Spelregels & Regels: voorwaarden en afspraken

 

ALGEMEEN, WEBSHOP & RETAIL

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisatie;
 • 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 7. Dag: kalenderdag;
 • 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de rechtspersoon

 • Stichting JoHo & The JoHo Company handelend onder de namen: JoHo, WorldActivity & Wereldactief
 • Vestigings- & bezoekadres:Paviljoensgracht 18 , 2512 BP Den Haag
 • Telefoon: 088-3214567
 • E-mailadres: info@joho.org
 • KvK-nummer: 28076644
 • BTW-identificatienummer: NL806487100B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2. Op alle overeenkomsten afgesloten onder de naam Wereldactief zijn de "aanvullende voorwaarden Wereldactief" van toepassing.
 • 3. Op alle overeenkomsten omtrent de verkoop van "JoHo's - samenvattingen voor je studie" zijn de "aanvullende voorwaarden JoHo Samenvattingen" van toepassing.

Artikel 4 - Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de organisatie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de organisatie niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de organisatie zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de organisatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de organisatie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. de organisatie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de organisatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5. de organisatie zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de organisatie waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de organisatie deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
 • 6. Indien de organisatie zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de organisatie retourneren.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 • 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 • 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de organisatie bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de organisatie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de organisatie alleen worden uitgesloten indien de organisatie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a) die door de organisatie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de organisatie geen invloed heeft;
  • f) voor losse kranten en tijdschriften;
  • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de organisatie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de organisatie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 • 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de organisatie dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  • 1. de organisatie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • 2. Een door de organisatie, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de organisatie jegens de organisatie kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  • 1. de organisatie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Joho levert alleen aan klanten in Nederland en Belgie.
  • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  • 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de organisatie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  • 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de organisatie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de organisatie.
  • 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de organisatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Duurtransacties

  • 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

  Artikel 13 - Betaling

  • 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  • 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  • 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de organisatie te melden.
  • 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de organisatie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  • 1. de organisatie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de organisatie, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • 3. Bij de organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de organisatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  • Voor zakelijke klanten (B2B) worden specifieke aanvullende en/of afwijkende voorwaarden en bepalingen opgesteld.
  • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  JOHO WERELDACTIEF & ACTIVITEITEN BEMIDDELING

  Aanvullende voorwaarden Wereldactief & Activiteitenbemiddeling, waaronder de TEFL cursussen, verder genoemd als 'Wereldactief'

  Artikel 1. Algemeen

  • 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wereldactief en "Wederpartij" indien deze aanbieding, offerte of overeenkomst betrekking heeft met de reizen en cursussen die door Wereldactief worden aangeboden.
  • 2. Wereldactief sluit als tussenpersoon overeenkomsten af tussen Wederpartij en dienstverleners en bemiddelt tevens bij de totstandkoming van overeenkomsten voor de daarmee samenhangende dienstverlening voor derden. Wereldactief is zelf geen partij van de uiteindelijke overeenkomst. Wereldactief regelt bij de dienstverlener met name de boeking, incasso en reserveringen.
  • 3. Wereldactief is niet verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de via hen gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betreffende dienstverlener van toepassing. Wel is Wereldactief verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de door ons geleverde dienst, namelijk de advisering.

  Artikel 2. Cursus en reizen

  • 1. De invulling van de cursus en/of reizen ligt bij de dienstverlener waar de cursus en/of reis bij geboekt wordt.

  Artikel 3. Aansprakelijkheid

   1. Wereldactief is bemiddelaar in het aanbieden van cursus en/of reizen door derden. Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn deel van de uitvoering van de overeenkomst. In geval van problemen zal Wereldactief zo goed mogelijk proberen te bemiddelen.

  Artikel 4. Vrijwaring

  • 1. Wederpartij vrijwaart Wereldactief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wereldactief toerekenbaar is. Indien Wereldactief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wereldactief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wereldactief, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wereldactief en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

  SUMMARIES

  Aanvullende voorwaarden JoHo Summaries

  Artikel 1. Aansprakelijkheid

  • 1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de informatie in de samenvattingen. De samenvattingen zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. JoHo staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • 2. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

  Artikel 2. Auteursrecht

  • 1. Afnemer mag de informatie uit de samenvattingen niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van JoHo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

  DONATEURSCHAPPEN & SERVICE-ABONNEMENTEN

  Donateurschappen  & Service-abonnementen

  VERZEKERINGEN

  BACKGROUND

  • The JoHo group is driven in the Netherlands by the JoHo Foundation
  • The JoHo company is a social enterprise, as a part of the JoHo group it has its main focus on international  insurances and retail. The income of the JoHo Company  is used for 100% to enable the objectives of the JoHo foundation
  • The JoHo Foundation has a general basis and does not belong to a particular political or religious movement
  • The JoHo Foundation chooses to stay independ and not to apply for ANBI status or comparable regulations

  Read more 

   

  De hele tekst lezen? Alle JoHo tools gebruiken? Sluit je dan aan bij JoHo en log in!
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

   Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

   JoHo abonnement (€20,- p/j)

   • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
   • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
   • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
   • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
   • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

    of met een JoHo donateurschap

   JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

   • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
   • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
   • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
   • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

    

   Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

   JoHo & Partnernieuws

   DSW: sluit voordelig je zorgverzekering af
   JoHo: zoekt medewerkers voor tijdelijk en vast

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Chapters 

   Teksten & Informatie

   JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt een JoHo Chapter?

    

   Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

   •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

   Abonnement: checken

   • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

   Aantekeningen: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
   • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
   • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

   Prints: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
   JoHo: footprint achterlaten