Evenementenproject; een stappenplan - Chapter 5

 

Het stappenplan in dit hoofdstuk is gebaseerd op die van hoofdstuk 4. Dit stappenplan voor het ontwikkelingsproces van een evenementenproject, gebeurd in vijf fasen, namelijk:

 1. De initiatiefase
 2. De voorbereidingsfase
 3. De uitwerkingsfase
 4. De uitvoeringsfase (opbouw, evenement, afbouw)
 5. De afwikkelingsfase

1. De initiatiefase

Stap 1: Verkennen van de opdracht

Andere methoden die je bij een situatieanalyse of probleemverkenning kunt toepassen is vooronderzoek. Als je nog niet weet wat voor vorm je evenement gaat zijn, kan je vooraf een inhoudelijk vooronderzoek uitvoeren.

Pas als bovenstaande analyses onbeantwoord blijven ga je met je opdrachtgever in gesprek.

Door middel van dit gesprek kan er dan duidelijk worden of jij wel de goede bent voor dit evenement.

Creatievraag = wordt opgesteld als er nog geen duidelijk beeld is van het projectresultaat.

Stap 2: Formuleren van de vraagstelling

Tijdens deze stap ga je de probleemdefinitie omschrijven.

 • Doelstelling opstellen van de opdrachtgever of initiatiefnemer.
 • Vraagstelling (of opdracht) opstellen aan de opdrachtnemer of projectteam

Deze vraagstelling is het echte startpunt voor de opdrachtnemer of het projectteam.

Stap 3: Formuleren van de inhoudelijke uitgangspunten

In deze stap ga je de opdracht of vraagstelling vertalen naar inhoudelijke uitgangspunten voor het evenementenproject: wat je met het project wilt bereiken en voor wie, maar ook welke sfeer je evenement moet uitstralen, wat de afbakening van het project is en welke aanvullende eisen er gesteld zijn.

 • Projectmissie formuleren (alleen bij publieksevenementen)

Wat wil het evenementenproject gaan betekenen voor wie?

Ofwel: er wordt aangegeven wat het project wel is en wat niet. Iedereen weet dan wat van het resultaat van het project mag worden verwacht en wat niet. Dit resulteert in inhoudelijke positionering

 • Projectimago formuleren (met name bij publieksevenementen)

Welke uitstraling wil je aan het evenement meegeven (projectprofilering)

Wordt het een laagdrempelig volksfeest of een evenement voor de elite? Wordt het bijvoorbeeld een conferentie in een traditionele ruimte of in een fabriekshal?

 • Projectlegitimering formuleren (alleen bij niet-commerciële publieksevenementen)

Waarom moet het evenement eigenlijk worden ontwikkeld? Het legitimeren van een gesubsidieerd publieksevenement gebeurt door de missiet e toetsten aan het beleid van de overheid.

 • Doelgroepen onderscheiden.

Op wie wil je het evenement richten?

Bij het bepalen van de doelgroepen kan worden gedacht aan:

 1. Een onderscheid in hoofd- en sub-doelgroepen
 2. Een omschrijving van het profiel
 3. Een schatting van de omvang
 • Inhoudelijke doelstelling formuleren per doelgroep.

Wat moet er aan het eind van het evenement bij of voor de verschillende doelgroepen zijn bereikt of welke functie moet het evenement bij hen vervullen?

De inhoudelijke doelstelling zegt iets over het gewenste effect van het projectresultaat bij de doelgroepen en de functie die het evenement moet vervullen.

 • Eerste bezinning op spin-off.

Hierbij denk je alvast na over eventuele gewenste of ongewenste (neven)effecten die het evenementenproject kan hebben. Door hier alvast over na te denken kan je zoveel mogelijk negatieve effecten proberen te reduceren.

 • Projectafbakening beschrijven.

De projectmissie verder afbakenen.

 • Projecteisen en criteria omschrijven.

Op te delen in  de volgende vormen:

 1. Zakelijke eisen: bv: budget, kostendekkend, moet intern gerealiseerd worden, randvoorwaarden etc.
 2. Inhoudelijke eisen: drie verschillende soorten
 3. Functionele eisen: Eisen met betrekking tot de prestatie van het eindproduct. Meestal door de opdrachtgever opgesteld.
 4. Operationele eisen. Eisen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van het projectresultaat. Meestal door toekomstige gebruikers of verwachtingen van de doelgroep.
 5. Ontwerpeisen: Eisen met betrekking tot het realiseren van het project. Meestal door opdrachtgever of ontwikkelaars.

Stap 4: Ontwikkelen van een basisconcept

De inhoudelijke uitgangspunten worden in deze stap vertaald naar een basisconcept.

 • Mogelijke evenementvormen van producten of oplossingen inventariseren (alleen uitvoeren als sprake is van creatievraag) die in aanmerking komen om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren. Door middel van brainstormen, visualiseren, etc.

 • De meest geschikte evenementenvorm kiezen.

 • Inhoudelijke, technische en andere consequenties inventariseren van de gekozen evenementenvorm. Het gaat er hierbij om de kritische succesfactoren van de gekozen vorm. Denk aan deskundigheid, financiering, accommodatie etc.

 • Definiëren van de deelproducten (product-marktcombinaties (PMC’s)). Hierbij ga je na welke programma’s of programmaonderdelen deel moeten uitmaken van het evenement om de verschillende inhoudelijke doelstellingen bij de diverse doelgroepen te bereiken. Deze deelproducten geef je weer door eerst de doelgroep aan te geven, dan het onderdeel of product en daarna het gewenste effect/functie.

 • Het basisconcept definiëren. Hierbij breng je de verschillende programmaonderdelen of deelproducten onder in een samenhangend basisconcept. Een aantal aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een samenhang tussen de onderdelen van het basisconcept zijn:

 • Een thema zoeken

 • Maak gebruik van een metafoor (een centraal idee of beeld dat de inhoud van het evenement ondersteunt

 • Kijk of de aard en vorm van de locatie aanknopingspunten biedt.

 • Zoek naar een logische samenhang in de tijd

 • Zoek naar bindende elementen in het eigen karakter, het imago of de uitstraling. In het basisconcept komt ook een globaal programma.

 • Sfeerschets maken van het evenement.

Stap 5: Maken van een plan van aanpak

 • De aanpak van het evenementenproject beschrijven. Hoe ga je het project aanpakken. Twee mogelijkheden:

 1. Projectmatige aanpak: vooraf duidelijke planning, taakverdeling etc.
 2. Andere aanpak: het evenement al improviserend of volgens de weg van trial and error te realiseren.
 • De fasering van het evenementenproject beschrijven door middel van een breakdownanalyse. (structuur creëren in het project)

Stap 6: Afstemming op de markt en omgeving

 • SWOT-analyse en de strategische issues analyseren.

 • (Marketing-)communicatiestrategie beschrijven. Inventariseer de partijen waarmee gecommuniceerd moet worden en beschrijf met welk doel en met welke boodschap dat gebeurt. De strategie is op te delen in drie doelen:

 • Productpromotie: de doelgroep zijn interesse wekken

 • Fondsenwerving: subsidiërende overheden

 • Communicatieboodschappen naar andere omgevingspartijen: communicatie met regelgevende overheden, media etc. Krachtenveldanalyse: inzicht brengen in meewerkende en tegenwerkende krachten

Stap 7: Bezinning op de zakelijke randvoorwaarden

Hier behandel je de zes beheersaspecten van KOFTIG (kwaliteit, organisatie, faciliteiten, tijd,informatie en geld)

 • Kwaliteit. Formuleer de kwaliteitseisen waaraan het projectresultaat moet voldoen. 80%-20%regel. 80% kwaliteit kan gehaald worden met 20% inspanning/investering.

 • Organisatie: Globale opzet maken van de projectorganisatie en de overlegstructuur. Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van verschillende instrumenten en modellen, bijvoorbeeld: de taakomschrijving, het taakverdelingsschema en het stuurgroepwerkgroepmodel.In de opzet van de projectorganisatie moeten de volgende aspecten aan de orde komen: positie en status van medewerkers, eventuele samenwerking, contracteren van derden, formele interne communicatiekanalen en overlegstructuren, personeleinbreng van de opdrachtgever en besluitvormingsprocessen.

 • Faciliteiten: inventariseer welke facilitaire eisen er zijn en onderzoek vervolgens de juridische aspecten. Zie boek blz. 120 voor voorbeelden.

 • Tijd: Maak op basis van het activiteitenoverzicht een tijdsplanning van het hele proces. Door middel van deze tijdsplanning wordt de tijd bewaard en wordt er een volgorde aangebracht in de activiteiten.

 • Informatie: bepaal hoe informatie wordt gearchiveerd en gedistribueerd.

 • Geld: maak een globale raming van de projectkosten en –baten.

 • Risico’s: maak een risicoanalyse en beschrijf maatregelen om de risico’s te reduceren. Voer hiervoor vier stappen uit:

 • Inventariseer mogelijke risico’s

 • Selecteer de belangrijkste

 • Plan een brainstormsessie over mogelijke maatregelen

 • Bedenk per risico een oplossingsstrategie

Stap 8: Schrijven van het projectvoorstel

Naar aanleiding van eerdere stappen maak je het projectvoorstel. Let op! Niet alles onder elkaar zetten en dan kaft eromheen, maar beknopt samenvatten.

Dit projectvoorstel bespreek je met de opdrachtgever en maak je vervolgens definitief door een projectcontract.

2. Voorbereidingsfase

In deze fase staat de planvorming of het ontwikkelen van een ontwerp of oplossing centraal.

Het uiteindelijke resultaat is het projectplan.

Stap 9: ontwikkelen van een gedetailleerd plan of ontwerp

 • Structuurschema opstellen: een structuurschema geeft de logische samenhang tussen de verschillende onderdelen van het evenement weer. Voorbeelden zijn eenstory-line voor een expositie of een line-up voor een festival.

 • gedetailleerd plan of ontwerp uitwerken: in deze stap wordt het basisconcept uitgewerkt tot een gedetailleerd plan voor het evenementenproject. Instrumenten die gebruikt kunnen worden zijn tekst, schema's en tekeningen.

 • Sfeerschets omschrijven: hier is ruimte om de eerder gemaakte sfeerschets aan te passen.

 • Productiemethode: verken de benodigde productiemethoden. Maak in deze stap niet meer dan een globale beschrijving.

Stap 10: ontwikkelen van plannen voor het marketing-/communicatietraject

Hier wordt de (marketing-)communicatiestrategie verder uitgewerkt tot een:

 • marketingplan: alleen van toepassing bij marktprojecten. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van de vijf p's: product, prijs, plaats, promotie en personeel.

 • fondsenwervingsplan: in deze stap wordt bepaald hoe de fondsenwerving en sponsoring zal worden aangepakt.

 • communicatieplan: de eerder bepaalde communicatiestrategie wordt verder uitgewerkt in een communicatieplan. Dit plan bestaat meestal uit twee onderdelen: een communicatiematrix en een communicatieplanning.

Stap 11: herbezinning op de zakelijke randvoorwaarden

In deze stap worden de verschillende beheersaspecten opnieuw bekeken.

 • kwaliteit: moet er iets worden bijgesteld?

 • organisatie: bekijk de projectorganisatie in lijn met de volgende fase. Komen er productiemedewerkers bij?

 • faciliteiten: ontwikkel (indien nodig) een locatieplan, facilitair plan en juridisch plan.

 • tijd: is de tijdsplanning voor de uitwerkingsfase compleet?

 • informatie: moet er iets worden aangepast?

 • geld: maak een begroting per projectonderdeel, houd een boekhouding bij, stel gelden en bijdragen vast, regel afspraken en contracten en bepaal financiële tegemoetkomingen.

Stap 12: opstellen van het projectplan

Naar aanleiding van voorafgaande stappen wordt projectplan in elkaar gezet.

3. De uitwerkingsfase

Het gaat hier om het stappenplan voor de uitwerkingsfase (met als doel het productieprogramma op een juiste manier uit te voeren).

Het gaat er in deze fase om wanneer, waar, hoe, waarmee en door wie iets wordt gemaakt. Het resultaat van deze fase is een productieprogramma. Het stappenplan van deze fase kent vier stappen.

Stap 13: vertalen van het plan naar productie-informatie

 • productie-informatie: het ontwerp van het evenement wordt vertaald naar inhoudelijke, organisatorische en technische productie-informatie. Daarbij moet worden gedacht aan productiemethoden, materialen en uitvoering.

 • (eventueel) uittesten in een pilot: is het noodzakelijk om bepaalde onderdelen vooraf te testen?

 • opstellen van het functioneringsprogramma: een functioneringsprogramma beschrijft wat nodig om het evenement te laten functioneren en ook hoe het werkt. Tevens moet er een calamiteitenplan worden opgesteld.

 • opstellen van het nazorgprogramma: bepaal wat er na de afwikkelingsfase moet gebeuren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vervolgactiviteiten, bedankjes, verslaglegging, website en publicaties.

Stap 14: maken en uitvoeren van actieplannen voor marketing en communicatie

Het gaat hierbij om het operationaliseren van de eerder opgestelde marketing-, fondsenwervings-, en communicatieplannen.

 • actieplannen opstellen en uitvoeren: stel specifieke actieplannen op en voer deze uit.

 • opzet van een publieksonderzoek (optioneel): deze stap vindt alleen plaats in het geval van een publieksproject. Het publieksonderzoek wordt verderop in het boek besproken.

Stap 15: bewaken van zakelijke randvoorwaarden

In dit stadium kan men de beheersaspecten nog eens allemaal langs gaan en bepalen in hoeverre de waarborging op orde is. De beheersaspecten worden in deze stap praktischer uitgewerkt.

 • kwaliteit: verantwoording van de keuzes uit de voorgaande fase.

 • organisatie: breid het organisatieplan uit met productiefuncties en bepaal wat wordt uitbesteed.

 • faciliteiten: uitwerken van een concreet facilitair actieplan en een voorlopig indelingen inrichtingsplan.

 • tijd: stel een planning van de uitvoering op in de vorm van een tijdschema of draaiboek. Het gaat hierbij om een tijdsbewaking gedurende het hele project. Meestal wordt het draaiboek onderverdeeld in drie delen: opbouw, evenement en afbouw.

 • informatie: controle van het beheers- en bewakingssysteem voor projectinformatie.

 • geld: het opstellen van een gedetailleerde begroting van alle kosten en baten. Verder wordt bepaald hoe het budget gedurende het project wordt bewaakt. Vaak wordt er eind van de uitwerkingsfase een begroting gemaakt. Dit geeft een nauwkeurig inzicht van de kosten en baten. Om een gedetailleerd kostenbudget te leveren zal eenbudgetbewakingssysteem opgezet moeten worden. Dit houdt in:

 1. Een uitvoeringsboekhouding voor het evenement project opgezet en bijgehouden moet worden.
 2. Financiële afspraken gemaakt moeten worden en eventueel contracten geregeld moeten worden.
 3. Een systeem bedacht moet worden om eventuele deelnemersbijdragen, inkomsten uit kaartverkoop en andere inkomsten te innen, verwerken en veilig op te slaan.
 4. De aansprakelijkheid en auteursrechten in de gaten gehouden moeten worden.

Stap 16: Opstellen van het productieprogramma

Het productieprogramma = een bundeling van losse info waarmee het uitvoeringsteam het project kan gaan uitvoeren. Ook geeft de opdrachtgever hierop een GO/NO GO beslissing. De opdrachtgever moet een beeld krijgen van de activiteiten en het projectresultaat. Ook moeten de zakelijke consequenties als geld, tijd en faciliteiten duidelijk naar voren komen in dit document.

Format productieprogramma

De kern van het productieprogramma wordt gevormd door de productie-informatie en de draaiboeken. Verder is het belangrijk dat het zo makkelijk mogelijk leest voor de onwetende lezer.

Completeren van het productieprogramma

Wanneer het plan alle elementen bevat moet het nog compleet gemaakt worden met een omslag, samenvatting, titelblad, inhoudsopgave etc. Verschil tussen een projectvoorstel of projectplan en het productieprogramma is dat het laatste meer een bundeling is van uiteenlopende info over de productie.

Na deze stap (stap 16, uitwerkingsfase) komen nog de uitvoeringsfase en afwikkelingsfase.

4. De uitvoerfase

Deze fase bestaat uit drie subfasen:

 1. Opbouw (productiefase). Alles wordt in gereedheid gebracht voor het event volgens het draaiboek. Aan het eind van deze fase beschikt het team over een functioneringsprogramma en een nazorgprogramma.
 2. Het evenement zelf (functioneringsfase). Bij een bouwproject duurt deze fasesoms 50 jaar. Tijdens het evenement staan het programma, de ontvangst, debegeleiding en de service naar bezoekers centraal. Het is belangrijk dat de projectleider tijdens het evenement continue bereikbaar is en in contact staat met de techniek en andere verantwoordelijken.
 3. Afbouw: afgebroken, gedemonteerd, afvoeren en opruimen. Ook dit gebeurd via het draaiboek.

Hierna zijn nog drie stappen die hierbij komen kijken:

 1. Pers en publiekservice. Er zal een persontvangst georganiseerd moeten worden. Ook de service naar het publiek zal gedurende het hele evenement centraal staan.
 2. Publieksonderzoek. Bezoekers of artiesten kunnen evaluatieformulieren moeten invullen.
 3. Zakelijke randvoorwaarden. Tijdens de uitvoeringsfase moet een briefing worden georganiseerd, het budget moet worden bewaakt, kwaliteitsniveau moet wordengewaarborgd, projectinformatie en alle activiteiten moet worden gecoördineerd.

5. De afwikkelingsfase

Aan het eind van de afwikkelingsfase is het evenement afgerond, is het onderzoeksrapportgepresenteerd en is het project geëvalueerd. Stappen hierbij:

 • Nazorg: bedankbriefje voor sprekers, vrijwilligers etc.

 • Onderzoeksrapport: rapporteer over de uitslag van het eventueel gehouden publieksonderzoek.

 • Financiële eindafrekening: na het evenement worden betalingen gedaan en moetde financiële afrekening worden opgesteld.

 • Projectarchief: leg een projectarchief aan zodat je niks kwijt raakt.

 • Projectevaluatie: evalueer het evenement van idee tot realisatie en stel verslag op.

De hele tekst lezen? Alle JoHo tools gebruiken? Sluit je dan aan bij JoHo en log in!
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo & Partnernieuws

  DSW: sluit voordelig je zorgverzekering af

  JoHo solidariteitskeuze

  JoHo: zoekt medewerkers voor tijdelijk en vast

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  Hoe werkt een JoHo Chapter?

   

  Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

  •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Aantekeningen: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
  • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
  • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten