Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Oriënteren

  Bundel

De items van deze bundel
Welk type expat / emigrant ben jij?

Welk type expat / emigrant ben jij?

Expats, emigranten en lang-in-het-buitenland verblijvers zijn er in allerlei soorten en maten.

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. breng voor jezelf (en je gezinsleden) in kaart welk stereotype het dichtst bij komt.
Wat zijn push & pull factoren om je in een nieuwe woonomgeving te gaan vestigen?
Wat zijn bestaande competenties & vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Wat zijn te verbeteren competenties & vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Hoe ziet jouw emigratie / lang verblijf buitenland begroting eruit?
Welke mogelijke risico's of bedreigingen zie je voor een succesvol verblijf in het buitenland?

Welke mogelijke risico's of bedreigingen zie je voor een succesvol verblijf in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Maak een lijst met mogelijke risico's die het succes van je leven in het buitenland (en/of dat van je partner, van je kinderen) zouden kunnen bedreigen.
  1. Kijk daarbij zowel naar risico's in het buitenland als risico's in je voormalige woonomgeving / thuisland / thuisfront.
  2. Kijk ook naar zaken waarvan je nu al weet dat je ze gaat missen
 2. Verhuizen je partner en/of kinderen in eerste instantie nog niet mee? Geef aan op welke manier jullie daar denken invulling aan te geven, hoe je het onderlinge contact gaat vormgeven, welke afspraken je daar over maakt.
 3. Vul de lijst aan met manieren waarop je die risico's kunt verkleinen, kunt voorkomen dat het risico een reëele bedreiging gaat vormen of waarmee je het gemis (enigszins) kunt compenseren.
Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Veel expats en emigranten geven aan het waardevol te vinden tijdens het voorbereidende proces, tijdens de daadwerkelijke verhuizing en nadat ze gesettled zijn in de nieuwe woonomgeving ervaringen vast te leggen:

 • het geeft henzelf (en partners/kinderen) houvast
 • het is een manier om tussentijdse successen en twijfels te registreren
 • er kan regelmatig op teruggekeken worden (tussen-evaluaties)
 • het is een manier om het thuisfront efficiënt te informeren en betrokken te houden
 • het is een manier om anderen te inspireren met jouw ervaringen

Opdracht: Denk na of, en zo ja op welke manier, je jouw/jullie ervaringen structureel wilt vastleggen.

Tip: Start in JoHo World Supporter Magazine een gratis Experience Journal.

 • Je deelt er eenvoudig foto's, video's of blogs over je voorbereidingen op emigreren, leven en wonen in het buitenland.
 • Je kunt er verzoekjes plaatsen
 • In je "persoonlijke kluis" kun je voor jou belangrijke documenten kwijt (denk aan verzekeringspolissen, kopieën paspoort e.d.), maar ook bijvoorbeeld persoonlijke lijsten rondom motieven om te emigreren, checklists in je voorbereiding, etc.
 • Je Experience Journal is ook na vertrek een gratis en laagdrempelige manier om de achterblijvers centraal op de hoogte te houden en/of anderen te inspireren.
 • Tip: deel er je positieve én minder positieve ervaringen. Wees reëel; juist ook de valkuilen, struikelblokken en miskleunen kunnen anderen inspireren.
 • Je leest er ervaringen van anderen die als expat of emigrant al wonen en werken in het buitenland
Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Opdracht:

 1. Zoom eens in op welke meerwaarde jij als Nederlander in het buitenland biedt (of zou kunnen bieden) aan bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven of (zakelijke) belangen van Nederland in het buitenland
 2. Maak een oproep aan op JoHo's platform World Supporter waarin je dit laat zien aan potentieel geïnteresseerde Nederlandse bedrijven of particulieren
Wie gaat wat ondernemen: welke rol- en taakverdeling is er voor vertrek en na aankomst?

Wie gaat wat ondernemen: welke rol- en taakverdeling is er voor vertrek en na aankomst?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: breng in kaart wie wat gaat ondernemen voor & na emigratie

 1. Betrek iedereen: jij zelf, je partner, je kinderen
 2. Privé: wie neemt voor vertrek welke uitzoek- en regelklussen op zich, wat wordt de (eventueel nieuwe) onderlinge rol- en taakverdeling na aankomst en welke factoren beïnvloeden dat, op welke manier geef je elkaar feedback over voortgang
 3. Zakelijk: wie zorgt voor welke inkomsten, welke mogelijkheden zijn er voor een meereizende partner, welke factoren beïnvloeden dat (denk aan visa, vergunningen, afstanden etc.)

Tip: gaan er kinderen mee naar het buitenland? Betrek ze zowel voor vertrek als na aankomst; geeft ze kleine uitzoekklusjes, betrek ze bij voor-vertrek-vergaderingen, etc.

Op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten / een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

Op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten / een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. breng je huidige netwerk van (privé of zakelijke) relaties in kaart en onderzoek hoe deze relaties je kunnen helpen bij het zoeken van werk in het buitenland
 2. breng voor je nieuwe woon- en werkomgeving in kaart met welke mensen, bedrijven en instellingen je een relatie wilt opbouwen omdat je denkt dat zij kunnen helpen bij het vinden van werk in het buitenland

Tip:

Welke factoren zijn voor jou van invloed op het vinden van een passende baan in het buitenland?

Welke factoren zijn voor jou van invloed op het vinden van een passende baan in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. breng in kaart (en werk vervolgens uit) welke persoonlijke en omgevingsfactoren voor jou (en eventuele partner) van invloed zijn op het vinden van een passende baan in het buitenland. Denk o.a. aan:
  1. je persoonlijke SWOT (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen)
  2. eerdere werkervaringen, diploma's
  3. kansrijke sectoren in je nieuwe woon- en werkomgeving
  4. taalkennis
  5. mate waarin je andere werkzaamheden dan voorheen wilt oppakken / mate van behoefte aan een switch / mate waarin je zelf wilt gaan ondernemen / mate waarin je vrijwilligerswerk kan en wilt aanpakken als stap naar betaald werk / mate waarin je werk-op-afstand of online opdrachten kunt verrichten
  6. benodigde / gewenste inkomsten (laagste - gemiddeld - hoogste)
  7. visumkansen / mogelijkheden / onmogelijkheden
  8. eventuele gezondheidsissues / lichamelijke beperkingen
  9. etc.

Tip: doe ook de oefeningen rondom Competenties

Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
 2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

Tip: let in de Keuzehulp op onder andere de volgende vragen

 • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
 • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
 • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
 • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
Wat zijn voor je eigen kinderen factoren die het succes van "opgroeien in het buitenland" mogelijk kunnen beïnvloeden?

Wat zijn voor je eigen kinderen factoren die het succes van "opgroeien in het buitenland" mogelijk kunnen beïnvloeden?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Maak per kind een persoonlijke invulling van de in de Keuzehulp opgenomen algemene voor- en nadelen bij verblijf in het buitenland.
 2. Zoom daarbij in op de (unieke) eigenschappen van ieder kind.
 3. Leg eventuele te verwachten aandachtspunten rondom (extra) begeleiding per fase vast: voor vertrek - na aankomst - na settelen - ...
 4. Bespreek dit met je partner. Spreek ook af wie welke rol op zich neemt.
 5. Bespreek dit met je kind, indien haalbaar.
Op welke manier ga je je kinderen betrekken in de periode van plannen maken tot aan de fase-voor-vertrek?

Op welke manier ga je je kinderen betrekken in de periode van plannen maken tot aan de fase-voor-vertrek?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak per kind een persoonlijke invulling van de aandachtspunten opgenomen in de Keuzehulp bij de vraag Hoe bereid je je kinderen praktisch voor als ze met je mee emigreren? .

 • maak een plan van aanpak, rol- en taakverdeling, per kind: van spullen uitzoeken tot achtergrondinfo uitzoeken over de nieuwe woonbestemming, van het houden van een spreekbeurt tot (Engelse) lessen volgen en van het voorbereiden van afscheidsfeestjes tot feeling krijgen met de nieuwe school...
 • bespreek dit met je partner
 • bespreek dit met je kind(eren), stimuleer ze ermee aan de slag te gaan en hou regelmatig (positief stimulerend) een vinger aan de pols omtrent vorderingen
Op welke manier regel je passend onderwijs voor je kinderen in de nieuwe woonomgeving?

Op welke manier regel je passend onderwijs voor je kinderen in de nieuwe woonomgeving?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak (per kind) een individuele invulling van de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom het regelen van onderwijs.

 • inventariseer per kind welke behoefte aan onderwijs- & eventuele begeleidingsfaciliteiten te verwachten zijn (denk ook aan zaken als logopedie, remedial teching, huiswerkbegeleiding, extra taalles etc.)
 • zoek uit wat de leerplicht-eisen zijn per kind, bereid het gesprek met de leerplichtambtenaar voor aan de hand van tips opgenomen bij de Keuzevragen
 • inventariseer de lokale onderwijsmogelijkheden -> zoek daarbij naar ervaringen van eerdere expats of emigranten
 • inventariseer (aanvullende) mogelijkheden van onderwijs-op-afstand; denk bijvoorbeeld aan Nederlandse Taal- en Cultuurlessen
 • maak een plan van aanpak als je een deel van het onderwijs aan je kinderen zelf gaat verzorgen (afspraken, lestijden, wat als men "geen zin" heeft, huiswerktijden etc.)
 • etc.

Tip: pas de Checklist Kiezen van een school in het buitenland toe als je de lijst met mogelijkheden teruggebracht hebt tot max. 5 resterende kansrijke opties.

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie / lang verblijf in het buitenland?

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie / lang verblijf in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak een lijst met de max. 20 belangrijkste relaties die betrokken raken bij jouw emigratie of lang verblijf in het buitenland: partner - kinderen - ouders - broers/zussen - beste vrienden - goede vrienden & kennissen - werkgever etc.

 1. maak per relatie (of groep van zelfde soort relaties) een plan van aanpak hoe en wanneer je hen gaat informeren en betrekken; bereid gesprekken zorgvuldig voor voor je belangrijkste relaties
 2. bespreek dit met je partner (en waar mogelijk ook met je kinderen)
 3. maak (per relatie of groep relaties) een lijstje met te verwachten reacties en anticipeer daar op
 4. maak voor je werkgever(s) een specifiek plan van aanpak, waarin je voldoende rekening houdt met opzegtermijnen, belangen van je werkgever rondom zorgvuldige overdracht, continuïteit in benodigde inkomsten etc.
 5. weeg af wie je als relatieve buitenstaander kunt betrekken bij het regelwerk voor vertrek en wie als zaakwaarnemer kan optreden na vertrek

Tip: maak een Experience Journal aan bij World Supporter, waarmee je anderen efficiënt kunt informeren over vorderingen, ervaringen, twijfels, successen etc.

JoHo: bundel begrijpen

  Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters