Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al.

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Psychological Testing and Assessment - custom edition University of Leiden 2016 - Van der Molen et al.

  Choice Assistance with summaries of Psychological Testing and Assessment - custom edition University of Leiden 2016 - Van der Molen et al.

  Summaries & ExamTests with Psychological Testing and Assessment - custom edition University of Leiden 2016 - Van der Molen et al.

   

  Booksummaries to be used with Psychological Testing and Assessment

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Psychological Testing and Assessment

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • Which applications and consequences are part of psychological testing? - Chapter 1
   • How did psychological tests look like over the centuries? - Chapter 2
   • Which theories about individual intelligence and performance tests are there? - Chapter 5
   • How are 'special populations' tested? - Chapter 7
   • Where do personality tests originate? - Chapter 8
   • How does the assessment of normality and human strengths work? - Chapter 9
   • How does neuropsychological assessment and screening work? - Chapter 10
   • When and how are industrial, professional and career assessments done? - Chapter 11
   • Where lies the future of psychological testing? - Chapter 12
   • How can behavioral problems be diagnosed? - Chapter 11
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - Chapter 1
   • Hoe hebben psychologische testen er door de eeuwen heen uit gezien? - Chapter 2
   • Welke theorieën over individuele intelligentie- en prestatietests zijn er? - Chapter 5
   • Hoe worden 'speciale populaties' getest? - Chapter 7
   • Waar vinden persoonlijkheidstesten hun oorsprong? - Chapter 8
   • Hoe gaat de assessment van normaliteit en menselijke kwaliteiten in zijn werk? - Chapter 9
   • Hoe werkt neuropsychologische assessment en screening? - Chapter 10
   • Wanneer en hoe worden industriële, beroeps- en carrière assessments gedaan? - Chapter 11
   • Waar ligt de toekomst van psychologische testen? - Chapter 12
   • Hoe kunnen gedragsproblemen worden gediagnostiseerd? - Chapter 11

  Related summaries & other materials with Psychological Testing and Assessment

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - Chapter 1

  Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - Chapter 1

  Onderwerp 1A: Wat is de aard en toepassing van testen?

  Consequenties van testen

  Gedurende de hele levensduur worden er testen afgenomen bij mensen, zoals de Apgar-test voor het meten van de gezondheid van zuigelingen, rij- en schoolexamens bij pubers, ontwikkelingstesten, etc. De uitkomst van alle psychologische testen kan een grote invloed hebben op de levensloop. Een gedegen kennis van testen is dus noodzakelijk voor iedereen in het werkveld van de psychologie. Iemand die binnen de psychologie of het onderwijs testen ontwikkelt en evalueert noemen we een psychometrist. Persoonlijkheids- en intelligentietesten zijn op dit moment de meest essentiële testen binnen de psychologie.

  Definitie van een test

  Testen kunnen heel verschillend zijn in hun doeleinden en format, maar over het algemeen delen ze de volgende kenmerken.

  Een test is een gestandaardiseerde procedure voor het inventariseren van gedrag en het beschrijven hiervan door middel van categorieën of scores. Er zijn een aantal definiërende kenmerken van testen. Een test is ten eerste gestandaardiseerd, wat wil zeggen dat de procedures voor het afnemen ervan gelijk zijn binnen verschillende settings. Ten tweede is een test gebaseerd op een steekproef van het gedrag dat je wilt meten. De items binnen de test hoeven niet gelijk te zijn aan het gedrag dat je bekijkt, zo lang ze maar relevant zijn. Belangrijk is dat de gedragingen in de steekproef het gedrag, dat voorspeld wordt met de test, goed representeert. Ten derde moet het mogelijk zijn om uit de test categorieën of scores af te leiden. Hierbij moet altijd rekening gehouden worden met een bepaalde mate aan meetfout: X=T+e, waarbij X de geobserveerde score is, T de ware score is en e de error is. Een testontwikkelaar moet proberen de error zo klein mogelijk te maken.

  Ook moet men niet vergeten dat het abstracte kenmerk dat gemeten wordt door een test niet een fysiek ‘iets’ in de wereld representeert. Ten vierde is het noodzakelijk een norm te vestigen waarmee scores van deelnemers vergeleken kunnen worden. Dit gebeurt door middel van een gestandaardiseerde steekproef, deze steekproef moet representatief zijn voor de populatie waar de test voor bedoeld is. De norm geeft aan wanneer mensen afwijken. Ten slotte zijn testen bedoeld om andere gedragingen te voorspellen. Een test kan dus meer dan één doel hebben. Om te weten of het gedrag ook echt voorspeld wordt door de test wordt er gebruik gemaakt van validatieonderzoek, maar dat kan pas worden gedaan nadat de test is uitgebracht.

  Ander onderscheid bij testen

  De meerderheid van de testen zijn norm-referenced, waarbij de score van elke deelnemer geïnterpreteerd wordt in vergelijking met een relevante gestandaardiseerde steekproef. Andere testen zijn criterion-referenced, waarbij het doel is om vast te stellen waar een deelnemer staat met betrekking tot duidelijk gedefinieerde criteria. Schoolexamens vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Hierbij vergelijk je dus niet met een referentiegroep.

  Een ander belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt, is tussen assessment en testen. Assessment is een term die gebruikt wordt voor meer omvattend onderzoek en verwijst naar het gehele proces van het verzamelen van informatie over een persoon, op basis waarvan iets gezegd kan worden over eigenschappen en gedrag. Tests zijn dus slechts één bron van informatie voor een geheel assessment proces.

  Verschillende soorten testen

  Testen kunnen grofweg verdeeld worden in groepstesten, die grotendeels met pen en papier en bij meerdere deelnemers tegelijk kunnen worden afgenomen, en individuele testen, die één-op-één worden afgenomen. Hieronder worden de verschillende categorieën testen besproken, die in verschillende vormen voorkomen (norm-referenced, criterion-referenced, individuele en groepstesten).

  • Intelligentietesten: hierbij wordt het algemene intellectuele niveau van een individu gemeten, gebaseerd op de in een bepaalde cultuur belangrijke vaardigheden. Er zijn subscores, maar er wordt meestal naar de algemene score gekeken. De test bestaat over het algemeen uit een heterogene combinatie van items die verschillende aspecten van de intelligentie meten.

  • Bekwaamheidstesten: hierbij worden één of meer specifiekere aspecten van vaardigheid gemeten. Dit soort testen wordt vaak gebruikt om succes op een bepaalde baan of studie te voorspellen.

  • Prestatietesten: hierbij wordt de mate van leren, succes of prestatie van een individu met betrekking tot een bepaald onderwerp gemeten. Het verschil met de bekwaamheidstest is het doel en de inhoud van de test. Prestatietesten meten het verloop van de prestaties van individuen, bekwaamheidstesten meten het niveau van iemand op het testmoment.

  • Creativiteitstesten: hierbij wordt de vaardigheid om nieuwe ideeën, inzichten of creaties te ontwikkelen gemeten. Voor deze testen moet je divergent kunnen denken: verschillende oplossingen zoeken voor een complex probleem. Er wordt nog wel eens getwijfeld of creativiteit niet een vorm is van toegepaste intelligentie.

  • Persoonlijkheidstesten: hierbij worden kenmerken of gedragingen gemeten die de individualiteit van een persoon vaststellen.

  • Interesse-inventarissen: hierbij wordt de voorkeur van een individu voor bepaalde activiteiten of onderwerpen gemeten.

  • Gedragsmatige procedures: hierbij worden de antecedenten en consequenties van gedrag gemeten.

  • Neuropsychologische testen: deze worden gebruikt voor het onderzoeken van personen met mogelijke hersenschade. Het zijn lange en intensieve één-op-één testen.

  Verschillende soorten gebruik van testen

  Er zijn 5 manieren op psychologische testen te gebruiken:

  • Classificatie: het toewijzen van personen aan bepaalde categorieën. Dit kan onderverdeeld worden in plaatsing (het toewijzen aan verschillende programma’s op basis van vaardigheden), screening (korte testen om personen met speciale behoeften of kenmerken te identificeren), certificatie (waarbij het halen van een test bepaalde privileges oplevert) en selectie (waarbij certificatie toegang verleent tot ‘besloten’ kringen zoals de universiteit of een vereniging).

  • Diagnose: het vaststellen van de aard en oorzaak van abnormaal gedrag en het classificeren van het gedrag binnen een geaccepteerd diagnostisch systeem. Diagnose moet meer zijn dan een label, maar er moet met achterliggende informatie ook rekening worden gehouden. De diagnose wordt ook gebruikt bij de planning van het eventuele behandelplan.

  • Zelfkennis: het verkrijgen van meer inzicht in jezelf door middel van een test.

  • Evaluatie van educatieve of sociale programma’s: het evalueren van het succes van bepaalde programma’s.

  • Onderzoek: het testen van hypothesen door middel van tests.

  De doelen van testen overlappen vaak, wat het moeilijk maakt om onderscheid te maken. Veel testen kunnen ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden binnen één afname.

  Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de betrouwbaarheid van een test. Deze factoren worden hieronder besproken.

  Gestandaardiseerde procedures bij testafname

  Niet-gestandaardiseerde testen kunnen de resultaten significant beïnvloeden, waardoor deze onbruikbaar worden. Daarnaast kunnen ze niet valide zijn. In sommige gevallen is het echter wel gewenst, soms zelfs noodzakelijk, om flexibel te zijn met de procedure. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deelnemers met een handicap. Afwijkingen van de standaard moeten echter altijd opzettelijk en goed doordacht zijn.

  Gewenste afnameprocedures

  Voor individueel testen is het belangrijk dat de proefleider goed bekend is met het materiaal, de instructies die hij/zij moet geven en de manier waarop details en scores genoteerd worden. Daarnaast is het zeer belangrijk dat alle deelnemers de geschreven en gesproken instructies kunnen begrijpen. Ook moet rekening gehouden worden met eventuele beperkingen van de deelnemer in bijvoorbeeld gehoor, zicht, spraak of motorische controle.

  Voor mensen met verminderd gehoor is het in eerste instantie belangrijk dat de proefleider hiervan op de hoogte is en hier goed op inspeelt, zodat de testresultaten niet beïnvloed worden. Net als bij zichtbeperking geven de meeste volwassenen dit uit zichzelf aan, maar bij kinderen komt het vaak voor dat ze eventuele beperkingen niet noemen. Ten slotte moet rekening gehouden worden met mogelijke beperkingen in motorische controle of spraak. Dit is belangrijk bij tests waarbij gebruik wordt gemaakt van tijd-reacties. Testen kunnen een klein beetje worden aangepast voor mensen met een beperking zonder dat de validiteit of betrouwbaarheid van de test achteruit gaat. Soms zijn er ook speciale vormen van een test die inspelen op een bepaalde beperking.

  Ook voor groepstesten zijn er een aantal belangrijke punten die in acht genomen moeten worden door de proefleider. Zo is het bij testen met een tijdslimiet belangrijk dat er genoeg tijd beschikbaar is en dat deze goed bijgehouden wordt. Daarnaast moeten instructies duidelijk en niet te snel worden voorgelezen en niet worden geparafraseerd. Ook achtergrondgeluiden moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Bovendien is het belangrijk om duidelijk aan te geven of gokken, als de deelnemer het antwoord niet weet, consequenties heeft. Veel testen hebben een ingebouwde gok-correctie.

  Invloeden van de proefleider

  Het is belangrijk dat de proefleider voor ‘rapport’ zorgt: een goede verstandhouding met de deelnemers creëert en voor een comfortabele en motiverende sfeer zorgt. Dit verhoogt de coöperatie van de deelnemer. Uit onderzoek blijken tegenstrijdige resultaten over de invloed van ras, ervaring en geslacht van de proefleider op de resultaten. In sommige unieke gevallen blijkt dit wel degelijk van invloed te zijn.

  Achtergrond en motivatie van de deelnemer

  Verschillende aspecten van de deelnemer kunnen de testresultaten beïnvloeden. Testangst verwijst naar alle gedragsmatige reacties die meekomen met zorgen over mogelijk falen van een test. Uit onderzoek blijkt dat testangst zowel een oorzaak als consequentie is van slechte prestatie op testen. Vooral bij testen met tijdsdruk kunnen de resultaten van deelnemers met testangst sterk beïnvloed worden.

  Daarnaast komt het soms voor dat deelnemers valse resultaten forceren om een bepaalde testuitslag te krijgen. Ook moet er rekening worden gehouden met de motivatie van de deelnemer. Een ongemotiveerde deelnemer kan zorgen voor onbetrouwbare resultaten.

  Onderwerp 1B: Wat omvat de ethiek van testen en wat zijn de sociale aspecten van testen?

  Professionele standaarden voor testen

  Meestal worden testen op verantwoordelijke wijze uitgevoerd, maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen waarbij het onverantwoordelijk toepassen of uitwerken van een test soms desastreuze gevolgen kan hebben. Daarom zijn er richtlijnen voor verantwoordelijk testgebruik ontwikkeld door professionele organisaties zoals de American Psychological Association (APA). Hieronder worden achtereenvolgens de verantwoordelijkheden van testontwikkelaars en testgebruikers beschreven.

  Verantwoordelijkheden van testontwikkelaars

  Uitgevers van testen moeten met verschillende factoren rekening houden. Ten eerste moeten testen aan alle richtlijnen voldoen voor ze worden uitgegeven. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om technische en gebruikershandleidingen mee te leveren met de test. Ten tweede moet eventuele marketing en adverteren van de test op accurate en oprechte wijze plaatsvinden. Een test mag pas gepubliceerd worden wanneer de betrouwbaarheid en validiteit onderzocht is. Bij de test moet vermeld zijn op wat voor manier de betrouwbaarheid en validiteit onderzocht is en wat daarvan de uitkomsten waren. Ook moet duidelijk zijn wie de test mag gebruiken en welke kwalificaties iemand hiervoor moet bezitten. Vaak zijn voor gebruik bepaalde certificaties benodigd.

  Verantwoordelijkheden van testgebruikers

  Onder andere de APA heeft ethische richtlijnen en professionele standaarden gepubliceerd voor testgebruik om het welzijn van de deelnemers en het netwerk om hem/haar heen te garanderen. Hieronder valt bijvoorbeeld de richtlijn dat testen altijd in het voordeel moet zijn van de cliënt. Vertrouwelijkheid is daarnaast een plicht van de proefleider, hoewel deze ook verplicht is ernstige bedreigingen voor het slachtoffer of andere te rapporteren.

  Daarnaast is het noodzakelijk dat de proefleider de benodigde expertise heeft om een test af te nemen. Informed consent is een andere belangrijke voorwaarde. Dit houdt in dat alle deelnemers van te voren ingelicht worden over het onderzoek en daarvoor hun toestemming verlenen. Verder moet rekening gehouden worden met wat de zorgstandaard is voor een bepaald geval, oftewel welke methode of test op dat moment het meest gebruikt wordt en het meest geaccepteerd is.

  Zo moet men bijvoorbeeld oppassen met het gebruik van gedateerd materiaal. Daarnaast moeten testresultaten op correcte wijze medegedeeld worden met de deelnemer, waarbij effectieve en constructieve feedback gegeven wordt. Hierbij mag niet buiten de grenzen van de expertise van de tester worden getreden. Het psychologisch rapport dat over het onderzoek wordt geschreven moet direct en concreet zijn.

  Dit is van belang omdat de inhoud van het rapport impact kan hebben op het leven van de deelnemer, bijvoorbeeld wanneer het rapport wordt opgevraagd door een werkgever. Ten slotte is respect en erkenning van individuele verschillen erg belangrijk bij testgebruik.

  Het testen van culturele en linguïstische minderheden

  Psychologische testen zijn voornamelijk gericht op westerse bevolkingsgroepen. Het kan niet zonder meer aangenomen worden dat bestaande testen ook geschikt zijn voor alle bevolkingsgroepen. Vanaf de jaren 30 is er een opkomst in cultuur-sensitief testen, maar het werk is nog lang niet compleet. Andere culturen kunnen ander normen, waarden of overtuigingen hebben. Dit kan ervoor zorgen dat zij anders tegen een test aankijken of anders reageren op de resultaten.

  De invloed van culturele achtergrond op testresultaten

  Uit onderzoek blijkt dat mensen van verschillende culturele achtergrond testen op verschillende manieren interpreteren en invullen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat inheemse volken in de VS een andere conceptie van tijd laten zien dan de blanke middenklasse in Amerika.

  Daarnaast blijkt dat bijvoorbeeld Afro-Amerikanen kwalitatief anders reageren op testen dan Anglo-Amerikanen; kinderen van Afro-Amerikaanse afkomst bleken minder spontaan uit te weiden met betrekking tot hun antwoorden. Soortgelijke verschillen zijn ook zichtbaar bij volwassenen. Daarnaast kan bij testen het gevaar van stereotypering bestaan, waarbij de deelnemers onbewust het negatieve stereotype bevestigen dat over hun eigen groep bestaat. Dit wordt ook wel stereotype threat genoemd. Testscores zijn niet altijd hetzelfde bij individuen, maar komen tot stand binnen een sociaalpsychologisch veld dat beïnvloed wordt door verschillende culturele factoren.

  Onbedoelde effecten bij belangrijke testen

  Een ander effect dat een rol kan spelen bij testen is fraude. Dit speelt met name bij testen waarvan de resultaten veel invloed hebben, bijvoorbeeld bij een selectie voor een baan of studie. Massale fraude komt sporadisch voor. Echter, ook fraude met behulp van ouders of leraren komt voor.

  Een ander aspect van fraude wordt beschreven door het Lake Wobegon Effect, wat verwijst naar het feit dat op veel scholen meer dan 50% van de leerlingen bovengemiddelde cijfers hebben. Dit komt voornamelijk doordat onze maatschappij veel nadruk legt op prestatie en het uitblinken van scholen. Leraren helpen de leerlingen te frauderen door hen onder andere te coachen op toetsantwoorden, antwoordformulieren te veranderen of meer tijd te geven voor toetsen.

  Het lijkt dus dat de nationale drang naar prestatietests voor selectie en evaluatie ongewenst gedrag in de hand helpt, maar het is niet duidelijk hoe groot en verspreid het probleem is.

  Hoe hebben psychologische testen er door de eeuwen heen uit gezien? - Chapter 2
  Welke theorieën over individuele intelligentie- en prestatietests zijn er? - Chapter 5

  Welke theorieën over individuele intelligentie- en prestatietests zijn er? - Chapter 5

  Intelligentie is een van de meest onderzochte onderwerpen in de psychologie.

  Operationele definities definiëren een concept in termen van de manier waarop de test wordt gebruikt. Deze manier van definiëren is voor intelligentie niet handig. Intelligentietesten zijn ontwikkeld voor het meten van intelligentie en niet voor het definiëren ervan. Daarnaast blokkeren operationele definities het verder ontwikkelen van het begrip van de natuur van intelligentie. Een tweede probleem is dat de operationele definitie geen innovatie toelaat. De oude tests dienen als validiteitscriterium voor nieuwe tests. Er moet een correlatie tussen de oude en nieuwe tests bestaan en bij innovatie kan deze correlatie afzwakken. Daarnaast is hij volgens de operationele definitie dus niet valide.

  Hoe worden 'speciale populaties' getest? - Chapter 7

  Hoe worden 'speciale populaties' getest? - Chapter 7

  De baby en peuter periode (voorschoolse periode) duurt van de geboorte tot ongeveer 6 jaar oud. Hierin ontwikkelen kinderen de basis reflexen en motoriek. Echter, sommige kinderen lopen hiermee achter en willen ouders graag weten hoe ver het kind achterloopt en of ook hun emotionele ontwikkeling goed verloopt. Aan de andere kant zijn er ook kinderen die juist voor lopen. Assessments voor baby’s en peuters helpen dit te onderzoeken.

  Waar vinden persoonlijkheidstesten hun oorsprong? - Chapter 8

  Waar vinden persoonlijkheidstesten hun oorsprong? - Chapter 8

  Persoonlijkheid is een vaag begrip, maar we kunnen twee kenmerken onderscheiden. Ten eerste is elk persoon tot een bepaalde hoogte consistent, we hebben coherentie eigenschappen en actiepatronen die herhaaldelijk voorkomen en ten tweede is elk persoon onderscheidend tot een bepaalde hoogte. Persoonlijkheid beschrijft de verschillen in gedrag tussen personen en de consistentie van gedrag binnen een persoon.

  Hoe gaat de assessment van normaliteit en menselijke kwaliteiten in zijn werk? - Chapter 9

  Hoe gaat de assessment van normaliteit en menselijke kwaliteiten in zijn werk? - Chapter 9

  Wanneer iemand de persoonlijkheid van een normaal persoon wilt onderzoeken, zijn normale persoonlijkheidstestsen geschikter dan tests die ontworpen zijn voor psychopathologie. De normale persoonlijkheidstesten richten zich op normaliteit en de sterke punten van de mens. Ze meten ook alternatieve dingen zoals de locus of control, verantwoordelijkheid, intuïtie of hechtingsstijl.

  Hoe werkt neuropsychologische assessment en screening? - Chapter 10

  Hoe werkt neuropsychologische assessment en screening? - Chapter 10

  Het brein is het best beschermde orgaan in het lichaam. Het wordt als eerst beschermd door de schedel. Vervolgens door hersenvliezen, drie membranen die het brein en het ruggenmerg omvatten. In de hersenen zijn de ventrikels gevuld met cerebrospinaal vloeistof. Dit is een vloeistof dat constant geproduceerd en ververst wordt en dient als bescherming voor de hersenen. Het brein drijft hier letterlijk op en is daarmee beschermd tegen klappen en uitdroging. De ventrikels zijn vier holle, verbonden kamers in het midden van het brein. Het kan zijn dat de vloeistof het 3e en 4e ventrikel niet goed kan verlaten. Dit kan vanaf de geboorte het probleem zijn of zich door ziekte in de volwassenheid ontwikkelen. Dit wordt hydrocephalus of waterhoofd genoemd. De druk wordt dan te groot in het brein. Bij kinderen kan het ervoor zorgen dat de ventrikels groeien en het brein uiteindelijk tegen de schedel wordt gedrukt. Onbehandeld kan dit tot mentale retardatie of vroegtijdig overlijden leiden. Gelukkig is het goed te behandelen door de overtollige vloeistof via een shunt af te laten voeren.

  Wanneer en hoe worden industriële, beroeps- en carrière assessments gedaan? - Chapter 11
  Waar ligt de toekomst van psychologische testen? - Chapter 12

  Waar ligt de toekomst van psychologische testen? - Chapter 12

  Computers worden tegenwoordig bij bijna elk aspect van een assessment gebruikt, waaronder ook de administratie, scoring en de interpretatie van vele testen. De psycholoog kan zelfs de cliënt achter een computer zetten met als enige instructie: ‘volg de instructies’. Minuten later rolt er een gedetailleerd rapport uit met een samenvatting van de resultaten en interpretatie.

  Hoe kunnen gedragsproblemen worden gediagnosticeerd? (Reynolds) - Chapter 11

  Hoe kunnen gedragsproblemen worden gediagnosticeerd? (Reynolds) - Chapter 11

  Het toeschrijven van gedrag aan andere mensen is een informele evaluatie die automatisch gebeurt. Door middel van deze evaluatie weet iemand met wie hij wel of niet wil omgaan. Bij gedragsdiagnostiek wordt gekeken naar de typische respons van een persoon in een bepaalde situatie. Gedragsdiagnostiek gaat ervan uit dat observeerbaar gedrag de gevoelens en gedachten van een persoon representeert. Deze observaties worden vervolgens gegeneraliseerd naar het alledaags leven van een persoon. Aan de hand hiervan kan naar voren komen of iemand een probleem heeft met bijvoorbeeld angsten, agressie of hyperactiviteit. Het verschil tussen gedrags- en persoonlijkheidsdiagnostiek is dat persoonlijkheidsdiagnostiek kijkt naar wat een persoon heeft (aan attributen of eigenschappen zoals angst); gedragsdiagnostiek kijkt naar wat een persoon doet. Zelfrapportage wordt echter niet als een objectieve manier van meten gezien. Gedragsdiagnostiek wordt objectiever bevonden omdat gedragsbeoordelingsschalen over het algemeen niet om subjectieve interpretatie vragen. Gedrags- en persoonlijkheidsdiagnostiek hebben echter ook overlap en worden ook vaak allebei gebruikt – het is belangrijk om te weten hoe mensen zich typisch gedragen en hoe ze over zichzelf denken en voelen.

  Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al. - BulletPoints

  Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al. - BulletPoints

  Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - BulletPoints 1

  Onderwerp 1A: De aard en toepassing van testen

  • Testen kunnen heel verschillend zijn, maar ze delen allemaal de volgende kenmerken: een test is gestandaardiseerd, een test is gebaseerd op een steekproef, het moet mogelijk zijn om vanuit een test categorieën of scores af te leiden en als laatste heeft de gestandaardiseerde steekproef een norm waarmee de scores van deelnemers vergeleken kunnen worden. Ten slotte zijn testen bedoeld om andere gedragingen te voorspellen. Een test kan dus meer dan één doel hebben.

  • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten testen: de meerderheid van de testen zijn norm-referenced, andere testen zijn criterion-referenced. Assessment is een term die gebruikt wordt voor meer omvattend onderzoek en verwijst naar het gehele proces van het verzamelen van informatie over een persoon, op basis waarvan iets gezegd kan worden over eigenschappen en gedrag. Tests bevatten slechts één bron van informatie voor een geheel assessment proces. Testen kunnen grofweg verdeeld worden in groepstesten en individuele testen.

  • Verschillende categorieën van testen zijn: intelligentietesten, bekwaamheidstesten, prestatietesten, creativiteitstesten, persoonlijkheidstesten, interesse-inventarissen, gedragsmatige procedures, en neuropsychologische testen.

  • Er zijn 5 manieren waarop psychologische tests kunnen worden gebruikt: classificatie, diagnose, zelfkennis, evaluatie van educatieve of sociale programma’s, onderzoek. De doelen van testen overlappen elkaar vaak, wat het moeilijk maakt om onderscheid te maken. Veel testen kunnen ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden binnen één afname.

  • Er zijn verschillende dingen die de testresultaten kunnen beïnvloeden, zoals kwaliteit van de verstandhouding tussen proefpersoon en proefleider. Daarnaast kunnen de motivatie en de achtergrond van de proefpersoon invloed hebben.

  Geprinte samenvatting van Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al.
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Psychodiagnostiek - UL
  Advies & Assortimentswijzer Psychodiagnostiek - UL
  Choice Assistance with summaries of Psychological Testing and Assessment - custom edition University of Leiden 2016 - Van der Molen et al.
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Psychodiagnostiek - UL
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al.
  Abonneebundel met online TentamenTests van Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al.
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychodiagnostiek - UL
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 - UL
  JoHo tools voor abonnees: uitgelichte boek en chaptersamenvattingen voor psychologische tests en assessment centers - Themabundel
  Assessment Center & Assessment Test - Themabundel
  Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk - Bulletpoints
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk
  Intelligent gebruik van intelligentietests in de GGZ (2004) - Gorissen - Artikel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Fundamentals of Developmental Psychology - Mitchell & Ziegler - 2e druk
  Waar vinden persoonlijkheidstesten hun oorsprong? - Chapter 8
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al.
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Mastering Modern Psychological Testing - Reynolds & Livingston - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychological Testing - Kline - 1e druk
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)