Verzekeringen & Documenten

Afschrijvingslijsten - Polisbladen - Polisvoorwaarden

Schadeformulieren - Verzekeringsverklaringen

JoHo: crossroad uit bundel

Verzekeringsvoorwaarden & Verzekeringsbegrippen

Wat is een verzekering, wat is een verzekeringspolis en wat zijn de polisvoorwaarden?

Wat is een verzekering, wat is een verzekeringspolis en wat zijn de polisvoorwaarden?

Wat zijn verzekeringen, verzekeringspolisen en verzekeringsvoorwaarden?

 

Wat is een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringsnemer (degene die afsluit)  aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringsnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wat is een verzekeringspolis?

 • De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, ondertekend door de verzekeraar.

Wat is een polisblad?

 • Het polisblad, dat onderdeel van de polis is, vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden.
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico, en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Wat zijn polisvoorwaarden?

 • De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn.
 • In de polisvoorwaarden vind je definities van belangrijke begrippen.
 • De verzekeraar geeft in de polisvoorwaarden de grenzen aan van wat er kan, mag en moet.
 • Verzekeraars vernieuwen regelmatig hun voorwaarden. Elke nieuwe versie krijgt een andere code.Op een polisblad vind je terug welke versie op  specifieke verzekering van toepassing is ide je hebt afgesloten
 • Dit blijft zo gedurende de hele looptijd van de verzekering.
Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar beter lezen en begrijpen?

Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar beter lezen en begrijpen?


Acceptatieplicht

 • Verzekeraars hebben de plicht mensen als verzekerden te accepteren voor de basisverzekering ziektekosten.
 • bij andere verzekeringen mag een verzekeraar klanten afwijzen als hij bijvoorbeeld het risico te hoog vindt.

Afsluitprovisie

 • De beloning die een bemiddelende organisatie of persoon (tussenpersoon) ontvangt voor het onderbrengen van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.
 • De provisie is meestal een beperkt percentage van de premie.

Assurantiebelasting

 • Bij het afsluiten van de meeste verzekeringen betaal je ook belasting. Deze belasting heet de assurantiebelasting.
 • Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting op 21%. Daarvoor lag dat rond de 9%.
 • Deze belasting betaal je aan de verzekeraar of je tussenpersoon, die de belasting vervolgens weer afdraagt aan de overheid.
 • De belasting wordt in het algemeen doorberekent in de premie (de kosten) van je verzekering.

Basispakket

 • De zorgverzekering kent een wettelijk vastgesteld basispakket voor noodzakelijke zorg.
 • Je bent verplicht je voor dit basispakket te verzekeren bij een zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraars zijn verplicht je zonder medische keuring voor dit basispakket te accepteren.

Begunstigde

 • Dat is degene die volgens de verzekeringspolis gerechtigd is de verzekeringsuitkering in ontvangst te nemen.
 • Behalve bij een overlijdensverzekering is dit meestal de verzekerde zelf.

Bijverzekeren

 • Het afsluiten van een aanvullende verzekering.

Claim

 • Dat is jouw verzoek aan de verzekeraar om tot het vergoeden van een schade over te gaan die door de verzekering wordt gedekt.

Dagwaarde

 • Dat is de waarde van datgene dat je verzekerd hebt (zaak/object) op het moment van schade.
 • Vrijwel altijd minder dan wat het kost op het moment dat je schade oploopt.

Dekking

 • Wil zeggen: wat er verzekerd is en voor welk bedrag.

Eigen risico

 • Dat deel van de kosten dat je zelf moet betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen je verzekerd bent.
 • Vaak kun je het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen.
 • Een hoger eigen risico betekent in het algemeen dat je een lagere premie betaalt.

Ongevallenverzekering

 • Een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen.
 • Het gaat hier meestal om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.

Polis

 • De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, ondertekend door de verzekeraar.

Polisblad

 • Het polisblad, dat onderdeel van de polis is, vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden.
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico, en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Premie

 • Het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn.
 • De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.

Tussenpersoon

 • Een tussenpersoon adviseert mensen over eventueel af te sluiten verzekeringen en brengt deze vervolgens onder bij een verzekeraar.
 • Ook wel verzekeringsadviseur of intermediair genoemd.

Verzekeraar

 • Een bedrijf (of organisatie) dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking.

Verzekerde

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.
 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd.
 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen).

 Verzekeringnemer

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar. De verzekeringnemer is ‘de contractpartij, degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.
 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden.

Verzekeringsmaatschappij

 • Ander woord voor verzekeraar.

Verzekeringsverplichting

 • De verplichting je voor een bepaalde zaak te laten verzekeren.
 • In Nederland zijn de basisverzekering tegen ziektekosten en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor wie een auto, motor, brommer heeft, verplicht.

Verzekeringsvoorwaarden

 • In de verzekeringsvoorwaarden wordt onder meer bepaald onder welke omstandigheden de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en jou als verzekerde zijn.

Documenten & Verzekeringen

Wat is een polisblad bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

Wat is een polisblad bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

 • Op een polisblad staat vermeld wie er is verzekerd en welke verzekering er van toepassing is.
 • Op een polisblad vind je in sommige gevallen ook in het kort terug welke dekkingen je hebt gekozen en hoeveel de premie bedraagt.
 • Op jouw polisblad staat ook vermeld welke polisvoorwaarden er van toepassing zijn. Dikwijls wordt dit aangegeven door middel van een cijfer en lettercombinatie, die vervolgens verwijst naar een specifieke editie van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Lees hierover meer in de rubriek over "polisvoorwaarden".

Hoe kom je aan een polisblad?

 • In de meeste gevallen krijg je jouw polisblad per email of post toegestuurd.
 • In sommige gevallen wordt het ook beschikbaar gemaakt via een online account, waar je het zelf kunt inzien en / of downloaden.

Wanneer heb je jouw polisblad nodig?

 • Als je wilt zien wat de looptijd van jouw verzekering is en welk pakket je hebt gekozen, kijk je op jouw polisblad.

 

 

Wat is een schadeformulier bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

Wat is een schadeformulier bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

 

Wat is een schadeformulier?

 • Schade melden op je reisverzekering doe je met een schadeformulier.
 • Een schadeformulier bestaat in papieren vorm en in PDF. Ook hebben sommige verzekeraars speciale webformulieren
 • Steeds meer verzekeraars geven er de voorkeur aan om een claim online of per email te ontvangen, in plaats van per post.

Wanneer gebruik je een schadeformulier?

 • Als je kosten hebt gemaakt tijdens je reis, kun je dit vaak dmv een schadeformulier claimen op je reisverzekering.
 • Op het schadeformulier kun je de bedragen invullen waarover je een vergoeding zou willen aanvragen bij de verzekeraar.
 • Je kunt in het schadeformulier toelichten hoe de schade is ontstaan.
 • Documenten zoals medische rapporten of facturen kunnen worden bijgevoegd.
 • Vergeet niet om het schadeformulier te ondertekenen.
Wat is afschrijvingslijst bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

Wat is afschrijvingslijst bij een verzekering en wanneer gebruik je het?

Wat is afschrijvingslijst bij een verzekering

 • Spullen worden na verloop van tijd minder waard door gebruik of veroudering. Dit heet afschrijving.
 • Om een claim af te handelen kijkt een verzekeraar naar de nieuwwaarde van een voorwerp en berekent dan hoeveel waarde dit voorwerp heeft verloren. Het bedrag dat overblijft, krijg je vergoed.
 • Alle verzekeraars hebben hun afschrijvingslijsten openbaar gemaakt, zodat je als klant weet wat jouw spullen waard zijn (dagwaarde) en of de verzekeraars hierin correct handelen.

Wanneer gebruik je het afschrijvingsformulier?

 • Als je benieuwd bent wat de waarde is van een voorwerp of product dat je in jouw bezit hebt, kun je hiervan een inschatting maken aan de hand van de afschrijvingslijst van jouw verzekeraar.

 

Wat is een verzekeringskaart en wanneer gebruik je die?

Wat is een verzekeringskaart en wanneer gebruik je die?

Wat is een verzekeringskaart?

 • De Verzekeringskaart is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en wordt per 1 oktober 2018 door de meeste verzekeraars aangeboden.
 • De Verzekeringskaart toont in het kort per verzekering wat er vergoed wordt en wat de belangrijkste uitsluitingen zijn.

Wanneer gebruik je een verzekeringskaart?

 • Als je snel een indruk wilt krijgen van wat een verzekering wel en niet dekt, is de verzekeringskaart een hulpmiddel.
 • Alle verzekeraars bieden hun verzekeringskaarten aan in hetzelfde format, zodat je hierin makkelijk kunt vergelijken.
 • Let op: het betreft vaak alleen hoofdlijnen zodat je ook snel een verkeerde indruk kan krijgen.
Hoe werkt de EHIC zorgpas en wanneer kun je die wel en niet aanvragen?

Hoe werkt de EHIC zorgpas en wanneer kun je die wel en niet aanvragen?

  Wat is het?

  • Deze card geeft recht op dekking voor spoedeisende hulp, volgens de regels zoals die in het betreffende land gelden.
  • De kosten worden deels direct verrekend, en hoef je dus niet contant voor te schieten. Let wel goed op dat niet alles (afhankelijk van het land) wordt vergoed, en er kunnen vaak ook eigen bijdragen van toepassing zijn

  Wat is het niet?

  • LET OP - De card is GEEN extra verzekering. Nog steeds kunnen meerdere medische zaken niet of slechts deels worden vergoed.
  • De juiste reisverzekering kan die aanvulling wel geven,  daarnaast heb je dan ook dekking voor andere zaken, zoals bagage, repatriering wegens familie-omstandigheden, overkomst familie bij ziekte / ongeval, etc.

  Voor wie van toepassing?

  • Iedereen die een Nederlandse basiszorgverzekering (ziektekostenverzekering) heeft, kan de EHIC (European Health Insurance Card) aanvragen bij zijn of haar zorgverzekering.

  Voor wie niet van toepassing?

  • Heb je geen geldende Nederlandse zorgverzekering maar ben je verzekerd via je internationale (reis &) ziektekostenverzekering, dan kan je die card niet aanvragen.
  • Overigens heb je dan,  als het goed is,  natuurlijk wel gewoon dekking voor de betreffende hulp, en kan je gebruik maken van de alarmcentrale van de verzekeraar.

  Waar is de kaart geldig?

  • de kaart is geldig in landen in de EU, de  EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) + de Verdragslanden Zwitserland en Australië

  Waar is de kaart niet geldig?

  • De card is in de rest van de wereld niet geldig
  Wat is een engelstalige (of andertalige) verklaring bij een verzekering en wanneer gebruik je die?

  Wat is een engelstalige (of andertalige) verklaring bij een verzekering en wanneer gebruik je die?

  Wat is een Engelstalige (of andertalige) verklaring bij een verzekering?

  • Een Engelstalige (of andertalige) verklaring bij een verzekering is een officiele verklaring van de verzekering die je hebt afgesloten. In het algemeen is het een vertaling van je polisblad.

  Waar heb je een Engelstalig verklaring(polisblad) voor nodig?

  • In sommige gevallen als je gaat studeren of verblijven in de VS, Canada, de voormalige oostbloklanden of bijvoorbeeld een Spaanstalig land, kan het verplicht zijn om aan te tonen dat je goed bent verzekerd.
  • Men wil dan een officiele verklaring zien, en kunnen lezen, die bij je verzekering hoort die je hebt afgesloten.

   

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de Engelstalig of Spaanstalige verklaring of polisblad voor je visum

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de Engelstalig of Spaanstalige verklaring of polisblad voor je visum

  Hoe kan je een Engelstalige of Spaanstalige verklaring krijgen voor je visum bij de Special ISIS verzekering?

  • Achteraan de polis van je Special ISIS verzekering is standaard een verkorte Engelstalige verklaring van dekking ('declaration of cover') opgenomen met daarop de belangrijkste gegevens.
  • Mocht je de polis voor een bepaalde datum nodig hebben om bijvoorbeeld een visum aan te vragen, of mocht de Engelstalige verklaring niet worden geaccepteerd worden door de betreffende instantie, neem dan even contact op via het contactformulier verzekeringen 

   

   

  Verzekeringsvoorwaarden en documenten per verzekering

   

  Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten per verzekeringsmaatschappij - Bundel

  Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten per verzekeringsmaatschappij - Bundel

  Polisvoorwaarden & verzekeringskaarten: ISIS verzekeringen (Goudse Verzekeringen)
  Polisvoorwaarden & verzekeringskaarten: Allianz Global Assistance

  Polisvoorwaarden & verzekeringskaarten: Allianz Global Assistance

  Allianz Globetrotter Verzekering

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  Verzekeringskaart

  Allianz Doorlopende Reis- en annuleringsverzekering

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  Verzekeringskaart

  Allianz Kortlopende Reisverzekering (aflopend)

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  Verzekeringskaart

  Allianz Kortlopend Annuleringsverzekering (aflopend)

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  Verzekeringskaart

  Afschrijvingslijst

  • Afschrijvingslijst Allianz
   • Afschrijving betekent dat spullen die je koopt nadien minder waard worden. Dit kan komen doordat je ze gebruikt of dat er een nieuwere versie van je product op de markt is gekomen. Dit is belangrijk voor het vaststellen van de vergoeding die je krijgt, wanneer je een schade claimt. Voor het bepalen van de afschrijving gaat men uit van de afschrijvingslijst: 
  Polisvoorwaarden & Verzekeringskaarten: a.s.r (De Europeesche)

  Polisvoorwaarden & Verzekeringskaarten: a.s.r (De Europeesche)

  a.s.r (Europeesche) Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  Verzekeringskaart

  a.s.r. Europeesche Doorlopende Annuleringsverzekering

  Afsluiten

  Polisvoorwaarden

  • Polisvoorwaarden (37065-0817) [2017 - heden]
  • De voorwaarden van de doorlopende annuleringsverzekering zijn terug te vinden in de voorwaarden van de doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
  • Op jouw polisblad is terug te vinden welke versie polisvoorwaarden er op jouw polis van toepassing is.
  • Via deze pagina  kun je, aan de hand van de voorwaarden-code, voorgaande polisvoorwaarden oproepen.

  Verzekeringskaart

  • Geen aparte verzekeringskaart beschikbaar.
  • informatie over de doorlopende annuleringsverzekering vind je terug in documenten over de doorlopende reis- en annuleringsverzekering.

  Meer polisvoorwaarden en verzekeringskaarten:

  ---------------------------

  DAN Diving Insurance

  Nomads

  Caremed Insurances

  -------------------------------------

  Expatverzekeringen 

  Emigratieverzekeringen

  Aupairverzekeringen 

   

    

   

  Verzekeringen aanvragen & Contact over lopende verzekeringen

   

   

   

  JoHo: crossroad uit bundel
  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   
  JoHo: pagina topic
  JoHo verzekeringsdocumenten en verzekeringsvoorwaarden met afschrijvingslijsten, polisbladen, polisvoorwaarden, schadeformulieren en verzekeringsverklaringen

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Verzekeren via JoHo  

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Aansluiten bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier voor verzekeringen
   
  Telefoon & Afspraken
  di t/m do tussen 11.00 - 17.00
  +31 (0)88-3214567
  Skype: op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL