JoHo ISIS Continu reisverzekering

De enige doorlopende reisverzekering specifiek voor backpacken, stage, studie, training, vrijwilligerswerk en werk in buitenland

Via JoHo af te sluiten zonder assurantiebelasting en met JoHo als verantwoorde tussenpersoon

 

Aanvragen: ISIS Continu Reisverzekering

 

 

Persoonlijke gegevens verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene die de verzekering gaat afsluiten (aanvragen)
JoHo kan, indien nodig, tijdens je verblijf in het buitenland, gebruik maken van dit adres om post naartoe te sturen.
postadres
Op dit mailadres ontvang je ook tijdens het verblijf in het buitenland, informatie, documenten en eventueel betalingsherinneringen van JoHo, die te maken hebben met je verzekering.
Verzekerden
Verzekerde
Vul hier de gegevens in van de tweede mee te verzekeren persoon . Als verzekering wordt afgesloten door de ouder (de verzekeringnemer ) dan kunnen hier de gegevens van de eerste te verzekeren persoon worden ingevuld.
3e verzekerde
4e verzekerde
5e verzekerde
Pakketkeuze en premie
 • De verzekering loopt voor minimaal 1 jaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je tenminste 1 maand voor het verstrijken van de verzekerde periode bij JoHo aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.
 • De uiteindelijke kosten zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Voordeel & Korting
 • JoHo donateurs kunnen gebruik maken van korting op de premie, en na afsluiting van voordelen van het JoHo abonnement. Nog geen JoHo donateur? Sluit je dan nu aan bij JoHo
Eventuele reisgegevens
Hoe ben je bij JoHo terecht gekomen?
Slotteksten, acceptatieteksten en slotvragen beantwoorden
SlotvragenJaNee
Heb jij of een ander persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering? *
Heeft een verzekeraar in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties? *
Ben jij, of één van de andere belanghebbenden, ooit verdacht bent geweest van het plegen van een strafbaar feit? *

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen 

Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

VOORWAARDEN & GEGEGVENS

 • De verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing.
 • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden, die bij de organisatie ter inzage liggen, te aanvaarden.
 • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de vragen juist en volledig hebben beantwoord, de voorwaarden, verzekeringskaart en privacyverklaring te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan, en de verschuldigde premie en kosten te voldoen

ACCEPTATIE

 • Je aanvraag is geaccepteerd op het moment dat je het polisblad hebt ontvangen. De verzekering gaat in op de ingangsdatum die je hebt aangegeven.
 • Je verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat je hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan je het antwoord al bij De Goudse / ISIS (de verzekeraar) bekend veronderstelt, dien je toch volledig te beantwoorden.
 • Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die je bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse / ISIS definitief over de aanvraag heeft beslist, moet je alsnog meedelen. Als er bij deze verzekering, naast jezelf, nog een of meer andere verzekerden zijn die minimaal 16 jaar oud zijn, dan dien je JoHo ook de feiten en omstandigheden te melden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als je hebt gehandeld met de bedoeling om De Goudse / ISIS te misleiden of De Goudse / ISIS bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar ook het recht om de verzekering op te zeggen.
 • Met deze aanvraag verklaar je de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage in de JoHo support centers en zijn in te zien op de website van JoHo of worden meegestuurd bij het afgeven van de polis.

OVERIGE MEDEDELINGEN

 • JoHo is niet verantwoordelijk voor drukfouten, onjuistheden en tussentijdse wijzigingen met betrekking tot deze folder. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden; voor de exacte dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
 • JoHo is officieel tussenpersoon verzekeringen.

Verwerking persoonsgegevens:

 • Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Fraude:

 • Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
 • Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat erin het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
  • er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
  • tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan;
  • er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem;
  • terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde – van onterecht toegekende aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd;
 • terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een (periodieke)uitkering.

Toepasselijk recht en klachten:

 • Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl.

SEPA Machtiging

Gegevens incassant
JoHo
Stationsweg 2D
2312 AV Leiden, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

JoHo: crossroad uit bundel

 

JoHo ISIS continu doorlopende reisverzekering: vragen en antwoorden

 

JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de de duur en de termijnen

JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de de duur en de termijnen

Hoelang sluit je de verzekering af?

 • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.

Wanneer gaat de dekking in?

 • De dekking begint op het moment dat Verzekerde het woonadres in Nederland heeft verlaten om een (recreatieve) reis naar het buitenland te ondernemen en eindigt bij terugkeer daarin, tenzij de reis bij terugkeer in Nederland op andere wijze is beëindigd en Verzekerde weer normaal deelneemt aan het dagelijks woon- en werkverkeer.

Hoelang mogen de verzekerden in het buitenland verblijven?

 • De dekking wordt opgeschort (niet meer geldig) zodra een verblijf in het buitenland langer duurt dan 90 aaneengesloten dagen.
JoHo ISIS Continu reisverzekering: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo ISIS Continu?

 • Ja, de JoHo ISIS Continu verzekering kan worden aangehouden tot de leeftijd van 65 jaar. De verzekering eindigt vanzelf op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin de hoofdverzekerde 65 jaar wordt.

Hoe sluit je de JoHo ISIS Continu verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

 • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
 • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
 • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

Kun je de JoHo ISIS Continu verzekering ook afsluiten voor je partner of kinderen?

 • Als je je partner wilt meeverzekeren dan kan dat, indien je op hetzelfde adres ingeschreven staat.
 • Bij gezinsdekking zijn, naast de partner, ook ongehuwde inwonende en studerende uitwonende kinderen tot 21 jaar meeverzekerd, mits zij zijn vermeld op het polisblad.

Is de JoHo ISIS Continu ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

De dekking op grond van de ISIS Continu verzekering is niet van kracht voor:

 • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
 • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven.

Voor wie is dekking van de JoHo ISIS Continu nog meer niet van toepassing?

De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:

 • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land;
 • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant
 • iemand die geen geldige Nederlandse basiszorverzekering heeft lopen
 • iemand die naar het buitenland gaat voor een periode langer dan 90 dagen
JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de bestemming en risicodekking

JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de bestemming en risicodekking

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Wat valt er wel en niet onder de bagagedekking?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Wat valt er wel en niet onder de bagagedekking?

Hoe werkt de bagagedekking

 • De verzekering vergoedt de schade aan je bagage en persoonlijke eigendommen als de schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder wordt verstaan o.a. verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.
 • De herstelkosten van een beschadigd artikel worden vergoed als die kosten niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten. Je moet dan een nota van de reparatie kunnen tonen. Kan de schade niet hersteld worden? Dan vergoeden de verzekering de aanschafwaarde als de bagage nog geen jaar oud is. Zijn de bezittingen ouder dan één jaar, dan ontvang je de dagwaarde. Je moet wel de originele aankoopnota’s kunnen tonen.
 • Er geldt een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis bij schade aan bagage. Het maximum eigen risico per verzekeringsjaar is €270,-.
 • Bij diefstal of vermissing van bagage moet je altijd aangifte doen bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond en een politierapport laten opmaken. Als de politie hiervoor kosten in rekening brengt, krijg je maximaal € 50,-  vergoed per gebeurtenis  Is de diefstal of vermissing ontstaan terwijl het voorwerp zich bevond in een bagageruimte van bijvoorbeeld een trein, bus, vliegtuig of boot? Doe dan geen aangifte bij de politie maar bij de vervoersmaatschappij en laat die een  rapport opmaken. Vraag altijd om een kopie van het rapport.

Wat valt er wel onder de bagagedekking?

 • foto-, film-, geluids- en beeldapparatuur, (spel)computers, notebooks, electronische agenda’s, geluidsdragers en andere optische instrumenten, muziekinstrumenten, bont,
 • suède en lederen kleding en andere kostbaarheden, met bijbehorende accessoires.
 • auto-geluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, autogereedschap, sneeuwkettingen en reserve-onderdelen voor vervoermiddelen (waaronder uitsluitend te verstaan: V-snaar, bougies, bougiekabels, verdeelkap, contactpuntjes en lampen)
 • rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, paspoorten, toeristen-kaarten, reisbiljetten en andere reisdocumenten
 • prothesen, stifttanden, kronen, tandbeugels, gehoorapparaten, contact- lenzenbrillen en zonnebrillen:
 • fietsen, fiets- en surfimperiaal, surfmateriaal en opvouwbare of opblaasbare boten exclusief de voortstuwingsinstallatie :
 • winter-, onderwater- en avontuurlijke sportuitrusting
 • kinder-, wandel- en invalidewagens
 • sieraden, horloges
 • Per groep gelden maximale vergoedingen die varieren tussen de 200 en 750 euro (zie de voorwaarden)

Valt vervangende kleding en/of toiletartikelen onder de dekking?

 • Kun je 24 uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan word de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 115,- per persoon met een maximaal bedrag van €225,- voor alle verzekerden tezamen. Voor deze dekking geldt geen eigen risico

Waar moet je op letten?

 • Je krijgt geen vergoeding als je niet goed voor je bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent.
 • Je moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen. Je bezittingen en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken berg je op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis. Met veiligste plaats wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je:
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht achterlaat;
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken en medicijnen als handbagage meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus;
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig, dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte;
  • je overige bagage (geen waardevolle zaken en papieren) in een voertuig uit het zicht legt in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn;

Wat valt er niet onder de bagagedekking?

 • verlies of diefstal van geld
 • schade door misbruik van een bankpas of creditcard
 • abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke die je hebt meegenomen, maar die niet nodig zijn tijdens de reis.
 • de waarde van tegoedbonnen, (bel)abonnementen en beltegoeden
 • telefoon en accessoires;
 • verzamelingen, antiek en kunst;
 • medische instrumenten;
 • gereedschappen, auto- en camperaccessoires;
 • ingebouwde navigatiesystemen;
 • vouwwagens, caravans, vaar-, voer-, rij- of luchtvaartuigen en bijbehorende accessoires

Voorwaarden van de ISIS Continu reisverzekering

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

 • Ja, de ISIS Continu biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven.

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

 • Ja de ISIS Continu biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
 • Je hebt geen dekking voor kosten die verband houden met de reden dat de code oranje van kracht is.
  • Schades die geen verband houden met de reden van de code oranje blijven wel zonder beperking onder de dekking vallen. Als de code oranje bijvoorbeeld afgegeven wordt vanwege een epidemie en breek je je been of wordt je bagage gestolen dan valt dit onder de dekking en is daar binnen de voorwaarden vergoeding voor.

Biedt de ISIS Continu dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

 • Er is geen enkele dekking voor gebieden waarvoor code rood van kracht is.
 • Je bent wel verzekerd als je al in zo’n risicogebied bent als de overheid deze code afgeeft. Deze dekking duurt dan tot het moment dat je het gebied zou kunnen hebben verlaten.
JoHo ISIS Continu reisverzekering: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

  Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

  • Extra reis- en verblijfskosten zijn gedekt onder de ISIS Continu als je ernstig ziek bent en je niet op de oorspronkelijke datum terug kan reizen.
  • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.
  • Ben je in een gebied waarvoor de overheid code oranje of rood heeft afgegeven dan kunnen er beperkingen op de dekking gelden. Lees online alle informatie rondom een negatief reisadvies en de ISIS Continu verzekering.

   

  Landenlijst: Welke landen vallen onder Europadekking bij de reisverzekeringen van De Goudse ISIS?

  Landenlijst: Welke landen vallen onder Europadekking bij de reisverzekeringen van De Goudse ISIS?

   

  Landen die bij De GOUDSE ISIS verzekeringen onder Europadekking vallen:

  • Albanië
  • Algerije
  • Andorra
  • Armenië
  • Azerbeidzjan (het deel ten noorden van de rivier de Koera)
  • Azoren (Portugal)
  • België
  • Bosnië-Herzegovina
  • Bulgarije
  • Canarische Eilanden (Spanje)
  • Cyprus
  • Denemarken (exclusief Groenland)
  • Duitsland
  • Egypte
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Gibraltar
  • Georgië (het deel ten noorden van de rivier de Koera)
  • Griekenland (uitgezonderd de Dodekanesos en andere Egeïsche eilanden voor de Turkse kust)
  • Groot-Brittannië
  • Hongarije
  • Ierland
  • Israël
  • Italië
  • Kazachstan (het gedeelte ten westen van de rivier de Oeral)
  • Kroatië
  • Kosovo
  • Letland
  • Libanon
  • Libië
  • Liechtenstein
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Macedonië
  • Madeira (Portugal)
  • Malta
  • Marokko
  • Moldavië
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nederland
  • Noorwegen (exclusief Spitsbergen)
  • Oekraïne
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Russische Fed. (het gedeelte ten westen van het gebergte de Oeral)
  • San Marino
  • Servië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Syrië
  • Tsjechië
  • Tunesië
  • Turkije (het gedeelte ten westen en ten noorden van de Bosporus, de Zee van Marmara en de Dardanellen)
  • Vaticaanstad
  • Wit-Rusland
  • IJsland
  • Zweden
  • Zwitserland
  ISIS verzekeringen: vragen en antwoorden over sporten en avontuurlijke activiteiten die wel en niet verzekerd zijn

  ISIS verzekeringen: vragen en antwoorden over sporten en avontuurlijke activiteiten die wel en niet verzekerd zijn

   

  Uitleg: 'Gedekt'

  • dat wil zeggen dat je dekking hebt zolang je geen onnodige en onverantwoorde risico's neemt. Dat houdt in dat je dus de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen hebt genomen

  Uitleg: 'Gedekt onder professionele begeleiding'

  • dat wil zeggen dat je dekking hebt als er sprake is van gedegen en professionele begeleiding van de activiteit
  • ook hier geldt dat je daarnaast wel de gebruikelijk veiligheidsmaatregelen hebt genomen, of hebt laten nemen via de begeleiding

  Uitleg:'Ongedekt'

  • dat wil zeggen dat je geen dekking hebt
  • is een sport uitgesloten, dan wil dat zeggen dat er geen dekking is voor schade tijdens of voortkomend uit het uitoefenen van die sport. In het geval van een ongeluk, ziekte of materiële schade als gevolg van of tijdens het sporten, worden de kosten daarvan niet vergoed via de verzekering. Ook als er onnodige of onverantwoorde risico's worden genomen, is er in het algemeen geen dekking via de verzekering.
  • als er iets gebeurt buiten het sporten, of indien er iets gebeurt dat niet direct in verband staat met de activiteit, dan blijft de verzekering gewoon zijn dekking houden.

  Bergsport en activiteiten in de bergen

   Gedekt

   • alpinisme, ijs- en sneeuwklimmen met gebruik van touwen incl. het gedeelte van de ‘Greater Ranges’ dat onder de 6500 meter is.
    • Zolang het gaat klimactiviteiten op de routes die bekend en goed bereikbaar zijn, plus niet als risicovol bekend staan.
    • De ‘Greater Ranges’ zijn:
     • de hoge bergen van Azië (Himalaya, Karakoram, Pamirs, Tien Shan)
     • de hoge bergen van Zuid Amerika (o.a. Andesgebergte, de Fitzroy en Paines van Patagonia)
     • de bergen van de Noordpoolgebied en Antarctica
    • scrambling
    • rambling
    • wandel- en trekkingactiviteiten onder de 6500 meter op routes die bekend zijn, in goed bereikbaar gebied en op routes die niet als risicovol bekend staan.

   Gedekt onder professionele begeleiding

   • abseilen
   • trekking en berg(wandel)tochten buiten begaanbare en bestaande routes (onder de 6500 meter)
   • rotsklimmen met gebruik van touwen

   Ongedekt

   • base jumping
   • bouldering
   • free climbing
   • wandel, trekking en klimactiviteiten boven 6500 meter
   • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes die onbekend zijn,
   • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes in slecht bereikbaar gebied
   • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes die als risicovol bekend staan,
   • ijsklimmen

   Skisport, wintersport en winteractiviteiten

   Gedekt

   • big foot skiën
   • piste skiën
   • kite skiën
   • langlaufen
   • mono-skiën,
   • schaatsen
   • snowboarden
   • snow blading
   • snow kiting
   • ijscricket

   Gedekt onder professionele begeleiding

   • off-piste skiën

   Ongedekt

   • bobsleeën
   • heli-skiën,
   • off-piste skiën als er een lawinerisico van 2 of hoger is
   • ijshockey
   • ice-caving
   • paraskiën
   • rodelen
   • skeleton
   • ski-springen
   • skivliegen
   • skistunten
   • ski-alpinismen
   • speedskiën
   • tobaganning (vorm van slederijden)
   • ijsduiken (ice diving)

   Watersport en activiteiten op zee

   Gedekt

   • diepzeevissen
   • dinghy zeilen
   • golfsurfen,
   • jet-skiën
   • kitesurfen
   • kanoën,
   • (rivier) kajakken
   • wake boarding
   • waterskiën
   • wildwatervaren
   • zee kanoën
   • zeilen (met uitzondering van solozeezeilen en zeezeilen buiten territoriale wateren)

   Gedekt onder professionele begeleiding

   • beachboarding
   • duiken met perslucht tot veertig meter onder zeeniveau
   • raften
   • river boarding

   Ongedekt

   • cave diving
   • duiken naar wrakken
   • free-divings
   • ice diving
   • solozeezeilen
   • sporten onder water vanaf 40 meter of dieper
   • zeezeilen buiten territoriale wateren en solozeezeilen

   Vliegsport en activiteiten in de lucht

    Gedekt onder professionele begeleiding

    • ballonvaren
    • bungeejumpen
    • hanggliding (delta- of zeilvliegen)
    • paragliding
    • parachutespringen
    • parapente
    • parasailing
    • skydiven
    • ultralightvliegen
    • zweefvliegen

    Ongedekt

    • catapulting
    • formatiespringen
    • paragliding
    • stuntvliegen
    • vliegen anders dan als betalende passagier op een reguliere vlucht
    • wind tunnelling

    Ongevallendekking

    • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt. Je kunt echter geen beroep doen op het onderdeel Ongevallen
     • passagier bent van een vliegtuig dat niet voor burgerlijk luchtverkeer wordt gebruikt;
      bestuurder bent van een (motor)vliegtuig, zoals een sportvliegtuig, zweefvliegtuig, deltavlieger of zeilvlieger

    Vechtsport en activiteiten rond zelfverdediging

    Ongedekt

    • boksen
    • martial arts competition/training
    • vechtsporten
    • zelfverdedigingsporten

    Teamsport en sportieve activiteiten

     Gedekt

     • acrobatiek
     • american football,
     • atletiek
     • baseball
     • basketbal
     • boogschieten
     • cricket,
     • frisbee gol
     • handbal,
     • hardlopen
     • hockey
     • paardrijden (zonder springen)
     • paintbal,
     • roeien
     • rugby
     • schermen
     • squashen
     • tennissen
     • voetballen
     • (beach) volleybal
     • zemmen

     Motorsport en activiteiten op wielen

      Gedekt

      • cross country en enduro mountain biken (excluding off road),
      • fietsen
      • kite buggying
      • mountainbiken (op groene en blauwe paden en met passende veiligheidsmaatregelen zoals een helm)
      • roller bladen
      • skaten
      • skate boarding
      • skeeleren
      • Niet gedekt

      Gedekt onder professionele begeleiding

      • go-karting

      Ongedekt

      • het deelnemen en trainen voor wedstrijden, snelheids-, record-betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en wedstrijden, motorsport, off-road mountainbiking (op rode of zwarte paden of op een niet geprepareerd parcours)

      Wedstrijdsport en professionele sport

       Gedekt

       • Gästerennen

       Ongedekt

       • (semi) professioneel uitoefenen van een sport
       • racen anders dan te voet
       • snelheids-, record-betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en wedstrijden: het deelnemen en trainen voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorvaartuigen (zoals speedboten, jetski’s en waterscooters), motorrijwielen, (brom)fietsen of ski’s waarin het snelheids- en/of behendigheidselement overheerst

       Outdoorsport en avontuurlijke activiteiten

        Gedekt

        • Canopy (in groepen)
        • canyoning
        • Caving

        Gedekt onder professionele begeleiding

        • adventure parcoursen
        • bungeejumpen,
        • grottochten
        • raften
        • river boarding
        • safari
        • speleologie
        • survivaltochten
        • tokkelen
        • vlotvaren,
        • wildwatervaren

        Ongedekt

        • cliff diving
        • deathriden ( gorge swinging, zip lining)
        • gebruik van vuur- en andere wapens
        • gorge swinging / zip lining
        • jagen
        • jagen op groot wild
        • onderwatertocht per onderzeeboot
        • paardensport (springen)
        • rodeo
        • zorbing

        Dekking bij werkzaamheden als sportinstructeur, divemaster e.d.

        zie:

        Aandachtspunten: let op!

        • Indien jijzelf onnodige en onverantwoorde risico's hebt genomen, dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de activiteiten, en worden de kosten in het algemeen niet vergoed.
        • Een verzekeraar kan nog altijd beslissen of een sport die niet op de lijst staat wel of niet gedekt wordt.
        • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze lijst.
        • De geldende (polis) voorwaarden op het moment van afsluiten van een verzekering zijn altijd leidend.
        • Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden als je meer wilt weten.

         

          

         

         

        JoHo: crossroad uit bundel
        JoHo: crossroad uit selectie
        JoHo: footprint achterlaten
         
        (service voor JoHo donateurs & abonnees)
         
         
        JoHo: pagina topic
        De JoHo ISIS Continu doorlopende reisverzekering: specifiek voor voor backpacken, avontuurlijke reizen, stage, studie, training en werk in buitenlad, via JoHo af te sluiten zonder assurantiebelasting en met JoHo als verantwoorde tussenpersoon    

         

         

        Meer over JoHo en je verzekeringen

        Informatie en faq zoeken
        JoHo checken

        Waarom zou je je verzekeren?

        • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
        • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

        • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

        • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

        • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

        Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

        • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

        • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

        • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

        • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

        • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

        Verzekeren via JoHo  

        Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

        • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
        • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

        Aansluiten bij JoHo 

        Contact opnemen
         
        CONTACT
         
        Contactformulier voor verzekeringen
         
        Telefoon & Afspraken
        di t/m do tussen 11.00 - 17.00
        +31 (0)88-3214567
        Skype: op joho.foundation
         
        JoHo vestigingen in NL