Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Conflict and Development

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1 - Introductie

Na de Tweede Wereldoorlog richtte ontwikkelingsstudies zich voornamelijk op ontwikkelingslanden. Veel van deze ontwikkelingslanden waren erg gevoelig voor conflict dat gerelateerd was aan dekolonisatie, de machtsstrijd na onafhankelijkheid en volmacht concurrentie tijdens de Koude Oorlog. Binnen deze studie zag men conflict als een onderbreking van ontwikkeling en vermoedde dat ontwikkeling alleen zou kunnen plaatsvinden als het desbetreffende conflict zou stoppen. Dit was de reden waarom ontwikkelingsspecialisten landen die met een conflict te maken hadden uitsloten voor hun studies. Aan de andere kant had de opkomende discipline van conflict studies weinig interesse en kennis van ontwikkelingsvraagstukken. De isolatie van beide disciplines eindigde aan het eind van de Koude Oorlog dat gepaard ging met een sterke toename van burgeroorlogen. Het werd steeds meer noodzakelijk om de burgeroorlogen uitbraak te begrijpen en om linken te tussen ontwikkeling en conflict te onderzoeken. Er kwam een groeiend bewustzijn van de link tussen het uitbreken van een conflict en onderontwikkeling en zelf ontwikkeling. Steeds meer academici zagen ontwikkeling als sleutel om conflict te voorkomen. Het is echter opvallend dat ontwikkelingsbeleid vaak in het globale noorden wordt ontworpen, terwijl het betrekking heeft op het globale zuiden. Dit zorgt al snel voor een Westerse analyse van de ontwikkelingswereld waarbij men geneigd is stereotypen te gebruiken.

Het doel van dit boek is om ons begrip van de complexe relatie tussen ontwikkeling en conflict in kaart te brengen. Dit boek is gebaseerd op vijf aannames over ontwikkeling dat dit begrip zal bevorderen.

 1. Ten eerste moet ontwikkeling niet enkel als iets positiefs worden gezien, het kan ook negatieve consequenties hebben.

 2. Ten tweede kan ontwikkeling tot een gewelddadig conflict leiden, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

 3. De derde aanname gaat ervan uit dat ontwikkeling van nature een ongelijk proces is. Hierbij is het van belang om ook te kijken naar de perceptie van ongelijkheid door verschillende identiteitsgroepen binnen een land.

 4. Ten vierde gaat ontwikkeling niet alleen over economische ontwikkeling. De laatste aanname stelt dat ontwikkeling kan bijdragen aan naoorlogse reconstructie en verzoening. Hierbij komen voormalig verdeelde personen samen voor een gezamenlijk streven naar economische groei en sociale vooruitgang.

 5. Verder is dit boek gefocust op burgeroorlogen en niet op de zogenaamde ‘interstate wars’ waarbij twee of meer staten met elkaar in conflict zijn. Echter is het ook belangrijk dat dit boek zich niet alleen richt op openlijk geweld, maar vooral ook op structureel en indirect geweld.

De evolutie van de ontwikkelingstheorie

Ontwikkelingsstudies bestuderen ontwikkeling voornamelijk vanaf 1945, het jaar waarin het moderne, internationale financiële platvorm werd gesticht en gevormd. Echter is dit niet helemaal juist, aangezien er voor 1945 ook al over ontwikkeling werd nagedacht en er ook al ontwikkeling plaatsvond. In de jaren 50 en 60 kwam het besef dat economische groei moeilijk te bereiken was in de context van de ontwikkelingswereld en dat de winsten uit deze groei zelden eerlijk verdeeld werden. In de jaren 60 en 70 werd het duidelijk dat verscheidene Westerse moderniseringsstrategieën weinig effect hadden op de bevolking van ontwikkelingslanden. Modernisering leidde er vooral toe dat ontwikkelingslanden afhankelijk werden van de Westerse economische machten, dit wordt ook wel ‘dependency theory’ genoemd. Tijdens de Koude Oorlog namen verscheidene staten sociale ontwikkelingsprogramma’s aan, onder begeleiding en bescherming van de voormalige Sovjet Unie. Deze sociale hervormingen gingen vaak gepaard met staatsdwang en werkten eerder verstorend dan stimulerend.
De experimentele staten waarin de sociale ontwikkelingsprogramma’s waren ingevoerd waren daarnaast erg gevoelig voor het ontstaan van een gewelddadige burgeroorlog. Zowel het zogenaamde ‘dependency model’ als het ‘sociale model’ van ontwikkeling verbleekte naar de achtergrond met de komst van het neoliberalisme. De neoliberale revolutie die rond 1980 op gang kwam pleitte voornamelijk voor een onbelemmerde markteconomie en een kleinere rol voor de staat, waarbij iedereen van de winst zou profiteren en niet alleen een kleine groep mensen. Neoliberalisme werd al snel het dominante discours aan het einde van de 20ste eeuw en vormde ieders algemene kennis met betrekking tot staten, internationale organisaties, conflicten, ontwikkeling en vredesopbouw. Niet verwonderlijk ontving de neoliberale stroming veel kritiek omdat het niet in staat was armoede en sociale uitsluiting te verhelpen.

Ook ontstond er een wijdverspreide realisatie van de verderfelijke effecten van de liberale, economische marktprogramma’s op ontwikkeling en vredesopbouw.

Tegenwoordig wordt er steeds meer nadruk gelegd op geïntegreerde ontwikkeling waarbij economische, politieke en sociale dimensies van ontwikkeling met elkaar in verbinding staan en elkaar wederzijds beïnvloeden.

De ontwikkelingsprioriteiten liggen momenteel bij duurzaamheid (milieu), lokale participatie, globale samenwerking, universeel onderwijs, geslachtsgelijkheid en initiatieven om extreme armoede en honger tegen te gaan.

Deze evolutie van ontwikkelingsactiviteiten laat zien dat ontwikkeling steeds wordt onderworpen aan trends waardoor er grote verschuivingen hebben plaatsgevonden door de jaren heen. Aan de andere kant zijn er een aantal factoren constant gebleven, betreffende ontwikkeling. Ten eerste is ontwikkeling nog steeds een fenomeen dat door het globale noorden wordt gestuurd (financieel, intellectueel en praktisch) en betrekking heeft op het globale zuiden. Ten tweede zijn macro-economische structuren nog steeds vooringenomen ten opzichte van het globale noorden. Ten derde, de staten die ontwikkelingshulp in de jaren '40 en '50 het hardst nodig hadden, zijn nu nog steeds onderontwikkeld.

De evolutie van conflict theorie

Conflict studies ziet het uitbreken van conflict als een onopzettelijke uitkomst van een conflict om verschillende interesses. Deze discipline richt zich op het reguleren van gewelddadige competities om de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat deze competitie zal uitbreken in een conflict. Tot de jaren 50 waren er nog maar weinig pogingen gedaan om een algemene theorie te formuleren omtrent conflict. Het was dan ook pas in de jaren 50 en 60 dat een moderne stroom van conflictonderzoek op gang kwam. Veel van dit onderzoek was erop gericht om zoveel mogelijk karakteristieken van conflict vast te leggen en werd conflict vaak uit haar context gehaald om de relatie tussen actoren en de gebeurtenissen uit het conflict te beoordelen. Scholieren begonnen zich steeds meer te focussen op de geloofwaardigheid van tegenstanders in hun beloften aan vreedzame uitkomsten van een conflict, onderhandelingsmethoden, issue indivisibly en in hoeverre partijen in staat zijn om tot een compromis te komen en hulpbronnen te verdelen. Inmiddels is er een meer allesomvattend begrip van conflict ontstaan en komt er steeds meer aandacht voor burgeroorlogen, het belang van identiteit, regionale factoren en economische indicatoren. In de jaren 90 ontstonden er verscheidene specialisaties op het gebied van conflict studies, zoals verzoening,ontwapening en vredesopbouw. Ook kwam er steeds meer aandacht voor het belang van ontwikkelingszaken in het verklaren van conflicten. Het is opmerkelijk dat de moderne evolutie van conflict studies als een afspiegeling kan worden gezien van belangrijke wereldomstandigheden. Een groeiend aantal conflicten, meer interventies door internationale organisaties en NGO’s en de impact van de globalisering op het publieke bewustzijn van conflicten hebben er allemaal toe geleid dat er steeds meer vraag is naar een beter begrip van conflict.

Daarnaast hebben verscheidene gefaalde internationale interventies er ook toe geleid dat men steeds meer geïnteresseerd is in een gedetailleerd begrip van conflict. Amerika en Engeland zien ontwikkeling en naoorlogse reconstructie steeds meer als hoofdmiddelen om support te winnen voor in hun vredesmissies. Ondanks deze visie ligt de grootste nadruk bij Westerse interventies nog steeds op militaire versterking en het invoeren van een neoliberaal regering met bijpassende hervormingen. Critici stellen dan ook dat Westerse staten meer geïnteresseerd zijn in orde en veiligheid, dan in ontwikkeling en reconstructie.

Inmiddels zijn er een aantal basisconcepten omtrent conflict en vrede ontstaan die kort zullen worden aangehaald. Ten eerste is er peacekeeping; het inzetten van troepen om tegenstanders van elkaar te scheiden. Peacemaking is een concept dat hierop volgt en suggereert een meer actievere vorm van interventie, waaronder het dwingen en overtuigen van verschillende partijen om concessies te doen en met elkaar te onderhandelen. Ten derde erkent men het concept peacebuilding, dit wordt gezien als een activiteit dat wordt uitgevoerd na het sluiten van een vredesakkoord om dit akkoord te ondersteunen. Dit omvat een aantal politieke, sociale, economische en culturele activiteiten waarbij de link tussen ontwikkeling en conflict duidelijk wordt. Vervolgens kent men de term peace implementation; het vervullen van bepalingen uit het vredesakkoord en het creëren van een goede omgeving om de akkoorden uit te voeren. Als laatste wordt de nieuwe term peace fixing genoemd, waarbij wordt gedoeld op het terugkeren van zowel externe als interne partijen aan de onderhandelingstafel om een bepaald vredesakkoord te wijzigen als reactie op eerdere problemen die men aan dit akkoord heeft ondervonden.

 

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)