Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting van het boek: International Economics. Theory & Policy (hs 13 t/m 22)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

13. Betalingsbalans van een nationale economie

 

De wereldeconomie is de laatste tien jaar enorm toegenomen en kan bekeken worden vanuit twee perspectieven. Ten eerste bestaat er een micro-economisch perspectief waaruit de economie wordt bekeken vanuit individuen of bedrijven. Er wordt hierbij gelet op wat de motivaties zijn voor individuen of bedrijven om bepaalde economische handelingen te verrichten. Ten tweede bestaat er een macro-economisch perspectief. Hierbij gaat het over de economie in een bepaald land of in de wereld, zoals werkloosheid of output in een land. Dit boek gaat voornamelijk over macro-economie.
Macro-economie bestudeert de veranderingen in de economische situatie in een nationale economie. Daarbij wordt gelet op verschillende aspecten:

 • Werkloosheid

 • Besparingen

 • Handelsbalans

 • Geld en de prijs van geld

 

Nationaal inkomen

Het nationaal inkomen kan worden uitgedrukt in GNP ofwel BNP Bruto Nationaal Product, of in GDP ofwel BBP Bruto Binnenlands Product. Het Bruto Nationaal Product geeft de waarde van goederen en services dat door een land wordt geproduceerd weer, binnen en buiten de landgrenzen. Het Bruto Binnenlands Product daarentegen geeft enkel de waarde weer van goederen en services geproduceerd binnen één land. Het verschil tussen deze twee is de netto ontvangst in inkomen dat verdient is door werknemers die in het buitenland werken. BNP = BBP + netto ontvangen inkomen.

Het Bruto Nationaal Product houdt geen rekening met de waardevermindering van goederen. Als je de waardevermindering aftrekt van het Bruto Nationaal Product houdt je het netto nationaal product over. Ook worden betalingsoverdrachten, dat zijn betalingen waar geen tegenprestatie tegenover staat zoals pensioen betalingen, niet meegerekend in het Bruto Nationaal Product.

Het Bruto Binnenlands Product wordt gebruikt om de economische activiteit in een land te meten. BNP is nauwkeuriger dan het BBP omdat het ook de waarden van productie van een land buiten de landgrenzen meet.

 

Een open economie

Een open economie bestaat uit verschillende aspecten:

 • De afzet in een economie wordt weergegeven met de letter Y. De afzet is gelijk aan het nationaal inkomen waardoor het nationaal inkomen dus ook wordt weergegeven met de letter Y.

 • Consumptie, weergegeven als C, dit zijn uitgaven door huishoudens en bedrijven.

 • Investeringen, weergegeven als I, dit zijn investeringen door bedrijven om de toekomstige productie te laten toenemen.

 • Overheidsuitgaven, weergegeven als G, alle goederen, services en investeringen die de overheid doet.

Een gesloten economie kent de identiteit Y= C + I + G. In deze identiteit bestaat geen import en export omdat een gesloten economie geen handel drijft met het buitenland. Voor een open economie is de identiteit Y= C + I + G + EX - IM.

Een gesloten economie kent de volgende aspecten:

 • De voorgaande aspecten Y, C, I en G

 • De export, welke wordt weergegeven met EX.

 • De import, welke wordt weergegeven met IM.

 

Export kan worden gezien als de inkomsten van een land, omdat het buitenland producten koopt en import kan worden gezien als uitgaven. EX-IM geeft de inkomsten min de uitgaven van de handel met het buitenland weer.

 

De lopende rekening op de betalingsbalans geeft het verschil tussen export en import aan en kan worden berekend door de import van de export af te trekken. In afkortingen schrijf je dit als volgt: EX-IM. Als de export, de inkomsten, groter is dan de import, de uitgaven is er een surplus op de lopende rekening. Als de import groter is dan de export is een tekort op de lopende rekening. Ook is de lopende rekening gelijk aan het verschil tussen het nationale inkomen en de binnenlandse uitgaven. De binnenlandse uitgaven zijn C + I + G zoals hierboven is uitgelegd. De lopende rekening kan worden berekend door de binnenlandse uitgaven af te trekken van het nationaal inkomen, ofwel Y- (C + I + G).

 

Sparen

De nationale besparingen worden weergegeven als S en is het deel van het nationaal inkomen, Y, dat niet wordt uitgegeven aan consumptie, C, of overheidsuitgaven, G. Besparingen vormen dus Y- C - G.

In een gesloten economie zijn de besparingen gelijk aan de investeringen. In een open economie is dat anders, namelijk S = I + CA. De besparingen zijn de investeringen plus de export min de import.

 

Besparingen kunnen worden onderverdeeld in private besparingen en overheidsbesparingen. Ten eerste zijn er dus private besparingen is dat deel van het inkomen van een huishouden dat niet wordt uitgegeven aan consumptie. Private besparingen kunnen worden weergegeven als Sp = Y – T - C. Dit betekent dat nationaal inkomen (Y) min de te betalen belasting (T) min consumptie(C) de private besparingen weergeeft. Ten tweede zijn er de overheidsbesparingen, weergegeven als Sg. De overheidsbesparingen kun je berekenen door de overheidsuitgaven af te trekken van de belastinginkomsten (T). Overheidsbesparingen kunnen als volgt worden berekend Sg= T – G.

De vergelijking S= I + CA en S= Sp + Sg kunnen worden samengevoegd. Sp= I + CA + (G-T).

 

G-T is de overheidsuitgaven – de belastinginkomsten. Als de uitkomst positief is heeft de overheid minder uitgegeven dan dat zij verdiend hebben uit belasting, dit is een surplus. Als de uitkomst negatief is heeft de overheid meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen en is er een tekort. De uitkomst uit G-T heeft effect op de lopende rekening van de betalingsbalans. Als het tekort groter wordt, als gevolg van meer uitgaven dan inkomsten uit belasting, dan wordt het daalt het bedrag op de lopende rekening.

 

Lopende rekening en de betalingsbalans

Op de betalingsbalans van een land staan alle mogelijke internationale inkomsten en uitgaven die gedaan zijn. De betalingsbalans kan worden opgedeeld in drie delen. Ten eerste is er de lopende rekening waar het gaat om de export en de import, EX-IM. Ten tweede worden alle overdrachten van bezittingen bijgehouden op de kapitaalrekening. En ten derde worden alle aankopen en verkopen van financiële eigendommen zoals aandelen bijgehouden op de financiële rekening.

Daarnaast heb je op de betalingsbalans een post waarbij de fouten en nalatigheden worden verwerkt. Ook bestaat er een post voor officiële reserve transacties, dit zijn de buitenlandse bezittingen die door de Centrale Bank worden vastgehouden voor tijden wanneer het economisch slecht gaat.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Dit is een samenvatting van de 9e druk

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)