Werken in het buitenland in de marketing, communicatie en voorlichting

 

Vacatures - Werkgevers

Betaald werk - Stages - Vrijwilligerswerk

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

 • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
 • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden.
 • Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
 • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

 • Marketingdoelstellingen en marketingplan opstellen
 • Marktonderzoek (laten) doen
 • Marktgegevens verzamelen
 • Ordenen van de verzamelde gegevens
 • Marktgegevens bestuderen
 • De eigen succesfactoren ten opzichte van de concurrentie bepalen,
 • Sterkte / zwakteanalyses
 • Actieplannen, strategische plannen en operationele plannen
 • Operationeel marketingplan: zorg dragen voor alle activiteiten binnen de marketingmix: mailings, advertenties, [I]sales force[/I] supportmaterialen, symposia etc.
 • Advisering 'naar boven en beneden' over de plannen
 • Communicatie
 • Samenwerken met collega's
 • Marketingbeleid uitdragen naar alle medewerkers (met name de sales afdeling)
 • Informeren van collega's
 • Overtuigen van collega's binnen de onderneming ten aanzien van de besluitvorming (met name de salesafdeling over uit te voeren strategieën)
 • Motiveren van de buitendienst
 • Uitdragen en verdedigen van gemaakte keuzes ten aanzien van productenbeleid
 • Initiëren van symposia en reizen
 • Onderhouden van interne contacten: bijvoorbeeld afdeling productie, verkoop
 • Onderhouden van externe contacten, zoals:
 • Reclamebureaus (bijv. instructies voor promotionele materialen aan het reclamebureau)
 • Marktonderzoekbureaus (instructies voor marktonderzoek)
 • Begeleiden van projecten die door ingeschakelde bureaus worden uitgevoerd (bijv. toezien en beoordelen van de promotionele materialen en teksten)
 • Voeling houden met de markt: ontwikkelingen en trends volgen, literatuur lezen, contacten onderhouden met markt via persoonlijke contacten, seminars etc.
 • Marketingmanager: onder andere leidinggeven aan marketingassistenten of productmanagers, contact onderhouden met directie of commercieel manager

De NGPR heeft een functieomschrijving voor een pr-functionaris geformuleerd. In deze omschrijving is een leidinggevende, gespecialiseerde, dienstverlenende en klankbordfunctie te herkennen.

 • Samen met de directie de plaats en doelstellingen van de onderneming in de samenleving in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de eigen onderneming, trends in de samenleving en veranderingen in de publieke opinie. Onderhouden van een database met publicaties, krantenknipsels, e.d.
 • Vaststellen van relevante publieksgroepen voor de onderneming en onderhouden van een database met naam, adres en andere gegevens van personen en ondernemingen.
 • Presentatie van de onderneming naar buiten toe in woord (toespraken) en geschrift (persbulletins). Bevorderen van de duidelijkheid en de eenheid van optreden van leden van de onderneming.
 • Interne en externe voorlichting over taken, beleid en activiteiten van de onderneming. De interne voorlichting is gericht op het eigen personeel.
 • Representatie van de onderneming in commissies, adviesorganen, symposia, persconferenties, e.d.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie?

Beginselen van goed en doelgericht taalgebruik

 • Kennis van grammatica en spelling; vaardigheid in de juiste toepassing daarvan; kennis van adviezen van Flesch/Douma en Langer voor leesbaarheid.

Systematische opbouw van teksten

Samenvatten van teksten

Redactievoering

 • Opzet en schrijven van persberichten, mededelingen, fotobijschriften, artikelen, institutionele advertentieteksten, rapporten

Toepassing van de diverse communicatievormen

 • Voor- en nadelen van mondelinge, schriftelijke en audiovisuele middelen (ook ten opzichte van elkaar)

Doel en middelen van schriftelijke communicatie

 • Middelen: personeelsblad, huisorgaan (extern), voorlichtingsblad, introductiebrochure, perscommuniqué. fotobijschriften, etc.

Opstellen van uit te spreken teksten

 • Inhoud, lengte en indeling van de tekst

Schriftelijke, visuele of audiovisuele ondersteuning van mondelinge communicatie

 • Uitreiking van schriftelijke tekst of samenvatting, dia's of uitreiking foto's of hulp door overheadprojector, film of video

Auteursrecht

 • Omschrijving hiervan; mogelijkheden van overneming van werken (tekst, foto's, grafische ontwerpen, muziek) waarop auteursrecht berust; plicht tot bronvermelding; reprorecht

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van (Audio)visuele hulpmiddelen?

Functie

 • Rol en impact bij communicatie

Onderscheidingen

 • Audio en/of visueel; met of zonder projectie; optisch of elektronisch; hardware of software

Soorten en gebruik van visuele hulpmiddelen

 • Borden, flip-over, foto, dia, overheadprojector; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen, beperkingen van het gebruik van de apparatuur

Soorten en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

 • Band-dia, film, video; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen en beperkingen in het gebruik van de apparatuur

Het opzetten van een (audiovisueel) programma

 • Opzet, rekening houdend met publieksgroepen, waarvoor het programma bestemd is en de omstandigheden waaronder het wordt vertoond. Samenwerking met producenten, filmers en fotografen; briefing van medewerkers; script; vertalingen

Soorten en gebruik van nieuwe technieken

 • Telex, viewdata, teletekst, beeldplaat, tekstverwerker, telefax, teletex, etc.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van interne communicatie?

Interne communicatie in verschillende soorten organisaties

Interne communicatiemogelijkheden

 • Noodzakelijk gebruik op basis van karakter van de organisatie; verticale, horizontale en diagonale communicatie; lijst van interne publieksgroepen; aspecten van verslaggeving door de (centrale) ondernemingsraad en de publicatie daarvan

Intern verspreiden van (externe) informatie

 • Knipseldienst, informatieborden en muurkranten, bulletins, bladen, brochures, personeelsjaarverslagen, telefonische en visuele informatiesystemen

Informatie inzake de loopbaan van medewerkers

 • Public relations/voorlichtingsaspecten van sollicitaties, introductieprogramma's, scholingsmogelijkheden, voorbereiding op pensioen of VUT, contacten met gepensioneerden (personeelsblad en bijeenkomsten)

Personeelsbijeenkomsten met voorlichtend karakter

Jubilea en onderscheidingen

 • Procedure van aanvraag, aankondiging viering, interne en externe (zoals koninklijke) onderscheidingen.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van presentaties, representatie en evenementen?

Aanleiding, wenselijkheid en vormen

 • Ten dienste van beeldvorming (imago), profilering, begripsvorming; bevordering betrokkenheid bij de organisatie

Opzet en middelen

 • Bepaling van het karakter van projecten, budgetten en menskracht, ontvangstruimte en hulpmiddelen; draaiboek voor de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

Identiteit

 • Profilering van de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

Uitnodigingen

 • Vormen, titulatuur, criteria mailinglijst

Advies en hulp aan andere functionarissen in eigen bedrijf

 • Aspecten van hun persoonlijke presentatie en representatie

Relatiegeschenken

 • Formulering van normen en regels voor het ter beschikking stellen

Controlelijst

 • Opzet controlelijst voor controle op voorbereiding (en draaiboek); voor- en nacontrole; verbeteringen voor latere acties

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van tentoonstellingen en vakbeurzen?

Doelbepaling, soorten en selectiecriteria

 • Functie tentoonstellingen/beurzen in de relatie organisatiepublieksgroepen, doelstellingen van deelneming

Voorbereiding

 • Hoofdpunten van programmering, budgettering, benadering mensen en instanties, aanschaf hulpmiddelen of uitbesteding van onderdelen, inrichting van stands

Activiteiten rondom en tijdens tentoonstelling of beurs

 • Deelneming aan andere activiteiten dan de tentoonstelling/beurs zelf, zoals symposium, lezing, show, demonstratie, persconferentie, etc.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken?

Belangrijkste druktechnieken

 • Kenmerken van offset, klein-offset of kantoordruk, diepdruk, hoogdruk, zeefdruk, stencil; toepassingsmogelijkheden

Repro- en zettechnieken

Factoren voor de keuze van druktechnieken in relatie tot hun kenmerken

 • Kenmerken: kwaliteit, oplage, snelheid, kosten, verwerkbare materialen, etc.

Budgettering en offertes

 • Hoofdpunten van budgettering en de belangrijkste onderdelen van een offerte

Persklaar maken van kopij

Persklaar maken van illustraties

Correctie

 • Correctietekens, zoals die vastliggen op het betreffende normblad van het Nederlands Normalisatie Instituut

Afwerken van drukwerk

 • Soorten bindtechnieken

Verzending en verspreiding van drukwerk

 • Kostenaspecten, koeriersdiensten, mogelijkheden van de PostNL, adressenbureaus, huis-aan-huisbezorging

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van advertenties & social media?

Soorten advertenties &  content marketing

 • Naar doelgroep en/of inhoud en plaats in het medium

Pr.- en voorlichtingsaspecten van advertenties

Advertenties als instrumenten van pr en voorlichting

 • Bijvoorbeeld corporate advertising, financial advertising

Publieksgroepen en mediakeuze

 • Basisprincipes van mediaonderzoek

Pre- en post-testing

 • Methoden en nut

Rol van externe bureaus bij adverteren

 • Reclameadviesbureaus en advertentiebureaus

Afstemming tussen interne afdelingen en externe bureaus

 • Rol van account executives, werkwijze externe bureaus

Budget

 • Parameters voor hoogte budget, verantwoordelijkheid voor opzet, uitvoering en bewaking

Organisatie van de reclamewereld

 • STER, ROTA, VEA; codes en regels

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van huisstijl?

Aspecten van huisstijl

 • Inhoudelijk en technisch programma van eisen

Elementen en dragers

 • Elementen: naam (presentatie), embleem, logo, formaten, indelingen, lettertypen, kleuren en overige visuele elementen;
 • Dragers: publicaties, verpakkingen, briefpapier, advertenties, uithangborden, uniformen, vervoermiddelen, bewegwijzering, etc.

Overweging tot invoering

 • Baten en lasten

Invoeringsprocedure

 • Organisatorische consequenties, afstemming en opzet van een tijdschema

Samenwerking met de vormgever

 • Briefing, tussentijdse contacten, huisstijlhandboek, hantering

In- en externe voorlichting bij invoering of aanpassing

 • Documentatie

Soorten van documenten, resp. informatiedragers

Instituten en diensten op het gebied van documentatie

 • Bibliotheken, archieven, musea, computerbestanden, knipseldiensten, monitordiensten, verkrijgbare knipselkranten

Gebruik bronnen

 • Literatuuronderzoek met selectie; titelbeschrijving; excerperen

Basisdocumentatie voor pr en voorlichting

 • Onderwerpen

Catalogiseringssystemen

 • Bekendste systemen en hun kenmerken

 

Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van pers en perscontacten?

Structuur van de publiciteitsmedia en de journalistiek in Nederland

 • Indeling pers (schrijvende pers, radio en televisie); functies en taken van persbureaus en perscombinaties; namen en hoofdtaken van organisaties op het gebied van dagblad-, weekblad- en tijdschriftjournalistiek; informatiebronnen, zoals het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit

Medialijsten

 • Opzet en indelingscriteria

Organisatie van perscontacten

 • Ook procedures voor actieve en passieve contacten

Vaste gebruiken in contacten met de pers

 • Bijvoorbeeld embargo, off the record, primeuren sub-rosa

Persbezoeken

 • Organisatie, planning en evaluatie

Persberichten

 • Beginselen van een goed persbericht

Persconferenties

 • Organisatie, planning en evaluatie

Persdocumentatie

 • Inhoud persmap

Persfoto's

 • Te stellen eisen aan persfoto's en foto-bijschriften

Interviews

 • Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van behandeling van publieksreacties?

Soorten reacties

 • Individuele en collectieve; actiegroepen en inspraak; negatieve, positieve en neutrale reacties

Eisen te stellen aan klachtenprocedure, wijze van be- en afhandeling

Onafhankelijke deskundigen of instanties

 • Branches, rol van geschillencommissies en ombudsman
In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Argentinië

   • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
   •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

   Australië

   • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
   • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
   • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

   Bolivia

   • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

   Cambodja

   • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

   China

   • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
   • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

   Costa Rica

   • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
   • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

   Curaçao

   • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
   • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

   Ecuador

   • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
   • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

   Engeland

   • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

   Filipijnen

   • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

   Guatemala

   • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

   Ghana

   • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
   • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

   India

   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

   Kameroen

   • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

   Laos

   • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

   Madagaskar

   • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

   Maleisië

   • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

   Mongolië

   • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

   Namibië

   • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

   Panama

   • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

   Peru

   • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

   Singapore

   • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

   Spanje

   • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
   • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
   • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
   • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

   Sri Lanka

   • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

   Suriname

   • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

   Tanzania

   • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
   • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
   • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

   Verenigde Staten

   • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
   • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

   Vietnam

   • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
   • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

   Zambia

   • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
   • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
   • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
   • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   Marketing en communicatie in het buitenland: uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk

   Marketing en communicatie in het buitenland: uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk

   Marketing en communicatie in het buitenland: uitgelichte vacatures

   Marketing en communicatie in het buitenland: uitgelichte vacatures

   Werken in het buitenland in de marketing, communicatie en voorlichting: vacatures, werkgevers en bemiddelaars: werkgevers & vacaturetool
   Betaald werk
   Werkvelden
   Betaald werken in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen? Reisorganisaties, Advocatuur, juridische en fiscale dienstverlening, Techniek en logistiek, Onderwijsinstellingen, Natuur en milieu, Wetenschap en onderzoek, Mens en gedrag, Beleid en bestuur, Bedrijven en organisaties, Agrarische sector en boerderijen, Alle sectoren, Communicatie en marketing, Medische sector & Gezondheidszorg, Maatschappelijke dienstverlening, Informatie en communicatietechnologie
   Scherp je verkoop- of klantenservice-vaardigheden aan in deze flexibele helpdesk of sales job in Portugal Communicatie en marketing
   Startersfunctie in marketing bij een webdevelopmentbureau in Marokko Communicatie en marketing
   Tijdelijk werken bij JoHo: als promotiemedewerker tijdens je studie Communicatie en marketing
   Werken bij JoHo: Media & Centers Communicatie en marketing
   Stage
   Werkvelden
   Leer alles over verslaggeving en redactie bij een nieuwsorganisatie in Kaapstad Communicatie en marketing
   Schrijf blogs, vertaal webteksten en organiseer activiteiten voor een taalschool in Costa Rica Communicatie en marketing
   Leerzame marketing-communicatie stage bij maatschappelijk online platform en lezerscommunity in Amsterdam Communicatie en marketing
   Doe je marketing & communicatiestage bij een Nederlandse reis- en vrijwilligersorganisatie gericht op Azië Communicatie en marketing
   Doe marketing ervaring op en vergroot het aantal leden en adverteerders van een actief sociaal platform Bedrijven en organisaties, Communicatie en marketing
   Customize your dream internship in one of China’s major cities Bedrijven en organisaties, Beleid en bestuur, Communicatie en marketing, Mens en gedrag, Wetenschap en onderzoek, Techniek en logistiek, Medische sector & Gezondheidszorg, Toerisme en vrije tijd, Informatie en communicatietechnologie, Natuur en milieu, Advocatuur, juridische en fiscale dienstverlening, Maatschappelijke dienstverlening, Onderwijsinstellingen
   Loop stage bij een taalschool in de richting van receptie of marketing Communicatie en marketing
   Bijbaan
   Werkvelden
   Tijdelijk werken via JoHo: als auteur van JoHo samenvattingen Communicatie en marketing
   Tijdelijk werken bij JoHo: als Communicatie- of Webredactiemedewerker Communicatie en marketing
   Vrijwilligerswerk
   Werkvelden
   Doe online werk voor een ecolodge en sociaal project in Thailand Communicatie en marketing, Maatschappelijke dienstverlening
   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland II

   Partnerselectie: Stage in het buitenland II

   Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

   Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Partners & Organisaties

   Al sinds 2000 regelt Wereldstage meeloopstages, projectstages en afstudeeropdrachten voor studenten op Curaçao. In de loop van de jaren zijn daar verschillende andere programma's en diensten bijgekomen zoals tussenjaarprogramma's, vrijwilligerswerkbemiddeling, werkbemiddeling en de begeleiding van professionals die tijdelijk op Curaçao werken. De dienstverlening richt zich op een goede voorbereiding voor je vertrek naar Curaçao en een ervaren begeleiding tijdens je verblijf. Wereldstage steunt lokale projecten door vrijwilligers te plaatsen en zelf actief sociale initiatieven op te zetten.

   JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
   JoHo: paginawijzer

    Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

    Tools & Info

   1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
   2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

    

    

   JoHo: concept

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: footprint achterlaten

   To my lists & bundles

   (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

   JoHo: pagina topic
   Werken in het buitenland in de marketing, communicatie en voorlichting: van werkgevers en bemiddelaars tot vacatures om te werken, stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen