Waar moet je op letten als je Europees Recht gaat bestuderen?

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen bij het vak Europees Recht?

 1. de rechtsbronnen van het Europees Recht
 2. de organisatie van het Europees Recht
 3. de bevoegdheden van de organisatie
 4. het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa
 5. de drie pijlers  van het Europees recht
 6. de 4 vrijheden
  • Belangrijkste is: Vrij verkeer van goederen + 3 arresten (art 26 t/m 37 VWEU)
  • Er bestaan uitzonderingen op de 4 vrijheden die je dient te kennen.
 7. de verschillen en overeenkomsten tussen de rule of reason en de VWEU uitzonderingen
 8. de beginselen van het Europees recht (loyale samenwerking, Unietrouw) en test ze aan de hand van de drietrapsraket:
  • 1e fase Attributiebeginsel (art. 5, lid 2)
  • 2e fase: Subsidiariteitsbeginsel
  • 3e fase: Proportionaliteitsbeginsel
 9. de 6 functies van het recht in de unie
 10. het verband tussen rechtstreekse werking en voorrang
 11. het verschil tussen kartelverbod en machtsmisbruik
 12. Het verschil tussen verordeningen, richtlijnen, protocollen en plannen. Niet al deze vormen van besluitvorming hebben rechtstreekse werking..

Wat zijn de belangrijkste arresten bij Europees Recht?

Inzicht

 • Bij Europees Recht zijn arresten van belang omdat het een "politieke gemeenschap in wording" betreft. Ken je verplichte arresten daarom goed (leer onderwerp, rechtsvraag en rechtsregel uit je hoofd!) en link ze aan een onderwerp zoals als voorbeeld is gedaan bij de volgende belangrijke arresten in Europees Recht:
  • Van Gend en Loos – Rechtstreekse werking
  • Costa/ENEL – Voorrang
  • Tabaksreclame – Bevoegdheden – verticale verhouding
  • Faccini Dori – Conforme interpretatie
  • Brasserie du Pêcheur – Staatsaansprakelijkheid voor schending van het Gemeenschapsrecht.
  • Cilfit – Prejudiciele vragen art.267 VwEU – 3 uitzonderingen
  • Dassonville – Vrij verkeer van goederen- maatregel van gelijke werking – rechtvaardigingsgrond
  • Cassis de Dijon – Vrij verkeer van goederen – maatregel van gelijke werking zonder onderscheid – rechtvaardigingsgrond & beginsel wederzijdse erkenning
  • Keck – Vrij verkeer van goederen- belemmeringen verbod – verkoop modaliteiten
  • Commissie tegen Frankrijk (Spaanse aardbeien) – Schending beginsel loyale samenwerking
  • United Brands – Misbruik van machtspositie art. 102 VwEU
  • Höfner – Kartel verbod – begrip onderneming
  • Foto-Frost – prejudiciele vraag – bevoegdheden nationale rechter
  • Plaumann – Nietigheidsactie art 263 VwEU – eis individueel geraakt zijn
  • Voor samenvattingen van de arresten en de belangrijkste rechtregels:

Leren:

 • het arrest United Brands is een belangrijk arrest voor het onderwerp machtsmisbruik art. 102 VwEU. Daaruit zijn verscheidene regels ontstaan die je bij het onderwerp machtsmisbruik dient te gebruiken. De volgende rechtsoverwegingen (Ro.) waren daar van belang - gekoppeld aan onderwerp in art. 102 VwEU:
  • Ro. 3 Ev. - Beschuldigingen van Europese Commissie in beschikking.
  • Ro. 45/46 jo. 52-57 - Geografische markt
  • Ro. 65 Ev. + 107/128 - De definitie van een machtspositie
  • Ro. 130/131 - Verbod op doorverkoop, sub d (koppelverkoop)
  • Ro. 163-165 - Sub a
  • Ro. 157-161 - misbruik gemaakt door verbod op doorverkoop.
  • Ro. 182-192 - misbruik gemaakt door leveringsweigering.
  • Meer informatie: United Brands - Arrest

Wat zijn belangrijke verdragen bij Europees Recht?

Leren:

 • verdragen die belangrijk zijn, zijn:
  • Verdrag van Maastricht (EU-verdrag)
  • Verdrag van Rome (EEG-verdrag)
  • Verdragen van Schengen (Schengen-verdrag)

Hoe los je een casus op bij het vak Europees Recht?

Inzicht:

 • Wanneer je een casus op het tentamen krijgt, kun je die het beste oplossen aan de hand van het stappenplan casus oplossen:
  • Stel vast wat het onderwerp van de tentamenvraag is, op deze wijze kan je makkelijk zoeken naar artikel, jurispudentie, literatuur en beginselen die van belang zijn voor de vraag
  • Elk vraag dien je te beantwoorden door middel van:
   • Wetsartikel
   • Nationale jurisprudentie
   • Europese jurisprudentie
   • Literatuur
   • Beginselen (indien toepasbaar)

Meer lezen en samenvattingen van arresten en studiehulp

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten