Algemene psychologie & Toegepaste psychologie: opleiding tot studeren in het buitenland

 

Van algemene tot toepgepaste psychologie in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

 

Arbeidspsychologie - Biopsychologie - Cognitieve psychologie

Klinische psychologie - Ontwikkelingspsychologie - Organisatiepsychologie

Persoonlijkheidspsychologie - Sociale psychologie

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Psychologie en gedrag: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Psychologie en gedrag: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Wat zijn mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie?

Wat zijn mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie?

Wat zijn de kernvragen van mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie

 • Bij mens- en gedragswetenschappen staat de mens centraal. De psyche van de mens is hierbij van groot belang, maar ook de geestelijke, fysieke en sociaaleconomische ontwikkeling van de mens.
 • Hieronder vind je een overzicht van de deelgebieden van mens- en gedragswetenschappen om op te oriënteren en uit te kiezen. Zo kun je je bekwamen in de psychologie, maar bijvoorbeeld ook in filosofie of ontwikkelingssamenwerking.
 • Centrale vragen die worden behandeld in  mens- en gedragswetenschappen zijn onder andere:
  • Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?
  • Wat zijn de verbanden tussen gedrag en mentale processen?
  • Hebben gedrag en mentale processen een genetische en evolutionaire basis of zijn ze gevormd door opvoeding en omgeving?
  • Hoe leren mensen?
  • Hoe diagnosticeer je of iemand een stoornis heeft?
  • Hoe gedragen groepen zich, bijvoorbeeld op de werkvloer?

Waarom zijn mens- en gedragswetenschappen relevant?

 • mens- en gedragswetenschappen hebben als doel om gedrag van de mens te begrijpen.
 • Dit is dagelijks van toepassing: een conflict dat ontstaat tussen vrienden, je neefje dat leert lopen, een opvliegende collega, je oma die steeds vergeetachtiger wordt etc.
 • mens- en gedragswetenschappen worden daarom niet alleen gebruikt door psychologen, psychiaters, pedagogen en andere gedragswetenschappers, maar door iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag.
 • Ook wordt het gebruikt door mensen die een bepaald doel willen bereiken, bijvoorbeeld managers, ondernemers, reclamemakers, docenten, rechercheurs en mensen die in de zorg werken.
Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

Wat is antropologie?

 • Antropologie is de studie naar de menselijke soort en haar directe voorouders, een vergelijkende en holistische wetenschap. Het bestudeert de menselijke diversiteit in tijd en ruimte, het geheel van de menselijke gesteldheid: biologie, taal, samenleving en cultuur; heden, verleden en toekomst. Meer lezen: Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity van Kottak

Wat is culturele antropologie?

 • Culturele antropologie (ofwel volkenkunde, etnologie, sociale antropologie , sociaal-culturele antropologie) is dat onderdeel van de antropologie dat het die het sociale gedrag, het economische gedrag en de religie bevolkingsgroepen bestudeert.
Wat is human resource management (HRM)?

Wat is human resource management (HRM)?

 • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
 • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

Bronnen en meer lezen

Wat is psychologie, en de wetenschap van psychologie?

Wat is psychologie, en de wetenschap van psychologie?

Wat is psychologie?

 • De psychologie is de wetenschap van het gedrag en de geest. Bij gedrag draait het om observeerbare acties van mensen en dieren, en bij de geest (mind) hebben we het over alle menselijke subjectieve ervaringen zoals het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen.
 • Wetenschap wordt ook wel gedefinieerd als 'pogingen om door middel van systematische verzameling van observeerbare data, en de logische analyse daarvan, antwoorden te vinden op vragen'.
 • De mens is het enige wezen dat zijn acties, gevoelens, dromen en gedachten kan overdenken. Deze mogelijkheid tot reflecteren heeft geleid tot het ontstaan van de psychologie als wetenschap.
 • De belangrijkste vraag die we onszelf binnen de psychologie stellen is: “waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?” De geest is niet direct observeerbaar en daarom is men in de psychologie vaak aangewezen op het interpreteren van observeerbare gedragingen om data te verzamelen. Die data worden vervolgens vaak gebruikt om conclusies over de geest te trekken.
Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

Welke vakken en wetenschappen bestuderen de geest?

 • Cognitieve psychologie is de wetenschap die bestudeert hoe de hersenen informatie verwerken. Hierbij wordt gekeken naar hoe we externe informatie tot ons nemen, hoe we het interpreteren en hoe we het gebruiken.
 • Persoonlijkheidsleer kijkt naar de processen die persoonlijkheid beïnvloeden, waarbij persoonlijkheidspsychologen de invloed van cultuur, leren, biologie en cognitie onderzoeken.
 • Psychopathologie gaat over het ontstaan, de ontwikkeling en de behandeling van mentale stoornissen.

Welke vakken en wetenschappen bestuderen gedrag?

 • De biologische psychologie en neuropsychologie leggen de link tussen de hersenen en het gedrag en omvatten kennis van de hersenen.
 • De gezondheidspsychologie bestudeert ziektepatronen, hoe we tegen ziektes aankijken, de gevolgen van stress en het verband tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam.
 • De klinische psychologie is de toepassing van psychologie om psychische problemen te diagnosticeren en aan te pakken.
 • De sociale psychologie probeert de diepere betekenis te achterhalen van mentale processen die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag. (Sociale) psychologie onderscheidt zich van bijvoorbeeld filosofie, sociologie en antropologie door de methode van onderzoek (scientific method) waarin ze de theorieën testen op bewijs. Dit betekent dat theorieën testbaar moeten zijn.
 • Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het toepassen van psychologische theorieën, principes en onderzoek op de werksituatie.
 • Criminologie is de wetenschap van het bestuderen van het gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld. Door middel van kennis wordt gezocht naar de meest effectieve en menselijke manier van aanpak van criminaliteit. Bij de criminologie wordt multidisciplinair gekeken: rechten, sociologie, psychologie, biologie en meer.
 • De filosofie stelt fundamentele vragen, deze zijn radicaal en veelomvattend, ze richten zich op de grondbeginselen waarbinnen het menselijk bestaan zich voltrekt.

Welke vakken en wetenschappen bestuderen hoe iemand leert?

 • Ontwikkelingspsychologie omschrijft en verklaart veranderingen in de gedachten, het gedrag, de redenering en het functioneren van een persoon onder invloed van de biologische, individuele en omgevingsfactoren. Ontwikkelingspsychologen bestuderen de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van alle mensen gedurende het hele leven vanuit verschillende perspectieven.
 • De pedagogiek helpt reflecteren over opvoedings- en ontwikkelingsdoelen om zo opvoeding en onderwijs te verbeteren en ondersteunen. De pedagogiek bekijkt hoe het belang van het kind het beste gediend kan worden. In veel opzichten lijken de pedagogiek en psychologie op elkaar. Zowel psychologie als pedagogiek richten zich op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn wel een aantal verschillen. Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; de psychologie richt zich alleen op de ontwikkeling van en de interactie met het kind. Pedagogiek gebruikt perspectieven uit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, maar ook bijvoorbeeld geneeskundige perspectieven. Daarnaast legt de psychologie de nadruk op beschrijving en verklaring van ontwikkeling. De pedagogiek is vooral gericht op de praktische toepassing van de verkregen kennis; hoe moet je iets dan in de praktijk aanpakken.
 • Onderwijskunde is breder dan de meeste mensen denken, het richt zich op leren en instructie binnen een variatie aan contexten, onder andere binnen scholen.
 • Het bestuderen van de gevolgen van kindermishandeling analyseert de gevolgen van agressie, fysiek pijn doen en verwaarlozing van een jong kind.

Verder lezen

Wat is persoonlijkheidspsychologie, persoonlijkheid en 'human development'?

Wat is persoonlijkheidspsychologie, persoonlijkheid en 'human development'?

Wat is persoonlijkheidspsychologie?

 • De meeste mensen hebben een idee over wat persoonlijkheid inhoudt; er wordt vaak naar verwezen wanneer er over sociale vaardigheden of het meest dominante kenmerk van een persoon wordt gepraat. In de persoonlijkheidspsychologie gaat de definitie echter veel verder.
 • Doordat de definitie vele aspecten heeft, wordt de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid hierin gereflecteerd. Persoonlijkheidskenmerken zijn in het algemeen relatief stabiel. De reactie op een soortgelijke situatie kan verschillen tussen personen; in dat geval wordt er gekeken naar individuele verschillen. Een reactie van een persoon kan echter ook veranderen, afhankelijk van de situatie; dit is coherentie in de manier waarop het gedrag verandert. Ook zulke veranderingen kunnen veel vertellen over persoonlijkheid.
 • Het doel van persoonlijkheidspsychologie is om gedrag te beschrijven en voorspellen en daarnaast om aspecten van de persoonlijkheid te begrijpen en verklaren.

Wat is persoonlijkheid?

Persoonlijkheid definiëren is niet gemakkelijk, omdat niet alleen individuele verschillen een rol spelen, maar ook interactie met de omgeving en de psychologische aspecten die onderliggend zijn aan gedachten, gevoel en gedrag. De definitie van het begrip omvat dus de volgende aspecten:

 • Persoonlijkheid is continu, stabiel en coherent;

 • Persoonlijkheid komt op vele manieren tot uiting: van observeerbaar gedrag tot innerlijke gedachten en gevoelens;

 • Persoonlijkheid is georganiseerd;

 • Persoonlijkheid is een voorspeller voor sociaal gedrag;

 • Persoonlijkheid is een psychologisch concept, maar is ook verbonden met biologische kenmerken van een individu.

Wat is de gedachte achter persoonlijkheid?

 • Hoewel persoonlijkheidspsychologie een relatief jong veld is, werd er in de Griekse Oudheid al nagedacht over vragen die gerelateerd zijn aan het veld. Zo postuleerde Hippocrates over verschillende typen basistemperament gerelateerd aan biologische kenmerken, terwijl Aristoteles stelde dat de hersenen de zetel van de rationele geest zijn. Later stelde Descartes dat de mens verdeeld is in een lichaam en een geest: een dualistisch perspectief. In de 18e eeuw ontwikkelde Freud de theorie dat het onbewuste, in plaats van de ratio, bepalend is voor de menselijke aard. Er zijn diverse theorieën over persoonlijkheid, die ieder nadruk leggen op andere aspecten. De huidige visie is dat alle aspecten een rol spelen en dat de theorieën ieder een ander niveau van analyse reflecteren.

Verder verdiepen

Wat is psychiatrie?

Wat is psychiatrie?

  Wat behoort tot de psychiatrie?

  • Psychiaters zijn bezig met de oppervlakte, met datgene wat men aan een patiënt kan zien en horen.
  • Symptomen behorende tot het domein van de psychiater kunnen psychische oorzaken hebben, maar het is evenzeer mogelijk dat zij kunnen worden teruggevoerd op lichamelijke ziekten (bv. Depressie veroorzaakt door hypothyreoïdie). Omgekeerd kunnen psychische factoren stoornissen veroorzaken op lichamelijke vlak: anorexia nervosa.
  • Psychiatrie heeft dus overlapping met andere specialismen, maar de nadruk ligt op psychische symptomen of psychische oorzaken.

  Wat behoort niet tot de psychiatrie?

  • Diepgaande beschouwingen en speculaties over wat er achter en onder psychische klachten zit, spelen in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie geen rol van betekenis. Ook geeft de psychiatrie geen diepe inzichten in de psyche of in de samenhang tussen lichaam en geest.
  • Door bestudering van de psychiatrie krijgt men weliswaar meer oog voor de structuur van psychische processen en wat daarin mis kan gaan, maar verwerft men niet automatisch meer zelfkennis.
  Hoe ontstaan psychologische mythes?

  Hoe ontstaan psychologische mythes?


  Introductie

  • De populaire psychologie is een enorme bron van informatie over menselijk gedrag. Veel van deze informatie is correct, maar helaas bevat de populaire psychologie ook veel misinformatie die wetenschappelijke bevindingen tegenspreekt. Deze misinformatie wordt ook wel psychomythologie genoemd.
  • Veel van de dagelijks gebruikte psychologie bevat zogenaamde fireside inducties: assumpties over gedrag uitsluitend gebaseerd op onze intuïties. En dat is een van de redenen waarom mensen zo gemakkelijk verleid worden door de psychomythologie, namelijk omdat het overeenkomt met onze intuïties en eerste indrukken.
  • Als algemene regel moet echter gehanteerd worden dat als eerste wetenschappelijke bevindingen worden geraadpleegd wanneer het gaat om het controleren van een wetenschappelijke uitspraak. De neiging om onze eigen intuïties te vertrouwen moet worden afgeleerd wanneer het gaat om het evalueren van de wetenschap.

  Waarom moet er aandacht worden besteed aan de psychomythologie?

  • Er zijn drie redenen waarom het belangrijk is om kennis te hebben over de psychomythologie.
  • Zo kunnen psychologische mythes direct schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer ouders geloven dat fysieke straffen een goede opvoedingsmethode zijn.
  • Psychologische mythes hebben ook indirecte gevolgen, bijvoorbeeld wanneer iemand veel geld uitgeeft aan zelfhelftapes om af te vallen en daardoor op wetenschappelijk gebaseerde diëten misloopt.
  • Tot slot kan het accepteren van psychologische mythes het kritisch denken op allerlei gebieden beïnvloeden. Het betreft immers een gebrek aan het kunnen onderscheiden tussen feit en fictie.

  Hoe ontstaan psychologische mythes?

  Psychologische mythes kunnen op veel verschillende manieren ontstaan, hier worden er een aantal genoemd:

  • Door middel van verbale communicatie. Naarmate een uitspraak vaker wordt gehoord, gaat men deze eerder geloven. Zoals de uitspraak “opposites attract”.
  • Een wens voor gemakkelijke antwoorden en snelle oplossingen. Mensen hebben een voorkeur voor technieken die beloven niet mis te kunnen gaan en pijnloos het gedrag te kunnen veranderen. Zoals cursussen die snel lezen zouden moeten verbeteren, terwijl het menselijk oog maar een bepaalde hoeveelheid woorden per minuut kan lezen.

  • Selectieve perceptie en geheugen. Mensen interpreteren de wereld op een manier die overeenkomt met de al bestaande overtuigingen. Naïef realisme betreft de assumptie die mensen maken wanneer zij geloven dat ze de wereld waarnemen precies zoals die is. Naïef realisme maakt het lastiger om psychologische mythes te herkennen. Een voorbeeld van selectieve perceptie is de neiging van mensen om te focussen op herinneringswaardige gebeurtenissen (zoals een volle maan en iemands rare gedrag) en de neiging om minder interessante gebeurtenissen te vergeten (zoals het ontbreken van een volle maan en iemands rare gedrag). Dit leidt tot illusoire correlatie: de perceptie dat twee statistisch onverbonden gebeurtenissen aan elkaar verbonden zijn.

  • Het afleiden van causatie uit correlatie. Een correlatie tussen A en B kan drie verklaringen hebben: A veroorzaakt B, B veroorzaakt A, of C veroorzaakt A en B. Dit wordt ook wel het derde variabele probleem genoemd, omdat C een derde variabele is die zowel A als B kan veroorzaken, terwijl deze variabele wellicht nooit door de onderzoekers is gemeten.

  • Post Hoc, Ergo Propter Hoc. Veel mensen maken de aanname dat als A voorafgaat aan B, dat A de oorzaak moet zijn van B. Dit is niet altijd juist.

  • Te maken hebben met een niet-representatieve steekproef. Met name psychotherapeuten hebben hier mee te maken, omdat zij vaak te maken hebben met mensen met problemen die hun problemen niet zelf kunnen oplossen. Dat betekent echter niet dat alle mensen met diezelfde problemen die nooit zelf zullen kunnen oplossen.

  • Redenering op basis van representativiteit, ook wel representativiteitheuristiek genoemd. Mensen gebruiken de mate waarmee twee dingen representatief van elkaar zijn om te beoordelen hoe overeenkomstig zij zijn. Maar niet alle dingen die in eerste instantie op elkaar lijken, zijn ook daadwerkelijk hetzelfde.

  • Misleiding door de media. De media portretteert psychologische fenomenen vaak sensationeler dan zij werkelijk zijn.

  • Het overdrijven van de waarheid.

  • Terminologische verwarringen. Sommige psychologische termen kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Zoals het woord schizofrenie dat letterlijk gespleten geest betekent, waardoor mensen vaak geloven dat het mensen met meerdere persoonlijkheden betreft. Dat is natuurlijk onjuist.

  Psychologie en gedrag studeren: vakken en studiegebieden

  Psychologie en gedrag studeren: vakken en studiegebieden

  Algemene psychologie & Toegepaste psychologie: opleiding tot studeren in het buitenland
  Psychologische en gedragsgerichte opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

  Psychologische en gedragsgerichte opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

   

  Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Afghanistan

  • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

  Argentinië

  •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

  Bangladesh

  • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

  Bolivia

  • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
  • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

  Cambodja

  • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

  China

  • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
  • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

  Canada

  • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
  • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

  Costa Rica

  • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
  • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

  Curaçao

  • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
  • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

  Dominicaanse Republiek

  • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

  Egypte

  • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

  Engeland- Verenigd Koninkrijk

  • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

  Ethiopië

  • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

  Filipijnen

  • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
  • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
  • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

  Ghana

  • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
  • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

  Guatemala

  • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

  India

  • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
  • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
  • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

  Indonesië

  • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
  • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
  • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

  Italië

  • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

  Laos

  • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

  Myanmar (Burma)

  • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

  Nigeria

  • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

  Oostenrijk

  • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

  Pakistan

  • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

  Peru

  • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
  • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

  Thailand

  • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

  Verenigde Staten van Amerika

  •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

  Zimbabwe

  • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

  Zuid-Soedan

  • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

  Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen