Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland

 

Stagelopen, vrijwilligerswerk doen of betaald werken binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

 

Public relations - Public affairs - Productmanagement - Productmarketing

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

 

  Communiceren

  • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

  PR & Communicatie

  • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
  • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
  • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
  Wat is marketing?

  Wat is marketing?

  • Philip Kotler definieert marketing als het proces en de activiteiten waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant, en sterke klantrelaties scheppen en opbouwen, om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen.
  • Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing.
  • Opvallend is dat succesvolle bedrijven gemeen hebben dat ze zich sterk richten op hun klanten en dat marketing bij hen een hoge prioriteit heeft. Ze streven er naar om hun klanten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bieden. In ruil daarvoor krijgen ze (meer) winst. De mate van intensiviteit die een ondernemer steekt in zijn klanten, bepaalt dus voor een groot deel zijn succes.
  • In de moderne marketingpraktijk en in het moderne marketingdenken ligt het accent op het zorgen voor klantwaarde en klanttevredenheid. De winst haalt een ondernemer uit het leveren van klanttevredenheid. Door superieure waarde te beloven aan nieuwe klanten en oude klanten tevreden te houden, bereikt hij zijn doel: winst.
  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  • Marketingdoelstellingen en marketingplan opstellen
  • Marktonderzoek (laten) doen
  • Marktgegevens verzamelen
  • Ordenen van de verzamelde gegevens
  • Marktgegevens bestuderen
  • De eigen succesfactoren ten opzichte van de concurrentie bepalen,
  • Sterkte / zwakteanalyses
  • Actieplannen, strategische plannen en operationele plannen
  • Operationeel marketingplan: zorg dragen voor alle activiteiten binnen de marketingmix: mailings, advertenties, [I]sales force[/I] supportmaterialen, symposia etc.
  • Advisering 'naar boven en beneden' over de plannen
  • Communicatie
  • Samenwerken met collega's
  • Marketingbeleid uitdragen naar alle medewerkers (met name de sales afdeling)
  • Informeren van collega's
  • Overtuigen van collega's binnen de onderneming ten aanzien van de besluitvorming (met name de salesafdeling over uit te voeren strategieën)
  • Motiveren van de buitendienst
  • Uitdragen en verdedigen van gemaakte keuzes ten aanzien van productenbeleid
  • Initiëren van symposia en reizen
  • Onderhouden van interne contacten: bijvoorbeeld afdeling productie, verkoop
  • Onderhouden van externe contacten, zoals:
  • Reclamebureaus (bijv. instructies voor promotionele materialen aan het reclamebureau)
  • Marktonderzoekbureaus (instructies voor marktonderzoek)
  • Begeleiden van projecten die door ingeschakelde bureaus worden uitgevoerd (bijv. toezien en beoordelen van de promotionele materialen en teksten)
  • Voeling houden met de markt: ontwikkelingen en trends volgen, literatuur lezen, contacten onderhouden met markt via persoonlijke contacten, seminars etc.
  • Marketingmanager: onder andere leidinggeven aan marketingassistenten of productmanagers, contact onderhouden met directie of commercieel manager

  De NGPR heeft een functieomschrijving voor een pr-functionaris geformuleerd. In deze omschrijving is een leidinggevende, gespecialiseerde, dienstverlenende en klankbordfunctie te herkennen.

  • Samen met de directie de plaats en doelstellingen van de onderneming in de samenleving in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
  • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de eigen onderneming, trends in de samenleving en veranderingen in de publieke opinie. Onderhouden van een database met publicaties, krantenknipsels, e.d.
  • Vaststellen van relevante publieksgroepen voor de onderneming en onderhouden van een database met naam, adres en andere gegevens van personen en ondernemingen.
  • Presentatie van de onderneming naar buiten toe in woord (toespraken) en geschrift (persbulletins). Bevorderen van de duidelijkheid en de eenheid van optreden van leden van de onderneming.
  • Interne en externe voorlichting over taken, beleid en activiteiten van de onderneming. De interne voorlichting is gericht op het eigen personeel.
  • Representatie van de onderneming in commissies, adviesorganen, symposia, persconferenties, e.d.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie?

  Beginselen van goed en doelgericht taalgebruik

  • Kennis van grammatica en spelling; vaardigheid in de juiste toepassing daarvan; kennis van adviezen van Flesch/Douma en Langer voor leesbaarheid.

  Systematische opbouw van teksten

  Samenvatten van teksten

  Redactievoering

  • Opzet en schrijven van persberichten, mededelingen, fotobijschriften, artikelen, institutionele advertentieteksten, rapporten

  Toepassing van de diverse communicatievormen

  • Voor- en nadelen van mondelinge, schriftelijke en audiovisuele middelen (ook ten opzichte van elkaar)

  Doel en middelen van schriftelijke communicatie

  • Middelen: personeelsblad, huisorgaan (extern), voorlichtingsblad, introductiebrochure, perscommuniqué. fotobijschriften, etc.

  Opstellen van uit te spreken teksten

  • Inhoud, lengte en indeling van de tekst

  Schriftelijke, visuele of audiovisuele ondersteuning van mondelinge communicatie

  • Uitreiking van schriftelijke tekst of samenvatting, dia's of uitreiking foto's of hulp door overheadprojector, film of video

  Auteursrecht

  • Omschrijving hiervan; mogelijkheden van overneming van werken (tekst, foto's, grafische ontwerpen, muziek) waarop auteursrecht berust; plicht tot bronvermelding; reprorecht

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van (Audio)visuele hulpmiddelen?

  Functie

  • Rol en impact bij communicatie

  Onderscheidingen

  • Audio en/of visueel; met of zonder projectie; optisch of elektronisch; hardware of software

  Soorten en gebruik van visuele hulpmiddelen

  • Borden, flip-over, foto, dia, overheadprojector; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen, beperkingen van het gebruik van de apparatuur

  Soorten en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

  • Band-dia, film, video; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen en beperkingen in het gebruik van de apparatuur

  Het opzetten van een (audiovisueel) programma

  • Opzet, rekening houdend met publieksgroepen, waarvoor het programma bestemd is en de omstandigheden waaronder het wordt vertoond. Samenwerking met producenten, filmers en fotografen; briefing van medewerkers; script; vertalingen

  Soorten en gebruik van nieuwe technieken

  • Telex, viewdata, teletekst, beeldplaat, tekstverwerker, telefax, teletex, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van interne communicatie?

  Interne communicatie in verschillende soorten organisaties

  Interne communicatiemogelijkheden

  • Noodzakelijk gebruik op basis van karakter van de organisatie; verticale, horizontale en diagonale communicatie; lijst van interne publieksgroepen; aspecten van verslaggeving door de (centrale) ondernemingsraad en de publicatie daarvan

  Intern verspreiden van (externe) informatie

  • Knipseldienst, informatieborden en muurkranten, bulletins, bladen, brochures, personeelsjaarverslagen, telefonische en visuele informatiesystemen

  Informatie inzake de loopbaan van medewerkers

  • Public relations/voorlichtingsaspecten van sollicitaties, introductieprogramma's, scholingsmogelijkheden, voorbereiding op pensioen of VUT, contacten met gepensioneerden (personeelsblad en bijeenkomsten)

  Personeelsbijeenkomsten met voorlichtend karakter

  Jubilea en onderscheidingen

  • Procedure van aanvraag, aankondiging viering, interne en externe (zoals koninklijke) onderscheidingen.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van presentaties, representatie en evenementen?

  Aanleiding, wenselijkheid en vormen

  • Ten dienste van beeldvorming (imago), profilering, begripsvorming; bevordering betrokkenheid bij de organisatie

  Opzet en middelen

  • Bepaling van het karakter van projecten, budgetten en menskracht, ontvangstruimte en hulpmiddelen; draaiboek voor de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Identiteit

  • Profilering van de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Uitnodigingen

  • Vormen, titulatuur, criteria mailinglijst

  Advies en hulp aan andere functionarissen in eigen bedrijf

  • Aspecten van hun persoonlijke presentatie en representatie

  Relatiegeschenken

  • Formulering van normen en regels voor het ter beschikking stellen

  Controlelijst

  • Opzet controlelijst voor controle op voorbereiding (en draaiboek); voor- en nacontrole; verbeteringen voor latere acties

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van tentoonstellingen en vakbeurzen?

  Doelbepaling, soorten en selectiecriteria

  • Functie tentoonstellingen/beurzen in de relatie organisatiepublieksgroepen, doelstellingen van deelneming

  Voorbereiding

  • Hoofdpunten van programmering, budgettering, benadering mensen en instanties, aanschaf hulpmiddelen of uitbesteding van onderdelen, inrichting van stands

  Activiteiten rondom en tijdens tentoonstelling of beurs

  • Deelneming aan andere activiteiten dan de tentoonstelling/beurs zelf, zoals symposium, lezing, show, demonstratie, persconferentie, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken?

  Belangrijkste druktechnieken

  • Kenmerken van offset, klein-offset of kantoordruk, diepdruk, hoogdruk, zeefdruk, stencil; toepassingsmogelijkheden

  Repro- en zettechnieken

  Factoren voor de keuze van druktechnieken in relatie tot hun kenmerken

  • Kenmerken: kwaliteit, oplage, snelheid, kosten, verwerkbare materialen, etc.

  Budgettering en offertes

  • Hoofdpunten van budgettering en de belangrijkste onderdelen van een offerte

  Persklaar maken van kopij

  Persklaar maken van illustraties

  Correctie

  • Correctietekens, zoals die vastliggen op het betreffende normblad van het Nederlands Normalisatie Instituut

  Afwerken van drukwerk

  • Soorten bindtechnieken

  Verzending en verspreiding van drukwerk

  • Kostenaspecten, koeriersdiensten, mogelijkheden van de PostNL, adressenbureaus, huis-aan-huisbezorging

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van advertenties & social media?

  Soorten advertenties &  content marketing

  • Naar doelgroep en/of inhoud en plaats in het medium

  Pr.- en voorlichtingsaspecten van advertenties

  Advertenties als instrumenten van pr en voorlichting

  • Bijvoorbeeld corporate advertising, financial advertising

  Publieksgroepen en mediakeuze

  • Basisprincipes van mediaonderzoek

  Pre- en post-testing

  • Methoden en nut

  Rol van externe bureaus bij adverteren

  • Reclameadviesbureaus en advertentiebureaus

  Afstemming tussen interne afdelingen en externe bureaus

  • Rol van account executives, werkwijze externe bureaus

  Budget

  • Parameters voor hoogte budget, verantwoordelijkheid voor opzet, uitvoering en bewaking

  Organisatie van de reclamewereld

  • STER, ROTA, VEA; codes en regels

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van huisstijl?

  Aspecten van huisstijl

  • Inhoudelijk en technisch programma van eisen

  Elementen en dragers

  • Elementen: naam (presentatie), embleem, logo, formaten, indelingen, lettertypen, kleuren en overige visuele elementen;
  • Dragers: publicaties, verpakkingen, briefpapier, advertenties, uithangborden, uniformen, vervoermiddelen, bewegwijzering, etc.

  Overweging tot invoering

  • Baten en lasten

  Invoeringsprocedure

  • Organisatorische consequenties, afstemming en opzet van een tijdschema

  Samenwerking met de vormgever

  • Briefing, tussentijdse contacten, huisstijlhandboek, hantering

  In- en externe voorlichting bij invoering of aanpassing

  • Documentatie

  Soorten van documenten, resp. informatiedragers

  Instituten en diensten op het gebied van documentatie

  • Bibliotheken, archieven, musea, computerbestanden, knipseldiensten, monitordiensten, verkrijgbare knipselkranten

  Gebruik bronnen

  • Literatuuronderzoek met selectie; titelbeschrijving; excerperen

  Basisdocumentatie voor pr en voorlichting

  • Onderwerpen

  Catalogiseringssystemen

  • Bekendste systemen en hun kenmerken

   

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van pers en perscontacten?

  Structuur van de publiciteitsmedia en de journalistiek in Nederland

  • Indeling pers (schrijvende pers, radio en televisie); functies en taken van persbureaus en perscombinaties; namen en hoofdtaken van organisaties op het gebied van dagblad-, weekblad- en tijdschriftjournalistiek; informatiebronnen, zoals het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit

  Medialijsten

  • Opzet en indelingscriteria

  Organisatie van perscontacten

  • Ook procedures voor actieve en passieve contacten

  Vaste gebruiken in contacten met de pers

  • Bijvoorbeeld embargo, off the record, primeuren sub-rosa

  Persbezoeken

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persberichten

  • Beginselen van een goed persbericht

  Persconferenties

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persdocumentatie

  • Inhoud persmap

  Persfoto's

  • Te stellen eisen aan persfoto's en foto-bijschriften

  Interviews

  • Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van behandeling van publieksreacties?

  Soorten reacties

  • Individuele en collectieve; actiegroepen en inspraak; negatieve, positieve en neutrale reacties

  Eisen te stellen aan klachtenprocedure, wijze van be- en afhandeling

  Onafhankelijke deskundigen of instanties

  • Branches, rol van geschillencommissies en ombudsman
  Communicatie & Marketing: vragen en antwoorden over werk en vaardigheden

  Communicatie & Marketing: vragen en antwoorden over werk en vaardigheden

  Hoe is de communicatie- en marketingsector ontstaan?

  Hoe is de communicatie- en marketingsector ontstaan?

  • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
  • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
  • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld,  ontwikkelen ze communicatievisies en -beleid en werken en constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
  Wat zijn de meest voorkomende functies en rollen in de marketing- & communicatiesector?
  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat doet een marketingmanager of productmanager?

  • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
  • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
  • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

  Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

  • Bepaalde creativiteit
  • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
  • Doelgerichtheid
  • Initiatief nemen
  • Prestatiegerichtheid
  • Goed analytisch vermogen
  • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
  • Evenwichtighid
  • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
  • Prioriteiten kunnen stellen
  • Kunnen motiveren en sturen
  • Kunnen plannen en organiseren

   

  Wat zijn de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de communicatie- en marketingsector
  Hoe kun je werk vinden en solliciteren in de communicatie- en marketingsector?
  Welke sollicitatievragen kunnen worden gesteld in de marketing - en communicatiesector?
  Wat zijn voorbeelden van sollicitatie opdrachten en assessment centers in de marketing - en communicatiesector?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

    Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Argentinië

    • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
    •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

    Australië

    • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
    • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
    • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

    Bolivia

    • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

    Cambodja

    • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

    China

    • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
    • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

    Costa Rica

    • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
    • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

    Curaçao

    • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
    • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

    Ecuador

    • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
    • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

    Engeland

    • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

    Filipijnen

    • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

    Guatemala

    • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

    Ghana

    • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
    • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

    India

    • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
    • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

    Kameroen

    • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

    Laos

    • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

    Madagaskar

    • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

    Maleisië

    • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

    Mongolië

    • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

    Namibië

    • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

    Panama

    • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

    Peru

    • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

    Singapore

    • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

    Spanje

    • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
    • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
    • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
    • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

    Sri Lanka

    • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

    Suriname

    • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

    Tanzania

    • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
    • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
    • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

    Verenigde Staten

    • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
    • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

    Vietnam

    • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
    • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

    Zambia

    • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

    Zuid-Afrika

    • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
    • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
    • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
    • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

    Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

    Wat doet een marketingmanager of productmanager?

    • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
    • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
    • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

    Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

    • Bepaalde creativiteit
    • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
    • Doelgerichtheid
    • Initiatief nemen
    • Prestatiegerichtheid
    • Goed analytisch vermogen
    • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
    • Evenwichtighid
    • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
    • Prioriteiten kunnen stellen
    • Kunnen motiveren en sturen
    • Kunnen plannen en organiseren

     

    Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
    De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

    De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

    Leidinggeven: leren of versterken

    Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

    Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

    Taal & Tekstgebruik: betrokken thema's

    Taal & Tekstgebruik: betrokken thema's

       

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    Werken in het buitenland per activiteit en functie: startpagina's

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: crossroads uit de bundels
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen