Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk

  Bundel

De items van deze bundel
Keuzewijzer bij samenvattingen van Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk

Keuzewijzer bij samenvattingen van Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Social Psychology - Aronson et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Social Psychology

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Online: oefenvragen bij het boek

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Social Psychology

 Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is sociale psychologie? - Chapter 1
  • Hoe doen sociaal psychologen onderzoek? - Chapter 2
  • Sociale cognitie: hoe denken we over onze sociale wereld? - Chapter 3
  • Sociale perceptie: hoe begrijpen we andere mensen? - Chapter 4
  • Zelfkennis: hoe begrijpen we onszelf in een sociale context? - Chapter 5
  • Wat zijn de kosten en baten van dissonantievermindering? - Chapter 6
  • Hoe worden gedachtes en gevoelens beïnvloed? - Chapter 7
  • Conformiteit: hoe wordt gedrag beïnvloed? - Chapter 8
  • Welke rol speelt invloed binnen sociale groepen? - Chapter 9
  • Wat speelt een rol bij interpersoonlijke aantrekkingskracht? - Chapter 10
  • Prosociaal gedrag: waarom helpen we anderen? - Chapter 11
  • Agressie: waarom doen we anderen pijn? - Chapter 12
  • Wat zijn de oorzaken en consequenties van vooroordelen? - Chapter 13
  • Sociale psychologie in actie 1: hoe kan sociale psychologie een verschil maken? - Chapter 14
  • Sociale psychologie in actie 2: hoe verhoudt sociale psychologie zich tot gezondheid? - Chapter 15
  • Sociale psychologie in actie 3: hoe verhoudt sociale psychologie zich tot de wet? - Chapter 16

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Social Psychology

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Social Psychology

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 De samenvatting bij het boek Social Psychology geeft informatie en achtergrond rond belangrijke begrippen bij de sociale psychologie. Naast een goede introductie op het onderwerp geeft het dus ook een handig handvat voor het maken van een eigen begrippenlijst rond de sociale psychologie - of om de al bestaande JoHo begrippenlijst mee aan te vullen

Wat is sociale psychologie? - Chapter 1

Wat is sociale psychologie? - Chapter 1

Sociale psychologie is de studie naar de manier waarop gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de (fysieke of niet-fysieke) aanwezigheid van andere mensen: de hele sociale situatie. Sociale invloed ligt ten grondslag aan de sociale psychologie. Het gaat hierbij om het effect dat andere personen hebben op onze eigen gedachten, gevoelens, houdingen of gedragingen. Dit kan door directe invloeden (overtuigen), door enkel de aanwezigheid van anderen, of zelfs door de normen en waarden van mensen die niet aanwezig zijn (zoals ouders). Een speciaal interessegebied binnen de sociale psychologie is het ontstaan van conflicten tussen verschillende invloeden, bijvoorbeeld die van ouders en vrienden.

Sociale psychologie, wetenschap en gezond verstand

Vroeger werd filosofie gebruikt om meer inzicht te werven in de menselijke natuur. Filosofen waren de grondleggers voor de huidige psychologie: psychologen hebben veel geleerd van de filosofische theorieën over bewustzijn en hoe mensen een mening vormen over de sociale wereld. Tegenwoordig proberen sociaal psychologen het menselijk gedrag te verklaren op empirische wijze: door het testen van hypotheses met behulp van onderzoeken en experimenten. Als wetenschappers hebben zij dan ook als doel om antwoorden te vinden op diverse vraagstukken uit het dagelijkse leven. Mensen hebben vaak de neiging om (schokkende) gebeurtenissen te verklaren en daarmee te versimpelen. Op die manier kan bij grote gebeurtenissen (zoals 9/11) een schuldige aangewezen worden en dit gedrag verklaard worden, door te stellen dat deze persoon ‘gestoord’ en ‘ziek’ is. Dit, terwijl wetenschappelijk bewijs vaak uitwijst dat dergelijke mensen (zoals terroristen) vaak mentaal gezond en intellectueel/goed opgeleid zijn. Dit betekent niet dat sociaal psychologen tegen het gebruik van het boerenverstand zijn; integendeel. Er zijn echter zoveel sociale verklaringen die allemaal logisch lijken, waardoor het onduidelijk is welke de correcte is. Vaak spreken de verklaringen elkaar ook tegen. Sociaal psychologen kunnen een ‘educated guess’, een hypothese, maken over welke van deze verklaringen het meest waarschijnlijk is en deze vervolgens testen.

Welke disciplines zijn gerelateerd aan de sociale psychologie?

Er zijn disciplines die veel overeenkomsten hebben met sociale psychologie. De disciplines die het sterkst gerelateerd zijn aan sociale psychologie zijn sociologie en persoonlijkheidspsychologie. Sociologie richt zich op groepen mensen (afkomst, leeftijd, land) en heeft hierbij vaak dezelfde interessegebieden als sociale psychologie (zoals agressie). Persoonlijkheidspsychologie bestudeert individuele verschillen (min of meer ongeacht de omstandigheden). Sociale psychologie ligt in het midden en richt zich op het individu in de context van een sociale situatie en op universele psychologische processen die mensen vatbaar(der) maken voor sociale invloed (individuele persoonlijkheid blijkt hierbij vaak een ondergeschikte rol te spelen). Bevindingen zijn doorgaans universeel; zij strekken zich uit over verschillende groepen (landen, culturen, leeftijden). Al deze verschillende disciplines proberen iets anders te verklaren.

Omdat sociale psychologie nog een vrij jonge wetenschap is, die zich voornamelijk heeft ontwikkeld in de VS, zijn veel bevindingen nog niet getoetst in andere werelddelen, waardoor bepaald kan worden of ze universeel zijn. Cross-cultureel onderzoek is heel belangrijk, omdat daarmee theorieën worden aangescherpt,

Wat voor invloed heeft een situatie op interpretaties? 

In een situatie wordt de invloed van de omgevingsfactoren (de sociale invloed) onderschat, terwijl de invloed van de persoonlijkheid op het gedrag wordt overschat. Dit fenomeen verhindert het begrijpen van gedrag en wordt ook wel de fundamentele attributiefout genoemd. Deze ‘oversimplificatie’ kan ertoe leiden dat we een slachtoffer aanwijzen als schuldige terwijl het individu overmeesterd werd door vrijwel onweerstaanbare sociale krachten. Ook geeft het ons een vals veilig gevoel; als we aannemen dat terroristen zware psychologische problemen hebben, lijkt de kans kleiner dat het ons overkomt. Hiermee onderschatten we onze eigen beïnvloedbaarheid door sociaal psychologische processen.

Wat is de kracht van sociale interpretatie? 

Voor sociaal psychologen is de relatie tussen de sociale omgeving en het individu tweerichtingsverkeer: de situatie beïnvloedt het gedrag, maar het gedrag is ook afhankelijk van de interpretatie, oftewel ‘construal’, van de sociale omgeving. Om deze reden is het voor sociaal psychologen vaak belangrijker om te begrijpen hoe mensen hun omgeving waarnemen en interpreteren dan te begrijpen wat er zich werkelijk in de omgeving afspeelt.

Volgens het behaviorisme (Watson, Skinner) hoef je, om menselijk gedrag te begrijpen, alleen te kijken naar de eigenschappen van de omgeving: hoe positieve en negatieve gebeurtenissen in de omgeving bepaald gedrag belonen (aanmoedigen) of juist straffen (inhiberen). Behavioristen kijken bewust niet naar cognitie (denken en voelen) omdat zij vinden dat het te vaag is om wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Veel situaties zijn echter te complex om alleen te kunnen verklaren met behulp van het observeerbare gedrag. Daarnaast kunnen dezelfde situaties ander gedrag uitlokken bij verschillende individuen. Ze zagen het belang van hoe mensen hun omgeving interpreteren over het hoofd.

Binnen de Gestaltpsychologie (Koffka, Köhler, Wertheimer) is het bestuderen van de subjectieve manier waarop objecten in de gedachten verschijnen (waarneming en interpretatie) veel belangrijker dan het bestuderen van de objecten zelf. “Het geheel is groter dan de som der delen”. Kurt Lewin, van oorsprong een Gestaltpsycholoog, wordt wel gezien als de vader van de sociale psychologie. Hij paste de Gestaltprincipes toe buiten de context van de waarneming van objecten en bracht de sociale psychologie tot leven. Hij wekte de wetenschappelijke interesse voor de invloed van de sociale omgeving en begon met het onderzoeken van construals.

Construal heeft belangrijke gevolgen. Een specifiek soort construal is naïef realisme (Ross), waarbij mensen ervan overtuigd zijn dat hun ideeën/gedachten beter zijn (meer doordacht, logischer voor de situatie) dan die van anderen. Deze bias kan problemen opleveren bij bijvoorbeeld onderhandelingen tussen twee landen of bij een rechtszaak met een jury.

Waar komen construals vandaan?

Twee belangrijke menselijke basismotieven bepalen hoe wij een situatie interpreteren:

 1. De behoefte om je goed te voelen over jezelf (‘self-esteem approach’),

 2. De behoefte om accuraat te zijn (‘social cognition approach’).

Deze twee motieven kunnen elkaar tegenspreken. De sociaal psycholoog Leon Festinger zag in dat het juist in een situatie met tegensprekende basismotieven is dat men veel kan leren over de factoren die invloed hebben op de uiteindelijke keuze.

De ‘self-esteem approach’

Je gevoel van eigenwaarde ligt ten grondslag aan de behoefte om je goed te voelen over jezelf. Eigenwaarde is de mate waarin mensen zichzelf als goed en competent beschouwen, waarbij sommige mensen behoefte hebben aan een hogere eigenwaarde dan anderen. Soms is het lastig om het gevoel van eigenwaarde te behouden en proberen mensen de realiteit wat mooier te maken voor zichzelf. Dit gaat ten koste van de behoefte om accuraat te zijn, maar in sommige gevallen wordt dat geaccepteerd. Onze eigen fouten toegeven is moeilijk, maar als het niet gebeurt wordt de kans dat je ze weer maakt vergroot. Mensen zullen altijd een positief beeld van zichzelf blijven houden, deels door gedrag uit het verleden goed te praten. Als er gekozen moet worden tussen het verbloemen van de werkelijkheid om je eigenwaarde te redden of het representeren van de werkelijkheid zoals deze is ten koste van de eigenwaarde, wordt er gekozen voor het eerste.

De ‘social cognition approach’

Natuurlijk gaan mensen niet zo ver dat ze een fantasiewereld creëren waarin zij zich heel goed over zichzelf kunnen voelen; dat zou het dagelijks functioneren meer bemoeilijken dan vergemakkelijken. Sociaal psychologen kijken ook naar de manier waarop individuen naar zichzelf en naar de wereld kijken (sociale cognitie). Ze gaan er daarbij vanuit dat geprobeerd wordt om een zo accuraat mogelijk beeld te vormen om vervolgens de sociale wereld te kunnen voorspellen. Vaak is echter niet alle informatie beschikbaar om een bepaalde situatie zo goed in te schatten of is er te weinig tijd of doorzettingsvermogen om hierachter te komen. Hierdoor is er geen “compleet geïnformeerd” beeld. Een factor die interfereert met het vormen van een correct beeld is bijvoorbeeld de verwachting van de sociale wereld. Een veelvuldig ondersteunde hypothese is de ‘self-fulfilling prophecy’, wat inhoudt dat overtuigingen over bijvoorbeeld de prestatie op een test die prestatie door middel van bepaald gedrag daadwerkelijk kunnen veroorzaken.

Welke motieven zijn er voor het onderzoeken van de sociale invloeden?

Er zijn verschillende motieven om de sociale invloeden te begrijpen. Allereerst zijn we nieuwsgierig. Daarnaast willen veel sociaal psychologen de oorzaak van sociaal gedrag achterhalen om bij te dragen aan het oplossen van sociale problemen (zoals agressie en vooroordelen) of het bevorderen van prosociaal gedrag (zoals altruïsme en tolerantie). Het begrijpen en kunnen verklaren van schadelijk sociaal gedrag leidt tot de uitdaging om het te veranderen. Mensen bang maken is niet eens een slecht idee: het motiveert mensen om afstand te doen van hun schadelijke gedrag. Maar in sommige gevallen werkt dit juist averechts, doordat mensen gaan ontkennen dat het hen kan overkomen. Dit gedrag is gebaseerd op de self-esteem approach.

Hoe doen sociaal psychologen onderzoek? - Chapter 2

Hoe doen sociaal psychologen onderzoek? - Chapter 2

Onderzoek begint met een testbare hypothese. Dit is een veronderstelling op basis van (ontevredenheid over) een bestaande theorie/verklaring of persoonlijke observaties (of soms plotseling inzicht). Om een hypothese te testen kunnen drie soorten onderzoeksdesigns gebruikt worden:

 1. De observatiemethode,

 2. De correlatiemethode,

 3. De experimentele methode.

Sociale cognitie: hoe denken we over onze sociale wereld? - Chapter 3

Sociale cognitie: hoe denken we over onze sociale wereld? - Chapter 3

Sociale cognitie refereert aan de manier waarop mensen over zichzelf en de sociale wereld denken; hoe zij informatie selecteren, interpreteren, onthouden en gebruiken om ideeën te vormen en beslissingen te maken. Er zijn grofweg twee soorten sociale cognitie: automatische sociale cognitie en gecontroleerde sociale cognitie.

Sociale perceptie: hoe begrijpen we andere mensen? - Chapter 4

Sociale perceptie: hoe begrijpen we andere mensen? - Chapter 4

In het dagelijks leven is men constant bezig met het proberen om andere mensen te begrijpen (wat ze zeggen, wat ze bedoelen, hoe ze zich voelen). Televisieprogramma’s waarin dit aan de orde is zijn erg populair (zoals Teen Mom). Blijkbaar vindt men het fascinerend om anderen te analyseren en te begrijpen. Sociale perceptie is het onderzoek naar de manier waarop wij indrukken vormen over mensen en hoe we daar conclusies uit trekken. Sociale perceptie is persoonlijk: het is gebaseerd op onze eigen impressies en theorieën en het hoeft daarom niet altijd overeen te komen met de ideeën van andere mensen.

Zelfkennis: hoe begrijpen we onszelf in een sociale context? - Chapter 5

Zelfkennis: hoe begrijpen we onszelf in een sociale context? - Chapter 5

Het zelfconcept bestaat uit een set van overtuigingen die mensen hebben over hun persoonlijke attributen. Uit studies blijkt dat mensen niet als enige diersoort een zelfconcept hebben; sommige diersoorten (chimpansees, orang-oetans, dolfijnen) herkennen zichzelf in een spiegel en tonen hiermee aan dat ze weten (kennis hebben van) hun eigen uiterlijk. Deze methode wordt ook bij kinderen gebruikt. Kinderen ontwikkelen zelfherkenning tussen de 18 en 24 maanden. Naar mate de tijd verstrijkt wordt het zelfconcept steeds complexer en leggen we minder nadruk op onze fysieke karakteristieken bij het beantwoorden van de vraag “wie ben ik?” en meer nadruk op hoe anderen ons beoordelen. Een volgroeid zelfconcept heeft vier belangrijke functies:

 • Zelfkennis: de formulering en organisatie van de kennis over onszelf.
 • Zelfcontrole: het maken van plannen en het uitvoeren van beslissingen.
 • Zelfpresentatie: het goed opstellen tegenover anderen.
 • Zelfrechtvaardiging: het goed opstellen tegenover onszelf.
Wat zijn de kosten en baten van dissonantievermindering? - Chapter 6

Wat zijn de kosten en baten van dissonantievermindering? - Chapter 6

Eén van de krachtigste determinanten van menselijk gedrag komt voort uit onze behoefte om een stabiel, positief zelfbeeld te behouden. We willen graag geloven dat we geen stomme, wrede of gemene dingen doen, maar we krijgen soms te maken met uitdagingen die dit geloof tot wankelen brengen. Een verschil in hoe wij onszelf zien en hoe we ons gedragen wordt cognitieve dissonantie (Festinger, 1957) genoemd. Deze dissonantie veroorzaakt een oncomfortabel gevoel en kan daarom een sterke drijfveer zijn om ons gedrag te veranderen (of om het goed te praten).

Hoe worden gedachtes en gevoelens beïnvloed? - Chapter 7

Hoe worden gedachtes en gevoelens beïnvloed? - Chapter 7

Attitudes zijn evaluaties van mensen, objecten of ideeën. Attitudes worden voortdurend gemaakt over alles wat we tegenkomen en bepalen vaak wat doen en laten. Uit tweelingstudies blijkt dat attitudes gedeeltelijk voortkomen uit onze genen. Dit betreft enkel een indirecte relatie; genen bepalen je temperament en je persoonlijkheid en deze twee factoren hebben invloed op je attitudes. Naast de genetische component is er een heel duidelijke sociale component. Volgens sociaal psychologen bestaat elke attitude uit drie componenten die niet bij elke attitude gelijk verdeeld zijn. Er is de cognitieve component (de kennis en overtuigingen), de affectieve component (de emotionele reactie) en de gedragsmatige component (het observeren van het eigen gedrag om de attitude te bepalen). Dit laatste gebeurt alleen als mensen niet weten hoe ze ergens affectief noch cognitief tegenover staan (en deze componenten dus zwak zijn en er geen externe rechtvaardiging was van het gedrag (het moest van iemand anders)). In overeenstemming met twee componenten worden de attitudes daarop gedefinieerd: er wordt onderscheid gemaakt tussen een cognitief gebaseerde attitude (gebaseerd op de cognitie) en een affectief gebaseerde attitude (gebaseerd op de emotie).

Conformiteit: hoe wordt gedrag beïnvloed? - Chapter 8

Conformiteit: hoe wordt gedrag beïnvloed? - Chapter 8

Conformiteit staat voor een gedragsverandering door de (echte of ingebeelde) invloed van andere mensen. In de meeste gevallen is het erg nuttig om je aan de groep te conformeren, bijvoorbeeld als je je in een onbekende en/of onduidelijke situatie bevindt. Het kan echter ook leiden tot ‘blinde gehoorzaamheid’ waardoor (onbedoeld) mensen gekwetst of gewond kunnen raken. Er zijn twee algemene redenen om je aan te passen aan de mensen in je omgeving:

 1. de situatie is onduidelijk of onbekend en je weet niet hoe je je moet gedragen (informatieve sociale invloed),
 2. je wil niet buiten de groep vallen door iets anders te doen dan de rest van de mensen (normatieve sociale invloed).
Welke rol speelt invloed binnen sociale groepen? - Chapter 9

Welke rol speelt invloed binnen sociale groepen? - Chapter 9

Een groep bestaat uit minstens drie mensen die op elkaar inwerken en die verbonden zijn met elkaar vanwege hun behoeftes en doelen. Mensen hebben van nature de behoefte om tot een groep te behoren, mogelijk heeft dit in ons evolutionaire verleden onze overlevingskans vergroot. Tegenwoordig is het behoren tot een groep een belangrijk deel van onze identiteit. Het helpt ons om te definiëren wie we zijn en het is een bron van sociale normen (de expliciete of impliciete regels definiëren wat (on)acceptabel gedrag is).

Wat speelt een rol bij interpersoonlijke aantrekkingskracht? - Chapter 10

Wat speelt een rol bij interpersoonlijke aantrekkingskracht? - Chapter 10

Hoe meer we iemand zien en hoe meer we met iemand omgaan, des te groter de kans dat we vrienden worden. Dit komt mede door het nabijheidseffect, ook wel het ‘propinquity effect’, genoemd: mensen met wie we vaker te maken hebben, vinden we aantrekkelijker. Dit fenomeen is niet alleen beperkt tot andere mensen en het gaat niet enkel in één richting: hoe meer we aan een stimulus (iets of iemand) worden blootgesteld, hoe groter de kans dat we deze stimulus gaan waarderen. Dit heet het ‘mere exposure effect’.

Nabijheid zorgt voor vertrouwdheid, maar er is meer nodig voor het groeien van een vriendschap of liefde, namelijk gelijksoortigheid. Dit betreft overeenkomsten op het gebied van interesses, achtergrond, meningen, persoonlijkheid, communicatieve vaardigheden, ervaringen en zelfs uiterlijk en genen. In de volksmond wordt regelmatig beweerd dat tegenpolen elkaar aantrekken: het concept van elkaar aanvullen. Echter, onderzoek wijst uit dat het vooral de overeenkomsten zijn die ons in de meeste gevallen naar elkaar toe trekken en dat die verantwoordelijk zijn voor de langdurige instandhouding van de relatie. Dit wordt het similarity effect genoemd. Er moet wel rekening worden gehouden met het verschil tussen daadwerkelijke overeenkomsten en waargenomen overeenkomsten. Met hoeveel toewijding iemand een relatie in gaat, bepaald ook hoeveel waarde er wordt gehecht aan overeenkomsten. 

Prosociaal gedrag: waarom helpen we anderen? - Chapter 11

Prosociaal gedrag: waarom helpen we anderen? - Chapter 11

Prosociaal gedrag is elke handeling die bedoeld is om iemand anders te helpen. Waarom mensen prosociaal gedrag vertonen, zelfs als het een prijs heeft voor de helper (altruïsme), kunnen we terugvoeren op drie theorieën, namelijk: de evolutionaire psychologie, de sociale uitwisselingstheorie en de empathie-altruïsmehypothese.

Agressie: waarom doen we anderen pijn? - Chapter 12

Agressie: waarom doen we anderen pijn? - Chapter 12

Agressie is doelgericht gedrag met de intentie een ander fysiek of psychologisch schade te berokkenen. Heel belangrijk in deze definitie is de intentie; iemand kan een ander namelijk ook pijn doen zonder dit met opzet te doen, en in dat geval gaat het niet om agressie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van agressie, namelijk ‘vijandige agressie’ en ‘instrumentele agressie’. Vijandige agressie is een agressieve actie die voortkomt uit gevoelens van pijn of boosheid en die erop gericht is pijn te bewerkstelligen (agressief voor de agressie zelf) terwijl bij instrumentele agressie de agressie gebruikt wordt voor een ander doel dan pijn te bereiken (bijvoorbeeld, het winnen van een wedstrijd).

Wat zijn de oorzaken en consequenties van vooroordelen? - Chapter 13

Wat zijn de oorzaken en consequenties van vooroordelen? - Chapter 13

Van alle sociale gedragingen die besproken zijn in dit boek zijn vooroordelen het meest gebruikt en het gevaarlijkst. Vooroordelen komen bij elke groep voor (zowel bij minderheden als bij de meerderheidsgroep). In een bepaalde vorm beïnvloedt het ons allemaal. Vooroordelen kunnen escaleren tot extreme haat, het zien van anderen als minder dan menselijk, martelingen, moord en zelfs genocide. Een minder ernstig (maar niet minder erg voor het individu) gevolg van een voordeel is vermindering van eigenwaarde. Er zijn veel persoonlijkheidseigenschappen waarover vooroordelen kunnen ontstaan. Grote eigenschappen zijn bijvoorbeeld nationaliteit, afkomst, geloof en geslacht. Kleinere eigenschappen kunnen zijn: uiterlijk, werk en hobby’s.

Hoe kan sociale psychologie een verschil maken? - Chapter 14

Hoe kan sociale psychologie een verschil maken? - Chapter 14

Ten tijde van de industriële revolutie explodeerde de groei van de wereldbevolking. Nu groeit de bevolking nog steeds, maar inmiddels iets minder snel. En doordat we met zoveel zijn hebben we veel behoeftes en afval. Hierdoor hebben we te maken met twee enorme problemen als we maar de toekomst kijken: het opraken van de energiebronnen en de opwarming van de aarde. Er zijn drie denkbare oplossingen mogelijk:

 • Proberen om de groei van de bevolking te beperken;

 • Hopen dat nieuwe technologie - zoals gentechnologie, windenergie en zonne-energie - ons uit de benarde situatie helpen;

 • Het ontwikkelen van een houdbare levensstijl, met matiger gebruik van energie en voedselbronnen.

Hoe verhoudt sociale psychologie zich tot gezondheid? - Chapter 15

Hoe verhoudt sociale psychologie zich tot gezondheid? - Chapter 15

Fysieke gezondheid wordt niet alleen bepaald door bacteriën, maar ook door stress. Verschillende ervaringen kunnen stress veroorzaken: het plotselinge overlijden van een dierbare, een verkrachting, een examen, te laat komen voor je werk, gesnapt worden bij spieken, een relatie, de 9/11-aanvallen, je huwelijk, etc. Veerkracht bestaat uit milde, tijdelijke reacties op stressvolle gebeurtenissen, gevolgd door een snel herstel naar normaal en gezond functioneren. Volgens Holmes en Rahe is stress de mate waarin mensen moeten veranderen en weer moeten wennen aan een nieuwe situatie, dit kan dus ook positief zijn (bijvoorbeeld: nieuw werk, gaan studeren na de middelbare school). Volgens Lazarus (1996, 2000) is het de subjectieve en niet de objectieve stress die problemen veroorzaakt. Een gebeurtenis is alleen stressvol als ze het als zodanig interpreteren. Dit maakt stress een ingewikkeld onderzoeksgebied. Stress wordt gedefinieerd als negatieve gevoelens en geloofsovertuigingen die de kop opsteken wanneer mensen zich niet in staat voelen om om te kunnen gaan met eisen die door de omgeving gesteld worden.

Hoe verhoudt sociale psychologie zich tot de wet? - Chapter 16

Hoe verhoudt sociale psychologie zich tot de wet? - Chapter 16

Sociale psychologie speelt een grote rol bij het veroordelen van een verdachte en het kan soms leiden tot een valse veroordeling. In vorige hoofdstukken zijn we veel fenomenen tegengekomen die ook hier van toepassing zijn. Twee belangrijke onderwerpen (in het Amerikaanse rechtssysteem) komen in dit hoofdstuk aan bod: ooggetuigen en jury’s.

Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk - BulletPoints
Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk - Begrippenlijst

Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk - Begrippenlijst

Wat is sociale psychologie? Chapter 1

 

Sociale invloed

Belangrijk fenomeen in de sociale psychologie: iedereen wordt door anderen beïnvloed op meerdere niveaus: gedrag, gedachten en gevoelens

Sociale psychologie

De wetenschappelijke studie naar manieren waarop mensen hun gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloed worden door het al dan niet aanwezig zijn van anderen

Construal

De manier waarop mensen hun sociale omgeving interpreteren, begrijpen en waarnemen

Individuele verschillen

De aspecten van iemands persoonlijkheid die hem onderscheiden van anderen

Fundamentele attributie error

Onze neiging om ons gedrag en dat van anderen toe te schrijven aan persoonlijkheidseigenschappen, daarbij de kracht van sociale invloed onderschattend

Behaviorisme

Stroming binnen de psychologie die gedrag als reactie op de buitenwereld zag

Gestalt psychologie

Een stroming die de subjectieve, holistische manier van waarneming bestudeert

Self-esteem

De evaluatie van mensen over hun eigen zelfwaarde, de mate waarin ze zichzelf capabel voelen bijvoorbeeld (zelfwaardering)

Sociale cognitie

De manier waarop mensen zichzelf en de wereld zien, hoe ze sociale informatie selecteren, interpreteren en gebruiken om te oordelen en beslissingen te maken

Geprinte samenvatting van Social Psychology - Aronson et al. - 9e druk
JoHo: bundel begrijpen

  Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters