van de Unie?
  • Welk leerstuk volgde uit het arrest Costa/ENEL?
  • Noem een argument voor en een argument tegen het democratische karakter van de Unie.
  Hoe werkt de Europese wetgeving? - Chapter 2

  Hoe werkt de Europese wetgeving? - Chapter 2

  De Europese Unie beoogt haar doelstellingen te halen door aan de ene kant recht te vormen en aan de andere kant de waarden en beginselen waarop ze is gebaseerd te waarborgen. Zo bekeken is de Unie een morele, normatieve rechtsorde. Unierecht wordt gevormd doordat de politieke instellingen van de EU wet- en regelgevende besluiten nemen. Het Hof van Justitie controleert de eerbiediging van het recht. In dit hoofdstuk wordt gekeken over welk recht het dan precies gaat en welke bronnen er hiervoor zijn. 

  Hoe werkt de Europese uitvoering? - Chapter 3

  Hoe werkt de Europese uitvoering? - Chapter 3

  Het bestuur van de Europese Unie is onder te verdelen in het politiek bestuur en het uitvoerend bestuur. Bij het politiek bestuur moet je denken aan de Europese Raad en de Europese Commissie die besluiten nemen die voorlopen op de wetgeving. Het uitvoerend bestuur is juist ondergeschikt aan de EU-wetgeving en betreft de lidstaten die de wetgeving moeten uitvoeren en toepassen. Het gaat in dit hoofdstuk voornamelijk om het uitvoerend bestuur omdat er uit politiek bestuur zelden concrete wetgeving volgt.

  Hoe werkt de interne markt? - Chapter 4

  Hoe werkt de interne markt? - Chapter 4

  Het begrip interne markt vormt nog steeds het hart van het materiële gemeenschapsrecht. Het recht van de markt is van grote invloed geweest op het ontstaan en ontwikkelen van leerstukken van het Europees recht, zoals dat van non-discriminatie, proportionaliteit, etc. De markt is een van de grote gebieden van inhoudelijke integratie (het bijeenbrengen van afzonderlijke delen onder een gemeenschappelijke noemer). De doctrine onderscheidt negatieve integratie (passieve integratie door middel van verbodsbepalingen in het primaire recht wat voornamelijk bestaat uit de verdragen) en positieve integratie (actieve integratie door het uitvaardigen van de Europese regels van afgeleid recht).

  Wat houden burgerschap en rechtsruimte in? - Chapter 5

  Wat houden burgerschap en rechtsruimte in? - Chapter 5

  Iedereen die de nationaliteit van één van de lidstaten heeft, is burger van de Unie. Het Europees burgerschap is een aanvulling op het nationale staatsburgerschap. Doordat het Europees burgerschap afhankelijk is van de nationaliteit van een lidstaat, blijven het de lidstaten die door middel van hun nationaliteitswetgeving bepalen wie er burger van de Unie is. Lidstaten dienen wel de toekenning van nationaliteit door andere lidstaten te accepteren.

  In artikel 20 lid 2 VWEU is een (niet limitatieve) opsomming opgenomen van de rechten verbonden aan dit Europees burgerschap. Deze rechten zijn grofweg in twee groepen in te delen: politieke en publieke rechten (zoals kiesrecht, diplomatieke bescherming en petitie) en persoonlijke rechten van verkeer of verblijf.

  De ontwikkeling van de Europese rechtsruimte is te zien als een politieke ontwikkeling van de Unie die zijn oorsprong vindt in de doelstellingen van de interne markt, maar die daar inmiddels ver buiten is getreden. De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht betreft beleid op de gebieden van asiel en immigratie, civielrechtelijke en strafrechtelijke samenwerking, harmonisatie en onderlinge erkenning, inclusief overlevering van verdachten en veroordeelden, en politiesamenwerking.

  Wat houdt het mededingingsrecht in? - Chapter 6

  Wat houdt het mededingingsrecht in? - Chapter 6

  Het mededingingsrecht is van oorsprong een buitenbeentje; zij is niet gericht op de lidstaten, maar grijpt direct in op het bedrijfsleven. Normen zijn direct op het bedrijfsleven gericht en de uitvoering van betrokken regels ligt met name in handen van de Europese Commissie (en dus niet in handen van nationale instanties).

  Wat doet de Economische en Monetaire Unie? - Chapter 7

  Wat doet de Economische en Monetaire Unie? - Chapter 7

  De Economische en Monetaire Unie is relatief jong terrein vergeleken met de interne markt. Eerstgenoemde dateert van het Verdrag van Maastricht uit 1992, met invoering van de euro als munt in 2002. De euro werd getroffen door de crisis, die het gevolg was van de financiële crisis in de VS (2008). Deze eurocrisis is voor een groot deel te wijten aan een discrepantie tussen de monetaire unie, die voltooid is, en de Economische Unie, die gebrekkig is gebleken. De crisis geeft dan ook aanleiding tot een snelle ontwikkeling van de Economische Unie.

  Wat is er geregeld omtrent externe betrekkingen en buitenlands beleid van de Europese Unie? - Chapter 8

  Wat is er geregeld omtrent externe betrekkingen en buitenlands beleid van de Europese Unie? - Chapter 8

  Het recht van de externe betrekkingen van de Unie komt voort uit historische ontwikkelingen die worden gekenmerkt door twee motieven. Aan de ene kant is er een sterke organische groei van de externe bevoegdheden van de Unie geweest als gevolg van groei van de interne bevoegdheden. Deze groeit kwam vooral voort uit de toepassing van de zogenaamde implied powers benadering van het Hof van Justitie. Hierdoor ontwikkelde de EU zich langzaam tot een grootmacht in de externe economische politiek.

  Ondanks deze groei bleef het wenselijk vanuit de buitenlands-politieke elite van de lidstaten om een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Dit moest in de ogen van een heleboel lidstaten wel intergouvernementeel gebeuren, door de ermee gemoeide externe soevereiniteit.

  Het Verdrag van Lissabon voegde de eerste pijler (externe economische en ontwikkelingspolitiek) en de tweede pijler (gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) samen in één extern optreden van de Unie, zie artikelen 21 en 22 VEU. De intergouvernementele methode blijft wel voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) de regel, zie artikel 24 lid 1 VEU.

  Het overige externe optreden van de EU kent de communautaire methode. Er moet dan ook nog steeds onderscheid worden gemaakt tussen aan de ene kant het externe optreden van de Unie, dat wordt beheerst door het VWEU, en aan de andere kant het externe optreden van de Unie, dat wordt geregeerd door het VEU. Dit onderscheid is lastig in situaties waarin beide Verdragen een rol spelen.

  Hoe werkt het Europese recht door in de nationale wetgeving? - Chapter 9

  Hoe werkt het Europese recht door in de nationale wetgeving? - Chapter 9

  Een rechtzoekende is voor zijn of haar rechtsbescherming van Europese rechten vrijwel altijd aangewezen op nationale instanties. Sinds het Verdrag van Lissabon is een lidstaat verplicht te voorzien in 'de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren', zie artikel 19 lid 1 tweede alinea VEU. Uitvoering en toepassing van het Unierecht vinden plaats in nauwe samenwerking tussen de Europese en nationale autoriteiten. Doorwerking is de verzamelterm van de verschillende manieren waarop het Europees recht op eigen gezag uitwerkt in de nationale wetgeving.

  Drie van deze manieren komen aan bod:

  • Rechtstreekse/directe werking;
  • Conforme interpretatie;
  • Overheidsaansprakelijkheid;
  Welke rechtsgangen staan er open in het Europese recht? - Chapter 10

  Welke rechtsgangen staan er open in het Europese recht? - Chapter 10

  Om de uit het Europees recht voortvloeiende rechten en plichten af te dwingen en effectief te maken, stelt het Europees recht naast doorwerking ook rechtsgangen (het stelsel van Europese rechtsbescherming) ter beschikking. De vraag is tegen wie bepaalde rechtsgangen kunnen worden ingezet. Er zijn rechtsgangen die kunnen worden ingezet om schendingen van Europees recht door lidstaten aan te pakken, rechtsgangen gericht tegen beslissingen en nalatigheden van de Unie-instellingen en tenslotte rechtsgangen gericht tegen schendingen van particulieren.

  Hoe werkt het gedeelde gezag tussen lidstaten en de Europese Unie? - Chapter 11

  Hoe werkt het gedeelde gezag tussen lidstaten en de Europese Unie? - Chapter 11

  Een van de belangrijkste onderwerpen is het gedeelde gezag tussen de lidstaten en de Unie. Er is niet alleen gedeeld gezag in het recht, maar ook gedeeld bestuur en gedeelde democratie. De lidstaten van de Unie delen een Europese ‘eigen rechtsorde’ die ‘deel is van de nationale rechtsorde’. De lidstaten delen bestuurlijke functies met en binnen de instellingen in Brussel en delen zelfs tot op zekere hoogte hun democratie met de Unie.

  Geprinte samenvatting van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Rechten Bachelor 1 - UvA
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - Semester 1 - UvA
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - Semester 2 - UvA
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Denken als Jurist - UvA
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv - Koopmans - 13e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Staatsrecht - Heringa - 13e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van De kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht - Klap & Groenewegen - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken grondrechten - Nieuwenhuis et al. - 4e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht - Mellema-Kranenburg & Cornelissen - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Denken als Jurist - UvA - 2018/2019
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 7e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Het beslissingsmodel van 348 en 350 - Koopmans et al. - 13e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Staatsrecht - Heringa et al. - 13e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van De kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht - Groenewegen & Klap - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken grondrechten - Nieuwenhuis et. al. - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht - Mellema-Kranenburg & Cornelissen - 4e druk
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UvA
  Studiebundel Inleiding Europees Recht - UU
  Advies & Assortimentswijzer Inleiding Europees Recht - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen van Inleiding Europees Recht - UU
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Geprinte samenvatting van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UU
  Studiebundel Rechten Bachelor 3 - Semester 1 - RU
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 3 - Semester 1 - RU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht - Snijders et al. - 5e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Justice: What’s the right thing to do? - Sandel - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie - Griffiths & Weyers - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Basisboek criminologie - Kolthoff - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pitlo: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht - Snijders et al. - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie - Griffiths & Weyers - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 3 semester 1 - RU
  Samenvattingen Shop Rechten - RU
  Studiebundel Europees Recht - UvA
  Advies & Assortimentswijzer Europees Recht - UvA
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Keuzewijzer voor tentamens maken van Europees Recht - UvA
  Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen van Europees Recht - UvA - 2018/2019
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Europees Recht - UvA
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Europees Recht: Algemeen deel - Eijsbouts et al. - 6e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Europees Recht - UvA
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UvA
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)