Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels et al. - 9e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Online: samenvatting in chapters

  Online: oefenvragen bij het boek

  Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0
   • Wat is bestuursrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2
   • Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3
   • Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4
   • Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5
   • Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6
   • Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdzaken van het bestuursrecht

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0

  Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0

  Oorspronkelijk is het boek Hoofdzaken van het bestuursrecht geschreven door Lex Michiels, die staatsraad, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak en hoogleraar bestuursrecht is geweest. Deze druk is bewerkt door Aletta Blomberg en Jochem Spaans. A.B. Blomberg is advocaat, gespecialiseerd in het bestuursrecht en was eerder bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de Erasmus Universiteit en rechter-plaatsvervanger. L.A.J. Spaans is ook advocaat, gespecialiseerd in het bestuursrecht en hij is verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Dit is een inleidend boek en is dus vooral geschikt voor studenten in de eerste fase van de rechtenstudie en andere geïnteresseerden die nieuw zijn in het bestuursrecht. Het boek is ook goed als naslagwerk te gebruiken omdat het erg handig is ingedeeld. Het begint algemeen met een uitleg van wat bestuursrecht inhoudt, wat er belangrijk aan is en hoe het is opgedeeld. In de latere hoofdstukken gaat het meer over de invulling van het bestuursrecht, namelijk over bestuursrechtelijke bevoegdheden, rechten, normen, handhaving en rechtsbescherming. Maar ook over deze onderwerpen blijft het boek beperkt tot, zoals de titel aangeeft, de hoofdzaken van het bestuursrecht. Dit maakt het een heel duidelijk en hanteerbaar boek. 

  Wat is bestuursrecht? - Chapter 1

  Wat is bestuursrecht? - Chapter 1


  In wat voor soort gevallen speelt bestuursrecht een grote rol?

  De zaak van de Weertse wurgslangen (geïnspireerd door ECLI:NL:RVS:1994:AN3741) is een goed voorbeeld van een bestuursrechtelijke casus. Twee inwoners van de gemeente Weert willen wurgslangen nemen. Op grond van art. 82 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Weert is het echter verboden om wilde dieren die bij ontsnapping gevaar kunnen veroorzaken, te houden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend. Een dergelijke ontheffing wordt verleend door het college van burgemeesters en wethouders (B en W) onder voorwaarde dat de inwoners niet meer dan vijf volwassen wurgslangen tegelijk mogen houden. Zij dienen hiertegen een bezwaarschrift in, dat ongegrond wordt verklaard, en gaan vervolgens in hoger beroep met de redenatie dat slangen niet gezien zouden moeten worden als wild, of als gevaarlijker dan tammere dieren. De rechter beoordeelt dit beroep ongegrond en verklaart het beleid volgens de APV van Weert als redelijk. Een recentere casus die dezelfde strekking heeft is die over het muilkorfbeleid voor gevaarlijke honden (ECLI:NL:RVS:2015:3093).

  Wat is het bestuursrecht en wat zijn hierbinnen de belangrijkste onderwerpen? 

  Bestuursrecht heeft betrekking op wat het openbaar bestuur doet in haar relatie tot de burgers. Bij openbaar bestuur gaat het om ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en allerlei andere overheidsorganisaties. In het bestuursrecht is voornamelijk het onderstaande geregeld:

  • De organisatie van het bestuur,
  • de bevoegdheden van het bestuur,
  • de rechtsnormen waaraan het bestuur is gebonden,
  • de mogelijkheden die het bestuur heeft om te handhaven,
  • en de bescherming van de burgers tegen handelingen van het bestuur.

  De belangrijkste onderwerpen in het bestuursrecht zijn dus achtereenvolgens: organisatie, bevoegdheden, normering, handhaving en rechtsbescherming.

  Het bestuur is op veel verschillende beleidsterreinen actief, zoals bijvoorbeeld huisvesting, milieu, openbare orde en sociale zekerheid. Voor veel van die beleidsterreinen bestaan bijzondere regels die zijn geregeld in daarmee corresponderende rechtsgebieden. Voorbeelden van die bijzondere rechtsgebieden zijn het huisvestingsrecht, milieurecht, het bestuursrecht over de openbare orde en het socialezekerheidsrecht.

  Hoewel die bijzondere delen van het bestuursrecht dus verschillende regels bevatten, zijn er ook veel regels die voor de verschillende rechtsgebieden gemeenschappelijk gelden. Hoe bestuursorganen bevoegdheden krijgen om besluiten te nemen, welke soorten besluiten er bestaan en hoe bestuursorganen regels kunnen handhaven zijn vragen die in alle bijzondere rechtsgebieden van belang zijn. De centrale onderwerpen die voor alle rechtsgebieden binnen het bestuursrecht relevant zijn, zijn in de Awb geregeld.

  Eén van de bijzondere rechtsgebieden binnen het bestuursrecht is het omgevingsrecht. Sinds 1 oktober 2010 gelden de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Door die wetswijziging zijn ongeveer 25 toestemmingen (zoals vergunningen en ontheffingen) vervangen door één omgevingsvergunning. Voorbeelden van de voormalige toestemmingen zijn de ontheffing van het bestemmingsplan, de bouwvergunning, de sloopvergunning, de kapvergunning en de milieuvergunning. Al dat soort vergunningen en ontheffingen is nu dus geïntegreerd in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Ook zijn er plannen voor een alomvattende Omgevingswet, maar die zal pas op zijn vroegst in 2021 in werking treden. 

  Wat is het belang van het bestuursrecht?

  De afgelopen vijftig jaar is de rol van de overheid enorm gegroeid. Tegenwoordig is de overheid op veel terreinen actief. Zo zijn veel mensen afhankelijk van bijvoorbeeld een uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. In al die gevallen gaat het steeds om aanspraken van burgers of bedrijven tegenover de overheid. Dat kost veel geld, maar de overheid ontvangt ook veel geld uit belastinginkomsten. Het bestuursrecht voorziet echter ook in rechtsbescherming voor burgers. Het bestuursrecht is dus niet zonder reden zo uitgebreid.

  Veel burgers vinden dat er te veel regels zijn in Nederland, terwijl bij problemen juist wordt geroepen om regulering via wetgeving. In dat opzicht is wetgeving een probleem, maar vaak ook een oplossing. Waar wetten worden vereenvoudigd, stellen bestuursorganen beleidsregels op om die minder precieze wetsbepalingen uit te leggen. Waar wetten worden afgeschaft vullen regels van private organisaties dat gat weer op. Daarom is het vereenvoudigen of afschaffen van regels niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.

  Door de ontwikkelingen in de laatste decennia is het bestuursrecht uitgegroeid tot een volwaardig rechtsgebied naast het privaat- en strafrecht. Er is echter geen strikte scheiding tussen deze rechtsgebieden. Zo bedient het bestuur zich van privaatrecht en kan het boetes opleggen, terwijl dat van oudsher een strafrechtelijke bevoegdheid was.

  Het bestuursrecht is goed geschikt om een juridische denkwijze aan te leren. Enerzijds is het bestuursrecht systematisch, anderzijds biedt het veel ruimte voor afweging van belangen en interpretatie van regelgeving. In dat opzicht biedt het bestuursrecht op het eerste gezicht niet altijd een kant-en-klaar antwoord.

  Naast het bestuursrecht onderscheidt men het staatsrecht of constitutioneel recht, maar de grens hiertussen is vaak lastig aan te geven. Van de meeste onderwerpen die in dit boek worden beschreven is onomstreden dat ze tot het bestuursrecht behoren, behalve de inrichting van het openbaar bestuur zoals in hoofdstuk 3 beschreven wordt, die tot beide rechtsgebieden behoort.

  Wat is de relatie tussen Nederlands en Europees bestuursrecht?

  Nederlands bestuursrecht is verbonden met Europees (bestuurs)recht, internationaal (bestuurs)recht en mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM. Vooral de EU heeft een grote invloed op het nationale bestuursrecht van haar lidstaten. Ook uitspraken van het HvJ en het EHRM hebben veel invloed. Het Nederlandse bestuursrecht en dat van de andere lidstaten beïnvloeden andersom ook de uitspraken van het HvJ, omdat het Hof zich laat leiden door gemeenschappelijke elementen in het recht van lidstaten.

  Stampvragen

  1. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in het bestuursrecht?
  2. Noem vier vormen van zogeheten bijzondere rechtsgebieden in het bestuursrecht.
  3. Welke gevolgen heeft de invoering van de Wabo gehad op de aanvraag van vergunningen?
  4. Waarom is het bestuursrecht zo uitgebreid?
  5. Leg uit waarom wetgeving vaak als probleem wordt gezien, maar eveneens vaak als oplossing dient.
  6. Waarom is het niet mogelijk een strikte scheiding aan te brengen tussen bestuursrecht en bijvoorbeeld privaatrecht?
  7. Leg uit hoe het Nederlands bestuursrecht van invloed is op het bestuursrecht in andere Europese staten.
  Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2

  Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2

  Doordat Nederland een rechtsstaat is, moet tenminste aan vier eisen worden voldaan: wetmatigheid van bestuur, rechterlijke controle, spreiding van machten (tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) en eerbiediging van grondrechten. In dit hoofdstuk gaat het vooral om de wetmatigheid van bestuur, meer specifiek om het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. In de hoofdstukken 6 tot en met 8 gaat het vooral om de andere drie eisen.

  Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3

  Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3

  In de gemeente Zevenbergen is Van den Heuvel al vele jaren de gemeentesecretaris. Hij heeft het ambtelijk apparaat stevig in de greep. Alle opdrachten en verzoeken van de burgemeester, het college van B en W en de raad gaan altijd eerst langs hem voor ze bij een ambtenaar terecht komen. Van den Heuvel beslist dan of en zo ja, wat en op welke termijn er iets mee gebeurt. Op zijn advies heeft het college van B en W een vergunning voor het fitnesscentrum Fitness for all geweigerd. Toen de rechter vervolgens bepaalde dat de vergunning toch had moeten worden toegekend, diende Fitness for all een schadeclaim in wegens gederfde inkomsten. Als gevolg daarvan is wethouder De Baas van ruimtelijke ordening gaan onderzoeken hoe het zich mis is gegaan. Daarbij komt hij erachter dat Van den Heuvel destijds, in strijd met art. 101 jo. 15 van de Gemeentewet, een eigen adviespraktijk heeft. Bovendien zou het verlenen van de vergunning nadelig zijn voor een klant van Van den Heuvel. Even later wordt Van den Heuvel ontslagen op aandringen van De Baas. In een dergelijke casus is goed te zien welke verschillende partijen er van invloed zijn in het bestuursrecht en wat hun relatie tot elkaar is. 

  Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4

  Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4

  De rechtse politieke beweging Neerlands Bloed wil zich op 1 mei presenteren aan het Nederlandse volk. Daarom wil zij op die dag een megafestatie organiseren in Hanzestad. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Hanzestad en art. 4 van de Wet openbare manifestaties (Wom) is daarvoor een kennisgeving vooraf vereist. Op grond van art. 5 Wom stelt de burgemeester ook enkele voorschriften vast in het kader van de verkeersveiligheid. Ook laat de burgemeester weten dat de gemeente bereid is marktkramen te verhuren. De (privaatrechtelijk) huurovereenkomsten worden opgesteld.

  Op de dag van 1 mei ontmoeten de linkse en de rechtse betogers elkaar en verstoren de openbare orde. Na een kwartier arriveert de politie en nadat blijkt dat de wanordelijkheden niet ophouden, maakt zij een einde aan de ruzies en gevechten. De burgemeester geeft de organisatoren de opdracht de megafestatie direct te beëindigen. Ook gaat de officier van justitie over tot vervolging van de raddraaiers.

  Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5

  Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5

  Nelis de Wit is 75 jaar en woont in Centrumstad. Omdat hij slecht ter been is, heeft hij op grond van de parkeerverordening van Centrumstad al jaren een vergunning voor een parkeerplaats vlak voor zijn deur. In de parkeerverordening staat dat hij ieder jaar voor 15 november de aanvraag moet indienen. Voor toekenning van de vergunning gelden twee voorwaarden, namelijk het niet meer dan 100 meter kunnen lopen en het niet beschikbaar zijn van een parkeerplaats binnen 100 meter vanaf de woning van de aanvrager.

  Op 5 oktober dient hij de aanvraag in, voorzien van de medische verklaring en de gegevens over de plaatselijke parkeersituatie. Half december heeft hij echter nog niets gehoord van de gemeente. Daarom belt hij naar de gemeente. Ambtenaar De Bruin geeft aan dat meneer De Wit niet zo moet zeuren. Vervolgens krijgt meneer De Wit op 14 januari een brief waarin hem wordt medegedeeld dat zijn aanvraag is afgewezen. De onderbouwing daarvoor is dat hij niet voldoet aan de twee strenge criteria die al sinds 1994 gelden; hij kan immers nog wel lopen, zij het zeer moeizaam, en hij woont in een straat waar voldoende parkeergelegenheid is. Tegen die beslissing kan De Wit overigens nog wel bezwaar indienen.

  Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6

  Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6

  In het volgende voorbeeld over het lastige sluitstuk gaat het om de handhaving van het bestuursrecht. Bij op- en overslagbedrijf De Terminal BV worden allerlei uiterst brandbare stoffen aan- en afgevoerd en opgeslagen. Bij controle door een toezichthouder in april 2018 worden meerdere overtredingen van de omgevingsvergunning geconstateerd. Zo zijn er bijvoorbeeld geen vloeistofdichte vloeren en onvoldoende brandwerende voorzieningen aangebracht. Drie weken later krijgt het bedrijf van het college van B en W een brief waarin het wordt geïnformeerd over het onderzoek en gewaarschuwd om de overtredingen op korte termijn te beëindigen. De Terminal BV heeft op dat moment onvoldoende financiële middelen om de gevraagde voorzieningen aan te brengen. Daarom verzoeken ze om een gedoogbeschikking voor een jaar. Het college van B en W wijst dat verzoek af en stelt een conceptbeschikking voor een last onder dwangsom op. Tegen die conceptbeschikking kan De Terminal BV een zienswijze inbrengen. Die zienswijze doet het college van B en W echter niet van gedachten veranderen.

  Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

  Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

  De volgende casus over de wraak van de oude reus gaat over het belang van de rechtsbescherming binnen het bestuursrecht. Henk van de Waai woont in een villa in Gooiland. In zijn tuin, op enkele meters van zijn woning, staat een honderd jaar oude eikenboom. Door storm zijn er al vaker takken op zijn woning gevallen die veel schade kunnen aanrichten. Ook vreest hij dat de hele boom kan omvallen. Daarom verzoekt hij het college van B en W om een omgevingsvergunning. Op grond van de Gooilandse kapverordening is die vereist om de boom te mogen kappen. De vergunning wordt geweigerd, omdat de gezondheidstoestand van de boom redelijk goed is en het gevaar voor omvallen gering. Bovendien draagt de boom bij aan het landschappelijke karakter van de wijk.

  Tegen die weigering gaat hij in bezwaar waarbij hij een overzicht meestuurt van de schadegevallen. De hoorzitting wordt gehouden door prof. mr. Borwijk, oud-hoogleraar bestuursrecht, en twee gemeenteraadsleden. Op advies van die commissie wordt de vergunning alsnog verleend.

  Geprinte samenvatting van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - VU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pitlo: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels et al. - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van For European Law: An introduction to European law - Schütze - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 1 - VU
  Samenvattingen Shop Rechten - VU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)