Pioneers of Psychology van Fancher & Rutherford - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Introductie tot het boek Pioneers of Psychology

Introductie tot het boek Pioneers of Psychology

Schrijven over de geschiedenis

Historiografie is de technische term voor het schrijven over geschiedenis. Het is lastig te bepalen wanneer de geschiedenis van de psychologie is begonnen. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) bedacht technieken voor het systematisch en experimenteel onderzoeken van het geheugen. Hij kaartte dit probleem al aan vlak na het ontstaan van de psychologie als universitaire studie. Psychologie is pas in het midden van de negentiende eeuw een onafhankelijke afdeling binnen de universiteit geworden. Over de geest en het gedrag werd echter al veel langer nagedacht. Algemene psychologische en filosofische theorieën ontstonden al in de oudheid. Deze oude theorieën kunnen ook voor de moderne psychologie nog relevant zijn. In de laatste eeuw is de psychologie uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke studies. Daarbinnen zijn ook vele subdisciplines ontstaan, waarvan sommige enigszins onderling aan elkaar zijn gerelateerd. Elke subdiscipline heeft zijn eigen geschiedenis. Om deze verschillende geschiedenissen in een boek volledig te behandelen is echter niet haalbaar.

Opbouw van dit boek

Sigmund Freud (1856-1939), Francis Galton (1822-1911) en B. F. Skinner (1904-1990) hebben niet alleen hun bekende gepubliceerde werk achtergelaten, maar ook veel ongepubliceerd werk. Dit ongepubliceerde werk bevatte onder andere achtergrond verhalen en informatie over hun leven. Bepaalde zaken uit hun privéleven beïnvloedden hun wetenschappelijke werk. Deze interactie tussen biografische en theoretische factoren zorgde voor meer waardering en begrip van het abstracte werk. Daarom is in dit boek gekozen voor een personalistische manier van schrijven. Het doel is om een nauwkeurige presentatie van belangrijke psychologische ideeën te geven. De ideeën krijgen meer betekenis wanneer ze worden bekeken in de context van het leven van de wetenschappers. Duidelijk zal worden hoe de moderne ideeën tot stand zijn gekomen. De inmiddels als fout benoemde theorieën worden vanuit het oogpunt van de onderzoeker begrijpelijk en er wordt duidelijk gemaakt hoe deze theorieën voor vooruitgang hebben gezorgd.

Pioniers in dit boek

De pioniers in dit boek moesten aan drie criteria voldoen. De pioniers moeten belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het psychologisch denken. Omdat de ideeën in dit boek in de context van het leven van de onderzoeker beschreven worden, moet er ook biografische informatie aanwezig zijn. Daarnaast moesten de pioniers bijdragen aan het brede veld van psychologische theorieën. Plato, bekent door zijn nativistische opvatting over het brein, en Aristoteles, bekend door zijn meer empiristische opvatting en observaties, komen niet aan bod in dit boek door gebrek aan biografische informatie. Het startpunt is René Descartes aan het begin van de zestiende eeuw. Over hem was genoeg biografische informatie te vinden.

Indeling per hoofdstuk

Ook komen Aristoteles en Plato terug in zijn werk, waardoor hij een overzicht biedt van de belangrijke ideeën van de oude Grieken. Met zijn ideeën over lichaam en geest als twee verschillende substanties legde hij de grondslagen van de moderne psychologie. In het tweede hoofdstuk worden Locke en Leibniz besproken. Locke ging de empiristische kant van Aristoteles op, terwijl Leibniz verder bouwde op de ideeën van Plato. In de hoofdstukken drie tot en met vijf worden verschillende pioniers besproken die aanwezig waren tot aan het begin van het ontstaan van de psychologie als een aparte universitaire afdeling. In hoofdstuk vijf wordt Wilhelm Wundt besproken. Bij hem wordt de start gemaakt van de moderne experimentele psychologie. In de middelste hoofdstukken wordt beschreven hoe psychologie aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw een onafhankelijke discipline werd. Darwin en zijn ideeën over aanpassingsvermogen en erfelijkheid, Galton en zijn theorieën over intellectuele karakteristieken, William James die het startpunt voor het behaviorisme was, en vervolgens Pavlov, Skinner en Watson die belangrijk waren voor het behaviorisme worden besproken. Dit eerste deel van het boek is chronologisch ingedeeld. Het tweede deel gaat verder in de twintigste eeuw met een representatief overzicht van de verschillende geschiedenissen van de subdisciplines. Moderne experimentele sociale psychologie, Freud en de ontwikkeling van abnormale en persoonlijkheidspsychologie, humanistische psychologie, intelligentie testen en ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en tot slot de verschillende subdisciplines van toegepaste psychologie zoals klinische en organisatiepsychologie komen aan bod.

Extra thema’s

Vrouwen

Er wordt door het gehele boek heen ook aandacht besteed aan de rol die vrouwen hebben gehad in de ontwikkeling van de moderne psychologie. Lange tijd werden vrouwen uitgesloten van de formele wetenschap. In het begin was hun invloed daardoor indirect of ondersteunend en slechts uit hoge sociale klassen. De faciliterende en modererende rollen van vrouwen waren vaak wel belangrijk. Ook toen psychologie in het eind van de negentiende eeuw een eigen afdeling was, werd er getwijfeld of het passend was om vrouwen een hoge opleiding te geven. De positie van de vrouw werd ondersteund door enkele aspecten in de freudiaanse en darwinistische theorieën te gebruiken. Later mochten er wel steeds meer vrouwen deelnemen. In 1970 is een project opgestart om de bijdrage van vrouwen in de geschiedenis van de psychologie vast te stellen. Ook worden de bewegingen die invloed hebben gehad op theorieën over ras en geslacht hierin besproken.

Terugkerende onderwerpen

Ook wordt er in dit boek gekeken naar terugkerende onderwerpen. Vragen en ideeën uit zelfs al de oudheid lijken telkens weer terug te keren door de tijd heen. De terugkerende onderwerpen worden onderzocht in een vorm passend bij de tijd. De onderwerpen gaan over de meest centrale vragen van menselijke ervaringen en leven. Een voorbeeld van een onderwerp is het onderbewuste. Bestaat het onderbewuste en wat is het precies? Door deze terugkerende onderwerpen te bespreken wordt de continuïteit van de psychologie in de oudheid tot in deze tijd zichtbaar.

Leeswijzer bij de 4e en de 5e druk van Pioneers of Psychology van Fancher

Leeswijzer bij de 4e en de 5e druk van Pioneers of Psychology van Fancher

 • Heb jij nog de 4e druk van Pioneers of Psychology in gebruik? Met onderstaande leeswijzer kun je de relaties leggen tussen jouw boek en de JoHo samenvatting te gebruiken bij de 5e druk.

Verschillen per hoofdstuk

In de vijfde druk van dit boek zijn verschillende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vierde druk. Hieronder een overzicht van de grootste verschillen

 • Hoofdstuk 1 van de vijfde druk is geheel nieuw. Het boek heeft een chronologische opbouw, de vierde druk begon met informatie over Freud en Galton. In de vijfde druk is een hoofdstuk toegevoegd met informatie over voorgangers van Freud, onder andere over psychologen en filosofen uit de tijd van het Oude Griekse rijk en pioniers uit het Arabische rijk.
 • De opzet van hoofdstuk 2 is in de vijfde druk geheel omgegooid, de informatie staat meer chronologisch gerangschikt. De informatie uit hoofdstuk 1 uit de vierde druk is wat ingekort en toegevoegd aan hoofdstuk 2. Daarnaast is er meer informatie toegevoegd over G.W. Leibniz.
 • In hoofdstuk 5 is uitgebreidere informatie toegevoegd over Wundt.
 • De volgorde in hoofdstuk 6 is veranderd, het hoofdstuk heeft een meer chronologische opbouw.
 • Ook de opzet van hoofdstuk 10 is veranderd. De focus is uitgezoomd naar meer psychologen en onderzoekers en ook de opbouw is meer chronologisch gezet.
 • De indeling van hoofdstuk 11 is ook veranderd, de opbouw is meer chronologisch en er is meer informatie toegevoegd over Freud's volgers, waaronder Jong en Adler.
 • Hoofdstuk 12 is ook meer chronologisch opgebouwd.
 • De focus van hoofdstuk 13 ligt meer op het leven van Piaget, ook weer meer chronologisch beschreven dan in de vierde druk.
 • In hoofdstuk 14 is informatie toegevoegd over Computer Intelligence.
 • Hoofdstuk 16 is in de vijfde druk geheel nieuw. Dit hoofdstuk heeft als titel "the art and science of clinical psychology". Het hoofdstuk gaat over de ontwikkelingen binnen de klinische psychologie en hoe de klinische psychologie zoals deze momenteel is, is ontstaan en zich heeft ontwikkeld.

Conclusie

Over het algemeen valt te stellen dat er in de vijfde druk meer is uitgezoomd, het onderwerp is breder bekeken. Zo is er informatie toegevoegd over eerdere psychologen en filosofen, waaronder Plato, Aristoteles en Al-Kindi. Ook is er een hoofdstuk toegevoegd specifiek over de ontwikkeling van de klinische psychologie, volgens de schrijver een van de belangrijkste velden binnen de psychologie.

Daarnaast zijn veel hoofdstukken herschreven, de informatie is nu veel meer chronologische opgebouwd. De focus ligt daardoor automatisch nog meer op de levensloop van de besproken psychologen en de ontwikkelingen van hun theorieën.

Uiteraard is er ook informatie over ontwikkelingen die hebben plaats gevonden na de vierde druk toegevoegd. Het onderwerp computer intelligence komt bijvoorbeeld aan bod.

 

Historie van dit boek

 

 

Gegevens bij de 5e druk

 • Auteur(s): R. E. Fancher and A. Rutherford
 • Jaar van uitgave: 2016
 • ISBN: 9780393603675

 

Gegevens bij de 4e druk

 • Auteur(s): R. E. Fancher and A. Rutherford
 • Jaar van uitgave: 2011/2012 (international student version)
 • ISBN: 978-0-393-93530-1

 

Samenvattingen & Studiehulp

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Pioneers of Psychology - Fancher & Rutherford - 5th edition

Summaries & ExamTests with Pioneers of Psychology - Fancher & Rutherford

 

Booksummaries to be used with the 5th edition of Pioneers of Psychology

 Online: summary in chapters

 Online: summary in BulletPoints

 Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content prints with summaries of Pioneers of Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Waarom bestudeert men de geschiedenis van de psychologie? - Chapter 0
  • Welke fundamentele ideeën uit de Oudheid zijn er over de psychologie? - Chapter 1
  • Filosofie van de geest: wat zijn de gedachten van Descartes, Locke en Leibniz? - Chapter 2
  • Fysiologen van de geest: welke belangrijke wetenschappers onderzoeken de hersenen in de periode tussen Gall en Penfield? - Chapter 3
  • De gewaarwordende en waarnemende geest: welke ontwikkelingen vonden er op dit gebied plaats in de periode tussen Kant en de Gestalt psychologen? - Chapter 4
  • Hoe ontwikkelde Wundt de experimentele psychologie? - Chapter 5
  • Wat is de impact van Darwin's ideeën op psychologische ontwikkeling? - Chapter 6
  • Het meten van de geest: wat zijn Galtons gedachten over individuele verschillen? - Chapter 7
  • Amerikaanse pioniers: wat zijn de gedachten van James, Hall, Calkins en Thorndike? - Chapter 8
  • Psychologie als gedragswetenschap: hoe is dit gebied beïnvloed door Pavlov, Watson en Skinner? - Chapter 9
  • Sociale psychologie: hoe ontwikkelde deze psychologie zich in de periode na Mesmer? - Chapter 10
  • De geest in conflict: wat houdt Freuds psychoanalyse in? - Chapter 11
  • Persoonlijkheidspsychologie: wat zijn de gedachten van Allport en Maslow? - Chapter 12
  • De ontwikkelde geest: hoe hebben Binet en Piaget bijgedragen aan de studie naar intelligentie? - Chapter 13
  • Wat houdt de cognitieve psychologie in? - Chapter 14
  • Wat houdt de toegepaste psychologie in? - Chapter 15
  • Wat houdt de klinische psychologie in? - Chapter 16
 • The printed English summary contains the following contents:
  • Introduction to the book Pioneers of Psychology
  • Why does one study history of psychology? – Chapter 0
  • Foundational ideas from the Antiquity - Chapter 1
  • Philosophy of the mind: what are the thoughts of Descartes, Locke and Leibniz? - Chapter 2
  • Physiologists of the mind: which important scientists examine the brain in the period between Gall and Penfield? - Chapter 3
  • The sensing and perceptive spirit: which developments took place in this area in the period between Kant and the Gestalt psychologists? - Chapter 4
  • How did Wundt develop experimental psychology? - Chapter 5
  • What is the impact of Darwin's ideas on psychological concepts? - Chapter 6
  • Measuring the mind: what are Galton's thoughts about individual differences? - Chapter 7
  • American pioneers: what are the thoughts of James, Hall, Calkins and Thorndike? - Chapter 8
  • Psychology as behavioural science: how is this area affected by Pavlov, Watson and Skinner? - Chapter 9
  • Social psychology: how did this psychology develop? The period after Mesmer? - Chapter 10
  • The mind in conflict: what does Freud's psychoanalysis mean? - Chapter 11
  • Personality psychology: what are the thoughts of Allport and Maslow? - Chapter 12
  • The developed spirit: how have Binet and Piaget contributed to the study of intelligence? - Chapter 13
  • What does cognitive psychology entail? - Chapter 14
  • What does the applied psychology mean? - Chapter 15
  • What does clinical psychology mean? - Chapter 16

Booksummary with former editions

JoHo.org: summary to be used with the 4th edition

Related summaries & other materials with Pioneers of Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Pioneers of Psychology

ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

Insight: important opposite theoretical positions in psychology are:

 • cognition/emotion as a basis for behavior,
 • mind/body problem,
 • nature/nurture debate,
 • monism/dualism,
 • realism/idealism,
 • empirism/sceptisism/rationalism,
 • Enlightenment/romanticism

More ExamTickets (for JoHo subscribers)

 Log in as a subscriber to read more tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

Crossroad: kiezen uit de bundel
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws