Hoe kunnen ideeën worden getest? - Chapter 1

 

1.1 Hoe komen we aan onze ideeën?

Wij mensen baseren onze kennis op vooronderstellingen, oftewel ideeën over hoe we denken dat dingen in elkaar zitten. Zo was ooit de aderlating een van de populairste medische ingrepen en werd verondersteld dat autisme werd veroorzaakt door slechte opvoedtechnieken van de ouders. Deze laatste vooronderstelling werd nog niet heel lang geleden pas ontkracht door een onderzoek. Dit onderzoek toonde aan dat ouders van niet-autistische kinderen niet wezenlijk verschilden in opvoedstijl van ouders van autistische kinderen. Onze ideeën over hoe de wereld in elkaar zit blijven bestaan als ze niet worden gecheckt. Het onderzoeken en testen van vooronderstellingen is essentieel in dit proces.

Er komt tegenwoordig veel informatie op ons af. Hoe kunnen we filteren wat goede informatie is en welke informatie niet klopt? Dit doen we door te onderzoeken waarom we denken dat iets waar is en of we vinden dat hier goede argumenten voor zijn.

1.2 Manieren van weten

We gebruiken verschillende manieren om te weten of iets klopt. Er zijn grofweg vier manieren van ‘weten’ die we gebruiken. Het gaat hierbij om weten door het toekennen van autoriteit aan een ander die het voor ons kan weten, het weten door algemeen bekende en aanvaardde waarheden c.q. ons gezond verstand, het weten door persoonlijke ervaring en het weten door intuïtie.

Autoriteit

We verwachten dat een persoon die volgens ons bekwaam is in een bepaald veld het antwoord op onze vraag kan weten (autoriteit). We kunnen het idee zelf niet testen, maar weten wel dat het getest is en de testen heeft doorstaan. Echter, ook deze vooronderstellingen zullen aan kritische vragen onderworpen moeten worden. Nog niet zo lang geleden werd door ‘experts’ verondersteld dat vrouwen niet intelligent genoeg waren om een universitaire studie aan te kunnen. Ze zouden daarnaast een te fragiel zenuwstelsel bezitten en studeren zou hun vermogen om zich voort te planten ernstig verstoren. Gelukkig is deze stelling onderzocht en is gebleken dat vrouwen wel degelijk konden meekomen in een universitaire studie en zelfs meer dan dat. Een kritische blik wat betreft de expert en de manier waarop het idee onderzocht is te allen tijde wenselijk.

Algemeen bekend

Meestal beginnen de ideeën vanuit ons algemeen bekend, gezond verstand met de woorden: ‘iedereen weet toch dat…’ of ‘het is toch logisch dat…’. Veel van deze ideeën bleken niet te kloppen met de data beschikbaar door onderzoek. We noemen bijvoorbeeld het idee dat je gevoelens nooit liegen en het idee dat ervaren therapeuten beter dan een leek zouden kunnen voorspellen of iemand gewelddadig zal worden in de toekomst. Beide ideeën bleken niet te kunnen overleven tegenover een aanzienlijk aantal van testgegevens.

Persoonlijke ervaring

Een andere manier van weten is door middel van persoonlijke ervaring. Enkele problemen duiken de kop op waardoor de resultaten van een onderzoek gekleurd of vertroebeld kunnen zijn. Deze problemen zijn bijvoorbeeld bevooroordeeldheid van de waarnemer (‘observer bias’) en het samen voorkomen van verschijnselen (zogenaamde ‘confounded’ oftewel verstrengelde variabelen).

Observer bias

De zogenaamde ‘observer bias’ is het verschijnsel dat we zien wat we denken te zien en dat we vinden wat we verwachten te vinden. De uitslag van een onderzoek kan beïnvloed worden door de verwachtingen die de onderzoeker of de proefleider heeft aangaande de uitslagen van het onderzoek.

Confounded variabelen

Het probleem van de ‘confounded’ variabelen is als volgt uit te leggen. In een niet gecontroleerde omgeving kunnen meerdere verschijnselen en te meten variabalen samen voorkomen. Het is in zo’n geval moeilijk zo niet onmogelijk te bepalen welk effect door welk verschijnsel wordt veroorzaakt. De variabele waarover je iets wilt kunnen zeggen is niet los te bekijken van andere variabelen en wordt daarom verstrengeld of ‘confounded’ genoemd.

Een wetenschapper en wetenschappelijk onderzoek zijn niet immuun voor het beïnvloed worden door bovenstaande verschijnselen. Wel houdt een goede onderzoeker rekening met het mogelijk voorkomen van deze verschijnselen en controleert hij hiervoor zoveel en zover als mogelijk is.

Intuïtie

De laatste manier van weten is intuïtief weten. Je weet gewoon dat iets zo is of zo werkt, maar je kunt het niet echt uitleggen of beargumenteren. Dit lijkt lijnrecht te staan tegenover de wetenschap die juist nieuwsgierig is naar de uitleg en de argumenten achter een conclusie. Bovendien is er een gevaar bij het gebruiken van intuïtie als manier van weten. Intuïtie is in principe gebaseerd op het weten van één persoon en daarom mogelijk niet geldig voor andere personen. Wel kan intuïtie handig zijn voor een onderzoeker en hem een eerste ingeving geven voor het opzetten van een onderzoek. Een onderzoeker is vervolgens uitvoerig bezig zijn eerste intuïtieve ingevingen aan onderzoek te onderwerpen en te zien of ze stand houden bij het testen.

Dit testen wordt voornamelijk gedaan door uit te gaan van het falsificatieprincipe. Het falsificatieprincipe houdt het volgende in.

Er kan voorlopig van uitgegaan worden dat een uitspraak juist is als hij testen op de mogelijkheid dat de uitspraak niet juist zou zijn, heeft doorstaan. Belangrijk is ten eerste dat de relevante zaken worden getest. Bovendien moeten de voorwaarden waaronder getest wordt ervoor zorgen dat de eventuele onjuistheid van de uitspraak aan het licht komt.

Een goede onderzoeker staat open voor het corrigeren van zijn fouten en zou volgens het volgende basisprincipe dienen te werken.

Op het moment dat we onze ideeën testen, komen we te weten of onze ideeën standhouden. Op het moment dat we beseffen dat onze ideeën niet blijken te kloppen, kunnen we ze veranderen.

1.3 Goed en slecht onderzoek

Frauduleus onderzoek

Wanneer is er sprake van goed onderzoek en wanneer van slecht onderzoek? Er zijn gegevens bekend van onderzoek dat simpelweg niet klopt. Zo bleken de experimenten naar subliminale reclameboodschappen in bioscopen nooit te zijn uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek, dat een subliminale (onder het bewustzijnsniveau aangeboden) frisdrank reclame zorgde voor meer verkoop van frisdrank in de pauze, mag dan ook niet worden aangenomen. De onderzoeker gaf toe de resultaten van dit onderzoek verzonnen te hebben om onderzoeksgeld te verkrijgen.

Persoonlijke criteria

Los van frauderen kan er nog veel meer mis zijn met een onderzoek. Zo kan onderzoek gebaseerd zijn op zeer persoonlijke criteria voor bijvoorbeeld het effect van een behandeling. Een voorbeeld hiervan is een behandeling die effectief is, omdat de therapeut zegt dat de cliënt genezen is. Als niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat het hier gaat om een effect wat voor andere therapeuten ook te zien en te meten zou zijn, gaat het om onbekwaam uitgevoerd onderzoek.

Vragen aan de onderzoeker

Naar aanleiding van conclusies van een onderzoek kun je verschillende vragen stellen aan jezelf en indirect aan de onderzoeker. Had de onderzoeker goede redenen om te onderzoeken wat hij heeft onderzocht? Heeft de onderzoeker de ideeën op een goede manier onderzocht, oftewel, waren de metingen goed? Geloof ik de conclusies op basis van de testresultaten?

1.4 Waarom verdiepen in methoden van onderzoek?

Zowel voor de praktiserend onderzoeker als de gebruiker van resultaten van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk zich te verdiepen in methoden van onderzoek. Beiden moeten de juiste vragen weten te stellen aangaande een onderzoek. Wat zou de onderzoeker moeten doen om een goed antwoord op deze vraag te krijgen? Heeft hij of zij het benodigde gedaan? Waar heeft hij of zij fouten kunnen maken en heeft hij of zij gedaan wat nodig was om deze fouten te voorkomen? Welke problemen zouden we tegen kunnen komen op weg naar een antwoord op deze vraag? Een verdieping in mogelijke problemen die we kunnen tegenkomen is onontkoombaar.

1.5 Soorten van onderzoek

In de basis wordt gesproken van twee soorten van onderzoek. Zo kan gesproken worden van toegepast onderzoek en meer basis, theoretisch onderzoek.

Toegepast onderzoek

De toegepaste onderzoeker werkt vanuit een probleem dat zich in de praktijk voordoet. Meestal is hij op zoek naar manieren om een gegeven te verbeteren of te voorspellen hoe een bepaald verschijnsel zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Theoretisch onderzoek

De theoretische onderzoeker heeft als doel uit te zoeken hoe een verschijnsel werkt en in elkaar steekt. Deze kennis van basisprincipes van verschijnselen kan later van pas komen. Als we de basisprincipes van een verschijnsel beter begrijpen, kunnen we ook makkelijker naar manieren zoeken om te verbeteren of in te grijpen. Dit laatste ligt dan weer meer op het terrein van het toegepaste onderzoek.

Onderscheid toegepast/theoretisch

Het onderscheid tussen theoretisch en toegepast onderzoek is belangrijk. Echter, beide soorten van onderzoek kunnen niet zonder elkaar en kunnen zeer goed van elkaar profiteren. Een theoretisch onderzoek kan leiden tot een toegepast onderzoek dat meer gericht is op een resultaat in de praktijk. Een toegepast onderzoek vanuit een praktisch probleem kan op haar beurt weer bijdragen aan het bijschaven van een theorie. Daarnaast kan een onderzoeker (tegelijkertijd of achtereenvolgens) bezig zijn met zowel theoretisch als toegepast onderzoek.

Statistiek

Wiskundefobie

Veel psychologiestudenten zijn nogal bang voor het statistiek gedeelte van hun studie psychologie. Dit is echter geheel niet nodig, vindt de schrijver. Je hoeft namelijk geen wiskundeknobbel te hebben om statistiek te kunnen begrijpen. Enkele uitgangsprincipes zijn belangrijk om je wiskunde-angst met betrekking tot statistiek wilt overwinnen.

Statistiek is logisch

Ten eerste is statistiek niet meer dan het gebruiken van logica. Een voorbeeld van logisch denken is ‘als A, dan B’ en ‘als niet A, dan ook niet B’.

Je gebruikt vaker statistiek dan je denkt

Ten tweede weet je waarschijnlijk al meer van statistiek dat je beseft. Zo gebruik je voor het nemen van beslissingen al enkele belangrijke basisprincipes binnen de statistiek. Bijvoorbeeld als je in een voetbalwedstrijd moet beslissen aan wie je de bal toespeelt voor een mogelijk beslissend doelpunt. Speel je de bal toe aan de speler van wie 72% van de schoten doelpunten waren of de speler van wie 58% van de schoten treffers waren?

Een percentage van 72% winnende doelpunten is een samenvatting van statistische gegevens (principe van samenvattende statistiek). We denken dat het meer waarschijnlijk is dat de speler met 72% in de toekomst het doel treft met een schot dan de speler van 58% (principe van waarschijnlijkheid). Gemiddeld denken we dat de 72% speler de rest van het seizoen ook hoger zal scoren dan de 58% speler (principe van correlatie). Als laatste verwachten we dat de speler met de hoogste gemiddelde score de meeste kans heeft op scoren van welk schot dan ook en het volgende schot in het bijzonder (principe van voorspellen op basis van gegevens uit het verleden).

Formules zijn er ter vereenvoudiging

Ten derde is het gebruik van statistische symbolen en formules bedoeld ter vereenvoudiging en ter werkbesparing van het uitschrijven van ingewikkelde zinnen en niets meer. Zo betekent het sigma-symbool Σ niets meer dan ‘de som van…’.

In de praktijk: het lezen van een grafiek

Een grafiek heeft als doel in een oogopslag te kunnen zien wat de ontwikkeling van een verschijnsel (een zogenaamde trend) is. Zowel een puntlijngrafiek als een staafdiagram kunnen informatie handig en beknopt weergeven. Er wordt een voorbeeld gegeven van zowel een lijngrafiek als een staafdiagram. We willen weten welk percentage van de stellen in de periode van 1945 tot 1965 samenwoonde en welk percentage getrouwd was. Op de horizontale x-as worden de jaartallen weergegeven en op de verticale y-as de percentages getrouwde en samenwonende stellen. In de lijngrafiek worden door middel van verbonden punten de percentages in twee lijnen opgetekend. Er is een lijn voor de getrouwde stellen en een lijn voor de samenwonende stellen. In de staafgrafiek worden de percentages weergegeven door middel van twee verschillende kleuren balken. Zowel in de lijngrafiek als het staafdiagram is in een oogopslag te zien dat het percentage stellen dat samenwoonde omhoog is gegaan in de periode van 1945 tot 1975. Het percentage getrouwde stellen is duidelijk gedaald in deze tijdsperiode.

Psychological research: The ideas behind the methods van Mook - Boek & JoHo's
Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

Meer partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

Dutchies Travel

Dutchies Travel is dé plek om reisplannen, ideeën en dromen van alle Dutchies (en hun vrienden) ter wereld te ontwikkelen! Door hun passie & liefde voor reizen te delen met de Nederlandse community creëren ze unieke en volledig op maat gemaakte droomreizen.
Ze geven gratis advies over reizen in Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Canada en hun andere bestemmingen. Ze helpen je bij het maken van je reisplannen, en bij het kiezen en regelen van tours en activiteiten die het beste bij jou passen.

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

Snowminds

Bij Snowminds deelt het volledige team dezelfde passie: Sneeuw! Iedereen in het team heeft winterseizoenen gedaan, uiteenlopend van één winterseizoen tot meer dan negen. Snowminds begeleidt haar ski- en snowboardleraren van de reis tot skipas, van het hotel tot je contract. Bij Snowminds volgt iedereen basis- en vervolgopleidingen om uiteindelijk zo goed voorbereid mogelijk de verschillende skiculturen ter wereld te kunnen ervaren én de Snowboard gasten van dezelfde passie te laten genieten.

Pakachere

Pakachere is een backpackershostel en creatief centrum in Malawi, opgericht door twee Nederlanders. De plek doet dienst als een ontmoetingsplek, waar mensen samen kunnen komen voor workshops, activiteiten of om gewoon een drankje te doen.

Oneworld

OneWorld is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Naast de website OneWorld.nl geeft de organisatie ook een aantalk keer per jaar het tijdschrijft OneWorld uit!

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten