Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Neuropsychologische Diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Samenvattingen & TentamenTests van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e herziene druk van Neuropsychologische diagnostiek

  Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

  Online: Oefenvragen bij het boek

   Online: samenvatting in Begrippenlijst

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is neuropsychologische diagnostiek? - Chapter 1
   • Aan welke ethische regels moet een neuropsycholoog voldoen? - Chapter 2
   • Wat zijn de stappen van het diagnostisch proces? - Chapter 3
   • Hoe vorm je hypotheses in de neuropsychologie? - Chapter 4
   • Hoe kies je de juiste test om hypotheses te controleren? - Chapter 5
   • Wat is psychometrie? - Chapter 6
   • Welke vormen van observeren zijn er? - Chapter 7
   • Wat is onderprestatie in neuropsychologisch onderzoek? - Chapter 8
   • Op welke wijze maak je inschattingen van het premorbide functioneren? - Chapter 9
   • Welke problemen zijn er bij herhaald meten? - Chapter 10
   • Hoe geef je een klinische betekenis aan onderzoeksbevindingen? - Chapter 11
   • Welke vormen van rapporteren zijn er? - Chapter 12
   • Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de neurologie? - Chapter 13
   • Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog in de psychiatrie? - Chapter 14
   • Wat is het werkveld van de somatische neuropsycholoog? - Chapter 15
   • Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de revalidatie? - Chapter 16
   • Wat zijn de werkzaamheden van de neuropsycholoog in de ouderenzorg? - Chapter 17
   • Waar houdt een ontwikkelingsneuropsycholoog zich mee bezig? - Chapter 18
   • Wat zijn de werkzaamheden van een forensisch neuropsycholoog? - Chapter 19
   • Op welke manier is justitie van invloed op de werkwijze van de neuropsycholoog? - Chapter 20

  Boeksamenvatting bij de vorige druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de druk uit 2006

  • Een samenvatting bij de editie van 2006 is op WorldSupporter gedeeld
  • Een begrippenlijst bij de editie van 2006 is op WorldSupporter gedeeld

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Neuropsychologische diagnostiek

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Wat is neuropsychologische diagnostiek? - Chapter 1

  Wat is neuropsychologische diagnostiek? - Chapter 1

  Wat is diagnostiek?

  In de neuropsychologische diagnostiek zijn zowel het diagnostisch proces als testinstrumenten belangrijke elementen. Het boek is met name gericht op het diagnostisch proces, hoewel tests ook kort aan de orde komen. De huidige benadering in het diagnostisch proces is om vooraf hypothesen te genereren op basis van kennis, en deze hypothesen vervolgens te toetsen door middel van psychometrisch testonderzoek. Drie elementen zijn van belang bij deze benadering:

  1. goede observaties van gedrag en beperkingen
  2. gebruik van verantwoorde instrumenten
  3. hypothesen gebaseerd op kennis

  Wat voor observaties zijn er te maken?

  De ontwikkeling van neuropsychologische testmethoden begint met observaties. Vroeger werden diagnosen door psychiaters gesteld op basis van gedrag, dus puur door middel van observaties. Vanaf de helft van de 19e eeuw werden steeds meer en steeds objectievere testmethoden ontwikkeld. Diverse psychiaters hebben testbatterijen ontwikkeld om zogenaamde ‘psychologische processen’ of ‘intelligentie’ te onderzoeken, concepten die volgens hun definitie tegenwoordig cognitieve processen genoemd zouden worden. Vanuit de benadering dat observaties het belangrijkst zijn voor de diagnose, hebben zowel Goldstein als Luria testbatterijen opgesteld. Zij gebruikten dus wel tests, maar vanuit de opvatting dat een testscore op vele manieren tot stand kan komen, waren observaties volgens deze benaderingen doorslaggevend.

  Goldstein en Luria ontwikkelden hun tests met name voor soldaten met hersenletsel. Ook de eerste intelligentietests werden ontwikkeld in een militaire context, namelijk voor de selectie van soldaten in Amerika. De intelligentietests werden later ook ingezet in het onderwijs, en weer later om het functioneren van kinderen en volwassenen te onderzoeken. Zodoende werd intelligentie-onderzoek onderdeel van het diagnostisch proces. Een belangrijke ontwikkeling was dat er vervolgens tests werden ontwikkeld om specifieke functies te meten. Daarom worden intelligentietests gezien als het begin van de psychometrie (het onderzoeksveld dat zich richt op objectieve tests).

  Wanneer begon de neuropsychologie?

  Hoewel informatieverwerkingsprocessen al onderzocht werden door de Oude Grieken, heeft een uitgebreide ontwikkeling plaatsgevonden voordat het onderzoeksveld van de neuropsychologie zich daadwerkelijk gemanifesteerd heeft. Over het algemeen wordt 1960 gezien als de beginperiode van neuropsychologie als wetenschappelijke discipline. Voorafgaand hieraan werd door bijvoorbeeld Wernicke en Benton onderzoek verricht naar afasie, maar Benton breidde zijn blikveld uit tot meerdere gebieden van de neuropsychologie. Steeds meer clinici deden onderzoek om het functioneren van de hersenen in kaart te brengen. De neuropsychologie ontwikkelde zich vooral in Amerika, terwijl in Europa een visie vanuit de frenologie en psychoanalyse overheerste. Met name in Engeland werd in de loop van de tijd ook meer vanuit een experimenteel psychologische en cognitieve benadering gedacht.

  Aan welke ethische regels moet een neuropsycholoog voldoen? - Chapter 2

  Aan welke ethische regels moet een neuropsycholoog voldoen? - Chapter 2

  De beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geeft aan dat bij toetreden men verklaart zich bij het professioneel handelen aan de regels van de beroepsethiek te zullen houden. Wie met neuropsychologen te maken krijgt, kan klachten indienen bij het tuchtcollege. Deze handelt aan de hand van twee normen van de Wet BIG. Ten eerste gaat het om de vraag of er werd gehandeld in strijd met de zorg die een goed beroepsbeoefenaar behoort te betrachten ten opzichte van de patiënt en de naaste van de patiënt. Ten tweede gaat het om de vraag of er op andere wijze in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg is gehandeld. De normen van de Wet BIG zijn vrij algemeen geformuleerd. De beroepscode van het NIP is specifieker dan de Wet BIG en kan daarom duidelijkere richtlijnen bieden voor zowel klagers als verweerders tijdens juridische besluitvorming.

  Wat zijn de stappen van het diagnostisch proces? - Chapter 3

  Wat zijn de stappen van het diagnostisch proces? - Chapter 3

  De eerste gegevensverzameling begint al bij de aanvraag van een onderzoek. De vraagstelling van de verwijzer is meestal erg breed geformuleerd. Het is aan de neuropsycholoog om deze te specificeren en te bepalen om welk type vraagstelling het gaat (onderkenning, verklaring, predictie, indicatie of evaluatie, of een combinatie van deze). De vraagstelling is niet altijd hetzelfde als de vraagstelling van de patiënt en/of zijn familie. Daarom moet men bij de aanvang van het onderzoek vragen naar de verwachtingen van de patiënt en/of de familie. Hiermee voorkomt men dat de patiënt bij de terugrapportage van de resultaten nog met vragen komt. Bovendien kan het de patiënt motiveren om mee te werken aan een onderzoek, omdat de patiënt zich ervan bewust is dat de neuropsycholoog antwoorden probeert te vinden op zijn/haar vragen. Daarom is het van belang dat de neuropsycholoog de vraagstelling zo duidelijk mogelijk formuleert.

  Hoe vorm je hypotheses in de neuropsychologie? - Chapter 4

  Hoe vorm je hypotheses in de neuropsychologie? - Chapter 4

  De neuropsycholoog moet de vraag van de aanvrager of van de patiënten aanscherpen tot een vraagstelling die leidt tot hypotheses en een hypothesetoetsend proces. De geformuleerde vraagstellingen van de neuropsycholoog moeten toetsbaar zijn. Volgens Lezak en collega’s kunnen vraagstellingen verdeeld worden naar diagnostische vraagstellingen en beschrijvende vraagstellingen. Diagnostische vraagstellingen zijn de vragen naar de differentiaaldiagnostiek. Beschrijvende vraagstellingen vragen naar een gedragsbeschrijving. Volgens de Bruyn zijn er negen typen vraagstellingen die ieder zouden moeten leiden tot een andere onderzoekstypen. Elke combinatie van typen vraagstellingen en onderzoekstypes kan voorkomen, maar de combinaties zijn niet onafhankelijk van elkaar of willekeurig in volgorde.

  Hoe kies je de juiste test om hypotheses te controleren? - Chapter 5

  Hoe kies je de juiste test om hypotheses te controleren? - Chapter 5

  In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de operationalisatie van hypothesen. Hierbij maakt men gebruik van neuropsychologische functietests en psychologische vragenlijst. Ook zal in dit hoofdstuk besproken worden hoe men de juiste test kan kiezen om de onderzoekshypothese goed te kunnen testen. Daarnaast zal men ingaan op de vraag of een kort neuropsychologisch onderzoek kan volstaan om de onderzoekshypothese te testen of is het noodzakelijk om een uitgebreid onderzoek uit te voeren om de vraagstelling te beantwoorden.

  Wat is psychometrie? - Chapter 6

  Wat is psychometrie? - Chapter 6

  De twee belangrijkste psychometrische stromingen die van belang zijn voor de neuropsychologische praktijk zijn de klassieke testtheorie (KTT) en de item-responstheorie (IRT). In de KTT geldt als uitgangspunt dat een testscore is opgebouwd uit een werkelijke score en een gedeelte dat als meetfout geldt. Er wordt een zo precies mogelijke schatting gemaakt van deze werkelijke score, wat wil zeggen dat het niet door meetfouten beïnvloede deel van de verkregen score. De IRT is een verzameling lineaire en non-lineaire modellen die betrekking hebben op item-responsfuncties. Er wordt gebruikt gemaakt van responspatronen. Het gaat om de relatie tussen de respons op een item en het te meten kenmerk. Een item-respons-functie is een curve die de kans beschrijft dat een proefpersoon een correcte respons op een item geeft als functie van de mate waarin het kenmerk dat het item probeert te meten bij de persoon aanwezig is. De moeilijkheidsgraad van het item wordt weergegeven door de plaats van het stijgende deel van de curve (meestal s-curve) ten opzichte van de x-as. De KTT is eenvoudiger dan de IRT en daardoor toegankelijker. Psychologische tests worden meestal met behulp van de KTT ontwikkeld en geëvalueerd. Daarom wordt hier vooral uitgegaan van de klassieke testtheorie.

  Welke vormen van observeren zijn er? - Chapter 7

  Welke vormen van observeren zijn er? - Chapter 7

  Het systematisch verrichten van gedragsobservatie behoort tot het psychologisch onderzoek, omdat testresultaten op zich weinig zeggen. Om testresultaten correct te kunnen interpreteren moeten ze worden geïntegreerd met alle overige relevante gegevens over de patiënt. In dit hoofdstuk wordt besproken welke observaties men tijdens het onderzoek zelf kan doen en welke observaties men door middel van anderen kan doen.

  Wat is onderprestatie in neuropsychologisch onderzoek? - Chapter 8

  Wat is onderprestatie in neuropsychologisch onderzoek? - Chapter 8

  Het kan voorkomen dat patiënten weigeren mee te werken aan het psychologische onderzoek. Dit kan te maken hebben met persoonlijkheidskenmerken, apathie, ontremdheid, extreme angst en paranoïde of met situationele factoren. De neuropsycholoog moet de testsituatie aanpassen zodat de patiënt optimaal meewerkt. Duidelijk uitleggen wat het doel van het onderzoek is, hoe de gang van zaken is, en voldoende pauzes inlassen tijdens het onderzoek trekt deze patiënt vaak over de streep. Daarnaast is het ook handig om de patiënt te wijzen op het inzage- en blokkeringsrecht, als de patiënten vrezen met de mogelijke consequenties van de bevindingen. Bij achterdochtige patiënten moet de neuropsycholoog de territoriale grenzen van de patiënt respecteren. Toch zullen er altijd patiënten zijn die weigeren mee te werken aan het onderzoek. Hierbij heeft continuering van het onderzoek weinig zin, omdat de resultaten niet valide zullen zijn.

  Op welke wijze maak je inschattingen van het premorbide functioneren? - Chapter 9

  Op welke wijze maak je inschattingen van het premorbide functioneren? - Chapter 9

  Een stoornis veronderstelt een afwijking van een normaal niveau, of een afwijking van het niveau van de patiënt voordat er sprake was van hersenletsel, het premorbide niveau van cognitief functioneren. Om te kijken of een patiënt afwijkt moet naar beide begrippen gekeken. We kunnen de behaalde resultaten vergelijken met het premorbide functioneren en normgegevens gebaseerd op de prestaties van een vergelijkbare populatie, om na te kunnen gaan of de resultaten afwijkend zijn. Het is moeilijk om vast te stellen wat het premorbide niveau van de patiënt is. In de praktijk moet men dit niveau vaak schatten op basis van demografische gegevens en testresultaten die nauwelijks gevoelig zijn voor stoornissen. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de verschillende methoden waarmee een schatting van het premorbide functioneren gemaakt kan worden. Hierbij wordt enkel het premorbide niveau van volwassenen geschat, omdat de vaardigheden van kinderen voornamelijk afhankelijk zijn van de leeftijd.

  Welke problemen zijn er bij herhaald meten? - Chapter 10

  Welke problemen zijn er bij herhaald meten? - Chapter 10

  Het ligt voor de hand het verschil tussen een pretestscore en een posttestscore als maat voor de verandering te beschouwen. Er zijn echter twee methodologische problemen:

  • Meetfouten: het gaat hier om een niet-systematische vertekening van iedere testscore als gevolg van toevallige fluctuaties in aandacht en concentratie bijvoorbeeld. Ook kan de oorzaak in de testprocedure liggen, zoals variaties in de instructie of omgeving. De betrouwbaarheid van een test geeft de nauwkeurigheid weer waarmee een geobserveerde score de ware score weergeeft. Bij het gebruik van een onbetrouwbare test is dus het verschil tussen de pretestscore en de posttestscore moeilijk te interpreteren. Hierbij hoort ook het probleem van regressie naar het gemiddelde. Dit houdt in dat een extreme pretestscore bij herhaald testen de neiging heeft om minder extreem te worden en naar het gemiddelde op te schuiven van de groep waartoe de patiënt behoort. Hoe onbetrouwbaarder een test, hoe groter dit effect.
  • Leereffecten: het gaat hier om een systematische verbetering van de posttestscore bij herhaald testen als gevolg van verschillende factoren zoals geheugeneffecten, oefening of gewenning. Leereffecten zijn onafhankelijk van de betrouwbaarheid van een test en het is mogelijk dat een test met een hoge test-hertestbetrouwbaarheid een duidelijk leereffect laat zien. Leereffecten zo goed mogelijk tegengaan kan door middel van het gebruik en van een parallelle versie van de test, of door de pretestmeting twee keer te verrichten.
  Hoe geef je een klinische betekenis aan onderzoeksbevindingen? - Chapter 11

  Hoe geef je een klinische betekenis aan onderzoeksbevindingen? - Chapter 11

  Interpreteren is het verklaren van de onderzoeksbevindingen en er een klinische betekenis aan geven. Daartoe moet alle beschikbare informatie worden gewogen en geïntegreerd. Het interpreteren vindt plaats gedurende het gehele diagnostische proces. Het is dus niet zozeer een laatste stap.

  Wanneer alle informatie verzameld en uitgewerkt is, begint het interpreteren in de meer formele zin. Dit bestaat uit het inventariseren en wegen van al het bewijs voor en al het bewijs tegen de onderzoekshypothese en de diverse differentiaal-diagnostische mogelijkheden.

  Welke vormen van rapporteren zijn er? - Chapter 12

  Welke vormen van rapporteren zijn er? - Chapter 12

  Alle vormen van neuropsychologische rapporten hebben gemeen dat er meerdere partijen betrokken zijn. Kooreman noemt dit de actoren, zijnde de patiënt, de opdrachtgever of de verwijzer, en de rapporterende psycholoog. Tegenwoordig heeft de patiënt in alle gevallen het recht tot inzage in de rapportage en de patiënt heeft ook het recht om de rapportage te blokkeren. Wanneer er sprake is van een externe verwijzer zal deze inzage vaak plaatsvinden voordat de verwijzer het uiteindelijke rapport ontvangt. Patiënten mogen het rapport alleen onder begeleiding van de rapporteurs zien, om zo een mondelinge uitleg van de onderzoeksgegevens en -conclusie te kunnen geven. De inhoud van de rapportage moet ook duidelijk zijn voor de verwijzer. In het rapport moet de neuropsycholoog de vraag van de verwijzer beantwoorden. Het is uiteraard niet zo dat alleen de verwijzer de vraagstelling van en motivatie voor de rapportage vaststelt, het is aan de rapporterende neuropsycholoog om een heldere vraagstelling te rapporteren.

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de neurologie? - Chapter 13

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de neurologie? - Chapter 13

  Een neuropsycholoog die werkzaam is op de afdeling Neurologie van een ziekenhuis, houdt zich vooral bezig met de diagnostiek van cognitieve functiestoornissen. Dit wordt voornamelijk gedaan door midden van profielanalyses. Zuivere, geïsoleerde cognitieve stoornissen komen in de praktijk nauwelijks voor. Naast een antwoord op een onderkennende vraagstelling kan er aandacht besteed worden aan indicatiestelling. De neuropsycholoog kan ook weergavegesprekken en psycho-educatie uitvoeren, maar langdurige behandeling wordt over het algemeen niet uitgevoerd op de afdeling Neurologie.

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog in de psychiatrie? - Chapter 14

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog in de psychiatrie? - Chapter 14

  In de psychiatrie komen vaak cognitieve stoornissen voor. Sinds ongeveer twintig jaar wordt hier steeds meer onderzoek naar gedaan en ook in de praktijk wordt meer aandacht besteed aan cognitieve stoornissen in relatie tot psychiatrische symptomen. Neuropsychologisch onderzoek in psychiatrische setting is vaak gericht op het objectiveren van cognitieve klachten. Het gaat voornamelijk om problemen met het geheugen en de aandacht. Een ander soort vraag is gericht op de inschatting van beperkingen in het dagelijks leven en revalidatie- of behandelmogelijkheden.

  Wat is het werkveld van de somatische neuropsycholoog? - Chapter 15

  Wat is het werkveld van de somatische neuropsycholoog? - Chapter 15

  Het werkveld van de somatische neuropsychologie omvat de invloed van lichamelijke aandoeningen op hersenfuncties en de bijbehorende cognitieve, emotionele en gedragsmatige functies. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen functionele laesies en structurele laesies. Functionele laesies ontstaan door een verandering in stofwisselingsprocessen; structurele laesies zijn beschadigingen in de hersenen die veroorzaakt worden door een afwijking elders in het lichaam. Niet alleen de lichamelijke aandoeningen zelf, maar ook psychosociale problemen die hiermee gepaard gaan, kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor mentaal functioneren. Denk hierbij aan de effecten van stress, vermoeidheid en pijn. Daarnaast kunnen medische ingrepen van invloed zijn op mentale functies.

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de revalidatie? - Chapter 16

  Wat zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog op de revalidatie? - Chapter 16

  In de revalidatiezorg worden testresultaten van het NPO vertaald naar aandachtspunten en behandeldoelen voor patiënten met neurologische aandoeningen. Vraagstellingen hebben over het algemeen dus betrekking op een gedragsbeschrijving die moet leiden tot een behandelplan.

  Het WHO hanteert het concept Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF). Neuropsychologische revalidatie verwijst in dit kader naar interventies om de beperkingen en participatieproblemen van de patiënt met aandoeningen van het centraal zenuwstelsel zoveel mogelijk te reduceren. Dit is iets anders dan het opheffen van stoornissen. ‘Beperkingen’ worden gedefinieerd als moeilijkheden die de patiënt heeft met het uitvoeren van alledaagse activiteiten. ‘Participatieproblemen’ worden gedefinieerd als problemen met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.

  Wat zijn de werkzaamheden van de neuropsycholoog in de ouderenzorg? - Chapter 17

  Wat zijn de werkzaamheden van de neuropsycholoog in de ouderenzorg? - Chapter 17

  Ouderen is een sterk gerepresenteerde groep in de neuropsychologie. Met leeftijd neemt de prevalentie van cognitieve stoornissen toe door bijvoorbeeld CVA’s en dementie. Bovendien gaat cognitie achteruit los van dergelijke hersenaandoeningen. Dit geldt vooral voor het expliciet geheugen, executieve functies en mentale snelheid. Het onderscheid tussen ‘normale’ achteruitgang en de eerste signalen van hersenaandoeningen kan lastig zijn. Hier kan het NPO bij helpen.

  Waar houdt een ontwikkelingsneuropsycholoog zich mee bezig? - Chapter 18

  Waar houdt een ontwikkelingsneuropsycholoog zich mee bezig? - Chapter 18

  Een ontwikkelingsneuropsycholoog houdt zich bezig met de relatie tussen problemen in het gedrag en het disfunctioneren van de hersenen in ontwikkeling. Daarnaast heeft hij ook kennis over de ontwikkeling van de cognitieve functies en vaardigheden alsook gedragsproblemen. Ouders kunnen om verschillende redenen aankloppen bij een ontwikkelingsneuropsycholoog. Bijvoorbeeld als het kind niet kan meekomen op de basisschool of middelbare school, als de ouders zich zorgen maken over het gedrag van het kind, of als het kind een ziekte heeft die het zenuwstelsel bedreigt in de ontwikkeling of herstelt van een hersentrauma. Het kan gaan om problemen die zowel verworven als aangeboren zijn, waarbij aangeboren betrekking heeft op een genetische afwijking en op een vroeg verworven hersenletsel.

  Wat zijn de werkzaamheden van een forensisch neuropsycholoog? - Chapter 19

  Wat zijn de werkzaamheden van een forensisch neuropsycholoog? - Chapter 19

  De forensische psychologie is een betrekkelijk nieuw vakgebied. Er is nog weinig literatuur over beschikbaar, maar het veld ontwikkelt zich snel. Een forensisch psycholoog werkt samen met justitie. De rechter blijft degene die de juridische beslissing neemt, maar de rol van de forensisch (neuro)psycholoog is om het psychologisch functioneren van een verdachte of delinquent zo accuraat en compleet mogelijk in kaart te brengen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de beslissing van de rechter.

  Op welke manier is justitie van invloed op de werkwijze van de neuropsycholoog? - Chapter 20

  Op welke manier is justitie van invloed op de werkwijze van de neuropsycholoog? - Chapter 20

  Bij onderzoek naar letselschade en arbeidsrecht krijgt de neuropsycholoog te maken met justitie. Juridische regels en bepalingen zijn dus van invloed op de vraagstelling en de wijze van testen. De rol van de neuropsycholoog is om een diagnose te legitimeren of toetsen en om te beargumenteren welke beperkingen relevant zijn voor het arbeidsvermogen en de kwaliteit van leven. Het onderzoek kan gedaan worden in het kader van de WAO, WIA of letselschade. De WAO en WIA hebben betrekking op arbeidsongeschiktheid. Een verzekeringsarts van het UWV beoordeelt of er sprake is van arbeid belemmerende beperkingen. De meest gebruikte vragenlijst om beperkingen te beschrijven is de Functionele Mogelijkheden Lijst. De verzekeringsarts kan bij de beoordeling een neuropsycholoog inschakelen om te onderzoeken of er sprake is van een DSM-diagnose, wat de behandelmogelijkheden en prognose zijn en of er structurele beperkingen zijn.

  Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks - 1e druk - Bulletpoints
  Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks - 1e druk - Begrippenlijst
  Abonneebundel met online TentamenTests van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Abonneebundel met online TentamenTests van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Geprinte samenvatting van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Geprinte samenvatting van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk

  Price: 5,00 €
  Stapel Summaries Samenvattingen

  Inhoud: De samenvatting van dit boek behandelt in 20 hoofdstukken de geschiedenis, ethische aspecten en belangrijkste onderwerpen van de neuropsychologische diagnostiek. Aan de orde komen onder andere de anamnese en heteroanamnese, vraagstelling en hypothesen, psychometrie, observeren, onderpresteren, premorbide functioneren, neurologie, psychiatrie, somatische neuropsychologie, revalidatie, ouderenzorg, kinderen en jeugdigen, forensische neuropsychologie en letselschade en arbeidsrechterlijke expertises.

  Vorm: geprint, ongeveer 45 pagina's

  Taal: Nederlands

  Kortingsgroep: 
  Korting voor JoHo donateurs vanaf 20%
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Neuropsychologische diagnostiek - UU
  Advies & Assortimentswijzer Neuropsychologische diagnostiek - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek - UU
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Neuropsychologische Diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online TentamenTests van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Geprinte samenvatting van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 en 3 - UU
  Study Bundle Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Advice & Summaries Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Choice assistance with summaries of Cognitive neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen Human Memory van Radvansky - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Neuropsychologische Diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Human Memory - Radvansky - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Shop Bundle with printed summaries for Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)