Spelregels & Voorwaarden

 

Abonnementen - Bemiddeling - Regels - Verzekeringen - WereldActief - WorldSupporter - Webshop

 

JoHo stelt mensen en organisaties in staat zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld. Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Aanmelden en aansluiten

 

Spelregels JoHo diensten en services

 

Spelregels & Regels: voorwaarden en afspraken

Spelregels & Regels: voorwaarden en afspraken

BACKGROUND

 • The JoHo group is driven in the Netherlands by the JoHo Foundation
 • The JoHo company is a social enterprise, as a part of the JoHo group it has its main focus on international  insurances and retail. The income of the JoHo Company is used for 100% to enable the objectives of the JoHo foundation
 • The JoHo Foundation has a general basis and does not belong to a particular political or religious movement
 • The JoHo Foundation chooses to stay independ and not to apply for ANBI status or comparable regulations

Read more 

   VERZEKERINGEN

   DONATEURSCHAPPEN & SERVICE-ABONNEMENTEN

   ALGEMEEN, WEBSHOP & RETAIL

   Startpagina's

    

   Artikel 1 – Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   • 1. Organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
   • 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisatie;
   • 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   • 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
   • 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   • 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
   • 7. Dag: kalenderdag;
   • 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
   • 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   Artikel 2 – Identiteit van de rechtspersoon

   • Stichting JoHo & The JoHo Company handelend onder de namen: JoHo, WorldActivity & Wereldactief
   • Vestigings- & bezoekadres: Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
   • KvK-nummer: 28076644
   • BTW-identificatienummer: NL806487100B01

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   • 2. Op alle overeenkomsten afgesloten onder de naam Wereldactief zijn de "aanvullende voorwaarden Wereldactief" van toepassing.
   • 3. Op alle overeenkomsten omtrent de verkoop van "JoHo's - samenvattingen voor je studie" zijn de "aanvullende voorwaarden JoHo Samenvattingen" van toepassing.

   Artikel 4 - Het aanbod

   • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de organisatie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de organisatie niet.
   • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    • de prijs inclusief belastingen;
    • de eventuele kosten van aflevering;
    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
    • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    • de gedragscodes waaraan de organisatie zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

   Artikel 5 - De overeenkomst

   • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de organisatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de organisatie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   • 4. de organisatie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de organisatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   • 5. de organisatie zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    • a. het bezoekadres van de vestiging van de organisatie waar de consument met klachten terecht kan;
    • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
    • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
    • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de organisatie deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
    • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
   • 6. Indien de organisatie zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

   • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
   • 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de organisatie retourneren.

   Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

   • 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
   • 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de organisatie bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

   • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de organisatie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   • 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de organisatie alleen worden uitgesloten indien de organisatie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
   • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    • a) die door de organisatie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
    • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de organisatie geen invloed heeft;
    • f) voor losse kranten en tijdschriften;
    • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
    • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
    • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
    • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

   Artikel 9 - De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.2. In afwijking van het vorige lid kan de organisatie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de organisatie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

   • 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de organisatie dit bedongen heeft en:a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

    Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

    • 1. de organisatie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
    • 2. Een door de organisatie, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de organisatie jegens de organisatie kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

    Artikel 11 - Levering en uitvoering

    • 1. de organisatie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
    • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Joho levert alleen aan klanten in Nederland en Belgie.
    • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
    • 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de organisatie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
    • 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de organisatie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de organisatie.
    • 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de organisatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

    Artikel 12 - Duurtransacties

    • 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    • 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

    Artikel 13 - Betaling

    • 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
    • 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
    • 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de organisatie te melden.
    • 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de organisatie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

    Artikel 14 - Klachtenregeling

    • 1. de organisatie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
    • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de organisatie, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
    • 3. Bij de organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de organisatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

     Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

    • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
    • Voor zakelijke klanten (B2B) worden specifieke aanvullende en/of afwijkende voorwaarden en bepalingen opgesteld.
    • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

    JOHO WERELDACTIEF & ACTIVITEITENBEMIDDELING

    Aanvullende voorwaarden Wereldactief & Activiteitenbemiddeling, waaronder de TEFL cursussen, verder genoemd als 'Wereldactief'

    Artikel 1. Algemeen

    • 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wereldactief en "Wederpartij" indien deze aanbieding, offerte of overeenkomst betrekking heeft met de reizen en cursussen die door Wereldactief worden aangeboden.
    • 2. Wereldactief sluit als tussenpersoon overeenkomsten af tussen Wederpartij en dienstverleners en bemiddelt tevens bij de totstandkoming van overeenkomsten voor de daarmee samenhangende dienstverlening voor derden. Wereldactief is zelf geen partij van de uiteindelijke overeenkomst. Wereldactief regelt bij de dienstverlener met name de boeking, incasso en reserveringen.
    • 3. Wereldactief is niet verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de via hen gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betreffende dienstverlener van toepassing. Wel is Wereldactief verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de door ons geleverde dienst, namelijk de advisering.

    Artikel 2. Cursus en reizen

    • 1. De invulling van de cursus en/of reizen ligt bij de dienstverlener waar de cursus en/of reis bij geboekt wordt.

    Artikel 3. Aansprakelijkheid

    • 1. Wereldactief is bemiddelaar in het aanbieden van cursus en/of reizen door derden. Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn deel van de uitvoering van de overeenkomst. In geval van problemen zal Wereldactief zo goed mogelijk proberen te bemiddelen.

    Artikel 4. Vrijwaring

    • 1. Wederpartij vrijwaart Wereldactief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wereldactief toerekenbaar is. Indien Wereldactief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wereldactief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wereldactief, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wereldactief en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

    SUMMARIES & SAMENVATTINGEN

    Aanvullende voorwaarden JoHo Summaries

    Artikel 1. Aansprakelijkheid

    • 1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de informatie in de samenvattingen. De samenvattingen zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. JoHo staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
    • 2. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

    Artikel 2. Auteursrecht

    • 1. Afnemer mag de informatie uit de samenvattingen niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van JoHo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

     

    Abonnementen & Donateurschappen

    Help en stimuleer een ander door in je eigen ontwikkeling te investeren

     

    Regels & Spelregels: van aanmeldingen, donateurschappen en abonnementen (NL)

    Regels & Spelregels: van aanmeldingen, donateurschappen en abonnementen (NL)

    Uitgangspunten

     

    Basisregels en uitgangspunten

    • Iedere aanmelding (donateurschap, abonnement) krijgt een JoHo accountnummer toegewezen. Dit nummer kun je nodig hebben in de Nederlandse JoHo support centers en online. Ook kan erom worden gevraagd in communicatie met JoHo in Nederland of door de bij JoHo aangesloten partijen in Nederland en in het buitenland.
    • Het JoHo donateurschap (membership) en de abonnementen zijn niet aan leeftijd gebonden.
    • Het donateurschap en de abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd: zie het onderdeel ‘Beëindigen’.
    • Het nummer wordt verstrekt op het moment dat je je aansluit. Ben je je nummer kwijt, log dan in op je accountpagina
    • JoHo is een organisatie met veel activiteiten en een groot aantal donateurs en abonnees, dus mocht je niet tegenkomen wat je zoekt of nog een aantal vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier, mail of telefoon of ga eens langs bij één van de Nederlandse JoHo support centers.

    Nieuwsbrief en informatie toesturen

    • JoHo zal je gegevens alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst en om je te informeren over relevante (nieuwe) producten en services van JoHo of één van de organisaties waar JoHo mee samenwerkt op het gebied van internationale samenwerking  of talentontwikkeling. Wil je geen informatie ontvangen, geef dit dan door via het contactformulier .
    • Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de 'Unsubscribe' link in de nieuwsbrief die je per mail ontvangt.

    Gegevens wijzigen

    • Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, rekeningnummer, e-mailadres etc.) kun je doorgeven via het wijzigingsformulier .

    Actief worden

    • Jij kunt ook een bijdrage leveren aan het JoHo netwerk. Als vrijwilliger kun je bij de JoHo events en de JoHo dagen in Nederland meehelpen, je kunt je aansluiten bij het JoHo PR team van jouw stad, jouw foto- of videomateriaal beschikbaar stellen aan de JoHo redactie of redactioneel een steentje bijdragen aan de JoHo samenvattingen en keuzewijzers. Je kunt je ervaringen, foto's en tips delen via JoHo WorldSupporter .
    • Daarnaast kun je je als vrijwilliger een periode inzetten bij de buitenlandse projecten, een project sponsoren vanuit huis of bijvoorbeeld op vakantie langs gaan bij één van de projecten.

    JoHo voordelen & kortingen

    • JoHo donateurs kunnen abonneeservices (abonnement) afsluiten en zo gebruikmaken van aanvullende voordelen, zoals  kortingen, extra korting of bijvoorbeeld het gratis afhalen van studiesamenvattingen en studiehulp

    JoHo verwerkings- & administratiekosten

    • Voor de meeste handelingen worden geen verwerkings- of administratiekosten gerekend.
    • Daar waar wel sprake van verwerkings- of administratiekosten zijn deze gewoonlijk 7,50 euro per handeling

    JoHo donateur worden

    • Lees meer over aanmelden en JoHo donateur worden .   
    • Wil je weten wat de abonneeservices kosten of welk abonnement je nodig hebt, om van de kennis- en keuzehulpmiddelen of kortingen gebruik te kunnen maken? Ga dan naar abonnement kiezen .
    • Kortingen gelden (tenzij anders aangegeven) voor producten en diensten aangeschaft in  het JoHo support centers in Nederland, online bij JoHo en bij JoHo partners. Een overzicht van alle kortingen vind je in het kortingenoverzicht.

    Basisregels donateurschappen (memberships)

    • JoHo donateurs en abonnees maken het mogelijk dat JoHo zich al jaren inzet om internationale projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling succesvol te laten verlopen.
    • JoHo donateurs kunnen ervoor kiezen een abonneeservices af te sluiten voor extra kortingen en extra kennis, keuze en adviesservices.
    • De jaarlijkse donateursbijdrage voor donateurs is minimaal 5,00 euro.
    • De JoHo donateursbijdrage is doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
    • De betaling van de donateursbijdrage heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
    • De voorwaarden en voordelen bij het JoHo donateurschap kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.

    JoHo donateursnummer

    • Het JoHo nummer wordt verstrekt op het moment dat je bent aangemelld wordt. Ben je je nummer kwijt? Log in op je accountpagina
    • Het donateurschap is strikt persoonlijk. Alleen jij als donateur zelf hebt recht op de voordelen en services. Het is dus niet (tijdelijk) overdraagbaar aan derden.

    JoHo credits

    • JoHo credits zijn bedoeld om aan te geven dat JoHo en alle betrokkenen aan de projecten jou zeer erkentelijk zijn voor jou bewezen diensten van de afgelopen jaren.
    • Daarnaast zijn ze bedoeld om jou in staat te stellen, of te laten kennis maken, met services op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking, waar je anders maar moeilijk toegang toe zou krijgen.

    Beeïndigen (opzeggen) donateurschap

    • Het JoHo donateurschap kan te allen tijde worden beëindigd. De jaarlijkse donatie wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je donatie niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende donateursjaar de beëindiging hebt verstuurd.
    • Beëindigen van je donateurbijdrage: gebruik hiervoor het afmeld- en wijzigingsformulier . Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
    • Schriftelijk opzeggen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Stationsweg 2, 2312 AV Leiden. Vermeld relevante gegevens, zoals het JoHo nummer en (in ieder geval) het bankrekeningnummer waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je beëindigingsverzoek.
    • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je donateurschap tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services.
    • Teruggave of gedeeltelijk teruggave van de donateurschapsbijdrage is niet mogelijk.
    • Verzoeken tot het beëindigen van een donateurschap die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je donateurschap loopt nog door in het daaropvolgende jaar.

    JoHo abonnee worden

    Basisregels aboneeservices (abonnementen)

    • Je kunt abonneeservices (een abonnement) afsluiten voor 10,00 15,00 20,00 of 80,00 euro per kalenderjaar.
    • Een JoHo abonnement is net als het donateurschap doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
    • De betaling van het abonnementsgeld heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
    • De voorwaarden en voordelen van de abonnementen kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.
    • Abonnementen die niet meer worden aangeboden, zullen redelijkerwijs zijn geupgraded naar het serviceniveau van het abonnement dat daar het dichtstbij in de buurt ligt, zonder dat daar jaarlijks extra kosten voor worden gerekend.

    Afmelden en beëindigen abonneeservices (abonnement)

    • Het JoHo abonnement kan te allen tijde worden afgemeld en beëindigd. De jaarlijkse bijdrage wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je abonnement niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende abonnementsjaar de beëindiging hebt verstuurd.
    • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je abonnement tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services. Verzoeken tot het beëindigen van een abonnement die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je abonnement loopt nog door in het daaropvolgende jaar en je kan dus nog gedurende dat jaar gebruikmaken van de voordelen en services.
    • Hoe kan je afmelden en je abonnement beëindigen: gebruik hiervoor het daartoe bestemde afmeld- en wijzigingsformulier. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
    • Schriftelijk Beëindigen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden. Vermeld in ieder geval de volgende relevante gegevens, zoals het JoHo nummer, je e-mailadres en het IBAN nummer van de rekening waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je verzoek.

     

      

     

    Aansluiten & Aanvragen

     

       

     

    JoHo: concept begrijpen

    JoHo Missie, Visie & Concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
    JoHo: pagina topic
    Spelregels en voorwaarden (NL)
    JoHo: footprint achterlaten
    Pagina bewaren in je bundels:

    (Service voor ingelogde JoHo donateurs)