JoHo ISIS Continu reisverzekering

 

 

Aanvraag ISIS Continu Reisverzekering

 

Persoonlijke gegevens verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene die de verzekering gaat afsluiten (aanvragen)
JoHo kan, indien nodig, tijdens je verblijf in het buitenland, gebruik maken van dit adres om post naartoe te sturen.
postadres
Op dit mailadres ontvang je ook tijdens het verblijf in het buitenland, informatie, documenten en eventueel betalingsherinneringen van JoHo, die te maken hebben met je verzekering.
Verzekerden
Verzekerde
Vul hier de gegevens in van de tweede mee te verzekeren persoon . Als verzekering wordt afgesloten door de ouder (de verzekeringnemer ) dan kunnen hier de gegevens van de eerste te verzekeren persoon worden ingevuld.
3e verzekerde
4e verzekerde
5e verzekerde
Pakketkeuze en premie
 • De verzekering loopt voor minimaal 1 jaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je tenminste 1 maand voor het verstrijken van de verzekerde periode bij JoHo aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.
 • De uiteindelijke kosten zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Voordeel & Korting
 • JoHo donateurs kunnen gebruik maken van korting op de premie, en na afsluiting van voordelen van het JoHo abonnement. Nog geen JoHo donateur? Sluit je dan nu aan bij JoHo
Eventuele reisgegevens
Hoe ben je bij JoHo terecht gekomen?
Slotteksten, acceptatieteksten en slotvragen beantwoorden
SlotvragenJaNee
Heb jij of een ander persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering? *
Heeft een verzekeraar in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties? *
Ben jij, of één van de andere belanghebbenden, ooit verdacht bent geweest van het plegen van een strafbaar feit? *

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen 

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

VOORWAARDEN & GEGEGVENS

 • De verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing.
 • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden, die bij de organisatie ter inzage liggen, te aanvaarden.
 • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de vragen juist en volledig hebben beantwoord, de voorwaarden, verzekeringskaart en privacyverklaring te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan, en de verschuldigde premie en kosten te voldoen

ACCEPTATIE

 • Je aanvraag is geaccepteerd op het moment dat je het polisblad hebt ontvangen. De verzekering gaat in op de ingangsdatum die je hebt aangegeven.
 • Je verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat je hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan je het antwoord al bij De Goudse / ISIS (de verzekeraar) bekend veronderstelt, dien je toch volledig te beantwoorden.
 • Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die je bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse / ISIS definitief over de aanvraag heeft beslist, moet je alsnog meedelen. Als er bij deze verzekering, naast jezelf, nog een of meer andere verzekerden zijn die minimaal 16 jaar oud zijn, dan dien je JoHo ook de feiten en omstandigheden te melden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als je hebt gehandeld met de bedoeling om De Goudse / ISIS te misleiden of De Goudse / ISIS bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar ook het recht om de verzekering op te zeggen.
 • Met deze aanvraag verklaar je de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage in de JoHo support centers en zijn in te zien op de website van JoHo of worden meegestuurd bij het afgeven van de polis.

OVERIGE MEDEDELINGEN

 • JoHo is niet verantwoordelijk voor drukfouten, onjuistheden en tussentijdse wijzigingen met betrekking tot deze folder. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden; voor de exacte dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
 • The JoHo Company is officieel tussenpersoon verzekeringen.

Verwerking persoonsgegevens:

 • Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Fraude:

 • Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
 • Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat erin het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
  • er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
  • tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan;
  • er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem;
  • terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde – van onterecht toegekende aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd;
 • terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een (periodieke)uitkering.

Toepasselijk recht en klachten:

 • Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl.

SEPA Machtiging

Gegevens incassant
JoHo
Paviljoensgracht 18
2512BP Den Haag, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

JoHo: crossroad uit bundel

 

JoHo ISIS continu doorlopende reisverzekering

 

Advies, Keuzehulp, Dekking, Betaling & FAQ

 

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Termijnen & Duur

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Termijnen & Duur

 

Hoelang sluit je de verzekering af?

 • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.

Wanneer gaat de dekking in?

 • De dekking begint op het moment dat Verzekerde het woonadres in Nederland heeft verlaten om een (recreatieve) reis naar het buitenland te ondernemen en eindigt bij terugkeer daarin, tenzij de reis bij terugkeer in Nederland op andere wijze is beëindigd en Verzekerde weer normaal deelneemt aan het dagelijks woon- en werkverkeer.

Hoelang mogen de verzekerden in het buitenland verblijven?

 • De dekking wordt opgeschort (niet meer geldig) zodra een verblijf in het buitenland langer duurt dan 90 aaneengesloten dagen.

Dekking & Bestemming

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

 • Ja, de ISIS Continu biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven.

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

 • Ja de ISIS Continu biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
 • Je hebt geen dekking voor kosten die verband houden met de reden dat de code oranje van kracht is.
  • Schades die geen verband houden met de reden van de code oranje blijven wel zonder beperking onder de dekking vallen. Als de code oranje bijvoorbeeld afgegeven wordt vanwege een epidemie en breek je je been of wordt je bagage gestolen dan valt dit onder de dekking en is daar binnen de voorwaarden vergoeding voor.

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

 • Er is geen enkele dekking voor gebieden waarvoor code rood van kracht is.
 • Je bent wel verzekerd als je al in zo’n risicogebied bent als de overheid deze code afgeeft. Deze dekking duurt dan tot het moment dat je het gebied zou kunnen hebben verlaten.
JoHo ISIS Continu reisverzekering: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

  Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

  • Extra reis- en verblijfskosten zijn gedekt onder de ISIS Continu als je ernstig ziek bent en je niet op de oorspronkelijke datum terug kan reizen.
  • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.
  • Ben je in een gebied waarvoor de overheid code oranje of rood heeft afgegeven dan kunnen er beperkingen op de dekking gelden. Lees online alle informatie rondom een negatief reisadvies en de ISIS Continu verzekering.

   

  Landenlijst: Welke landen vallen onder Europadekking bij de reisverzekeringen van De Goudse ISIS?

  Landenlijst: Welke landen vallen onder Europadekking bij de reisverzekeringen van De Goudse ISIS?

   

  Landen die bij De GOUDSE ISIS verzekeringen onder Europadekking vallen:

  • Albanië
  • Algerije
  • Andorra
  • Armenië
  • Azerbeidzjan (het deel ten noorden van de rivier de Koera)
  • Azoren (Portugal)
  • België
  • Bosnië-Herzegovina
  • Bulgarije
  • Canarische Eilanden (Spanje)
  • Cyprus
  • Denemarken (exclusief Groenland)
  • Duitsland
  • Egypte
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Gibraltar
  • Georgië (het deel ten noorden van de rivier de Koera)
  • Griekenland (uitgezonderd de Dodekanesos en andere Egeïsche eilanden voor de Turkse kust)
  • Groot-Brittannië
  • Hongarije
  • Ierland
  • Israël
  • Italië
  • Kazachstan (het gedeelte ten westen van de rivier de Oeral)
  • Kroatië
  • Kosovo
  • Letland
  • Libanon
  • Libië
  • Liechtenstein
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Macedonië
  • Madeira (Portugal)
  • Malta
  • Marokko
  • Moldavië
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nederland
  • Noorwegen (exclusief Spitsbergen)
  • Oekraïne
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Russische Fed. (het gedeelte ten westen van het gebergte de Oeral)
  • San Marino
  • Servië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Syrië
  • Tsjechië
  • Tunesië
  • Turkije (het gedeelte ten westen en ten noorden van de Bosporus, de Zee van Marmara en de Dardanellen)
  • Vaticaanstad
  • Wit-Rusland
  • IJsland
  • Zweden
  • Zwitserland

   

    

   

   

  JoHo: crossroad uit bundel
  JoHo: crossroad uit selectie
  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   
  JoHo: delen en inspireren

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Sluit je aan bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier
   
  Telefoon & Afspraken
  di t/m do tussen 11.00 - 17.00
  +31 (0)88-3214567
  Skype: op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL