Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Brahn & Reehuis - 10e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk

  Samenvattingen & TentamenTests van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 11e druk van Zwaartepunten van het vermogensrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

   Online: oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Uit welke onderdelen bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn absolute rechten op goederen? - Chapter 2
   • Hoe kan men goederen verkrijgen of verliezen? - Chapter 3
   • Wat is derdenwerking / publicatie? - Chapter 4
   • Wat is bezit? - Chapter 5
   • Wat is overdracht? - Chapter 6
   • Hoe worden derden beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid? - Chapter 7
   • Op welke wijzen kan een goed geleverd worden? - Chapter 8
   • Wat houdt verkrijging door verjaring in? - Chapter 9
   • Welke eigendomsverkrijgingen zijn opgenomen in Boek 5? - Chapter 10
   • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 11
   • Wat zijn voorrangsrechten? - Chapter 12
   • Wat houden een verbintenis en het verbintenissenrecht in? - Chapter 13
   • Welke bronnen heeft een verbintenis? - Chapter 14
   • Hoe komen overeenkomsten tot stand? - Chapter 15
   • Wat zijn nietige en vernietigbare overeenkomsten? - Chapter 16
   • Wat geldt ten aanzien van de uitleg en uitvoering van een overeenkomst? - Chapter 17
   • Wat houdt nakoming in en op welke andere wijzen gaan verbintenissen teniet? - Chapter 18
   • Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (Deel l) - Chapter 19
   • Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (Deel II) - Chapter 20
   • Verbintenissen uit de wet I: wat is een onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid? - Chapter 21
   • Verbintenissen uit de wet II: wat zijn zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking? - Chapter 22
   • Wat is schade en wat houdt de wettelijke schadevergoedingsplicht in? - Chapter 23
   • Wat is een natuurlijke verbintenis? - Chapter 24

  Samenvattingen bij de vorige druk

  Joho.org: samenvattingen bij de 10e druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 9e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   De BulletPoints schetsen een goed beeld van de stof en hebben vaak gerelateerde wetsartikelen er bij staan. Zeker aan te bevelen voor een snelle check van begrippen en gerelateerde wetsartikelen

  Je leert te navigeren tussen de verschillende afdelingen van het Burgerlijk Wetboek (BW). Goed je weg weten in de wet is een vaardigheid die niet alleen bij je tentamen en vervolgvakken van pas gaat komen, maar ook later in de juridische praktijk.

  Wanneer je tijdens het studeren voor het tentamen een bepaald begrip of fenomeen niet begrijpt, is het handig om het boek door te bladeren. In het boek staat namelijk in kleine lettertjes vaak extra informatie over het betreffende begrip of fenomeen, waardoor het al snel duidelijker wordt.

  Uit welke onderdelen bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1 (10)

  Uit welke onderdelen bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1 (10)

  • Vermogensrecht gaat over alle op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft, zoals vermogen, leningen, bevoegdheden en eigendom. Het vermogensrecht bestaat uit verbintenissenrecht en goederenrecht.
  • Verbintenissenrecht gaat over de rechtsverhouding tussen particuliere personen onderling.
  • Goederenrecht gaat over de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.
  Wat zijn absolute rechten op goederen? - Chapter 2 (10)

  Wat zijn absolute rechten op goederen? - Chapter 2 (10)

  Een absoluut recht is het recht van één tegenover iedereen, dit betekent dat het recht te handhaven is tegenover wie dan ook. Dit wordt ook wel ‘absolute werking’ genoemd. Het duidelijkste voorbeeld van een absoluut recht is het eigendomsrecht, het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom staat gedefinieerd in Boek 5 in art. 5:1 lid 1 BW en houdt in dat de eigenaar kan bepalen dat anderen niet van zijn eigendom kunnen genieten, ofwel eenieder wordt uitgesloten van dit genot, zie art. 5:1 lid 2. Alleen een eigenaar mag dus gebruik maken van zijn zaken, tenzij hij anderen hiertoe toestemming verleend. Een eigenaar komt niet alleen het vrije gebruik van zijn zaak toe, ook is hij exclusief bevoegd om over zijn zaak te beschikken: deze te vervreemden (verkopen) of er een beperkt recht op te vestigen, bijvoorbeeld een hypotheek of vruchtgebruik. Hij mag dit beschikkingsrecht ook door een ander laten uitoefenen. Enkel de eigenaar kan aldus een andere persoon eigenaar van de zaak maken. Het genotsrecht en het recht om over de zaak te beschikken dat een eigenaar heeft zijn niet onbeperkt. Het eigendomsrecht kan worden beperkt op een aantal manieren.

  Hoe kan men goederen verkrijgen of verliezen? - Chapter 3 (10)

  Hoe kan men goederen verkrijgen of verliezen? - Chapter 3 (10)

  De verkrijging van goederen kan gebeuren onder algemene en onder bijzondere titel (art. 3:80 lid 1). Verkrijging onder algemene titel betekent dat de verkrijger het geheel of een (evenredig) deel van een vermogen verkrijgt van een ander. Dit betekent dat hij zowel alle activa (het totaal van de vermogensrechten) als alle passiva (het totaal van de schulden) verkrijgt, of een evenredig deel daarvan. De verkrijger wordt nu rechthebbende op zowel alle absolute als relatieve rechten.

  Wat is derdenwerking en publicatie? - Chapter 4 (10)

  Wat is derdenwerking en publicatie? - Chapter 4 (10)

  Uit het hiervoor gaande is gebleken dat een koper te maken kan krijgen met bijvoorbeeld een kwalitatieve verplichting. Een dergelijke verplichting heeft derdenwerking: de koper is geen partij geweest bij de overeenkomst, maar hier wel aan gebonden. Dit geldt ook als er een absoluut recht op het gekochte goed rust, denk aan een hypotheekrecht. De koper van een huis wil niet onverwachts met een hypotheekrecht worden geconfronteerd dat de verkoper daarop had gevestigd. Derdenwerking is daarom enkel gerechtvaardigd wanneer men het absolute recht dat op het goed rust, ten tijde van de verkrijging ‘kende of had kunnen kennen’. In het objectieve recht komen dan ook verschillende publicatievereisten voor. Wanneer op een huis een hypotheekrecht wordt gevestigd, wordt dit gepubliceerd in de openbare registers.

  Wat is bezit? - Chapter 5 (10)

  Wat is bezit? - Chapter 5 (10)

  Bezit is niet hetzelfde als eigendom. Bezit is de uiterlijke machtsuitoefening door een eigenaar, maar nooit de eigendom zelf. Het is echter wel zo dat de bezitter vaak ook de eigenaar is. Het bezit schept dan ook het (bewijs)vermoeden van eigendom.

  Om te begrijpen wat ‘bezit’ is, moet eerst gekeken worden naar het begrip ‘houden’. De houder van een goed is degene die macht uitoefent over dat goed.

  Wat is overdracht? - Chapter 6 (10)

  Wat is overdracht? - Chapter 6 (10)

  Overdracht is een wijze van verkrijging onder bijzondere titel. Hierdoor gaat een goed van het vermogen van de verkoper over in dat van de koper. Overdracht is niet hetzelfde als levering. Art. 3:84 lid 1 BW noemt drie vereisten voor de overdracht van goederen:

  1. Levering;

  2. krachtens geldige titel;

  3. verricht door een beschikkingsbevoegde.

  Voor eigendomsoverdracht kan men niet slechts volstaan met de levering van het goed. Ook aan de andere twee eisen dient te zijn voldaan. Bovendien moet het goed ‘overdraagbaar zijn’. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, zo volgt uit art. 3:83 lid 1 BW. Een auto, woning of vorderingsrecht kan dus worden overgedragen. Men kan niet afspreken dat een goed niet overgedragen kan worden, dat zou het handelsverkeer belemmeren.

  Hoe worden derden beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid? - Chapter 7 (10)
  Op welke wijzen kan een goed geleverd worden? - Chapter 8 (10)
  Wat houdt verkrijging door verjaring in? - Chapter 9 (10)

  Wat houdt verkrijging door verjaring in? - Chapter 9 (10)

  De tweede manier om goederen te verkrijgen onder bijzondere titel is verjaring (art. 3:80 lid 3 BW). Verjaring kan op twee manieren. Ten eerste bestaat er de verkrijgende verjaring. Het gaat hier om personen die voorheen slechts bezitter waren, maar door tijdsverloop rechthebbende van het goed zijn geworden. Ten tweede is er de bevrijdende verjaring. Dit is het door tijdsverloop tenietgaan van een rechtsvordering (titel 3.11). Verkrijgende verjaring treedt van rechtswege in. Hier hoeft men geen expliciet beroep op te doen. Bevrijdende verklaring vereist dit nu juist wel. Zo verbiedt bijvoorbeeld art. 3:322 BW de rechter om de bevrijdende verjaring ambtshalve toe te passen. In dit hoofdstuk zal de verkrijgende verjaring centraal staan. De afdeling 3.4.3 kent twee vormen van verkrijging door verjaring: art. 3:99 jo. 3:105 BW.

  Welke eigendomsverkrijgingen zijn opgenomen in Boek 5? - Chapter 10 (10)
  Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 11 (10)

  Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 11 (10)

  Art. 3:8 BW stelt: ‘Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard’. Het meer omvattend recht noemen we het ‘moederrecht’, het beperkte recht het ‘dochterrecht’. Sommige beperkte rechten kunnen slechts gevestigd worden op zaken, deze staan in Boek 5. De beperkte rechten uit Boek 5 zijn erfdienstbaarheid, erfpacht en opstal. Andere beperkte rechten kunnen op goederen – dus zowel op zaken als op vermogensrechten – worden gevestigd en staan dus in Boek 3. De beperkte rechten in Boek 3 zijn het recht van vruchtgebruik, pand en hypotheek. De beperkte rechten kennen een gesloten stelsel. Het is dus niet mogelijk om nieuwe beperkte rechten te construeren (art. 3:81 lid 1).

  Wat zijn voorrangsrechten? - Chapter 12 (10)

  Wat zijn voorrangsrechten? - Chapter 12 (10)

  Op de hoofdregel van art. 3:227 – gelijkheid van schuldeisers, bestaan uitzonderingen. Sommige schuldeisers hebben namelijk ‘voorrang’. Zij mogen zich het eerst verhalen op de executie-opbrengst. Een schuldeiser met voorrang wordt ook wel een ‘preferente schuldeiser’ genoemd. Een ‘gewone’ schuldeisers wordt een ‘concurrente schuldeiser’ genoemd. Er bestaat een gesloten systeem van voorrangsrechten. Schuldeisers kunnen alleen voorrang hebben op grond van wettelijk erkende redenen, zoals pand, hypotheek en voorrecht art. 3:278 lid 1.

  Wat houden een verbintenis en het verbintenissenrecht in? - Chapter 13 (10)

  Wat houden een verbintenis en het verbintenissenrecht in? - Chapter 13 (10)

  Een verbintenis is – zoals we al zagen – een relatief recht tussen twee (groepen) personen. De ene heeft recht op een prestatie door de ander en de ander heeft de plicht de prestatie te verrichten tegenover de ene. Bijvoorbeeld: wanneer A belooft een computer te repareren voor B, dan heeft A de verplichting de pc weer in goede staat te brengen en te bezorgen bij B, en B heeft recht op de reparatie van de pc en de ontvangst hiervan. Degene die een verplichting heeft (A) is debiteur of schuldenaar. Degene die recht heeft op handelen van de ander, B in dit geval, is crediteur of schuldeiser. De gedraging waar de een toe verplicht is en de ander recht op heeft, noemen we de prestatie. Dit kan zowel een handelen of nalaten betreffen. De schuldeiser en schuldenaar zijn de bij deze band betrokken subjecten, de prestatie is het object ervan.

  Welke bronnen heeft een verbintenis? - Chapter 14 (10)
  Hoe komen overeenkomsten tot stand? - Chapter 15 (10)
  Wat zijn nietige en vernietigbare overeenkomsten? - Chapter 16 (10)

  Wat zijn nietige en vernietigbare overeenkomsten? - Chapter 16 (10)

  Een nietige overeenkomst mist van het begin af de door partijen beoogde rechtsgevolgen. Het gaat hier om overeenkomsten die de wetgever überhaupt onwenselijk acht, bijvoorbeeld een huurmoord. Deze beoogde rechtsgevolgen zijn in beginsel nooit ingetreden.

  Een vernietigbare overeenkomst is een minder strenge vorm. Hierbij kan een overeenkomst onverbindend worden verklaard en dit gebeurt vervolgens met terugwerkende kracht, tot aan het sluiten van de overeenkomst terug. Echter, zolang de overeenkomst niet vernietigd is, blijven de door partijen beoogde rechtsgevolgen in stand.

  Er zijn vier gronden waarop een overeenkomst nietig of vernietigbaar is:

  1. de wijze van totstandkoming;

  2. de persoon die de overeenkomst sluit;

  3. de vorm;

  4. de inhoud van het contract.

  Wat zegt de wet over de uitleg en uitvoering van een overeenkomst? - Chapter 17 (10)
  Op welke wijzen gaan verbintenissen teniet? - Chapter 18 (10)

  Op welke wijzen gaan verbintenissen teniet? - Chapter 18 (10)

  Verbintenissen kunnen op twee manieren tenietgaan. De eerste is simpelweg door nakoming van de overeenkomst, oftewel de voldoening van de prestatie. Dit kan bijvoorbeeld het betalen van de koopprijs of de levering van de verkochte zaak zijn. De tweede omvat alle andere manieren.

  Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? - Chapter 19 (10)

  Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? - Chapter 19 (10)

  Wanneer de schuldenaar zijn verplichting uit een rechtshandeling niet nakomt, kan de schuldeiser de rechter vragen deze verplichting af te dwingen (art. 3:296). Hierbij bestaat vaak de mogelijkheid het vonnis reëel te executeren. Men spreekt van reële executie indien de schuldeiser het vonnis ten uitvoer kan brengen buiten de medewerking van de schuldenaar om. Reële executie heeft dezelfde rechtsgevolgen als vrijwillige nakoming door een schuldenaar (art. 3:297). Ook ingeval van niet nakoming, bijvoorbeeld: een stukadoorsbedrijf weigert zijn verplichting tot stukadoren na te komen en daardoor besluit de rechter dat een ander bedrijf de verplichting op zich zal nemen op kosten van het nalatige bedrijf (art. 3:300 lid 1). De schuldeiser kan ook kiezen voor een dwangsom om zo de schuldenaar te dwingen alsnog zelf zijn verplichting na te komen.

  Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (deel II) - Chapter 20 (10)

  Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (deel II) - Chapter 20 (10)

  Een wederkerige overeenkomst is een overeenkomst waaruit voor beide partijen verplichtingen voortvloeien. Een voorbeeld hiervan is de koopovereenkomst: de ene partij dient te leveren en de andere te betalen. Maar wat nu als de ene partij zijn verbintenis niet nakomt, of niet kan nakomen (bijvoorbeeld doordat het te leveren goed kapot is gegaan)? Wanneer de ene partij niet meer kan presteren, leidt dit in beginsel niet tot bevrijding van de prestatie van de wederpartij. De wederpartij komen in dit geval echter wel twee speciale bevoegdheden toe: het opschortingsrecht en het ontbindingsrecht.

  Verbintenissen uit de wet I: wat is de onrechtmatig daad en kwalitatieve aansprakelijkheid? - Chapter 21 (10)

  Verbintenissen uit de wet I: wat is de onrechtmatig daad en kwalitatieve aansprakelijkheid? - Chapter 21 (10)

  In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat verbintenissen voortkomen uit overeenkomsten, waarbij partijen vrijwillig verbintenissen in het leven roepen. Verbintenissen kunnen echter ook uit de wet voortvloeien, bijvoorbeeld uit een onrechtmatige daad (titel 6.3). Dit hoofdstuk gaat over verbintenissen uit onrechtmatige daad. Het volgende hoofdstuk gaat over verbintenissen uit andere bron dan de onrechtmatige daad (titel 6.4).

  De verbintenissen uit de wet II: wat is zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking? - Chapter 22 (10)

  De verbintenissen uit de wet II: wat is zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking? - Chapter 22 (10)

  Zaakwaarneming (afdeling 6.4.1) is het willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen (art. 6:198 BW). Een voorbeeld van zaakwaarneming: wanneer de buren een dag weg zijn en het begint vervolgens zo hard te regenen dat het dak van de buren dreigt te bezwijken, dien je als buur alles in het werk stellen om dit dak te repareren. De kosten kunnen vervolgens verhaald worden op deze buren.

  Wat is schade en wat houdt de wettelijke schadevergoedingsplicht in? - Chapter 23 (10)
  Wat is een natuurlijke verbintenis? - Chapter 24 (10)

  Wat is een natuurlijke verbintenis? - Chapter 24 (10)

  Een natuurlijke verbintenis is een niet afdwingbare verbintenis (art. 6:3 lid 1). Aan de actieve zijde is er sprake van een vorderingsrecht zonder rechtsvordering en aan de andere zijde een schuld zonder aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de natuurlijke schuldeiser niet in staat is om de schuldenaar in rechte af te dwingen. Bij de schuldenaar is er geen sprake van schuld en daarmee ontbreekt ook de mogelijkheid tot aansprakelijkheid.

  Zwaartepunten van het vermogensrecht - Brahn & Reehuis - BulletPoints - 10e druk
  Geprinte samenvatting van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk
  Geprinte TentamenTests van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk
  Zwaartepunten van het vermogensrecht van Brahn en Reehuis - Boek & JoHo's
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)