Belastingen & Fiscale Zaken: bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Belastingen en fiscale zaken bij emigratie en vertrek naar het buitenland voor een langere periode

 

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
 • tot het moment van vertrek ben je in Nederland belastingplichtig
 • na emigratie word je (ook) belastingplichtig in het land waar je gaat wonen
 • belastingplicht eindigt dus meestal op moment van emigratie (vertrek), tenzij je in Nederland bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld uit werk, eigen bedrijf) of vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld eigen huis) hebt. Dan word je voor Nederland een buitenlandse belastingplichtige (Nederlands belastingplichtige in het buitenland).
 • buitenlands belastingplichtigen worden door de fiscus belast voor o.a.:
  • inkomen uit werk in Nederland
  • pensioenen en uitkeringen
  • belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (in een in NL gevestigde vennootschap)
  • inkomen uit een woning in Nederland
  • belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in NL
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Oriëntatie

uitzoeken of er een belastingverdrag geldt tussen Nederland en je nieuwe woonland en wat daarvan de gevolgen zijn

contact opnemen met Belastingdienst om te kijken of en zo ja welke belastingzaken voor vertrek moeten worden afgehandeld (daarnaast gaat er bij uitschrijven bij gemeente in Nederland automatisch een bericht naar de Belastingdienst, maar dit is kort voor vertrek)

uitzoeken of je in Nederland nog belastingplichtig blijft (bv. vanwege inkomsten uit werk, pensioen of woning)

uitzoeken of je recht behoudt op hypotheekrenteaftrek (als je in Nederland een woning aanhoudt)

uitzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding van extra-territoriale kosten (als je wordt uitgezonden)

advies vragen aan fiscaal adviseur omtrent voor- en nadelen van "salary split" (arbeidsinkomsten verdelen over meerdere landen)

opgeven van een toekomstig correspondentie-adres in Nederland

aanwijzen van een gemachtigde die je belastingzaken kan afhandelen

Belastingaangifte

afhandelen van openstaande belastingzaken (bv. openstaande premies betalen of ontvangen)

oriënteren op M-biljet (in jaar van emigratie kan je niet digitaal aangifte doen, alleen via M-biljet)

verzamelen van inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen M-biljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)

basiskennis opdoen omtrent conserverende aanslag

advies vragen aan fiscaal adviseur over voor- en nadelen van fiscaal partnerschap als je in het buitenland gaat wonen

Overige verplichtingen

uitzoeken van voorwaarden bij vertrek naar het buitenland rondom aflossen van persoonlijke leningen, studieschulden en andere schulden aan derden

Wat zijn praktische aandachtspunten rondom belastingaangifte als je voor langere tijd in het buitenland woont, of bij emigratie?

Wat zijn praktische aandachtspunten rondom belastingaangifte als je voor langere tijd in het buitenland woont, of bij emigratie?

 • het is handig om al voor vertrek een gemachtigde aan te wijzen die je belastingzaken waarneemt.
 • deze gemachtigde kan na je vertrek bijvoorbeeld een belastingteruggaaf in ontvangst nemen of zorgen voor de betaling van aanslagen.
 • heb je een gemachtigde aangesteld? Geef dan het adres van de gemachtigde aan de Belastingdienst door als je postadres. De Belastingdienst kan je dan (beter) bereiken.
 • wil je liever zelf je belastingzaken regelen vanuit het buitenland? Geef dan voor je vertrekt het nieuwe adres in het buitenland door aan de gemeente waar je tot dan toe woonde; deze geeft het adres dan automatisch aan de Belastingdienst door. Als je van een adres buiten Nederland verhuist naar een ander adres buiten Nederland, geef dan zelf je adreswijziging aan de Belastingdienst door.
 • vanuit het buitenland kun je gebruik maken van het aangifteprogramma voor buitenlands belastingplichtigen (ondertekening met DigiD), of op papier aangifte doen via het C-formulier
 • om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan, wisselt de Nederlandse Belastingdienst (sinds 2016) met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.
Hoe beoordeelt de belastingdienst waar je woont, bij lang verblijf in het buitenland?

Hoe beoordeelt de belastingdienst waar je woont, bij lang verblijf in het buitenland?

Bij de beoordeling wáár je belasting gaat betalen, oftewel je "fiscale inwonerschap", wegen diverse aspecten mee:

 • waar je woont ("waar bevindt zich het duurzame middelpunt van je persoonlijke levensbelangen"). Iemand die tenminste 183 dagen per jaar in een bepaald land verblijft wordt meestal gezien als inwoner van dat land. Aantoonbaar via bv. telefoonnota's, nuts-rekeningen etc.
 • of je wel of niet "definitief" bent geëmigreerd. Keer je binnen een jaar na vertrek weer terug naar Nederland, dan beschouwt de belastingdienst je nog steeds als inwoner; alsof je dus niet vertrokken bent.
 • word je als ambtenaar uitgezonden door de Nederlandse overheid, dan blijf je in dienst van de overheid en word je (en partner en kinderen <27 jaar) dus beschouwd als inwoner van Nederland.
 • per belastingplichtige kan slechts één woning als centrale levensplaats dienen

Bij de beoordeling waar je "duurzame middelpunt van je persoonlijke levensbelangen" zich bevindt (of: is je centrale woonplaats in Nederland of in het buitenland), wordt gekeken naar allerlei persoonlijke omstandigheden, waaronder:

 • zijn alle gezinsleden meeverhuisd?
 • in welk land gaan de kinderen naar school?
 • heb je nog een huis in Nederland?
 • heeft je nieuwe huisvesting in het buitenland een tijdelijk karakter, of is deze duurzaam ingericht?
 • heb je je laten uitschrijven uit het bevolkingsregister in Nederland?
 • heb je je laten inschrijven in een buitenlands bevolkingsregister?
 • in welk land ben je lid van clubs en verenigingen?
 • in welk land heb je abonnementen?
 • in welk land staat je auto geregistreerd en waar tank je?
 • welke nationaliteit heb je?
 • waar maak je gebruik van gas, water en electriciteit?
 • heb je een verblijfsvergunning in het buitenland, en/of sta je in een buitenlandse gemeente geregistreerd als inwoner/ingezetene?
 • heb je nog een baan (diensbetrekking) of andere werkzaamheden in Nederland?
 • heb je buitenlandse bankrekeningen of andere bezittingen?
 • op welke locatie(s) onderga je medische behandelingen? (huisarts, tandarts, fysio, etc.)
 • heb je een woonplaatsverklaring van een Nederlandse ambassade?
 • op welke locaties neem je geld op of betaal je per creditcard

De belastingdienst let daarbij met name op feiten, op "je gedragingen", en niet zozeer op je intenties (dus niet op wat volgens jou de bedoeling is). De beoordeling vind plaats op het individu, waarbij je dagelijks gedrag vaak zwaarder weegt dan bv. waar je formeel staat ingeschreven.

Wat is dubbele internationale belasting en hoe kan dit voorkomen worden?

Wat is dubbele internationale belasting en hoe kan dit voorkomen worden?

Nationale en internationale belastingen

 • Elk land formuleert zijn eigen rechtsgronden om belasting te heffen. In persoonlijke belastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting ligt het voor de hand dat voor de territoriale werking van die belastingen wordt vastgeknoopt aan een eigenschap van de persoon. Zijn draagkracht, zijn profijt of zijn bevoorrechte verkrijging is bepalend voor de belastingdruk. Het gaat bij het woonlandbeginsel om het inkomen (vermogen of winst) van de belastingplichtige ongeacht de vraag waar ter wereld dit is gevormd.
 • Bij toepassing van het woonlandbeginsel kan aansluiting worden gezocht bij de nationaliteit of woonplaats. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten worden beide kenmerken zelfs naast elkaar gehanteerd. De meeste landen passen ten aanzien van natuurlijke personen, zoals dat ook in Nederland gebeurt, in het algemeen niet het nationaliteitsbeginsel, maar het woonlandbeginsel toe (economisch burgerschap). Dit beginsel wordt ook toegepast bij lichamen (rechtspersonen), voor zover zij aan een belasting zijn onderworpen die op vergelijkbare wijze wordt geheven als een echte persoonlijke belasting. Voor zover het woonlandbeginsel wordt toegepast, doet het er niet toe waar het inkomen of de winst is verworven of waar de bestanddelen van het vermogen zich bevinden. De belasting wordt in het vestigingsland in beginsel geheven op basis van het ‘wereldinkomen’, de ‘wereldwinst’, het ‘wereldvermogen’.
 • Naast het woonlandbeginsel passen alle staten in verschillende mate het oorsprongs- of bronlandbeginsel toe met betrekking tot bepaalde inkomsten die in dat land hun oorsprong vinden. Krachtens het bronlandbeginsel zijn in Nederland de niet-binnenlandse natuurlijke personen (dit zijn natuurlijke personen die niet in Nederland wonen) aan de inkomstenbelasting onderworpen voor wat betreft hun inkomen uit buitenlandse bronnen, hun zogenoemd ‘Nederlands inkomen’.
 • Beide typen belastingplichtigen hebben hun eigen heffingsgrondslag. De binnenlandse belastingplichtige wordt belast naar zijn wereldinkomen of –vermogen. De heffingsgrondslag van de buitenlandse belastingplichtige is meestal beperkter dan die voor de binnenlandse belastingplichtige. Deze reikt niet verder dan de binnenlandse bronnen. Wat in de inkomstenbelasting voor een ‘buitenlandse belastingplichtige’ als ‘Nederlands inkomen’ wordt aangemerkt, staat in art. 7.1 IB 2001 weergegeven en wordt limitatief opgesomd. In de Wet VPB wordt voor wat met betrekking tot deze wet als ‘binnenlands inkomen’ moet worden aangemerkt verder verwezen naar de Wet IB 2001. Nederlands inkomen komt voor de ‘buitenlandse belastingplichtigen’ voornamelijk uit Nederlandse onroerende zaken, Nederlandse dienstbetrekkingen inclusief werkzaamheden en Nederlands aanmerkelijk belang. Verder vallen de inkomsten uit ondernemingen (ondernemingsgedeelten) met behulp van een vaste inrichting of die van een vaste vertegenwoordiger worden gedreven ook onder het Nederlands inkomen.
 • De woonplaats blijkt bepalend voor de aard van de belastingplicht (binnenlands of buitenlands). Waar een natuurlijk persoon woont of waar een lichaam is gevestigd, wordt steeds naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld. Zie art. 4 AWR. Soms moeten de feiten echter wijken voor een wettelijke bepaling die betrekking heeft op de woon- of vestigingsplaats. Dit zijn zogeheten woonplaatsficties. Zo wordt in de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld een lichaam dat naar Nederlands recht is opgericht in beginsel geacht binnen Nederland te zijn gevestigd. Dit volgt uit art. 2 lid 4 Wet VPB. Dit impliceert dat ten aanzien van het lichaam wel het nationaliteitsbeginsel wordt toegepast.

Hoe kan internationale dubbele belasting ontstaan?

 • Uit het voorgaande is gemakkelijk de mogelijkheid af te leiden dat er op internationaal niveau dubbele belastingheffing kan ontstaan:
  • Als er sprake is van een dubbele woonplaats;
  • Als de onbeperkte belastingplicht, gebaseerd op het woonlandbeginsel in land B, samenvalt met de beperkte belastingplicht op basis van het bronlandbeginsel van land C;
  • Als de onbeperkte belastingplicht op basis van het woonplaatsbeginsel samenvalt met de onbeperkte belastingplicht op basis van het nationaliteitsbeginsel (fictie van art. 2 lid 4 Wet VPB) op basis waarvan naar Nederlands recht opgerichte lichamen worden geacht in Nederland te wonen). Hiermee wordt een dual resident company bedoeld.
 • Is de belastingplichtige een burger van de Verenigde Staten die niet in de Verenigde Staten woont, dan zou het zelfs mogelijk zijn dat er een internationale drievoudige belasting kan ontstaan. De wetgeving van de Verenigde Staten zorgt ervoor dat het nationaliteitsbeginsel wijkt, zodat in het slechtste scenario dubbele belasting overblijft.
 • Ter voorkoming van deze internationale dubbele belastingen bij botsing van woonlandbeginsel met het bronlandbeginsel gelden in diverse staten, waaronder Nederland speciale regelingen. Dit kunnen eenzijdige regelingen zijn, maar dit kunnen ook verdragen zijn. Deze regelingen zijn voorkomingsmethodieken voor internationale juridische dubbele belasting. Dit wil zeggen dat bij dezelfde (rechts)persoon (subject) over hetzelfde inkomen of dezelfde winst door verschillende staten wordt geheven.

Welke regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belasting zijn er?

 • Wanneer een bronland via zijn eigen nationale wetgeving heffingsbevoegd is, ligt internationale dubbele heffing voor de hand. In veel gevallen zal het bronland echter op grond van verdragsbepalingen terugtreden en wordt dubbele belasting voorkomen. Wanneer evenwel het bronland ook op grond van het verdrag heffingsbevoegd is, ontstaat het probleem van de internationale dubbele belasting. Dan wordt een tegemoetkoming in het verdrag opgenomen waarbij het woonland dubbele heffing voorkomt of afzwakt. Er moet wel worden vermeld dat de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting niet gelden voor de premies volksverzekeringen.
 • In de fiscale praktijk zijn er diverse methoden die kunnen worden aangetroffen ter voorkoming van dubbele belasting.
 • De basisvormen die het woonland hanteert, met name voor de belastingen die naar het inkomen, vermogen of de winst worden geheven, zijn:
  • De vrijstellingsmethode: het buitenlandse inkomensbestanddeel wordt niet begrepen in het belastbare inkomen. Hetzelfde geldt voor de winst en het vermogen;
  • De creditmethode (ook verrekeningsmethode): de buitenlandse belasting mag geheel of gedeeltelijk worden verrekend met de verschuldigde belasting over het totale wereldinkomen;
  • De aftrekmethode: de buitenlandse belastingen worden voor de berekening van het belastbare inkomen als kostenpost opgenomen.

Wat is het Besluit voorkoming dubbele belastingen (BVDD)?

 • De Nederlandse eenzijdige regeling, het Besluit voorkoming dubbele belasting, hierna aangeduid als besluit dan wel – als het specifiek het besluit uit 1989 of uit 2001 betreft – als BvdB 1989 of BvdB 2001, heeft twee functies:
 1. Het voorkomt dubbele belasting in die gevallen dat er geen verdrag van toepassing is;

 2. Het heeft een normatieve functie, in die zin dat in verdragen met enige regelmaat verwijzingen plaatsvinden naar deze regeling.

 • Het besluit geldt in beginsel alleen voor binnenlands belastingplichtigen.
 • Het besluit regelt dat Nederland eenzijdig afziet van bepaalde heffingsbevoegdheden. In het BvdB 2001 zijn 57 artikelen opgenomen, waarvan 6 bepalingen definities bevatten, 40 artikelen de wijze van voorkoming regelen en de overige bepalingen formele artikelen bevatten.
 • Het besluit is krachtens art. 1, lid 2, BvdB 1989 en art. 1, lid 2, BvdB 2001 slechts van toepassing voor zover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien. Die bepaling zou gelezen kunnen worden als 'Is er geen verdrag (waaronder de Belastingregeling voor het Koninkrijk, welke regeling formeel geen Verdrag, maar materieel wel een verdrag is), dan is het besluit van toepassing'. Maar de strekking is ruimer. 'Voor zover niet op andere wijze in voorkoming is voorzien' betekent ook:
  • er is wel een verdrag, maar dat verdrag is niet van toepassing voor bepaalde belastingen;
  • er is wel een verdrag, maar dat verdrag kent geen regeling voor het desbetreffende belastingsubject of belastingobject (het laatste komt bij nieuwere belastingverdragen inzake inkomen niet voor vanwege de daarin opgenomen restbepaling betreffende 'overige inkomsten').
 • Het BvdB 2001 geldt in beginsel alleen voor binnenlands belastingplichtigen (art. 8, 13, 19, 22 en 25 BvdB 2001). Non-discriminatiebepalingen kunnen de werking evenwel uitbreiden tot buitenlands belastingplichtigen. Hebben deze non-discriminatiebepalingen geen effect, dan kan de buitenlands belastingplichtige een beroep doen op kostenaftrek. Voor zakelijke belastingen kan dit krachtens art. 3.94 Wet IB 2001. Voor persoonlijke belastingen bepaalt art. 4.15 Wet IB 2001 voor reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang dat geen kostenaftrek wordt verleend als er een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.
 • Het besluit kent twee methoden ter voorkoming van dubbele belasting: de vrijstellingsmethode en de creditmethode.
 • Bij toepassing van de vrijstellingsmethode wordt het belastingobject vrijgesteld. Dat betekent grofweg gezegd dat het belastingobject niet wordt opgenomen in de heffingsgrondslag die de woonstaat belast.
 • Bij toepassing van de creditmethode wordt de in de woonstaat te betalen belasting verminderd met de belasting die de bronstaat heft. Bij de creditmethode is effectieve onderworpenheid, in de zin dat belasting betaald moet worden, een gegeven. De in het buitenland betaalde belasting vormt het bedrag waarvoor voorkoming wordt verleend. Bij de vrijstellingsmethode is onderworpenheid in de andere staat strikt genomen geen vereiste. Nederland wil in zijn unilaterale regels echter alleen voorkoming verlenen als onderworpenheid bestaat.
 • Bij de beoordeling van onderworpenheid van een belastingplichtige aan buitenlandse belasting moet de inspecteur, en in beroep de rechter, zich in beginsel van de inhoud van het recht van de buitenlandse staat vergewissen. Dat is echter niet nodig indien een belastingplichtige in de andere staat als inwoner daadwerkelijk in de heffing is betrokken. In dat geval dient er in beginsel van te worden uitgegaan dat die belastingplichtige op grond van de buitenlandse wetten als inwoner aan belastingheffing is onderworpen. Uitzondering is de situatie dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de gegevens op grond waarvan de buitenlandse fiscus het inwonerschap van de belastingplichtige aldaar naar het buitenlands recht heeft aangenomen, onjuist of onvolledig zijn, hetzij de heffing niet in redelijkheid op enige regel van het buitenlandse recht kan zijn gestoeld.
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken
Wat zijn aanvullende fiscale aandachtspunten als je voor lang verblijf naar het buitenland gaat of gaat emigreren?

Wat zijn aanvullende fiscale aandachtspunten als je voor lang verblijf naar het buitenland gaat of gaat emigreren?

 • na afloop van het jaar van vertrek uit Nederland ontvang je van de Belastingdienst een M-biljet (aangiftebiljet). Hiermee wordt bepaald over welk deel van het emigratiejaar je buitenlands en over welk deel je binnenlands belastingplichtig bent. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de heffingskorting (inkomstenbelasting), voor de mogelijkheden van fiscaal partnerschap en de peildata voor de heffingen in box 3.
 • ook kun je een zgn. conserverende aanslag opgelegd krijgen, waarbij gekeken wordt naar eerder genoten aftrek over bijvoorbeeld lijfrentes of pensioenrechten. Met die conserverende aanslag claimt de Nederlandse overheid alvast een bepaald bedrag, voor het geval je geld gemoeid met het genoten belastingvoordeel alsnog anders zou inzetten. Als je echter geen oneigenlijke dingen doet met dat (door de overheid gereserveerde) bedrag, dan bestaat de mogelijkheid dat die aanslag -op jouw verzoek- na tien jaar wordt kwijtgescholden.
 • word je door je werkgever voor werk (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland, dan kan je een onbelaste vergoeding krijgen voor de extra kosten die je in het buitenland maakt (extra-territoriale kosten); bijvoorbeeld extra kosten door hogere kosten voor levensonderhoud, kosten voor een kennismakingsreis, kosten rondom het regelen van documenten, medische keuringen, extra huisvestingskosten, kosten opslag inboedel, reiskosten, cursuskosten
 • ben je als werknemer in diverse landen werkzaam dan kan je in een aantal gevallen belastingvoordeel behalen door je arbeidsinkomen over die landen te verdelen (een 'salary split'), natuurlijk vooral daar waar je inkomen in het buitenland tegen een lager tarief wordt belast dan in Nederland. Nadelen kunnen ook optreden, bv. lagere pensioenopbouw door een lager salaris in Nederland, of aftrekbaarheid van bepaalde posten tegen een lager tarief. Een salary split betekent niet dat je ook in verschillende landen sociaal verzekerd bent.
 • de binnenlandse of buitenlandse belastingplicht kan ook van invloed zijn op mogelijkheden van een eventueel gewenst fiscaal partnerschap
 • als je binnenlands belastingplichtig bent en bezittingen in het buitenland hebt (bv. onroerend goed, spaar- of beleggingsrekening), dan moet je deze buitenlandse bezittingen in box 3 opgeven. Is er in het buitenland ook al belasting geheven over deze bezittingen, dan kan je meestal gebruik maken van een speciale aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
 • in sommige belastingverdragen met Nederland is (of was) afgesproken dat de woonstaat (dus het land waar je woont) heffingsrecht heeft over pensioenen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen. Dat kan dus voordelig uitvallen wanneer je woonstaat lagere belastingpercentages hanteert dan Nederland. Check de stand van zaken wel regelmatig; wanneer verdragen worden vernieuwd of aangepast, kan de situatie ook wel eens omgedraaid worden (zoals sinds 2016 in Duitsland) en krijgt Nederland het heffingsrecht. Vaak is er dan wel een overgangsregeling van enkele jaren, waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen waar je belasting wilt afdragen.
 • verhuis je van Nederland naar een ander land, neem dan altijd contact op met je belastingkantoor. 
  • het belastingkantoor kan je helpen met de belastingzaken die je voor je emigratie moet afhandelen
  • voordat je verhuist, moet je misschien nog belasting- en premieaanslagen betalen
  • of misschien moet je nog aanslagen ontvangen of voorlopige aanslagen stopzetten
  • je kunt de belastingdienst dan vragen om de aanslagen sneller op te leggen, zodat je vóór vertrek alle fiscale zaken hebt afgehandeld
Waar let je op rondom het afrekenen met de belastingdienst in Nederland?
Wat te doen met lopende verplichtingen en schulden in Nederland als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wat te doen met lopende verplichtingen en schulden in Nederland als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt dan moet je mogelijk persoonlijke leningen, studieschulden, autoleningen, schulden aan derden of aan de Belastingdienst aflossen.
 • lopende studieschulden (DUO) kunnen ook vanuit een buitenlandse bankrekening worden betaald. Krijg je te maken met betalingsproblemen, dan gelden dezelfde regels als wanneer je nog in Nederland zou wonen. Vanuit het buitenland kun je aflossen 1. via een Nederlands rekeningnummer (veelal automatische incasso), 2. door iemand te machtigen (o.a. via machtigingsformulier en wijzigingsformulier) met een actief rekeningnummer in Nederland, 3. via een niet-Nederlands rekeningnummer (kan ook via een jaarbetaling om hoge maandelijkse transactiekosten te voorkomen). Er gelden speciale DUO voorschriften als je zelf vanuit het buitenland geld aan ze overmaakt.
 • informeer naar de regels omtrent lopende persoonlijke leningen of schulden, zoals autoleningen of alimentatie. Afhankelijk van de leningvoorwaarden kan het goed zijn dat je deze voor vertrek volledig moet aflossen.
 • je lopende hypotheek is uiteraard verbonden aan je eigen huis. Afhankelijk van wat je met je huis doet (verhuren, verkopen, aanhouden) heeft dit gevolgen voor de aflossing van je hypotheekschuld
 • bij een uitschrijving uit de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) gaat er automatisch een seintje richting de Belastingdienst. Voor vertrek afrekenen met de fiscus is in vrijwel alle gevallen raadzaam; je ontkomt er niet aan en een en ander moeten regelen vanuit het buitenland kan veel tijd en energie vergen.
 • wanneer je in Nederland niet aan aflossingsverplichtingen hebt voldaan dan staat je naam niet alleen geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, maar word je naam ook bij buitenlandse fnancieringsinstellingen geregistreerd. De ACCIS is de overkoepelende organisatie van kredietregistratiebureaus.

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Wat zijn extra fiscale aandachtspunten bij overlijden tijdens een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn extra fiscale aandachtspunten bij overlijden tijdens een lang verblijf in het buitenland?

 • overlijden binnen 10 jaar na emigratie ken extra gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de erfenis en nabestaanden
 • uitgangspunt is dat iemand met de Nederlandse nationaliteit nog gedurende 10 jaar na emigratie fictief inwoner van Nederland blijft
 • daarmee valt ook de (eventuele) nalatenschap onder de heffing van de Nederlandse belasting (succesiewet)
 • om te voorkomen dat de nalatenschap zowel in Nederland als in het nieuwe woonland belast gaat worden, kan een belastingverdrag uitkomst bieden, hoewel erfenissen niet altijd onder de verdragen vallen. Ook kan het Besluit voorkoming dubbele belasting toegepast worden.

Wat kan JoHo voor je betekenen?

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
Tips & ervaringen rondom Belastingen en fiscale zaken bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Belastingen en fiscale zaken bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Belastingaangifte: Ik woon al jaren in Italië en heb me bij de gemeente in Nederland toendertijd uit laten schrijven. Ik heb nog wel een spaarrekening in Nederland. Ik kwam er recent achter dat ik over de rente van deze spaarrekening belasting moet betalen in Nederland. Benieuwd hoeveel belasting daarover wordt berekend, de aangifte is zojuist ingevuld. Omdat ik niet eerder iets heb gehoord, hoop ik dat de schade meevalt. (Italië)
 • Inkomstenbelasting: Ik heb een baan in Oostenrijk, waar ik ook woon. Dus zal ik in Oostenrijk inkomstenbelasting gaan betalen. Ik begreep inmiddels dat de waarde van mijn huis in Nederland, dat ik aanhoud zonder deze te verhuren of te verkopen, door de Belastingdienst als eigen vermogen (box 3) wordt beschouwd. Toch maar eens even met mijn bank gaan praten hoe het nu zit met hypotheekrenteaftrek. (Oostenrijk)

Lees meer tips & ervaringen van JoHo donateurs

inspirerend om te lezen, maar ook om te relateren aan je eigen situatie

 • Belastingaangifte: Vlak nadat ik na 1,5 jaar terugkwam uit het buitenland kreeg ik een aanmaning. Blijkbaar had de Belastingdienst precies toen ik terug naar Nederland kwam een brief naar mijn adres in Spanje gestuurd: ik had mijn belastingaangifte over het afgelopen jaar nog niet gedaan. Ik was in de veronderstelling dat ik geen aangifte hoefde te doen. Ik wilde geen gedoe met boetes, dus wilde ik de aangifte alsnog snel invullen. Dat ging niet, want dit kon nu niet online; ik moest wachten tot ze een formulier op papier (een heel boekwerk) naar me toe hadden gestuurd. Na invulling kreeg ik alsnog snel de 'voorlopige' aanslag, en zoals verwacht ontving ik niets maar hoefde ik ook niets bij te betalen. Toch raadzaam dus om het goed uit te zoeken, want het was een hoop heen- en weer gebel en gemail. (Teruggekeerd uit Spanje)
 • Inkomstenbelasting: Ik ga met mijn man wonen en werken in Dubai; we kunnen als het goed is rondkomen van zijn salaris. Met mijn voormalig werkgever in Nederland heb ik afgesproken regelmatig freelance copywrite opdrachten te doen vanuit Dubai. Ik stuur hem per opdracht een factuur met 0% btw (verlegde btw) en een kopie van mijn verblijfsvergunning in Dubai; daarmee tonen we volgens mij voldoende aan dat ik niet meer in loondienst ben bij mijn vroegere Nederlandse werkgever. Ik heb geen eigen bedrijf in Nederland, en dus ook geen btw nummer. (Verenigde Arabische Emiraten)
 • Inkomstenbelasting: Ik ben uitgeschreven uit Nederland, geëmigreerd naar Spanje, maar heb nog wel een Nederlandse bankrekening. Ik overweeg mijn huidige werkgever te vragen mijn salaris over te maken naar mijn Nederlandse rekening, maar ik vraag me af of ik daar dan in Nederland belasting over moet betalen. Mij is verteld dat je in principe inkomstenbelasting betaalt in het land waar je woon; mijn Spaanse werkgever draagt premies af over mijn loon, dus volgens mij heeft de Nederlandse fiscus met dit loon niets meer te maken. (Spanje)
JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen over fiscaal recht

JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen over fiscaal recht

JoHo tools: uitgelichte samenvattingen rond internationale belastingen

JoHo tools: uitgelichte samenvattingen rond internationale belastingen

 

Waar vind ik meer informatie over Belasting en het Buitenland?

Internationaal belastingrecht

 • De uitgangspunten van internationaal belastingrecht.

Besluit voorkoming dubbele Belasting (BvdB)

 • De methoden om dubbele belasting te voorkomen en de insteek van de internationale belastingpolitiek van Nederland.

Praktische voorkomingsmethoden ter voorkoming dubbele belasting wanneer iemand in het buitenland woont of werkt

 • Vrijstellingen en andere mogelijkheden die dubbele belasting uitsluiten.

Europees Belastingrecht

 • De uitgangspunten van het Europees belastingrecht, en het onderscheid tussen belastingen waar de EU regelgeving over heeft bereikt versus belastingen waar de EU naar  coördinatie streeft.

Wat zijn enkele Europese aspecten van belastingheffing?

 • Ontstaan, geschiedenis en achtergronden van het Europees belastingrecht.

Wat zijn de internationale elementen van belastingheffing?

 • Uitleg van de basis van internationaal belastingrecht, Nederlandse dividendbelasting, vaste inrichtingen en dochtermaatschappijen, internationale winstsplitsing en de regels in geval van uitzending van personeel.

How to analyse and use financial statements?

 • (Engelstalige) uitleg van hoe je internationale jaarrekeningen voor de fiscus kunt lezen en interpreteren, en wat daarbij de belangrijkste begrippen zijn.

How did the European financial crisis impact the global economy and how can tax systems stimulate financial stability?

 • De effecten van een financiële crisis en uitleg van hoe overheden belastingsystemen gebruiken om financiële stabiliteit te waarborgen (Engelstalig).

Tax assurance van Russo

 • Uitleg van hoe multinationals en kleinere bedrijven risicomanagement en belastingheffing kunnen regelen.

 

Keuzewijzer voor samenvattingen van Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk

Samenvattingen van Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2016/2017 druk van Elementair belastingrecht

Online: samenvatting in chapters

Online: BulletPoints in chapters

 

Inhoud van samenvatting van Elementair belastingrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

 • De boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de economische aspecten van belastingheffing? - Chapter 1
  • Wat zijn de juridische aspecten van de belastingwetgeving? - Chapter 2
  • Hoe verloopt een gerechtelijke procedure ingeval van belastingzaken? - Chapter 3
  • Hoe ziet de structuur van de Wet op de inkomstenbelasting eruit? - Chapter 4
  • Wat zijn loonheffingen? - Chapter 5
  • Welke rol speelt de ondernemer in de inkomstenbelasting? - Chapter 6
  • Wat houdt de jaarwinst als onderdeel van de totale winst in? - Chapter 7
  • Wat zijn ondernemersfaciliteiten? - Chapter 8
  • Welke samenwerkingsvormen en omzettingen van rechtsvormen zijn mogelijk? - Chapter 9
  • Wat wordt bedoeld met overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, eigen woning en oudedagsvoorzieningen in box 1? - Chapter 10
  • Wat is een aanmerkelijkbelanghouder? - Chapter 11
  • Wie kwalificeren als beleggers in de inkomstenbelasting? - Chapter 12
  • Wat houdt de vennootschapsbelasting in? - Chapter 13
  • Welke speciale regelingen vinden we in de vennootschapsbelasting? - Chapter 14
  • Wat houden fusie en splitsing in? - Chapter 15
  • Wat houdt de belasting van vermogen in? - Chapter 16
  • Wat houdt de omzetbelasting in? - Chapter 17
  • Wat zijn de internationale elementen van belastingheffing? - Chapter 18
  • Wat zijn enkele Europese aspecten van belastingheffing? - Chapter 19

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de vorige druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 2015/2016 druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Elementair belastingrecht

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de vennootschapsbelasting - Bouwman - 13e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de vennootschapsbelasting - Bouwman - 13e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 13e druk

Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina of kijk op de abonneebundel
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al. - 5e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al. - 5e druk

Samenvattingen & TentamenTests van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk van De kern van het ondernemingsrecht

 Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Online: TentamenTests bij het boek

 Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat voor ondernemingsvormen zijn er? - Chapter 1
  • Hoe worden de verschillende ondernemingen opgericht? - Chapter 2
  • Hoe worden ondernemingen toegerust met vermogen? - Chapter 3
  • Hoe werken aandeelhouderschap en het lidmaatschap? - Chapter 4
  • Hoe zit de interne organisatie van ondernemingen in elkaar? - Chapter 5
  • Wie kan ondernemingen vertegenwoordigen en wat zijn de regels? - Chapter 6
  • Hoe werkt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in ondernemingen? - Chapter 7
  • Hoe wordt de structuur en inrichting van een ondernemingsvorm gewijzigd? - Chapter 8
  • Wat is het concernrecht? - Chapter 9
  • Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en buitenlandse vormen van vennootschappen en hoe ontwikkelen ze zich? - Chapter 10

Samenvattingen bij de vorige druk van De kern van het ondernemingsrecht

JoHo.org: samenvattingen bij de 4e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 3e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij De kern van het ondernemingsrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Keuzewijzer voor samenvattingen van Algemene wet inzake rijksbelastingen - de Blieck & van Amersfoort - 10e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Algemene wet inzake rijksbelastingen - de Blieck & van Amersfoort - 10e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 10e druk

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • De verhouding tussen de algemene wet bestuursrecht en de AWR - Chapter 2
  • Bepalingen van algemene aard - Chapter 3
  • Verplichtingen van de belanghebbende - Chapter 4
  • Aanslagen en beschikkingen - Chapter 5
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de vaststellingsovereenkomst - Chapter 6
  • Bezwaar en ambtshalve vermindering - Chapter 7

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Keuzewijzer voor samenvattingen van Overheidsfinanciën - Kam et al. - 13e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Overheidsfinanciën - Kam et al. - 13e druk

Samenvattingen van Overheidsfinanciën - Kam et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 13e druk van Overheidsfinanciën

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Overheidsfinanciën

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Overheidsfinanciën - Chapter 1
  • Collectieve sector en economie - Chapter 2
  • Politieke economie - Chapter 3
  • Naar rationeler besluitvorming en meer marktwerking - Chapter 4
  • De begroting - Chapter 5
  • Stabilisatiefunctie - Chapter 6
  • Normen voor de overheidsfinanciën - Chapter 7
  • Allocatiefunctie: collectieve uitgaven - Chapter 8
  • Sociale zekerheid - Chapter 9
  • Gezondheidszorg - Chapter 10
  • Allocatiefunctie: collectieve ontvangsten - Chapter 11
  • Rijksbelastingen en sociale premies - Chapter 12
  • Verdelingsfunctie - Chapter 13
  • Gemeenten en provincies - Chapter 14
  • Europese Unie - Chapter 15

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Overheidsfinanciën

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk

Samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 13e druk van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren

 Online: samenvatting in chapters

Inhoud van samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

 • De online boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Fiscale geschiedenis van Nederland - chapter 0
  • De algemene aspecten - chapter 1
  • De arbeid - chapter 2
  • De startende ondernemer - chapter 3
  • De winstberekening - chapter 4
  • Van een VOF naar een BV - chapter 5
  • BV en het concern - chapter 6
  • De echtscheiding - chapter 7
  • Internationaal - chapter 8
  • Verkoop van het concern - chapter 9
  • Vermogensrendementsheffing - chapter 10
  • Erf- en schenkbelasting - chapter 11
  • De omzetbelasting - chapter 12
  • Formeel belastingrecht - chapter 13
  • Belastingrecht in de Europese Unie - chapter 14
  • Begrippenlijst

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken belastingrecht - Marres et al. - 17e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken belastingrecht - Marres et al. - 17e druk

Samenvattingen van Hoofdzaken belastingrecht - Marres et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 17e druk van Hoofdzaken belastingrecht

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 16e druk

 • Online BulletPoint samenvatting bij de 16e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 16e druk

Inhoud Prints van samenvattingen van Hoofdzaken belastingrecht

 Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding - chapter 0
  • Formeel Belastingrecht - chapter 1
  • De wet Inkomstenbelasting 2001 - chapter 2
  • Loonbelasting - chapter 3
  • Vennootschapsbelasting - chapter 4
  • Dividendbelasting - chapter 5
  • Internationaal en EU-belastingrecht - chapter 6
  • Omzetbelasting - chapter 7
  • Overige belastingen - chapter 8
  • De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekeningen en de (fiscale) aangifte - chapter 9

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdzaken belastingrecht

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van Praktisch fiscaalrecht van Damen - 4e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Praktisch fiscaalrecht van Damen - 4e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Nederlands belastingrecht - chapter 1
  • Formeel belastingrecht - chapter 2
  • Wet inkomstenbelasting - chapter 3
  • Winst uit onderneming - chapter 4
  • Inkomen uit werk en woning - chapter 5
  • Aanmerkelijk belang - chapter 6
  • Inkomen uit sparen en beleggen - chapter 7
  • Wet loonbelasting - chapter 8
  • Vennootschapsbelasting - chapter 9
  • Wet omzetbelasting - chapter 10

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Het belastingrecht kenmerkt zich door veel uitzonderingen, details en complexiteit. Dit boek gaat uit van de gedachte dat men dit rechtsgebied alleen onder de knie kan krijgen, door zich in het begin volledig te richten op de basis. Dit boek legt het belastingrecht uit in heldere bewoordingen en maakt gebruik van vele voorbeelden. Het boek is speciaal geschreven voor beginnende studenten.
Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht - Burgers et al. - 7e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht - Burgers et al. - 7e druk

Samenvattingen van Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht - Burgers et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk van Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

Online: samenvatting in chapters

Inhoud van samenvattingen van Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

 • De online boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoofdstuk 1 Het vakgebied internationaal belastingrecht: een nadere toelichting op doel en inhoud
  • Hoofdstuk 2 Instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting
  • Hoofdstuk 3 Belastingen naar het inkomen en vermogen : voorkomingsmethoden
  • Hoofdstuk 8 Het vakgebied Europees belastingrecht: een nadere toelichting op doel en inhoud
  • Hoofdstuk 9 Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht
  • Hoofdstuk 10 Harmonisatiebepalingen op het gebied van de directe belastingen
  • Hoofdstuk 13 Onderling overleg en arbitrage

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting - Van Straaten - 18e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting - Van Straaten - 18e druk

Samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 18e druk

Online: samenvatting in chapters

Inhoud van samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

 • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Belastbaar feit (algemeen) (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 1
  • Het begrip ‘verkrijging’ (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 2
  • Verkrijging van economische eigendom (art. 2, lid 2, WBR) - Chapter 3
  • Verhouding art. 2, lid 2 – art. 4, lid 1, onderdeel a, WBR - Chapter 4
  • Het voorwerp van de verkrijging - Chapter 5
  • Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR) - Chapter 6
  • Maatstaf van heffing (art. 9 t/m 13 en art. 52 WBR) - Chapter 7
  • De maatstaf bij verkrijging van een nieuw beperkt recht na afstand van het oude (art. 9, lid 2, WBR) - Chapter 8
  • Tarief en vrijstellingen (art. 14 en 15 WBR) - Chapter 9
  • Teruggave – kwijtschelding – ambtshalve vermindering (art. 19 WBR, art. 63 en 65 AWR) - Chapter 10
  • Btw bij verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - Chapter 11

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

Proces 6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

verzekeringenvaccinatieticketsgearreizenrond de wereld

Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Samenwerken met JoHo 

Partner: Spotlight

Vertrek jij binnenkort naar het buitenland en kun jij wel wat hulp gebruiken? Direct en persoonlijk antwoord op jouw specifieke vragen? Hulp nodig bij je M-biljet misschien? Of heb je al veel informatie bij elkaar maar wil je éven checken of je het allemaal wel goed begrepen hebt? Een uurtje sparren met een (ervarings)deskundige?

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

    

8 - Werk & Ervaring

Proces 8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  

9 - Beslissing & Acceptatie

Proces 9 - Beslissen & Accepteren

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

 

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

10 - Vervolg & Evaluatie

10 - Evalueren & Vervolgen

 • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
 • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
 • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
JoHo crossroad volgen:
Emigratie & Lang in buitenland: thema's en startpagina's

Emigratie & Lang in buitenland: thema's en startpagina's

JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen