Emigratie en wonen in het buitenland verzekeren & Expatverzekeringen

Ben je verzekerd in het buitenland voor:

   je ziektekosten tijdens je overbrugging, je zorgkosten tijdens je verblijf, je aansprakelijkheid,

  je activiteiten, je arbeidsongeschiktheid, je inboedel, je repatriering of een mogelijk ongeval?

  JoHo: crossroad uit bundel

   

  Wonen en lang verblijf in het buitenland verzekeren

   

  Waarom zou je je specifiek verzekeren als in het buitenland gaat wonen of emigreren?

  • Je doorlopende of aflopende reisverzekering geven zelden dekking bij emigratie en hebben slechts een beperkte looptijd
  • Vrijwel alle verzekeringen hebben als voorwaarde dat een ziektekostenverzekering in Nederland blijft doorlopen en geldig is
  • Er bestaan ook speciale aflopende reisverzekeringen  die dekking geven zonder dat je Nederland een geldige ziektekostenverzekering hebt lopen. Deze zijn echter niet bedoeld voor emigratie, maar voor verblijf buiten Nederland van maximaal enkele jaren, voor studie, tijdelijk werk, vrijwilligerswerk en langere reizen

  Belangrijke verschillen tussen reisverzekeringen en internationale ziektekosten-, emigratie- en expatverzekeringen:

  • Een reisverzekering geeft dekking voor acute hulp bij ziekte en ongeval in het buitenland, maar nooit voor bestaande aandoeningen en kwalen of niet-spoedeisende hulp
  • Een reisverzekering geeft geen dekking voor preventieve zorg of kosten die te maken hebben met zwangerschap en bevalling
  • Bij een reisverzekering wordt het verblijf in het buitenland als tijdelijk gezien, bij langdurige behandelingen en chronische zaken zal repatriëring naar Nederland plaatsvinden. Dat is niet prettig wanneer je in het buitenland verantwoordelijkheden hebt en daar een leven opbouwt.
  • De looptijd van een reisverzekering is beperkt
  • Daarnaast heb je bij emigratie te maken met het feit dat veel verzekeringen en aspecten van sociale zekerheid niet meer toegankelijk zijn. Denk daarbij aan verzekeringen voor zaken als arbeidsongeschiktheid, opstal en inboedel, goederentransport en aansprakelijkheid. Bij emigratie is dus een ander type verzekering nodig.
  Verzekeringsvragen bij wonen in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

  Verzekeringsvragen bij wonen in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

  Is het land van bestemming nog van invloed op de manier waarop je je verzekert voor ziektekosten?

  Is het land van bestemming nog van invloed op de manier waarop je je verzekert voor ziektekosten?

  • Nederland heeft, via verdragen, met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten.
  • daardoor kun je in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als je er woont.
  • ontvang je bijvoorbeeld een AOW uitkering of word je gedetacheerd door je werkgever en emigreer je naar een EU / EER / Verdragsland? Dan ben je verplicht verzekerd via Nederland .Ga je echter naar een van deze landen in verband met werk voor een lokale werkgever of emigratie (zonder uitkering, met alleen een tijdelijke uitkering of zonder pensioen vanuit NL) dan moet je je lokaal of via een internationale ziektekostenverzekering verzekeren.
  Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


   Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

   • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
   • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
   • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
   • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
   • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
   • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
   • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
   • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
   • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
   • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
   • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

   Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

   Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   • als je buiten Nederland gaat wonen of werken, dan eindigt meestal je verplichte verzekering voor de Algemene nabestaandenwet (Anw), waarmee bij jouw overlijden de uitkering voor een nabestaande (gehuwd of samenwonend) of wees vervalt
   • je kunt je hiertegen vrijwillig verzekeren vanaf de dag dat je niet langer verplicht verzekerd was, maar uiterlijk binnen 1 jaar na het einde van die verplichte verzekering.
   • hoe sneller hoe beter echter, in verband met het risico op tussentijds overlijden: zolang je niet bent aangemeld, geen uitkering bij overlijden.
   • je kunt je gedurende een periode van maximaal 10 jaar verzekeren. Daarna wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor een verlenging.
   • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
   • bij het vaststellen van de Anw uitkering wordt rekening gehouden met eventuele eigen inkomen van de nabestaande
   • de Anw uitkering vervalt sowieso wanneer de nabestaande 65 jaar wordt.
   • een halfwezenuitkering (uitkering aan kind waarvan één ouder is overleden) eindigt als de halfwees 18 jaar wordt. Een wezenuitkering (uitkering aan kind waarvan beide ouders overleden zijn) eindigt meestal bij het 16e levensjaar.
   • woont de nabestaande in een land binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, dan gaat de Anw uitkeringsaanvraag via de uitvoeringsinstantie in het betreffende woonland. Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
   • de Wet BEU (beperking export uitkeringen) kan gevolgen hebben voor het wel of niet uitgekeerd krijgen van Anw nabestaanden of wezen uitkeringen: controle op naleving van de regels rondom het recht op uitkering binnen deze Wet moet wel mogelijk zijn.
   • niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden. Onverzekerd zijn is bij te verzekerenof (deels) op te vangen door een (tijdelijke) overlijdensrisico verzekering.
   • informeer ook naar de wetgeving in het nieuwe woonland. Is iemand bij overlijden niet voor de Anw verzekerd, dan kan de nabestaande op grond van internationale regelingen toch recht hebben op een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering. Dit geldt voor een aantal landen, met name binnen de EU.
   • of het zinvol is je (vrijwillig) te verzekeren hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.
   • Check JoHo emigratie- en expatverzekering.nl voor updates en verzekeringsopties.
   Wat is het verschil tussen inpatient en outpatient kosten bij een (internationale) ziektekostenverzekering?

   Wat is het verschil tussen inpatient en outpatient kosten bij een (internationale) ziektekostenverzekering?

   Met name internationale ziektekostenverzekeraars gebruiken deze twee termen om aan te geven welke kosten zij wel en niet vergoeden.

   • Inpatient kosten: zijn grof gesteld alle kosten die je in een ziekenhuis maakt, maar alleen wanneer je in het ziekenhuis wordt opgenomen én er moet overnachten. Onderzoeken in het ziekenhuis of een dagbehandeling vallen hier dus niet onder.
   • Outpatient kosten zijn kosten die gemaakt kunnen worden in een ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Alle kosten in het ziekenhuis, waarbij  je niet hoeft te overnachten zijn outpatient kosten. Uiteraard vallen ook de kosten die je buiten het ziekenhuis maakt, onder outpatient.

   Met alleen dekking voor inpatient kosten, bestaat de kans dat je zelf moet betalen voor allerlei dure behandelingen en onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden.

   Meer lezen:

   Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

   Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

   • ga je je huis verhuren, check dan met bank of verzekeraar (de hypotheeknemer) of dit is toegestaan en of er evt. extra voorwaarden worden gesteld aan huurder, huurcontract, aansprakelijkheid.
   • dit geldt ook voor (huis)verzekeringen zelf: verzekeraar stelt bij vertrek en/of onderhuur vaak aanvullende eisen rondom aansprakelijkheid, inboedel, opstal, inbraak.
   • soms rekent de bank of verzekeraar extra rente, doordat een huis met huurders in waarde daalt.
   • hou er rekening mee dat Nederlandse verzekeraars regelmatig überhaupt geen particuliere dekking meer bieden indien je als eigenaar van het huis in het buitenland woont en bent uitgeschreven bij de gemeente in Nederland. Ook verhuur van de woning is dan vaak lastig te verzekeren.
   • besteed bij het verzekeren van je woning in Nederland aandacht aan o.a.: opstalverzekering, eigenarenbelang, inboedelverzekering, verhuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstandverzekering

   Wat kan JoHo voor je betekenen?

   Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   Bij emigratie is er soms een tijdelijke verzekering nodig voor ziektekosten. In Nederland stopt te basiszorgverzekering vaak per datum uitschrijving, meestal de datum van daadwerkelijk vertrek. In het nieuwe woonland is alles meestal niet direct geregeld. Formaliteiten, administratieve vertraging en andere zaken zorgen er voor dat het soms enige tijd duurt voordat er zekerheid is omtrent dekking volgens het lokale publieke zorgsysteem. Dit kan enkele weken duren, enkele maanden, en soms is er wel een wachttijd van 1 of 2 jaar. In genoemde situaties kan een overbruggingsverzekering handig zijn.

   Een overbruggingsverzekering voldoet veelal aan de volgende kenmerken:

   1. Primaire dekking voor ziektekosten (geen aanvullende ziektekosten verzekering vanuit NL nodig)
   2. Geen minimale looptijd.
   3. De verzekering is opzegbaar, met restitutie van reeds betaalde premie.

   Hou er rekening mee dat een reguliere doorlopende of aflopende reisverzekering niet voldoet als overbruggingsverzekering:

   • de verzekeringsvoorwaarden kunnen niet-ingezetenen uitsluiten van dekking
   • standaard reisverzekeringen zijn vaak gebaseerd op een basis dekking van de zorgverzekering in Nederland (die je niet meer hebt)
   • als emigrant keer je in de overgangssituatie soms nog terug naar Nederland om resterende zaken te regelen; een tijdelijke reisverzekering dekt veelal geen claims gedurende verblijf in het land van (oorspronkelijke) herkomst

   Wat kan JoHo voor je betekenen?

   Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

   Onderzoek voor jezelf en je eventuele partner en/of kinderen:

   • wat zijn redenen om je specifiek te verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?
   • wat zijn voor- en nadelen van het lokaal afsluiten van een ziektekostenverzekering?
   • wat zijn de gevolgen van het vervallen van de Nederlandse zorgverzekering?
   • wat zijn aandachtspunten rondom arbeidsongeschiktheid en nabestaandenverzekeringen?
   • op welke manier beïnvloeden het land van bestemming en doel van verblijf in het buitenland een keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?
   • welke behoefte aan (extra) dekkingen heb je als het gaat om verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?
   • welke verzekering is überhaupt geschikt als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en/of gaat emigreren?
   • welke inhoudelijke verschillen zijn er tussen de diverse internationale ziektekostenverzekeringen, waar op te letten?
   • welke Nederlandse en internationale emigratie-, expat en ziektekostenverzekeringen zijn er?
   • aan welke administratieve regelzaken dien je aandacht te besteden?
   Wat zijn aandachtspunten als je een internationale ziektekostenverzekering via je werkgever kunt regelen?

   Wat zijn aandachtspunten als je een internationale ziektekostenverzekering via je werkgever kunt regelen?

   In sommige gevallen biedt de werkgever een ziektekostenverzekering aan. Dat lijkt erg handig, maar overweeg ook in hoeverre de nadelen kunnen doorwegen in je persoonlijke situatie:

   • er is geen of beperkte keuze: vaak bepaal je niet zelf wat er wel of niet verzekerd is
   • als je stopt met de baan, stopt ook de verzekering
   • als je met pensioen gaat, loopt de verzekering niet door
   • je kunt niet altijd je gezin meeverzekeren

   Als de verzekering stopt omdat je er niet meer werkt, moet je op zoek naar een andere baan. Dit kan een probleem worden als je wat ouder bent en als je niet meer gezond bent.

   Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

   Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

   • check tot welk maximum bedrag je (Erkende) verhuizer zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd. Afhankelijk van de waarde van je inboedel kan je overwegen een aanvullende inboedelverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld ook aan schimmelschade clausules, zeker bij verhuizing naar tropische bestemmingen
   • bij overzeese verhuizingen kunnen extra voorwaarden gelden ten aanzien van aansprakelijkheid.
   • kosten van een aanvullende verzekering zijn een percentage van de verzekerde waarde plus meestal eenmalige poliskosten.
   • de goederen zijn in een eventuele opslaglocatie beperkt verzekerd. Bij de meeste verzekeraars heb je de mogelijkheid om je inboedelverzekering over te zetten op het adres van opslaglocatie. Je kunt bij de meeste verhuisbedrijven ook een opslagverzekering afsluiten.
   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Woon je voor langere of onbepaalde tijd in het buitenland en kom je voor een tijdelijk bezoek naar Nederland, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode en/of voor het bezoek aan familie, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

   • check of je verzekering ook een Nederland-dekking biedt (vaak wel als je werelddekking hebt, maar er zijn uitzonderingen)
   • check of er een maximale periode is voor je tijdelijk verblijf in Nederland; het overschrijden van die periode betekent bij de meeste verzekeraars dat de verzekering "geacht wordt te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde"
   • check de toegestane frequentie van een bezoek aan Nederland (vaak één of enkele keren per verzekerd jaar)
   • check of een uitstapje naar een land buiten Nederland eveneens is verzekerd (bijvoorbeeld als je met je familie vanuit Nederland een vakantie naar een land buiten Nederland boekt)
   • check waarvoor je precies bent verzekerd tijdens het tijdelijke bezoek; er kunnen bijvoorbeeld rubrieken/modules worden uitgesloten van dekking bij een tijdelijk bezoek aan Nederland
   • check na welke periode van verblijf in Nederland je weer verplicht bent je in te schrijven in Nederland; je bent dan ook weer verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten (vanaf het moment dat je weer ingezetene bent); het moment van inschrijven bij je gemeente is hierin een belangrijke factor
   • hou er rekening mee dat er ander eigen risico's kunnen gelden voor bepaalde rubrieken bij een tussentijds bezoek aan Nederland
   • hou er rekening mee dat de verzekeraar je periode van verblijf in Nederland kan checken aan de hand van aan te leveren boekings- en/of vluchtgegevens
   • kom je tijdelijk terug vanwege een bevalling in Nederland, dan zijn er aanvullende aandachtspunten en verschilt per verzekering wat vergoedt wordt (denk ook aan reiskosten van meereizende partner en/of kinderen); vraag advies aan JoHo
   • hou er rekening mee dat een internationale ziektekostenverzekering veelal geen dekking geeft in Nederland zolang je een verzekeringsplicht hebt voor de basiszorgverzekering in Nederland
   Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

   Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

   Lokaal verzekeren kan soms, in een enkel geval is het zelfs verplicht. Verdiep je echter ook in een aantal nadelen aan lokaal verzekeren.

   Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

   • de heen- en terugreis
   • vooraf en na afloop van de werkzaamheden
   • reizen buiten het land waar je verblijft
   • repatriëring (om medische redenen of familie-omstandigheden)
   • behandeling in een privékliniek
   • (nabehandelings-) kosten bij terugkomst in NL

   Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten. Gebruik maken van medische zorg in Nederland kan niet en naar wens bevallen in Nederland is evenmin mogelijk. Ook overkomst van familie bij ernstige ziekte is niet gedekt. Bij verhuizing of reis naar een ander land is de verzekering niet mee te nemen. Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal en is schade claimen vaak lastiger.

   Wij kunnen ons waarschijnlijk in Curaçao zelf verzekeren voor de basisziektekosten. Daarnaast zoeken we een passende internationale verzekering voor o.a. onze vakanties & reizen, aansprakelijk, ongevallen, inboedel in het buitenland en voor ons pensioen & AOW gat.

   Curaçao emigrant

   Welke andere risico's zou je kunnen verzekeren als je leeft en woont in het buitenland?

   Welke andere risico's zou je kunnen verzekeren als je leeft en woont in het buitenland?

   Ga je emigreren dan kun je naast het regelen van je internationale ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en nabestaandenrisico ook denken aan:

   • particuliere aansprakelijkheid: word je in het buitenland persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade die je per ongeluk aan derden of aan de bezittingen van een derde hebt toegebracht, dan kunnen de kosten flink oplopen; met name de kosten voor letselschade.
   • rechtsbijstand: van arbeidsconflicten en strafzaken tot schadeclaims bij verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet nagekomen worden; het kan handig zijn om terug te kunnen vallen op deskundige rechtshulp. Let wel goed op beperkende voorwaarden.
   • huis, inboedel en goederentransport: het verzekeren van zowel de woning als de inboedel in het buitenland, maar ook het verzekeren van de achterblijvende woning in Nederland, als het goederentransport bij emigratie of terugkeer naar Nederland. Factoren als woonland, periode van leegstand of verhuur, soort woning en soort inboedel zijn van invloed op dekking en premie.
   • ongevallenverzekering: eenmalige uitkering bij een ongeval, waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de mate van invaliditeit
   • reisverzekering: korte of lange vakanties die je in je nieuwe woonland maakt, periodieke reizen naar Nederland, reizen naar andere landen, zakentrips: dekking van ziektekosten, bagage e.a. kosten
   • levensverzekering: je ontvangt een uitkering als je als verzekerde op een bepaalde, afgesproken, einddatum leeft ( 'uitkering bij leven') of overlijdensrisicoverzekering: uitkering als je als verzekerde overlijdt vóór een afgesproken einddatum ( 'uitkering bij overlijden')
   • uitvaartverzekering: denk ook aan eventuele aanvullende kosten voor vervoer naar Nederland of juist een uitvaart in je nieuwe woonland
   • auto/fiets/motorverzekering: check de regelgeving van je verzekering bij het meenemen van vervoermiddelen naar je nieuwe woonland en/of sluit in je nieuwe woonland tijdig een verzekering af voor gebruik van het vervoermiddel

   In enkele gevallen zal je een in Nederland al bestaande polis over kunnen zetten naar je nieuwe woonland; in de meeste gevallen breng je deze rubrieken onder in een nieuwe expat of emigratieverzekering en/of sluit je in je nieuwe woonland deze verzekeringen af.

   Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

   Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

   Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering

   Wat een goede keuze is, is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, onder meer:

   • leeftijd
   • nationaliteit
   • gezondheid
   • wensen qua dekking
   • reden van verblijf in het buitenland (pensioen, werk, reizen, etc)
   • medische zorg in je woonland
   • verwachte verblijfsduur
   • budget
   • verplichte regelingen

    

   Checklist zorg en verzekeringen

    

   Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

   Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

   De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

   1 - je gaat betaald werken in het buitenland

   • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
   • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
   • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
   • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

   2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

   • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

   3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

   • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
   • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

   4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

   • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
   • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

   Wat kan jij doen?

    • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
    • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

    Waar moet je rekening mee houden?

    • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
    • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
    • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
    • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
    • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

    Meer lezen?

    Direct verzekeren?

    Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Algemeen

    archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

    toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

    jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

    Inventarisatie huidige polissen

    overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

    gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

    afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

    doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

    Internationale ziektekosten

    oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

     jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

    • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
    • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
    • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
    • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
    • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
    • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
    • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
    • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
    • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
    • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
    • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
    • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
    • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
    • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
    • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
    • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
    • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
    • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

    Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

    advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

    • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
    • wel of niet lokaal verzekeren
    • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
    • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
    • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
    • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
    • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
    • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
    • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
    • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
    • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

     (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

    rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

    tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

    Reisverzekering

    oriënteren oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

    advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

    • tussentijds bezoek aan Nederland
    • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
    • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

     Pensioen

     achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

     toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

     verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

     advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

     huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

    Aanvullende verzekeringen

    oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

    advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

    • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
    • nabestaandenverzekering
    • arbeidsongeschiktheid
    • levensverzekeringen
    • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
    • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
    • autoverzekeringen

     

    Advies & Alternatieven

     

     

    Wat kan je verzekeren als je gaat emigreren of tijdelijk naar het buitenland verhuist?

    Bij welke verzekeraars worden de meeste verzekeringen afgesloten?

     

    Via JoHo kan je vrijblijvend advies krijgen over alle relevante verzekeraars!

     

      

     

    Verzekeringen

     

     

     

    JoHo: crossroad uit bundel
    JoHo: footprint achterlaten
     
    (service voor JoHo donateurs & abonnees)
     
     
    JoHo: pagina topic
    Emigratie en langdurig verblijf in het buitenland verzekeren Hoe zit het met de dekking van je nederlandse zorgverzekering? Wel of niet lokaal verzekeren? Hoe kan je bijverzekeren? Vrijblijvend advies vragen?

     

     

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Verzekeren via JoHo  

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Aansluiten bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier voor verzekeringen
     
    Telefoon & Afspraken
    di t/m do tussen 11.00 - 17.00
    +31 (0)88-3214567
    Skype: op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL
     
    JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken