Communiceren: leren of versterken

Uitdrukkingsvaardigheid - Non-verbale communicatie - Presenteren - Gespreksvaardigheid

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat is communiceren?

Wat is communiceren?

Wat is communiceren?

 • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. 
 • Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. 
 • Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

Mondelinge communicatie

 • Mondelinge communicatie hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook geluiden zijn. Intonatie (stemgebruik) is hierbij een belangrijk onderdeel.
 • Presenteren en gesprekken voeren zijn vormen van mondelinge communicatie.

Schriftelijke communicatie

 • Schriftelijke communicatie kan bijvoorbeeld via de mail, via een brief of via een telefonisch tekstbericht. 

Non-verbale communicatie

 • Een vorm van communicatie die snel vergeten wordt of waar men zich minder van bewust is. Via je lichaamstaal (houding) en gebaren kun je soms meer overbrengen dan in woorden. Denk aan een gezichtsuitdrukking die al veel kan zeggen, of een gebaar met je handen. Ook je kledingkeuze is een voorbeeld van (indirecte) non-verbale communicatie.
Wat is communiceren, luisteren, presenteren en spreken, als competentie?

Wat is communiceren, luisteren, presenteren en spreken, als competentie?

  Wat zijn vormen van communiceren?

  • De competentie 'communiceren' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals kunnen presenteren, gesprekken kunnen voeren of bijvoorbeeld teksten kunnen schrijven.

  Wat is presenteren?

  • Je kunt je eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk en (zodanig) boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 
  • Je kunt op een adequate manier gebruik maken van leermiddelen zoals een overheadprojector, videoapparaat, flip-over, whiteboard e.d.
  • Je past een een logische opbouw toen, met een kop en staart in je verhaal.
  • Je kunt een samenhangend, helder betoog houden waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn.
  • Je weet de aandacht van de gesprekspartners te verkrijgen door onder andere een kernachtig verhaal, het geven van afgestemde voorbeelden, een boeiende verteltrant en een enthousiaste houding te hebben. 

  Wat is gespreksvaardig zijn?

  • Het kunnen structureren, optreden en interveniëren van gesprekken en dit op een zodanige manier doen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.
  • Je toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en doorvragen. 
  • Je brengt structuur aan in het gesprek: inleiding, doel aanpak, kop/romp/staart, afsluiting.
  • Je bereidt belangrijke gesprekken voor.
  • Je zorgt dat je het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.

  Wat is het nivo waarop je kan communiceren?

  De mate waarin je de competentie 'communiceren' kan beheersen, is oplopend:

  1. Luisteren en boodschappen overbrengen
  2. informatie zenden en ontvangen
  3. Voor een goede communicatiesfeer zorgen

  Wat is luisteren en wat is een boodschap overbrengen?

  • Je kunt een heldere en logische structuur in de informatie aanbrengen door vorm en opbouw; je bent to-the-point en je wijdt niet onnodig uit.
  • Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, zonder onnodig vakjargon toe te passen. 
  • Je toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; je vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden.
  • Je blijft tijdens het geven van uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen.

  Mondeling:

  • Je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (gelet op snelheid, volume, articulatie); je maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en andere hulpmiddelen.

  Schriftelijk:

  • Je schrijft helder, beknopt en foutloos (gelet op woordkeuze, spelling, grammatica).

  Wat is effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen?

  • Je presenteert je gemakkelijk en je legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen.
  • Je kunt een betoog logisch opbouwen en je kunt de aandacht van anderen vasthouden.
  • Je toetst of de boodschap is overgekomen op doelgroep.
  • Je stelt je open voor overleg.
  • Je onderkent (non)verbale communicatie.

  Wat is zorg dragen voor een omgeving waar goed gecommuniceerd kan worden?

  • Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en je kunt hierop anticiperen door je verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen.
  • Je kunt complexe onderwerpen begrijpelijk maken voor anderen.
  • Je stimuleert anderen tot helder communiceren.
  • Je bevordert de onderlinge communicatie.
  Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

  Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

  Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

  • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
  • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden.
  • Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
  • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
  Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

  Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

   

  Coaching, Keuzehulp & Advies

   

  Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Communiceren tijdens je reis

  • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
  • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
  • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

  Communiceren tijdens je studie

  • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
  • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
  • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
  • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

  Communiceren tijdens je werk

  • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
  • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

  Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
  • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
  Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

  Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


  Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

  Luister en stel eens vragen

  • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

  Wees je bewust van je lichaamshouding

  • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

  Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

  • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

  Houd je doel in het oog

  • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

  Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

  • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
  • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

  Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

  1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
  2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
  3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
  4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

  Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

  Hoe kan je je verbale en nonverbale communicatievaardigheden tijdens een sollicitatiegesprek verbeteren?

    

   

   

  Trainingen, Testen & Toepassingen

   

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat doet een marketingmanager of productmanager?

  • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
  • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
  • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

  Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

  • Bepaalde creativiteit
  • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
  • Doelgerichtheid
  • Initiatief nemen
  • Prestatiegerichtheid
  • Goed analytisch vermogen
  • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
  • Evenwichtighid
  • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
  • Prioriteiten kunnen stellen
  • Kunnen motiveren en sturen
  • Kunnen plannen en organiseren

   

  Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Boeksamenvatting bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

  Boeksamenvatting bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

  Samenvattingen en studiehulp bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

  • Communiceren: leren of versterken is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Voorwoord
  • Introductie: Menselijk worden
  • Hoofdstuk 1. Een soort verwantschap
  • Hoofdstuk 2. Heiligen en verstotelingen
  • Hoofdstuk 3 Gekte door moderniteit
  • Hoofdstuk 4. Het bose oog van de Antropoloog
  • Hoofdstuk 5. Twee vrouwen
  • Hoofdstuk 6. Graça
  • Hoofdstuk 7. Belediging en gevaar
  • Hoofdstuk 8. Schaamte en het maken van waarheid. Het sociale herstellen van etnografische blunders
  • Hoofdstuk 9. Ver van huis en gebeten worden door een vervet
  • Hoofdstuk 10. Tijdreizen
  • Hoofdstuk 11. Prostituees met eer
  • Hoofdstuk 12. Een groter wordende cirkel
  • Hoofdstuk 13. Japanse geesten hebben geen voeten
  • Hoofdstuk 14. Veldrelaties, veldverraad
  • Hoofdstuk 15. De eer van mijn familie
  • Hoofdstuk 16. De terugkeer naar Nisa

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Maatschappij & Cultuur als studie en kennis

  Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

  Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

  Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

  Samenvattingen en studiehulp bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

  • Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Zoveel mensen zoveel geschiedenissen - Chapter 1
  • Voorstellingen van identiteiten op SXM - Chapter 2
  • Christendom als meta-taal - Chapter 3
  • DJ Clarke - Chapter 4
  • DJ Shadow - Chapter 5
  • DJ Cimarron - Chapter 6
  • Conclusie Chanting Down the New Jerusalem - Chapter 7

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

  Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

  Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

  Samenvattingen en studiehulp bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

  • Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • 1. Wat is etniciteit?
  • 2. Etnische classificatie: Wij en Zij
  • 3. De sociale organisatie van culturele onderscheiding
  • 4. Etnische identificatie en ideologie
  • 5. Etniciteit in de geschiedenis
  • 6. Nationalisme
  • 7. Minderheden en de staat
  • 8. Identiteitspolitiek, culturele rechten
  • 9. Niet-etnisch

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

  Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

  Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

  Samenvattingen en studiehulp bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

  • Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1 – Fractured cities, second-class citizenship and urban violence
  • Hoofdstuk 2 – Rio de Janeiro
  • Hoofdstuk 3 – Mexico city
  • Hoofdstuk 4 – Medellín
  • Hoofdstuk 5 – Managua
  • Hoofdstuk 6 – Caracas
  • Hoofdstuk 7 – Lima Metropolitana
  • Hoofdstuk 8 – Living in fear: how the urban poor perceive violence, fear and insecurity
  • Epiloog – Latin America’s urban duality revisited

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

  Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

  Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

  Samenvattingen en studiehulp bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

  • Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat is cultuur en interculturele communicatie? - Chapter 1
  • Welke zes basiswaarden van cultuur hebben Edward en Mildred Hall opgesteld? - Chapter 2
  • Welke zes basiswaarden voor iedere maatschappij heeft Florence Kluckhohn geïntroduceerd? - Chapter 3
  • Wat zijn de culturele dimensies die Geert Hofstede heeft gedefinieerd? - Chapter 4
  • Hoe bereik je culturele synergie? - Chapter 5
  • Hoe word je intercultureel sensitief? - Chapter 6
  • Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen? - Chapter 7

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

  Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson

  Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson

  Samenvattingen en studiehulp bij Policy Paradox. The Art of Political Decision Making van Anderson

  • Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Introductie tot Imagined Communities - Chapter 1
  • Culturele wortels - Chapter 2
  • De oorsprong van nationaal bewustzijn - Chapter 3
  • Creoolse pioniers - Chapter 4
  • Oude talen, nieuwe modellen - Chapter 5
  • Officieel nationalisme en Imperialisme - Chapter 6
  • De laatste golf - Chapter 7
  • Vaderlandsliefde (patriotism) en racisme - Chapter 8
  • De Engel van de geschiedenis - Chapter 9
  • Volkstellingen, landkaart en museum - Chapter 10
  • Herinnering en vergeten - Chapter 11

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Internationale relaties en politiek als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het bestuur, de overheid en de regelgeving in het buitenland en NL

  Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström

  Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström

  Samenvattingen en studiehulp bij Living with Bad Surroundings van Finnström

  • Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Oriëntaties: Oorlog en cultuur in Oeganda
  • Acholi werelden en de koloniale ontmoeting - chapter 1
  • Koloniale erfenis en naderende oorlog - chapter 2
  • Rebel manifestaties in context - chapter 3
  • Verplaatsing - chapter 4
  • Oorlogsroddels en morele waarheden - chapter 5
  • Ontwortelen van pompoenen - chapter 6
  • Heroriëntaties: onafgemaakte werkelijkheden

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

  Study guide with The psychology of prejudice and discrimination by Whitley & Kite

  Study guide with The psychology of prejudice and discrimination by Whitley & Kite

  Study guide with The Psychology of Prejudice and Discrimination

  Online summaries and study assistance with the 3rd edition of The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite

  • For Booksummaries with The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite see Summaries per chapter with the 3rd edition
  • For summaries with earlier editions of The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite, see the supporting content of this study guide

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

  Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

  Samenvattingen en studiehulp bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

  • Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Over dit boek

  • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
  • Social Psychology and Organizations bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
  • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
  • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

  Inhoudsopgave

  • How do the fields of social psychology and organisations integrate? - Chapter 1
  • What is power? - Chapter 2
  • What is the relationship between leadership and procedural fairness? - Chapter 3
  • What are normative influences in organisations? - Chapter 4
  • What is the Action Theory Approach? - Chapter 5
  • What is leader identity? - Chapter 6
  • What is overconfidence? - Chapter 7
  • What are conflicts? - Chapter 8
  • Why is trust important? - Chapter 9
  • What is the psychology of conflict? - Chapter 10
  • Why is diversity important? - Chapter 11
  • What types of antisocial behaviour exists? - Chapter 12
  • What is the difference between creativity and innovation? - Chapter 13
  • What is workplace stress? - Chapter 14
  • What is ethical decision making? - Chapter 15
  • What are cultural differences? - Chapter 16

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

  Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

  Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

  Samenvattingen en studiehulp bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

  • Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1: Going Wild
  • Hoofdstuk 2: Mapping The Sacred
  • Hoofdstuk 3: Violence
  • Hoofdstuk 4: Fundamentalisme
  • Hoofdstuk 5: Heritage
  • Hoofdstuk 6: Dreamscapes
  • Hoofdstuk 7: Purity
  • Hoofdstuk 8: Power
  • Hoofdstuk 9: Worldcup
  • Hoofdstuk 10: Staying wild

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Communicatie via gesprekken en discussies: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen

  Communicatie via gesprekken en discussies: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen

  Wat zijn de regels voor argumenteren in discussies en hoe voorkom je drogredenaties?

  Wat zijn de regels voor argumenteren in discussies en hoe voorkom je drogredenaties?

  Discussieregels en drogredenen

  De oplossing van een meningsverschil kan door de verschillende partijen worden bemoeilijkt of verhinderd. Dit hoeft niet altijd met kwade bedoelingen te zijn. Door het gebruiken van drogredenen bemoeilijkt men de discussie al. Men overtreedt dan de discussieregels. Drogredenen zijn niet altijd even duidelijk of goed te herkennen.

  Er zijn tien regels voor argumentatieve discussies. Deze tien regels zijn voorwaarden voor het oplossen van meningsverschillen, maar geen garantie.

  De vrijheidsregel

  De partijen mogen niet elkaar beletten om twijfel of standpunten naar voren te brengen in een discussie. Dit gebeurt in de confrontatiefase van de discussie. Beide partijen (protagonist en antagonist) kunnen zich hier schuldig aan maken.

  Drogredenen die beperkingen stellen aan een standpunt of aan twijfel zijn:

  • Een standpunt taboe verklaren.

  • Een standpunt heilig verklaren.

  • Aantasten van de vrijheid van handelen van de tegenpartij. Hieronder vallen de argumentum ad baculum (dreigen), argumentum ad misericordiam (een beroep doen op het medelijden van de tegenpartij of luisteraars) en argumentum ad hominem (een persoonlijke aanval naar de tegenpartij): een directe aanval (abusive) door iemand zwart te maken, een indirecte aanval (circumstantial) door iemands motieven zwart te maken of tu quoque (tegenstrijdigheden tussen daad en woord van degene die iets zegt).

  De verdedigingsplichtregel

  Een partij is verplicht zijn standpunt te verdedigen. Dit gebeurt in de openingsfase van de discussie door de protagonist. Hiertoe behoren:

  • Verschuiven van bewijslast: in een niet-gemengde discussie moet de antagonist aantonen dat het standpunt van de protagonist onjuist is. In een gemengde discussie moet alleen de tegenpartij zijn standpunt verdedigen.

  • Ontduiken van bewijslast: een standpunt als vanzelfsprekend presenteren, het persoonlijk instaan voor de waarheid/juistheid van het standpunt en het standpunt immuniseren voor kritiek.

  In een discussie moet de verdediging beginnen met het standpunt dat het makkelijkst te verdedigen is (billijkheidbeginsel). Het presumptiebeginsel houdt in dat alle partijen moeten deelnemen, niet slechts één partij.

  De standpuntsregel

  In een discussie moet de aanval van de tegenpartij betrekking hebben op het standpunt dat door de verdedigende partij naar voren is gebracht. Onder de standpuntsregel valt de drogreden van de stroman, deze is opgedeeld in twee categorieën.

  • Drogreden van de stroman: iemand een fictief standpunt in de schoenen schuiven. Onder dit gedeelte van deze drogreden vallen: het met nadruk je tegengestelde standpunt naar voren brengen, het maken van een fictieve tegenstander of het verwijzen naar opvattingen van de groep waarbij iemand hoort.

  • Drogreden van de stroman: het standpunt van iemand vertekenen. Hierbij worden standpunten uit hun context gehaald, zaken gesimplificeerd en zaken worden overdreven.

  De relevantieregel

  In een discussie mag je slechts je standpunt verdedigen door argumentatie naar voren te brengen die enkel betrekking heeft op je standpunt. Dit gebeurt door de protagonist in de argumentatiefase. Hiertoe behoren de volgende drogredeneringen:

  • Ignoratio elenchi / irrelevante argumentatie: de argumentatie slaat niet op het standpunt dat ter discussie slaat.

  • Non-argumentatie: het standpunt wordt niet door middel van argumentatie verdedigd maar door onder andere retorische vragen. Hieronder vallen de pathetische (op het gevoel van het publiek inspelen) en de ethische drogredenen/argumentum ad verecundium (met bezit de deskundigheid over een onderwerp niet, of de geclaimde deskundigheid is helemaal niet relevant voor de kwestie waar het in de discussie over gaat)

  De verzwegen-argumentregel

  In een discussie mag men zich niet zich aan de verantwoordelijkheden onttrekken die men heeft wat betreft de eigen verzwegen argumenten. Ook mag men niet de tegenpartij ten onrechte verzwegen argumenten toeschrijven. Dit gebeurt door beiden in de argumentatie fase. De volgende drogredenen horen hierbij:

  • Drogreden van het opblazen van wat verzwegen is: dit gebeurt door de antagonist. Hierbij wordt een argument ingevuld dat verder gaat dan waar de protagonist aan gehouden kan worden.

  • Drogredenen van het loochenen van een verzwegen argument: dit gebeurt door de protagonist. Dit is het ontkennen dat je gebruik hebt gemaakt van een verzwegen argument.

  De uitgangspuntregel

  Niemand mag ten onrechte iets als gemeenschappelijk uitgangspunt presenteren of ontkennen dat dit een gemeenschappelijk uitgangspunt is. Dit gebeurt in de argumentatiefase, door beide partijen. Ten onrechte ontkennen dat iets een gemeenschappelijk uitgangspunt is wordt door de antagonist gedaan.

  Iets ten onrechte als gemeenschappelijk uitgangspunt presenteren wordt vaak door de protagonist gedaan. Onder deze drogredenering horen de volgende punten: het misbruik maken van presupposities (iets waar je van uit gaat) bij een bewering, een meervoudige vraag stellen (‘Met wie heb je ruzie gemaakt vandaag?’ 2 vragen: ‘Heb je ruzie gemaakt?’ en ‘Met wie?’) of een cirkelredenering/petitio principii/begging the question (standpunt en argument komen op het zelfde neer, in alle drie de gevallen).

  De geldigheidsregel

  Redeneringen die in argumentatie naar voren komen moeten geldig zijn, of één of meer van de verzwegen argumenten moeten door explicitering geldig gemaakt kunnen worden. Dit gebeurt door de protagonist in de argumentatiefase. Hieronder vallen:

  • In een redenering noodzakelijke en voldoende voorwaarden door elkaar halen: het ontkennen van de antecedent (‘Als je bedorven vis eet (antecedent) word je misselijk (consequens)’ ‘Annie heeft geen bedorven vis gegeten (ontkenning antecedent)’ dus: ‘Annie is niet misselijk’) of het bevestigen van de consequens (‘Als je bedorven vis eet (antecedent) word je misselijk (consequens)’ ‘Annie is misselijk (bevestigen consequens)’ dus: ‘Annie heeft bedorven vis gegeten’). De ongeldigheid bij beide is dus dat Annie ook van andere oorzaken misselijk kan zijn.

  • In een redenering eigenschappen van delen en gehelen door elkaar halen: de divisiedrogreden (van algemeen naar bijzonder), de compositiedrogreden (van bijzonder naar algemeen).

  De argumentatieschemaregel

  Een standpunt mag niet als voldoende verdedigd worden gezien als de verdediging niet plaats vindt door middel van een geschikt argumentatieschema. Dit wordt door de protagonist gedaan in de argumentatiefase. Hiertoe behoren:

  • Een ongeschikt argumentatieschema gebruiken. Hieronder vallen de argumentum ad populum: een kenteken relatie, populistische argumentatie (iedereen zegt dat..) en de argumentum ad consequentiam: causale relatie waarbij er wenselijke en onwenselijke gevolgen zijn, maar de nadruk ligt hier vaak op onwenselijke gevolgen.

  • Een argumentatieschema verkeerd toepassen. Hieronder vallen: het misbruik maken van een autoriteit (kentekenrelatie), de drogreden van de verkeerde analogie (vergelijkingsrelatie), het hellend vlak/slippery slope (causale relatie) waarbij iets van kwaad tot erger gaat.

  Bij de post hoc ergo propter hoc trek je een verkeerde conclusie/maak je een verkeerde causale relatie (bijvoorbeeld: sinds ik hier werk gaat alles beter, dat kan geen toeval zijn). Tot slot de secundum quid, wat een overhaaste generalisatie (kentekenrelatie) is.

  De afsluitingsregel

  Wanneer de verdediging van een standpunt mislukt, zal dit ertoe leiden dat de protagonist zijn standpunt intrekt. Wanneer er sprake is van een afdoende verdediging van het standpunt zal de antagonist zijn twijfel intrekken. Dit wordt door beiden gedaan in de afsluitingsfase.

  • De protagonist handhaaft een standpunt dat niet afdoende verdedigd is en concludeert dat zijn standpunt waar is, omdat het met succes verdedigd is.

  • De antagonist handhaaft twijfel aan een standpunt dat afdoende is verdedigd.

  • Argumentum ad ignoriam: concluderen dat een standpunt waar is, omdat het tegengestelde niet met succes is verdedigd.

  De taalgebruiksregel

  De partijen moeten formuleringen gebruiken die duidelijk zijn en niet dubbelzinnig. Ze moeten formuleringen van de tegenpartij zo juist mogelijk interpreteren. Dit wordt door beiden gedaan in alle discussiefasen.

  • Misbruik maken van onduidelijkheid (onduidelijkheiddrogreden). Op tekstueel niveau kan sprake zijn van structurele onduidelijkheden. Op zinsniveau kan onduidelijk zijn wat de communicatieve strekking is: de inhoud kan onbepaald, onbekend of vaag zijn.

  • Misbruik maken van dubbelzinnigheid (ambiguïteit): hierbij is sprake van semantische ambiguïteit (dubbele woordbetekenis) en syntactische ambiguïteit (dubbele grammaticabetekenis).

  Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal?

  Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal?

  Voor cognitieve psychologen is een van de meest intrigerende menselijke vermogens het vermogen om taal te gebruiken. Steven Pinker (1994) beschrijft dit heel treffend: ‘Simply by making noises with our mouths, we can reliably cause precise new combinations of ideas to arise in each other’s minds’. De vraag die rijst is welke cognitieve processen er zijn betrokken bij het vermogen om taal te gebruiken. Veel cognitieve psychologen stellen dat het taalvermogen niet eenvoudigweg begrepen kan worden in termen van geheugen, redeneren en andere cognitieve processen; ze stellen dat het taalvermogen is gebaseerd op een relatief autonome set van vermogens die voornamelijk onafhankelijk van andere cognitieve processen functioneren. Hoe het taalsysteem werkt is vooral duidelijk geworden door het bestuderen van patiënten met taalstoornissen. Enkele belangrijke begrippen als het gaat om taal zijn:

  • Spraak is de gesproken vorm van taal. Het is een manier om linguïstische informatie over te brengen met de menselijke stem.

  • Syntax zijn de grammaticale regels van een taal. Deze regels bepalen de manier waarop woorden gecombineerd kunnen worden. Het is onafhankelijk van de betekenis van de zin.

  • Schrijven is een visueel systeem om de taal weer te geven. Er zijn verschillende schrijfsystemen, zoals alfabetisch, syllabisch of ideografisch/logografisch

  Wat is psychologische gespreksvoering?

  Wat is psychologische gespreksvoering?

  Waaruit bestaat psychologische gespreksvoering?

  Hulp geven aan mensen met persoonlijke problemen is niet gemakkelijk. Soms kan iemand niet geholpen worden en soms wordt hulp niet op prijs gesteld. Vaak kunnen mensen met problemen echter wel geholpen worden. Maar hoe kun je mensen dan het beste helpen?

  Allereerst is het nodig dat er een helder beeld verkregen wordt van de belangrijke rol die gesprekken in de hulpverlening innemen. Het doel van deze gesprekken is een belangrijk aspect. Wat heeft de hulpverlener voor ogen? Wat wil hij bereiken en waarom? Wat zijn opvattingen over het functioneren van de mens?

  Ten tweede zijn de vaardigheden met betrekking tot de gespreksvoering van de hulpverlener belangrijk. Hoe beter deze vaardigheden zijn, des te beter iemand geholpen kan worden. 

  Inzicht in bovenstaande achtergronden heeft tot gevolg dat het eigen gedrag van de hulpverlener en de invloed daarvan op de hulpvrager duidelijk wordt, en de hulpverlener zo zijn eigen opvattingen kan uitkiezen en eventueel wijzigen. Dit is vooral interessant voor professionele hulpverleners in opleiding. Er zijn echter ook andere mensen die er baat bij kunnen hebben zoals bijvoorbeeld docenten, studiebegeleiders etc.

  Willen gesprekken tussen hulpverleners en mensen met een probleem zin hebben, dan moeten de personen met problemen wel voor rede vatbaar zijn. Een voorwaarde voor het slagen van gesprekken in de hulpverlening is dan dus ook dat deze personen toerekeningsvatbaar zijn. Bovendien moet er een zeker vertrouwen bestaan tussen de hulpbehoevende en de hulpverlener. Ten slotte is het belangrijk dat het gesprek zich uiteindelijk toespitst op de mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing van de problemen te komen, niet in de laatste plaats door diegene die onder de problemen lijdt.

  Wat is de meerwaarde van luisteren, vragen stellen en stilte bij patiëntgerichte communicatie?

  Wat is de meerwaarde van luisteren, vragen stellen en stilte bij patiëntgerichte communicatie?

  Patiëntgericht communiceren houdt in dat er wordt uitgegaan van een geïntegreerd ziekte-klachtmodel. De hulpverlener wil iets te weten komen over de ziekte en over de klacht. Wanneer de openingsfase van een gesprek voorbij is, wil de hulpverlener informatie inwinnen. Dit wordt exploreren van de ziekte en de klacht genoemd. Het is hierbij belangrijk om actief te luisteren. Dit kan door het aanbrengen van structuur, stellen van vragen, reflectief luisteren en stil durven zijn. Ook verbale aanmoedigingen zoals ‘hmm’ of ‘uh-huh’ zijn nuttig. Het is van belang om niet te snel met een oplossing te willen komen.

  Hoe is structuur aan te brengen?

  Structuur bevordert de onderlinge relatie en is noodzakelijk voor het voeren van een effectief gesprek. Door te agenderen, parafraseren, metacommuniceren, hardop te denken, terug te leiden, samen te vatten, markeren en de tijd te bewaken breng je structuur aan. Parafraseren is hier het kort herhalen van wat de cliënt zegt, maar dan in eigen woorden. Metacommuniceren is het praten over hoe de communicatie verloopt en markeren is het expliciteren wat er gaat gebeuren.

  Bij te veel structuur gaat het contact met de cliënt vaak verloren, terwijl te weinig structuur voor chaos kan zorgen. Het is relevant om alles met de cliënt rustig te kunnen doornemen, problemen te ordenen en keuzes aan te bieden. Wanneer een cliënt heel veel vertelt, kan de hulpverlener met behulp van gesloten vragen, parafraseren en samenvatten beter structuur aanbrengen. Intakegesprekken en diagnostische interviews zijn vrijwel altijd gestructureerde gesprekken waarbij veel informatie moet worden verzameld. Bij een ondersteunend gesprek is dit iets vrijer, de cliënt kan hier zelf aangeven waar hij het over wilt hebben.

  Hoe werkt reflectief luisteren?

  Reflectief luisteren is actief luisteren wat wordt opgevolgd door een reflectie. Hiermee geef je erkenning en toon je empathie. Het prikkelt de cliënt om over iets nieuws na te denken. Het voelt soms dan ook als een eigen ontdekking. Om goed te reflecteren is inleven en genoeg afstand bewaren nodig. De hypothese, dat wat je ziet of merkt, kun je vertalen in een reflectie. Dit kan voorzichtig (basale reflectie) of stelliger (complexe reflectie).

  Met een basale reflectie drukt de hulpverlener het vermeende onderliggende gevoel voorzichtig uit. Dit kan door zinnen als ‘Het lijkt wel of…’ of ‘Hebt u het gevoel dat…?’. De hulpverlener weet het hier niet beter dan de cliënt. De cliënt kan op dit moment ook corrigeren of aanvullen. Zelfs als je ernaast zit, zal de cliënt meer informatie geven. Het voelt alsof de hulpverlener hem probeert te begrijpen. Een complexe reflectie houdt een reflectie in de vorm van een uitspraak in. Dit is krachtiger dan een vraag maar ook lastiger te weerleggen door de cliënt. De reflectie hoeft overigens niet altijd negatief te zijn, er kan ook een positieve reflectie worden gegeven.

  Om reflectief luisteren een directieve, richting aangevende vaardigheid te laten zijn, kun je als hulpverlener doelbewust datgene reflecteren wat je wilt versterken. Dit kan door middel van een gevoelsreflectie. Het is prettig om een hoopvol aspect in te brengen.

  Hoe stel je de juiste vragen?

  Open en gesloten vragen worden in een gesprek afgewisseld. Om meer informatie te verkrijgen, zijn open vragen van belang. Open vragen beginnen met woorden als ‘hoe’, ‘wat’ en ‘vertel eens over’. Er wordt gevraagd naar gedachten, gevoelens en zorgen. Ook beschermt het de hulpverlener tegen een kokervisie. Nadelig is wel dat het vaak minder efficiënt is en tijdrovend. Ze leveren echter vaak relevante informatie op en leggen de verantwoordelijkheid en controle bij de cliënt. Open vragen worden gebruikt bij:

  1. Invoegen en opbouwen van de relatie

  2. Inwinnen van informatie

  3. Concretiseren

  4. Motiveren

  5. Geven van informatie

  6. Adviseren en samen beslissen

  Gesloten vragen zijn meer ziekte- of taakgericht. Er kan ‘ja’ of ‘nee’ op worden beantwoord, waardoor in korte tijd veel specifieke informatie kan worden verkregen. Het kan echter klinken als een kruisverhoor en de hulpverlener neemt hierbij een actieve rol aan. Gesloten vragen worden gebruikt bij:

  1. Nagaan van de persoonsgegevens

  2. Regie houden en structureren van het gesprek

  3. Afnemen van een intake of diagnostisch interview

  4. Snel diagnosticeren

  Doorvragen, het vragen naar het hoe, wat en wanneer noemt men ook wel concretiseren. Hierbij wordt meer informatie verkregen. Met papegaaien wordt ook geconcretiseerd, papegaaien is het letterlijk herhalen van de laatste woorden van de cliënt. Het is nuttig om een waarom-vraag te vermijden, aangezien het verwijtend kan overkomen. Het vraagt naar tekst en uitleg en kan beter worden vervangen door ‘Hoe komt het dat…?’.

  Wanneer stel je welke specifieke vragen?

  Socratisch uitvragen is gebaseerd op het laag voor laag uitvragen. Hier wordt gericht doorgevraagd zonder te laten blijken hoe de hulpverlener er zelf over denkt. Het wordt vooral gebruikt voor het uitdagen van niet-helpende disfunctionele gedachten. De techniek is om het probleem te verhelderen, te informeren naar achterliggende gedachten, feiten, bewijzen en argumenten en een eindconclusie te formuleren.

  Tijdens het gesprek is het ook van belang om naar de sterke kanten van een cliënt te kijken. Copingvragen informeren naar de oplossingsstrategieën van de cliënt en moedigen hem aan om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld informeren naar wat de cliënt er zelf al aan heeft gedaan.

  Een relatievraag (contextvraag) informeert in eerste plaats naar de mensen om de cliënt hen, het systeem. Dit helpt om de cliënt te relativeren en iets in een ander perspectief te zien. Het vraagt naar de mensen die hem eventueel zouden kunnen steunen.

  Schaalvragen maken een klacht of probleem voor de cliënt concreet en toegankelijk. Het vertaalt doelen in kleine stapjes en zegt iets over eerdere successen en uitzonderingen. Daarnaast wordt de klacht meetbaar. Een subjectieve beleving kan op een schaal van 0 tot 10 worden aangegeven, waardoor de cliënt nadenkt over waarom er niet hoger of lager wordt gescoord. De techniek is om de schaalvraag te introduceren, te vragen waar de cliënt op deze schaal staat, te focussen op wat al gewerkt heeft, te vragen naar eerdere successen en uitzonderingen, de cliënt uit te nodigen om te vertellen hoe het eruit ziet op hogere posities op de schaal en uit te nodigen om na te denken hoe er een stapje vooruit kan worden gezet. Schaalvragen worden gebruikt om de ernst van de klachten te helpen relativeren, de cliënt te bevrijden uit het dichotome denken, te helpen nadenken over oplossingen en te motiveren voor gedragsverandering.

  Stil durven zijn

  Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms is het nodig om een korte stilte of pauze in te lassen. De cliënt krijgt de ruimte om na te denken en gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Niet iedereen heeft een even sterke stiltetolerantie, waardoor ze een onbehaaglijk gevoel kunnen krijgen. Door een korte aanmoediging kan dit worden doorbroken. Een stilte kan gevoelens versterken.

  Study guide with Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening by Lang and Van der Molen

  Study guide with Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening by Lang and Van der Molen

  Study guide with Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening

  Online summaries and study assistance with the 18th edition of Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening by Lang and Van der Molen

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Mastery in Coaching van Passmore

  Boeksamenvatting bij Mastery in Coaching van Passmore

  Samenvattingen en studiehulp bij Mastery in Coaching van Passmore

  • Boeksamenvatting bij Mastery in Coaching van Passmore is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • What is mastery in coaching? - Chapter 1
  • What is positive psychology coaching? - Chapter 2
  • What is psychodynamic coaching? - Chapter 3
  • What is narrative coaching? - Chapter 4
  • What is gestalt coaching? - Chapter 5
  • How to apply neuroscience research to the development of coaching practice? - Chapter 6
  • What is cognitive behavioural coaching? - Chapter 7
  • What is mindful coaching? - Chapter 8
  • What is compassionate mind coaching? - Chapter 9
  • What is acceptance and commitment coaching? - Chapter 10
  • What is motivational interviewing? - Chapter 11

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

         

   

    

     Meer competenties of contenties checken

   

  JoHo: competentie begrijpen

  "Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

   

  = JoHo Contenties & Competenties

  • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

  • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

  • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

  Communiceren: leren of versterken: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?
  Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. Gerelateerde begrippen zijn presenteren, gespreksvaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid, non-verbale communicatie