  Chapter 

 

Aanmerkelijkbelanghouder

Jaap heeft een aandelenbelang van 5% in BuLo BV; Rens heeft een aandelenbelang van 95% in BuLo BV. Deze vennootschap maakte in 2015 een winst van € 1.000. Deze winst wordt niet uitgedeeld. Welke uitspraak is juist?

A) Rens kan over 2015 op verzoek een fiscale eenheid aangaan met BuLo BV; zij betalen dan tezamen één maal vennootschapsbelasting over 95% van de winst van € 1.000.
B) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV. Zij genieten in 2015 een vervreemdingsvoordeel uit hun aanmerkelijk belang dat belast is met vennootschapsbelasting.
C) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV; zij genieten in 2015 geen regulier voordeel uit hun aanmerkelijk belang.
D) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV; zij genieten in 2015 een vervreemdingsvoordeel uit hun aanmerkelijk belang, maar dit valt voor BuLo BV onder de deelnemingsvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek

Jan wil een loodgietersbedrijf beginnen. Jan vraagt zijn vriend Keimpe om het bedrijf samen op te zetten. Keimpe heeft geen kennis van het loodgietersvak, maar hij beschikt wél over het startkapitaal dat nodig is. Jan en Keimpe richten samen een BV op, waarvan ze beide 50% van de aandelen houden. Ze spreken af dat Jan het bedrijf zal leiden en Keimpe slechts vermogen aan de BV zal verschaffen. Kan Keimpe onder de hiervoor geschetste omstandigheden gebruik maken van de zelfstandigenaftrek van art. 3.76 Wet IB 2001?

A) Ja, mits Keimpe voldoet aan het urencriterium van art. 3.6 Wet IB 2001.
B) Ja. Keimpe voldoet niet aan het arbeidsvereiste in de zin van art. 3.92 Wet IB 2001 en kan om die reden gebruik maken van ondernemersfaciliteiten.
C) Nee. Er is ten aanzien van Keimpe sprake van ondernemerschap, maar hij kan geen gebruik maken van ondernemersfaciliteiten aangezien Jan daadwerkelijk het bedrijf leidt.
D) Nee. Keimpe kwalificeert niet als ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001.

Beginselen belastingrecht

Jip neemt bij zijn belastingaangifte al jaren een aftrekpost wegens autokosten in aanmerking. De inspecteur volgde deze aftrekpost jaarlijks bij het opleggen van de belastingaanslag. Echter, bij de aanslag over 2014 honoreert de inspecteur de aftrekpost niet langer. Jip vindt het vreemd dat de inspecteur afwijkt van deze gedragslijn.
Op welk beginsel zal Jip een beroep doen bij de rechter om de aanslag conform de aangifte te verlagen?

A) Het gelijkheidsbeginsel.
B) Het profijtbeginsel.
C) Het vertrouwensbeginsel.
D) Het zorgvuldigheidsbeginsel.

Vergrijpboete

Het opleggen van een vergrijpboete kan een belastingplichtige voorkomen door tijdig “in te keren”. Tot welke moment kan dit zonder boete?

A) Tot drie jaar na het vergrijp, maar voordat de Belastingdienst de belastingplichtige heeft aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
B) Tot drie jaar na het vergrijp, ook al heeft de Belastingdienst de belastingplichtige al aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
C) Tot twee jaar na het vergrijp, maar voordat de Belastingdienst de belastingplichtige heeft aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
D) Tot twee jaar na het vergrijp, ook al heeft de Belastingdienst de belastingplichtige al aangemerkt als ‘zwartspaarder’.

 

Crossroads

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen