Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1


Hoe is het Burgerlijk Wetboek ingedeeld?

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) bestaat uit tien boeken. Voor boek 9 is er nog geen wetsvoorstel verschenen. Dit heeft echter geen haast, omdat het intellectuele eigendom vooral door internationale regelingen wordt beheerst.

Wat houdt het begrip vermogensrecht in?

Het vermogensrecht regelt de subjectieve rechten en verplichtingen die onderdeel van een vermogen vormen. Boek 1 en 2 bevatten vooral personenrecht; de Boeken 3 tot en met 9 omvatten het vermogensrecht. In tegenstelling tot een objectief recht, ziet een subjectief recht op een aan een bepaald persoon toekomend recht (art. 3:1, 3:6).

Hoe is het vermogensrecht geregeld in het BW?

In het vermogensrecht wordt een onderscheid gemaakt binnen de goederen: tussen zaken en vermogensrechten, zie art. 3:1 BW. Zo ziet Boek 3 op alle goederen en Boek 4 op de overgang van goederen na overlijden. Boek 5 bevat rechten die kunnen bestaan op zaken, de Boeken 6 tot en met 8 zien op de vorderingsrechten en Boek 9 heeft betrekking op de rechten op voortbrengselen van de geest.

In welke drie delen kan het vermogensrecht worden ingedeeld?

Het vermogensrecht omvat het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Bij het goederenrecht gaat het om de verhouding van een persoon tot een bepaald goed en zijn de regels vooral dwingendrechtelijk en statisch van aard (Boeken 3 en 5). Terwijl het bij het verbintenissenrecht gaat om een verhouding tussen personen onderling, het voornamelijk regelend recht bevat en dynamisch van aard is (Boeken 6-8).

Daarnaast zijn er in Boek 3 algemene bepalingen te vinden die zowel zien op het goederenrecht als op het verbintenissenrecht.

Deze samenvatting bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 • A. Het algemene deel: Boek 3 BW (In samenvatting: Chapter 1 t/m 5)

 • B. Het goederenrecht: Boeken 3 en 5 BW (In samenvatting: Chapter 6 t/m 17)

 • C. Het verbintenissenrecht, Boeken 6, 7 en 7A BW. (In samenvatting: Chapter 18 t/m 37)

Op welke wijze heeft internationaal recht invloed op ons vermogensrecht?

Het vermogensrecht is voorwerp van een toenemende internationalisering. Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in verdragen en Europese richtlijnen en verordeningen. Zo zijn er veel richtlijnen gemaakt met betrekking tot de consumentenbescherming. Richtlijnen hebben geen directe horizontale werking (particulieren kunnen zich niet jegens elkaar rechtstreeks op richtlijnen beroepen). Men kan zich wel beroepen op de nationale wetgeving waarin de richtlijn is geïmplementeerd. Nationale rechters zijn gehouden tot een richtlijnconforme interpretatie, zij moeten hun nationale recht uitleggen in overeenstemming met de richtlijn.

Hoe is het BW genummerd?

Het BW is genummerd per Boek. In de praktijk wordt eerst het boeknummer genoemd, gevolgd door het artikelnummer: b.v. art. 6:228 BW.

Hoe moet worden gezocht in het BW?

Het BW heeft een gelaagde structuur: eerst worden de algemene bepalingen besproken, gevolgd door de meer specifieke bepalingen. Tenzij er gebruik wordt gemaakt van een schakelbepaling, waarin bepaalde artikelen van overeenkomstige toepassing worden verklaard op bepaalde gevallen.

Van welke literatuur over het vermogensrecht kan gebruik gemaakt worden?

Enkele voorbeelden zijn:

Welke tijdschriften kennen we?

 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ), dit tijdschrift bevat arresten van de HR, maar ook van het HvJ van de EU en het EHRM.

 • Rechtspraak van de Week (RvdW). Hier worden alle civielrechtelijke uitspraken van de HR gepubliceerd of kort gepresenteerd.

 • Ars Aequi (AA). Dit is een blad voor en door juridische studenten, met artikelen, een wetgevingsgrubriek en door hoogleraren verzorgde annotaties.

 • Nederlandse Juristenblad (NJB). Dit blad bevat artikelen, mededelingen en een uittreksel van de in de Rechtspraak van de Week verschijnende arresten.

 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Dit bevat kronieken, artikelen en annotaties.

 • Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Dit is van oudsher een belangrijk privaatrechtelijk tijdschrift met artikelen en mededelingen.

Welke internetbronnen kennen we?

Veel juridische tijdschriften zijn ook online te vinden. De belangrijstek vindplaatsen hiervoor zijn:

Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten