  Chapter 

»

Welke rechtsverkenningen zijn belangrijk? - Tentamens 1

Vragen

Vraag 1

John Austin definieert het recht als 'orders backed by threats'. Deze definitie schiet tekort omdat:

 1. Zij te beperkt is.
 2. Zij in strijd is met het positief recht.
 3. Zij in strijd is met het natuurrecht.
 4. Zij te vaag is.

Vraag 2

Welk van de volgende alternatieven is niet correct?

 1. Het burgerlijk recht is in belangrijke mate regelend recht.
 2. Het strafrecht is in belangrijke mate dwingend recht.
 3. Een gemeenteraad is op grond van art. 1 Sv bevoegd om regels van formeel strafrecht vast te stellen.
 4. Een wet in formele zin gaat boven een wet niet in formele zin.

Vraag 3

Welk van de volgende alternatieven is onjuist met betrekking tot het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht?

 1. Het nakomen van verbintenissen uit overeenkomst wordt middels het publiekrecht gehandhaafd terwijl het niet nakomen daarvan een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid is.
 2. Het privaatrecht regelt de horizontale verhouding tussen burgers en het publiekrecht de verticale verhouding tussen de burgers en de overheid.
 3. In het privaatrecht gaat het initiatief tot handhaving uit van de burgers terwijl in het publiekrecht de overheid vaak het initiatief tot handhaving neemt.
 4. In het privaatrecht is de rechter over het algemeen lijdelijk en in het publiekrecht vaak niet.

Vraag 4

Welk van de volgende alternatieven is correct?

 1. Materieel recht laat zich scherp onderscheiden van de normatieve regels die zich richten tot de burger.
 2. Een wet in materiële zin noemen we een 'wet' ondanks het feit dat het nooit een wet in formele zin is.
 3. Een wet in formele zin noemen we slechts wet omdat het alle kenmerken daarvan heeft, maar bevat zelden of nooit normatieve regels die zich richten tot de burger.
 4. Formeel recht is het geheel van regels dat we tot het procesrecht rekenen.

Vraag 5

“Het doel van het recht is dat er geen vermoorde mensen voorkomen, terwijl de moraal eist dat er geen moordenaars zijn." Wat wordt hier precies mee bedoeld?

 1. In tegenstelling tot de moraal richt het recht zich in beginsel op de intentie, oftewel de bedoeling van ons handelen.
 2. In tegenstelling tot de moraal richt het recht zich in beginsel niet op de intentie, oftewel de bedoeling van ons handelen.
 3. De moraal richt zich op het uiterlijke gedrag omdat het alleen geïnteresseerd is in menselijk handelen.
 4. De moraal is alleen geïnteresseerd in waarneembaar menselijk handelen en niet in de achterliggende bedoeling of intentie.

Vraag 6

Welk van de volgende alternatieven is correct? Iemand die meent dat we subjectieve rechten hebben ook als deze niet ontleend kunnen worden aan het objectieve recht noemen we een:

 1. Rationalistisch natuurrechtsaanhanger.
 2. Rechtsrealist.
 3. Rechtspositivist.
 4. Rechtsrationalist.

Vraag 7

Welk van de volgende alternatieven is correct? In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vinden we vooral rechtsregels met een:

 1. Materieelrechtelijk karakter.
 2. Formeelrechtelijke karakter.
 3. Grondwettelijk karakter.
 4. Gewoonterechtelijk karakter.

Vraag 8

Welk van de volgende alternatieven met betrekking tot de hiërarchie van wetgeving is niet correct?

 1. Een hogere wet gaat voor een lagere (lex superior derogat legi inferiori).
 2. Een eerdere wet gaat voor een latere (lex prior derogat lex posteriori).
 3. Een bijzondere wet gaat voor een algemene (lex specialis derogat legi generali).
 4. Een latere wet gaat voor een eerdere (lex posterior derogat legi priori).

Vraag 9

Het zogenaamde ‘legisme,’ een opvatting over de rol en taak van de rechter die in de negentiende eeuw dominant was, veronderstelt dat de rechter de wet zoveel mogelijk:

 1. Anticiperend interpreteert en het recht zo mede vormgeeft.
 2. Teleologisch interpreteert en het recht zo mede vormgeeft.
 3. Grammaticaal interpreteert en toepast.
 4. Extensief interpreteert en toepast.

Vraag 10

Hoe laat recht zich volgens de Engelse filosoof John Austin karakteriseren? Het recht:

 1. Komt tot stand volgens een bepaalde procedure die onderworpen is aan regels (essential law-making procedures).
 2. Komt tot stand door middel van toetsing van het door de soeverein afgekondigde positieve recht aan het natuurrecht.
 3. Is niet meer en niet minder dan voorspellen wat de rechters zullen doen.
 4. Is een bevel van de soeverein ondersteund met sanctiedreiging.

Vraag 11

Welk van de volgende alternatieven is onjuist?

 1. De Grondwet is een wet in formele zin en op grond van artikel 93 Gw ondergeschikt aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 2. De Grondwet is niet een wet in formele zin en dus op grond van artikel 93 Gw ondergeschikt aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 3. Het Wetboek van Strafrecht bevat het materiële en het Wetboek van Strafvordering bevat het formele Nederlandse strafrecht.
 4. Het Wetboek van Strafrecht is zowel een wet in formele zin als in materiële zin.

Vraag 12

Aan welke vereisten dient het gewoonterecht te voldoen wil het als rechtsbron gelden? De herhaling van de gedraging en de overtuiging dat:

 1. Dit noodzakelijk is in een democratische samenleving ter voorkoming van wanordelijkheden.
 2. Dit een efficiënte norm oplevert.
 3. Men zich zo behoort te gedragen.
 4. Dit niet in strijd is met een verdrag.

Vraag 13

Welk van de volgende alternatieven ten aanzien van het Nederlandse bestuursrecht is correct? Het Nederlandse bestuursrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de bestuurstaak van de overheid en:

 1. Betreft dus alleen de regulering van het handelen van de ambtenaren van het Ministerie van Justitie.
 2. Laat zich scherp onderscheiden van het staatsrecht omdat dit laatste rechtsgebied niet op de uitvoerende macht betrekking heeft.
 3. Omvat in het bijzonder de regels omtrent de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven.
 4. Betreft dus alleen de regulering van het handelen van de Nederlandse bestuursrechter.

Antwoordindicatie

 1. A

 2. C

 3. A

 4. D

 5. B

 6. A

 7. A

 8. B

 9. C

 10. D

 11. B

 12. C

 13. C

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Aansluiten en inloggen

Sluit je aan en word JoHo donateur (vanaf 5 euro per jaar)

 

    Aansluiten en online toegang tot alle webpagina's 

Sluit je aan word JoHo abonnee

 

Als donateur een JoHo abonnement toevoegen

Upgraden met JoHo abonnement (+ 10 euro per jaar)

 

Inloggen

Inloggen als donateur of abonnee

 

Hoe werkt het

Om online toegang te krijgen kun je JoHo donateur worden  en een abonnement afsluiten

Vervolgens ontvang je de link naar je online account en heb je online toegang

Lees hieronder meer over JoHo donateur en abonnee worden

Ben je al JoHo donateur? maar heb je geen toegang? Check hier  

Korte advieswijzer voor de mogelijkheden om je aan te sluiten bij JoHo

JoHo donateur

 • €5,- voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey Tours wil steunen - voor wie korting op zijn JoHo abonnement wil - voor wie van de basiskortingen in de JoHo support centers gebruik wil maken of wie op zoek is naar de organisatie achter een vacature - voor wie toegang wil tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp

JoHo abonnees

 • €20,- Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp - Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers - Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland - Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservice

JoHo donateur met doorlopende reisverzekering

 • Sluit je via JoHo een jaarlijks doorlopende verzekering af dan kan je gedurende de looptijd van je verzekering gebruik maken van de voordelen van het JoHo abonnement: hoge kortingen + volledig online toegang + alle extra services. Lees meer

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services:

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services

 • Check hier de advieswijzers voor samenvattingen en stages - vacatures en sollicitaties - reizen en backpacken - vrijwilligerswerk en duurzaamheid - emigratie en lang verblijf in het buitenland - samenwerken met JoHo

Steun JoHo en steun jezelf

 

Sluit je ook aan bij JoHo!

 

 Steun JoHo door donateur te worden

en steun jezelf door ook een abonnement af te sluiten

 

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Flexibele parttime bijbanen bij JoHo

  Memberservice: Make personal notes

  Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen