Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting The Politics of Bureaucracy

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

1. Het besturen van het openbaar bestuur

De Verenigde Staten en veel Europese landen proberen de laatste jaren de macht van de overheid te beperken en zo de persoonlijke vrijheid van de burgers te vergroten, zowel op economisch als politiek gebied. Om de overheid te ‘verkleinen’ zijn publieke organisaties privaat gemaakt en werkt er minder personeel voor de overheid zelf. Dit brengt een aantal problemen met zich mee. Zo moet de overheid er voor blijven zorgen dat bepaalde zaken die nu privaat geregeld worden, toch op een eerlijke manier aangeboden worden. Hierdoor blijft de overheid nog wel aanwezig, maar vaak minder opvallend.

Het hedendaagse openbaar bestuur

Wanneer je spreekt over het ‘verkleinen’ van de overheid, moet je eerst weten hoe ‘groot’ de overheid is. Doordat de overheid veel taken heeft afgestoten naar de private sector, maar zich nog wel bemoeid met deze taken, is het tegenwoordig moeilijk te bepalen wat nu precies tot de overheid behoord. Er bestaan verschillende manieren om de omvang van de overheid te meten en alle verschillende metingen kunnen andere uitkomsten hebben. Het meten van de omvang van de overheid kan door te kijken naar belastingen, staatleningen en het aantal quasi overheidsinstellingen. Politici gebruiken dan ook vaak een meting die hun standpunten steunt.

Overheidsuitgaven

Nu we inzien dat het meten van de overheid niet gemakkelijk is, kunnen we wel inzicht proberen te krijgen in de veranderingen die de overheid heeft ondergaan. Dit inzicht kun je verkrijgen door te kijken naar de overheidsuitgaven. Dit is de meest gebruikte manier om inzicht te krijgen in de omvang en op welke beleidsgebieden de overheid haar aandacht richt. Een beter inzicht in de omvang van de overheid krijgen we door te kijken naar de relatie tussen overheidsuitgaven en het BBP. Het BBP is een standaard maatstaaf voor alle op de markt gebrachte producten en diensten die binnen een economie worden geproduceerd.

De toename van de overheid

Er zijn verschillende beweringen waarom de overheid is toegenomen.

Aanspraken

Een bewering is dat de overheid is toegenomen door de ‘aanspraak programma’s’ die de overheid heeft opgesteld in goede economische tijden. Toen de economie verslechterde moest de overheid alsnog deze afspraken nakomen. Voorbeelden van deze programma’s zijn sociale zekerheid, zorgverzekeringen en huursubsidies. Nu mensen steeds ouder worden nemen ook de kosten van deze ‘aanspraak programma’s’ toe.

Fiscale druk

Adolph Wagner (1890) ontwikkelde een theorie waarin hij beweerde dat wanneer de economie van een land groeit, het aandeel van de overheid binnen die economie groeit. Een andere bewering (Peacock en Wiseman, 1961) is dat de burgers positiever tegenover belastingen staan in tijden van stress, zoals een oorlog, economische crises of een natuurramp. De derde fiscale bewering die de groei van de overheid kan verklaren, wordt Baumol’s ziekte genoemd. Of het RPE (relatieve prijs effect) (Baumol, 1964). Het werk bij de overheid is erg arbeidsintensief.

Een groot nadeel hiervan is, is dat bij inflatie de kosten van overheidsdiensten meer zullen stijgen dan de kosten van andere private (en minder arbeidsintensieve) diensten en producten. Wanneer de overheid hetzelfde aantal diensten wil blijven produceren, zullen hun kosten dus stijgen. Er zijn twee oplossingen voor dit probleem. Ten eerste kunnen de publieke uitgaven (en daarmee ook de belastingen) verhoogd worden. Ten tweede kunnen de overheidsdiensten beperkt worden. Beide opties zijn niet aantrekkelijk binnen de huidige overheid. Hoewel nu met de computer veel arbeid van de overheid versnelt gedaan kan worden en de overheid tegenwoordig dus een stuk minder arbeiders nodig heeft.

Het politieke proces

Het Pogo fenomeen legt uit dat de groei van de overheid komt omdat de burgers simpelweg meer vragen van de overheid. De vraag komt dan vooral van belangenorganisaties die bijvoorbeeld hogere subsidies voor boeren eisen.

Afname van kapitalisme

Deze bewering is gebaseerd op (neo) Marxistische principes. De onafscheidelijk verbonden tegenstrijdigheden van het kapitalistische systeem, vooral het wegnemen van de winst bij kapitalisten wat de groei en productiviteit van het systeem verminderd, zorgen ervoor dat overheden geforceerd worden om het systeem te herstellen door de overheidsuitgaven toe te laten nemen. Door deze overheidsbemoeienis zal er minder geld beschikbaar zijn om de economie te ondersteunen. Hierdoor zal de economie alsnog instorten volgens Marxisten.

Bureaucratie

De laatste bewering is dat het openbaar bestuur zelf zorgt voor de toename in overheidsuitgaven en de overheid in het algemeen. Zo wordt door Niskanen (1971) beweerd dat ambtenaren erop uit zijn om hun eigen budget te maximaliseren. Niskanen zegt dat de oplossing is om de overheid als een markt te laten functioneren. Zo is er meer concurrentie en krijgen de burgers de beste diensten voor de beste prijs. Deze bewering wordt in twijfel getrokken. Het is niet logisch dat een ambtenaar zijn budget wil maximaliseren want er is geen persoonlijke winst en daarnaast zal een groter budget meer werk met zich meebrengen. Bovendien zal de overheid tegenwoordig sneller kiezen voor een goedkopere private organisatie wanneer een ambtenaar hogere kosten berekend.

De toename van beleid

Beleid staat centraal bij politieke besluitvorming en de invloed van beleid neemt steeds meer toe. Het toenemende aantal publieke bureaucratieën is zowel te zien aan het toenemende aantal mensen die voor de overheid werken, als in de uitgave voor overheidsdoeleinden. Naast deze toenemende getallen is er ook te zien dat er steeds meer discussie ontstaat over de bureaucratie. Om de hedendaagse politiek te begrijpen moeten we eerst goed begrijpen hoe het kan dat de macht van bureaucratieën is toegenomen.

Een groter publiek belang in aantallen

Tegenwoordig worden er door de overheid veel meer goederen en diensten geproduceerd. Daarnaast participeren ze in meer activiteiten, en breiden ze hun taken uit. De toenemende complexiteit van de moderne economie en het sociale leven zijn redenen voor deze toenemende bemoeienis van de overheid. Zo zorgen technologische ontwikkelingen zoals internet ervoor dat er steeds nieuw beleid ontwikkeld moet worden dat rekening houdt met de nieuwe manieren van communiceren, produceren en leven.

We leven in een maatschappij waarbij standaarden zijn gesteld voor een minimaal inkomen en we vinden het onze plicht om ervoor te zorgen dat niemand onder de armoedegrens leeft. Deze standaarden zorgen voor extra werk voor de overheid.

Een groter publiek belang in kwaliteit

Door een grotere technologische inhoud en het betrekken van experts bij het maken van beleid wordt er nu ook beleid gemaakt over atoomenergie en ruimte verkenning. Wegens de hoge kosten en verantwoordelijkheid van deze onderwerpen is het niet mogelijk om deze zaken door private instellingen te laten regelen. Daarnaast zijn er meer taken voor de overheid bijgekomen door de economische samenwerking met andere landen of hele continenten.

De zwakte van bepaalde instituties zorgt voor een toenemende macht bij bureaucratieën

 • De wetgevende macht heeft vaak niet genoeg kennis om beslissingen te maken op bepaalde terreinen. Deze besluitvorming wordt dan overgelaten aan de bureaucratie. Daarnaast zijn wetgevers snel vervangbaar als zij een bepaald beleid niet willen steunen.

 • De uitvoerende macht komt 4 problemen tegen wanneer zij hun wensen binnen een bepaald beleid willen doorvoeren in hun departementen.

 1. Ambtenaren missen vaak de expertise om het beleid te begrijpen.

 2. Een gebrek aan tijd zorgt ervoor dat niet alle politieke vraagstukken bekeken kunnen worden.

 3. Het aantal ambtenaren aan de top van de wetgevende macht zijn vaak met te weinig om de hele organisatie onder hen goed te kunnen sturen.

 4. De bereidwilligheid van ambtenaren om politieke beslissingen daadwerkelijk om te zetten in beleid, is soms ver te zoeken. Ambtenaren hebben namelijk ook hun eigen departementale of ideologische belangen die meespelen.

De eigenschappen van bureaucratische instellingen

Bureaucratische instellingen kunnen ervoor zorgen dat de macht van de gekozen instellingen naar ze toestroomt. Er moet wel gezegd worden dat bureaucratieën alleen deze strijd aangaan wanneer hun grootste belangen worden bedreigd en niet met het doel om hun budget te maximaliseren. Door hun mogelijkheden om informatie te controleren, beleidsvoorstellen en kennis over de haalbaarheid van een beleid, kunnen bureaucratieën beleidsvorming beïnvloeden en soms zelfs beheersen.

Maatregelen om de toename van beleid in te perken

Er zijn de laatste jaren door overheden veel diensten en producten geprivatiseerd. Om ervoor te zorgen dat deze private organisaties geen monopolie creëren en hoge kosten vragen voor hun producten of diensten, houdt de overheid toezicht op deze goederen en diensten. Deze nieuwe verhoudingen zijn vaak ontstaan door de ontevredenheid van burgers over de besteding van belastinggeld.

Bezuinigen, privatisering en deregulering zijn tegenwoordig hoofddoelen geworden in de politiek. Het schreeuwen van de burgers om belastingverlaging is een manier om hun onvrede te uiten. Wanneer burgers gevraagd wordt op welke zaken bezuinigd moet worden, geven de burgers aan dat er juist meer belastinggeld besteedt moet worden aan zaken zoals onderwijs en gezondheidszorg. Wanneer er een duidelijke connectie is tussen een hogere belasting en verbeteringen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, zullen burgers deze belastingverhoging snel accepteren.

Het is voor de overheid vaak niet mogelijk om zich volledig uit een beleidsterrein terug te trekken. Om de wens van de burgers te behartigen, die minder overheidsbemoeienis willen, kiest de overheid er vaker voor om minder opvallend aanwezig te zijn. Dat kan dus door niet meer te fungeren als producenten maar als toezichthouder.

Samenvatting

We moeten inzien dat de overheid tegenwoordig zeer groot is. Dit maakt het werk van ambtenaren moeilijk. De samenwerking tussen verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, maakt het werk moeilijk. En de expertise die voor sommige beleidsterreinen wordt gevraagd maakt het moeilijk. Een tweede probleem is het beperken van de middelen voor de ambtenaren. Ambtenaren moeten tegenwoordig veel meer taken doen met een veel kleiner budget. Tot slot, letten de burgers veel meer op de overheid dan vroeger. Een bureaucratie wordt als iets negatiefs gezien, die vermeden moet worden. Ondanks alle hervormingen in de publieke sector is deze wel vaak effectiever en efficiënter geworden.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Uitgebreide samenvatting van het boek.

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)