Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Algemeen

archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

Inventarisatie huidige polissen

overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

Internationale ziektekosten

oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

 jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

 • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
 • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
 • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
 • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
 • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
 • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
 • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
 • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
 • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
 • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
 • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
 • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
 • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
 • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
 • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
 • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
 • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
 • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
 • wel of niet lokaal verzekeren
 • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
 • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
 • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
 • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
 • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
 • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
 • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
 • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
 • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

 (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

Reisverzekering

oriënteren oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • tussentijds bezoek aan Nederland
 • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
 • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

 Pensioen

 achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

 toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

 verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

 advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

 huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

Aanvullende verzekeringen

oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

 • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
 • nabestaandenverzekering
 • arbeidsongeschiktheid
 • levensverzekeringen
 • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
 • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
 • autoverzekeringen

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten