Gezondheid & Zorg: studie en kennis

 

  Thema

Gezondheid en zorg als studie en kennisgebied

 

Geneeskunde - Fysiotherapie - Medicijnen - Verpleegkunde

JoHo: crossroad uit de bundel
JoHo: crossroad
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

Med: Links naar intra + org
1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Uitgelichte chaptersamenvatting:

Wat is gezondheid? - Chapter 1

Wat is gezondheid? - Chapter 1

Volgens Stone (1979) zijn er een aantal vragen waar men geen concreet antwoord op kan geven. Bijvoorbeeld de vraag hoe we gezondheid behouden, beschermen en terugwinnen, zolang er geen eenduidige betekenis is van gezondheid en hoe dit gemeten kan worden. De meeste mensen zullen zich niet realiseren dat 'gezondheid' voor andere mensen, culturen, sociale klassen et cetera een totaal andere betekenis heeft/kan hebben.


Wat zijn verschillende perspectieven op gezondheid?

In schedels uit het Stenen Tijdperk werden soms gaatjes aangetroffen voor het proces van schedelboring, om de boze geesten die ziekten veroorzaakten naar buiten te kunnen laten. Ziekte werd ook weleens geïnterpreteerd als een straf van de goden door de oude Hebreeuwse teksten.

De oude Grieken zagen lichaam en geest als een geheel, maar schreven ziekte niet toe aan spirituele zaken. Hippocrates was degene die als één van de eersten sprak over een balans tussen de vier ‘lichaamssappen’ (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal) die elk voor een andere karaktertrek staan. Daarnaast zijn de lichaamssappen ook verbonden met seizoenen en de vier condities droog, nat, koud en warm. Slijm is verbonden met de winter (koud en nat) en grote hoeveelheden slijm wordt gelinkt aan een kalm temperament. Bloed is verbonden met de lente (nat en warm) en grote hoeveelheden bloed wordt gelinkt aan een optimistische persoonlijkheid. Grote hoeveelheden gele gal is verbonden met een boos temperament en hoort bij de zomer (warm en droog). Tenslotte is zwarte gal gerelateerd aan verdriet en de herfst (koud en droog). Als de sappen in balans zijn is een persoon gezond. Hippocrates onderkende ook de link tussen (gezond) eten en gezondheid en dat lichamelijke factoren van invloed kunnen zijn op de geest.

Galen, een andere invloedrijke Griek, had het zo’n 300 jaar na Hippocrates over de fysieke basis van ziekten. De lichaamssappen zouden niet alleen invloed hebben op ons karakter, maar zouden ook verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziekten. De geest speelt hier geen rol in het ontstaan van een ziekte. Het ontstaan van een ziekte wordt ook wel etiologie genoemd.

In de Middeleeuwen werd gezondheid opnieuw vooral gezien als een functie van de spiritualiteit. Ziekte werd verklaard als Gods straf voor wangedrag of door boze geesten die bezit van iemand hadden genomen, zoals men dat vroeger ook dacht. Individuen hadden weinig tot geen controle over hun gezondheid.

In de veertiende en vijftiende eeuw, de periode van de Renaissance, kwam er veel aandacht voor individueel denken en doen. De wetenschappelijke revolutie rond 1600 zorgde voor een hoop ontwikkelingen in de fysische geneeskunde. Verklaringen voor ziekte hadden een organische en fysiologische invalshoek, psychologische verklaringen waren niet aanwezig.

Aan het begin van de 17e eeuw kwam Descartes met het dualisme. Volgens Descartes waren lichaam en geest van elkaar gescheiden, maar was interactie tussen de twee wel mogelijk.

Artsen waren er om het materiële lichaam te beschermen en te genezen en spirituele geleerden om de niet-materiële geest te beschermen.

Dualisten zoals Descartes zagen het lichaam als een machine. Dit zogenaamde mechanisme houdt in dat men ervan uitgaat dat gedrag te reduceren is tot het fysiek functioneren van het lichaam. Deze benadering is de basis voor het biomedische model, wat ervan uitgaat dat ziektesymptomen een pathologie als oorzaak hebben en verholpen kunnen worden met een medische behandeling. Het biomedische model wordt ook weleens beschreven als reductionisme. Lichaam, geest en menselijk gedrag kunnen worden gereduceerd tot het niveau van cellen, neurale activiteit en biochemische activiteit. Er is geen ruimte voor het feit dat mensen anders zijn en anders kunnen reageren op dezelfde ziekten et cetera. Ontleding en autopsie werden geaccepteerd door de kerk, waardoor er een enorme groei was in medisch inzicht.

Biopsychosociaal model

Een model dat in veel opzichten meer lijkt op wat wij tegenwoordig het meest aannemelijk vinden in de reguliere gezondheidszorg, is het biopsychosociale model. Dit model is gebaseerd op de aanname dat er een type materie bestaat die je op twee manieren kunt benaderen. Eén type materie kan op een subjectieve en objectieve manier worden benaderd. Iemand die ziek is heeft symptomen die bij die ziekte horen, maar reageert daar op een individuele, unieke manier op. Het biopsychosociale model houdt dus rekening met fysieke, sociale, psychologische en culturele aspecten wanneer een ziekte of symptomen worden verklaard.

Sinds de bidirectionele relatie (relatie in twee richtingen) tussen lichaam en geest meer begrip krijgt, is de spanning tussen monisten en dualisten afgenomen. De psychologie en Freud hebben hieraan bijgedragen. Monisten geloven in het feit dat er één soort materie is, lichaam en geest zijn dus van dezelfde materie. Daarentegen zeggen dualisten dat het lichaam fysisch is maar de geest niet.

Freud had het in zijn tijd (eerste helft van de 20e eeuw) over bewust of onbewust in plaats van lichaam of geest. Onbewuste conflicten veroorzaakten volgens hem fysieke problemen, iets dat we nu psychosomatisch zouden noemen. Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, het individuele gedrag speelt ook een rol in gezondheid en ziekte.

Gedrag, dood en ziekte

Niet alleen onze opvattingen over ziekte zijn heel erg veranderd in de loop der eeuwen. De kennis over het lichamelijk functioneren en eventuele mogelijke geneeswijzen zijn ontzettend uitgebreid. In de 20e eeuw is de levensverwachting flink omhoog gegaan in de westerse landen. Verklaringen hiervoor zijn behandelingen met medicijnen, vaccinaties, ontwikkelingen in het onderwijs en in de agricultuur.

Infectieziekten komen steeds minder vaak voor en maken plaats voor ziekten als kanker, hart-, long-, en leverziekten. Deze ontwikkeling doet zich voornamelijk voor in ontwikkelde landen. Gedragingen als roken, extreem alcohol gebruik, slecht dieet en een 'zittende' leefstijl worden in verband gebracht met de zojuist opgenoemde ziekten. Sterfgevallen door kanker zijn door ongeveer twee derde te wijten aan ons gedrag. Daarnaast leeft de mens tegenwoordig langer met ziekten waar we voorheen aan overleden, waardoor de mens leeftijden bereikt waar de kankerincidentie hoger ligt. Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid. Dit wordt vaak door de war gehaald met prevalentie wat aangeeft hoeveel mensen aan een bepaalde ziekte lijden op een bepaald moment.

Een opvallende ontwikkeling van de laatste decennia is dat mensen uit westerse culturen steeds meer traditionele geneeswijzen overwegen en dat mensen uit de traditionele of ontwikkelingslanden steeds meer leren over onze moderne geneeskunde.

Wat zijn individuele, culturele en levensduur perspectieven op gezondheid?

Theorieën over gezondheid

Wanneer je individuen optimale gezondheidszorg wilt bieden, is het van belang te weten wat zij verstaan onder ‘gezondheid’ en ‘gezond gedrag’. Het verschilt namelijk per cultuur, geslacht, leeftijdscategorie of gezondheid hoe iemand die begrippen interpreteert. Jongeren en mensen die niet ziek zijn beschrijven gezondheid vaak als het naleven van gezond gedrag, terwijl ouderen en zieke mensen gezondheid omschrijven als de afwezigheid van symptomen en ziekte. Ook kan gezondheid gedefinieerd worden als de dingen die een fysisch fit persoon kan doen.

Sociale representaties van gezondheid

Ook hoe mensen hun eigen gezondheid beoordelen hangt sterk af van wie, wat en waar zij zijn. Iemand die vaak ongezond eet, zal dit als minder erg beschouwen wanneer diegene veel mensen in zijn omgeving heeft die nog vaker ongezond eten. Maar er zijn meer perspectieven om gezondheid te bekijken:

 • Gezondheid als ‘niet ziek’: geen symptomen, geen bezoekjes aan de huisarts.

 • Gezondheid als reserve: iemand komt uit een gezond gezin en herstelt vaak snel. Diegene zal sneller denken dat hij ongezond gedrag wel aankan.

 • Gezondheid als gedrag: meestal wanneer het om anderen gaat. De buurman is erg gezond, want we zien hem elke ochtend hardlopen.

 • Gezondheid als fysisch fit en vitaal zijn: deze definitie wordt vaak door jongeren gebruikt, in het bijzonder mannen. Mannen zien het begrip gezondheid meer als het gevoel fit te zijn, terwijl vrouwen gezondheid meer definiëren als ‘vol met energie’.

 • Gezondheid als psychosociologisch welzijn: iemand die zich goed voelt, is vast ook gezond.

 • Gezondheid als functie: steeds vaker wordt gezondheid omschreven als het in staat zijn om te werken en te kunnen doen wat je wilt doen.

Mensen die moeten aangeven of zij zichzelf gezond vinden vergelijken zichzelf hiervoor vaak met anderen. Als mensen in goede gezondheid zijn, zijn er meer jonge mensen dan oudere mensen die zichzelf vergeleken met mensen van hun eigen leeftijd. Jonge mensen zijn over het algemeen in goede gezondheid. Als mensen in minder goede gezondheid zijn, zijn er meer oudere mensen dan jonge mensen die zichzelf vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Oudere mensen hebben vaker een minder goede gezondheid. Mensen proberen het beste uit hun evaluaties te halen. Gezondheid is dus een relatief begrip.

World Health Organisation

De World Health Organisation (WHO), omschrijft gezondheid als volgt:
‘een staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en het afwezig zijn van ziekte’. Wat bij deze definities mist zijn de socio-economische en culturele invloeden op gezondheid. Ook maakt de definitie niet duidelijk wat de rol van de psyche is, die echter een belangrijke rol speelt bij de ervaring van gezondheid en ziekte.

Cross-culturele perspectieven van gezondheid

Opvattingen over gezondheid kunnen per cultuur verschillen. Een mooi voorbeeld is de benadering van alcoholverslaving. In sommige culturen wordt alcoholverslaving gezien als een legaal en moreel probleem: verslaafden worden gezien als slachtoffer van een middel. In andere culturen wordt alcoholconsumptie meer gezien als een teken van persoonlijke zwakheid. Het verschilt ook per cultuur of gezondheid iemand zijn eigen zorg is, of collectief wordt aangepakt. In veel Afrikaanse regio’s is het gebruikelijk dat de bewoners van een dorp zich bekommeren om de gezondheid van alle dorpsbewoners. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak en draagt daarmee bij aan de collectieve gezondheid. In Oosterse culturen is er vaak naast de collectivistische benadering ook een holistische benadering. Er moet gekeken worden naar het gehele wezen en zijn/haar welzijn in plaats van naar het zichtbare of fysieke deel. In het Westen zie je veel vaker een individualistische aanpak. Mensen moeten zelf zorgen dat zij gezond worden of blijven. Hoe iemand zich gedraagt wordt in dit geval ook grotendeels bepaald door zijn persoonlijke behoeftes.

De rol van leeftijd

Het spreekt voor zich dat een peuter nog maar weinig kennis heeft over gezondheid en gezond gedrag. Die kennis vergaart men meestal vanzelf naarmate men zich ontwikkelt. Hierover bestaan verschillende theorieën.

Ontwikkelingstheorieën

Het ontwikkelingsproces is een functie van de interactie tussen drie factoren:

 1. 'Learning': een relatief permanente verandering van kennis, vaardigheid of bekwaamheid als een resultaat van ervaring.

 2. 'Experience': wat we doen, zien, horen, voelen en denken.

 3. 'Maturation': gedachtes, gedrag of fysische groei, toegeschreven aan de genetisch bepaalde volgorde van ouder worden en niet aan ervaringen.

Erik Erikson (1959 en 1989) beschreef acht ontwikkelingsfases die te maken hebben met het ontwikkelen van een beeld en een karakter wat betreft gezondheid. Die acht fases zijn grofweg op te delen in de volgende vier punten.

 1. Cognitief en intellectueel functioneren.

 2. Taal- en communicatievaardigheden.

 3. Een begrip van ziekte.

 4. Gezondheidszorg en het behouden van gezond gedrag.

Wanneer je iemand zijn gezondheid wilt behandelen is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen iemand achter de rug heeft, zodat je ook weet wat voor gedrag je van iemand kunt verwachten.

Piaget ontwikkelde een raamwerk rond de cognitieve ontwikkeling van mensen. Ook ontwikkelde hij een structuur van verschillende fases, die volgens hem door iedereen in dezelfde volgorde zou worden doorlopen. Echter, niet iedereen komt in zijn ontwikkeling uit bij de laatste fase.

 • Van geboorte tot 2 jaar: sensorimotor: het kind begrijpt de wereld door sensaties en beweging. Het heeft nog geen symbolische gedachten. Het beweegt van reflectieve naar vrijwillige actie.

 • Van 2 tot 7 jaar: pre-operationeel: het kind ontwikkelt symbolische gedachten en wordt egocentrisch: op zichzelf gericht, het kind ziet dingen alleen vanuit zijn eigen perspectief

 • Van 7 tot 11 jaar: concreet operationeel: abstracte gedachten en logica ontwikkelen zich enorm, het kind kan mentale operaties uitvoeren en objecten manipuleren.

 • Vanaf 12 jaar: formeel operationeel: abstracte gedachten en fantasie ontwikkelen zich net zoals deductief redeneren. Niet iedereen kan dit niveau bereiken.

Sensorimotor en pre-operationele fasen

Tijdens de eerste twee fases is de taalvaardigheid van het kind nog erg beperkt. Het kind kan moeilijk aangeven of het bijvoorbeeld pijn heeft en het begrijpt ook nog lang niet alle uitleg over gezond gedrag. De beleving is erg egocentrisch. Dat wil zeggen: het huilt wanneer het zelf pijn heeft en begrijpt en herkent niet de signalen van anderen.

Onder de 7 jaar verklaren kinderen ziekte vaak als ‘magisch’. Hun verklaringen zijn gebaseerd op associatie.

 • Gebrek aan begrip ('incomprehension'): het kind geeft irrelevante antwoorden.

 • Fenomenalisme ('phenomenalism'): ziekte is gebruikelijk een signaal of geluid dat het kind soms heeft en dit associeert met ziekte. Het begrijpt echter nog geen oorzaak-gevolg relaties. Verkoudheid is bijvoorbeeld voor de meeste kinderen onder de 7 jaar niet meer dan hoesten en snotteren

 • Besmetting ('contagion'): ziekte komt gebruikelijk door een naaste persoon of object dat niet noodzakelijk het kind hoeft aan te raken, of het resulteert van activiteiten die vlak voor het ziek zijn gebeurden. Bijvoorbeeld: je bent ziek geworden doordat je lang naast iemand liep die ziek was.

Concreet operationele fase

In de concreet operationele fase leren kinderen logisch te denken over objecten en gebeurtenissen. Ze beginnen steeds meer te begrijpen van de causale relaties tussen gedrag en ziekte. Ze leren bijvoorbeeld waarom ze een jas aan moeten als het regent of koud is. Het is goed als kinderen proberen wat persoonlijke controle te krijgen over hun ziekte en behandeling.

Kinderen ouder dan zeven begrijpen dat ziektes vergezeld worden door symptomen en dat ziektes veroorzaakt worden door bacteriën bij bepaald gedrag (contaminatie).

Ze begrijpen dat ziekte in het lichaam zit, maar hoe symptomen precies ontstaan begrijpen ze maar half. Ze begrijpen dat gedrag of behandeling een rol speelt (internalisatie).

Adolescentie en de formeel operationele fase

In sommige culturen wordt de adolescentie overgeslagen. Kinderen worden volwassen zonder dat ze door een tussenfase gaan. Veel westerse culturen kennen de adolescentie wel. In deze fase bereidt iemand zich voor op de zelfstandigheid. Veel schadelijk gedrag begint in deze fase. Het beeld van gezondheid dat veel adolescenten hebben is gebaseerd op interactie met de omgeving.

Vanaf een jaar of 11 is iemand in staat ziekte te zien als het functioneren van lichamelijke functies of organen. Ook zien ze in dat er vaak meerdere oorzaken zijn, zoals fysieke oorzaken, genen en gedrag (fysiologisch).

Vanaf een jaar of 14, in de late adolescentie, begrijpt iemand dat lichaam en geest samenwerken en dat stress bijvoorbeeld ziekte kan veroorzaken (psychofysiologisch). Veel volwassenen bereiken dit stadium van begrip niet.

Als iemand ouder is dan 18 wordt hij of zij volwassen genoemd. De periode van 18 tot 40 wordt de vroege volwassenheid genoemd en karakteriseert zich omdat er allemaal nieuwe dingen gebeuren, zoals afstuderen, trouwen, een kind krijgen en het verliezen van een ouder. Het gedrag met betrekking tot gezondheid is voor het grootste deel al aangeleerd en men gaat zich vooral defensief gedragen en zich structureel laten onderzoeken.
Ouder worden is niet meer per definitie een negatief proces. De middelbare leeftijd, van 40 tot 60 jaar, wordt vaak gedefinieerd als een periode van onzekerheid, vooral voor mannen tussen de 37 en 41. Voor vrouwen is het vaak moeilijk als zij altijd huisvrouw geweest zijn en hun kinderen het huis uit gaan. Zij kunnen onzeker worden over hun rol, die altijd het verzorgen van de kinderen was.

De stadium theorieën krijgen geen universele steun. Relatief vaste fasen verliezen oog voor invloeden als ervaring en kennis. Kinderen rond de leeftijd van 5 jaar hebben al multidimensionale concepten over gezondheid, die meer complex zijn dan een verandering van concreet naar abstract denken die in de stadium theorieën worden voorgesteld.

Ouder worden en gezondheid

De leer van het ontstaan en het verloop van ziekten (epidemiologie) is vrij belangrijk. Gezien het feit dat de incidentie van ziekten toenemen naarmate mensen langer leven heeft belangrijke implicaties voor gezondheids- en sociale zorg.

Het zelfconcept is vrij stabiel gedurende het ouder worden. Er wordt vaak gedacht dat ouder worden een negatief proces is, waardoor een verandering in het zelfconcept onvermijdelijk is. Ouder worden zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar die moeten niet als een probleem worden gezien.

Succesvol ouder worden

Bowling en Iliffe (2006) beschrijven vijf progressieve modellen van succesvol ouder worden:

 1. Biomedische model: gebaseerd op fysiek en psychiatrisch functioneren.

 2. Breder biomedisch model: als bovenstaand model maar bevat ook sociale betrokkenheid en activiteit

 3. Sociaal functioneringsmodel: gebaseerd op de natuur en frequentie van sociaal functioneren en netwerken.

 4. Psychologische bronnen model: gebaseerd op persoonlijke kenmerken van optimisme en self-efficacy en een gevoel van doelgerichtheid, coping en probleemoplossing en zelfwaarde.

 5. 'Lay' model: gebaseerd op bovenstaande variabelen plus sociaaleconomische variabelen inkomen en waargenomen sociaal kapitaal.

Wat is gezondheidspsychologie?

De moderne psychologie wil beschrijven, verklaren en voorspellen. Hiertoe is wetenschappelijk onderzoek nodig. Gegevens worden verzameld door middel van observatie, oftewel empiricisme. Onderzoek begint met een theorie, die in het begin nog vaag of onnauwkeurig kan zijn.

De relatie tussen psychologie en gezondheid

Psychologische benaderingen kunnen helpen verklaren waarom sommige mensen op een bepaalde manier reageren op ziekten en andere mensen weer op een andere manier. De gezondheidspsychologie integreert cognitieve, ontwikkelings- en sociale theorieën en verklaringen om een beter beeld van gezondheid en gezondheidszorg te krijgen.

De belangrijkste onderwerpen van de gezondheidspsychologie zijn:

 • Gezondheid promoten en behouden.

 • Het verbeteren van gezondheidszorgsystemen en beleid dat er mee te maken heeft.

 • Preventie en behandeling van ziekten.

 • Oorzaken van ziekten, alsmede risicofactoren.

Gezondheidspsychologie en andere velden

Gezondheidspsychologie staat in contact met andere takken, zoals gezondheidseconomie, geneeskunde, medische sociologie en therapeutische disciplines. Gezondheidspsychologie zelf wordt ook wel beschreven als het biopsychosociale model en heeft dus betrekking op biologische, psychologische en sociale factoren.

 • Psychosomatische geneeskunde: Psychosomatisch verwijst naar het feit dat lichaam en geest beide betrokken zijn bij ziekte. Vandaag de dag houdt het zich vooral bezig met gecombineerde psychologische, sociale en biologisch/fysiologische verklaringen van ziekte.

 • Gedragsmatige geneeskunde: Dit is een interdisciplinair veld met gedragswetenschap waaronder psychologie, sociologie en gezondheidseducatie, in relatie tot geneeskunde en medische condities. Principes van klassieke en operante conditionering spelen hierbij een rol.

 • Medische psychologie: Medisch psychologen gaan uit van een holistisch model (UK). In andere delen van Europa zijn medisch psychologen mensen die een psychologie opleiding hebben gedaan en een master in gezondheidspsychologie. Het gaat bij medische psychologie dus meer om een beroep dan een discipline.

 • Medische sociologie: Gezondheid en ziekte worden beschouwd in termen van sociale factoren die individuen kunnen beïnvloeden. Individuen worden beschouwd binnen families en culturen.

 • Klinische psychologie: Klinische psychologie houdt zich bezig met mentale gezondheid en de diagnose en behandeling van mentale gezondheidsproblemen.

 • Gezondheidspsychologie: Gezondheidspsychologie neemt een biopsychosociaal model aan voor ziekte en gezondheid. Soms houden ze zich ook bezig met publieke gezondheid.

Wat zijn je werkzaamheden als arts?

Wat zijn je werkzaamheden als arts?

 • Als arts of dokter herstel je de gezondheid van mensen en ben je bevoegd om hierbij geneeskunde toe te passen. Kort gezegd behandel je als arts ziektes, verwondingen en mentale of fysieke stoornissen. Hierbij bestudeer je klachten, stel je deze vast en behandel je deze.
 • Je draagt zorg voor de patiënten.
 • Het spreekuur bestaat uit de anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het vaststellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan (waaronder het uitschrijven van recepten voor medicijnen).
 • Artsen zijn in staat om medische ingrepen te verrichten, patiënten te verzorgen en recepten voor medicijnen uit te schrijven.
 • Daarnaast vindt er overleg plaats met collega-artsen en kan worden doorverwezen naar (collega-) specialisten.
 • Naast de medische werkzaamheden verzamel je ook gegevens, beheer je voorraden en geef je ook vaak trainingen aan andere medewerkers.
 • Verder zijn er soms scholingsdagen om de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden.
 • Om in het buitenland aan de slag te kunnen, moet je de bevoegdheid hebben om als arts te mogen werken.

 

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

 • In de gezondheidszorg doe je in korte tijd veel kennis op en ervaring met praktisch werk, zoals het inbrengen van infusen, bloedprikken, het assisteren op de operatiekamer en het meehelpen bij de kleine verrichtingen op het pre-operatieve spreekuur. Zorg er daarom zeker voor dat je deze vaardigheden beheerst vóórdat je aan een co-schap begint.
 • Uiteraard hangt het per specialisatie af welke praktische vaardigheden je exact zal gaan toepassen op de werkvloer.
 • Het is interessant om ervaring op te doen op verschillende afdelingen en poliklinieken, zodat je deze kennis later met elkaar kunt combineren. Zo kun je kiezen om niet één maar verschillende co-schappen te lopen. Dit geldt in het bijzonder voor een vak als huisartsgeneeskunde, maar ook bij een specialisme als chirurgie als dit niet onbelangrijk. Bij de chirurgie is een co-schap op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling op een co-schap algemene chirurgie.
 • Natuurlijk zijn er altijd een aantal algemene vaardigheden die je geacht wordt te beheersen als co-assistent. Dit betreft het onderzoek van het hart en longen, het buikonderzoek, het algemene neurologisch onderzoek en het onderzoek van het bewegingsapparaat. Daarnaast kun je je gericht voorbereiden door ervoor te zorgen dat je een aantal specialisme-specifieke vaardigheden beheerst. Zo vormen boeken over medisch laboratoriumonderzoek een handige voorbereiding op een co-schap interne geneeskunde.
 • Als co-assistent of arts heb je naast het werk in het ziekenhuis ook nog een aantal andere taken. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en het geven van presentaties aan de specialisten, mede-co’s of de verpleegkundigen.
Wat is gezondheid? - Chapter 1

Wat is gezondheid? - Chapter 1

Volgens Stone (1979) zijn er een aantal vragen waar men geen concreet antwoord op kan geven. Bijvoorbeeld de vraag hoe we gezondheid behouden, beschermen en terugwinnen, zolang er geen eenduidige betekenis is van gezondheid en hoe dit gemeten kan worden. De meeste mensen zullen zich niet realiseren dat 'gezondheid' voor andere mensen, culturen, sociale klassen et cetera een totaal andere betekenis heeft/kan hebben.


Wat zijn verschillende perspectieven op gezondheid?

In schedels uit het Stenen Tijdperk werden soms gaatjes aangetroffen voor het proces van schedelboring, om de boze geesten die ziekten veroorzaakten naar buiten te kunnen laten. Ziekte werd ook weleens geïnterpreteerd als een straf van de goden door de oude Hebreeuwse teksten.

De oude Grieken zagen lichaam en geest als een geheel, maar schreven ziekte niet toe aan spirituele zaken. Hippocrates was degene die als één van de eersten sprak over een balans tussen de vier ‘lichaamssappen’ (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal) die elk voor een andere karaktertrek staan. Daarnaast zijn de lichaamssappen ook verbonden met seizoenen en de vier condities droog, nat, koud en warm. Slijm is verbonden met de winter (koud en nat) en grote hoeveelheden slijm wordt gelinkt aan een kalm temperament. Bloed is verbonden met de lente (nat en warm) en grote hoeveelheden bloed wordt gelinkt aan een optimistische persoonlijkheid. Grote hoeveelheden gele gal is verbonden met een boos temperament en hoort bij de zomer (warm en droog). Tenslotte is zwarte gal gerelateerd aan verdriet en de herfst (koud en droog). Als de sappen in balans zijn is een persoon gezond. Hippocrates onderkende ook de link tussen (gezond) eten en gezondheid en dat lichamelijke factoren van invloed kunnen zijn op de geest.

Galen, een andere invloedrijke Griek, had het zo’n 300 jaar na Hippocrates over de fysieke basis van ziekten. De lichaamssappen zouden niet alleen invloed hebben op ons karakter, maar zouden ook verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziekten. De geest speelt hier geen rol in het ontstaan van een ziekte. Het ontstaan van een ziekte wordt ook wel etiologie genoemd.

In de Middeleeuwen werd gezondheid opnieuw vooral gezien als een functie van de spiritualiteit. Ziekte werd verklaard als Gods straf voor wangedrag of door boze geesten die bezit van iemand hadden genomen, zoals men dat vroeger ook dacht. Individuen hadden weinig tot geen controle over hun gezondheid.

In de veertiende en vijftiende eeuw, de periode van de Renaissance, kwam er veel aandacht voor individueel denken en doen. De wetenschappelijke revolutie rond 1600 zorgde voor een hoop ontwikkelingen in de fysische geneeskunde. Verklaringen voor ziekte hadden een organische en fysiologische invalshoek, psychologische verklaringen waren niet aanwezig.

Aan het begin van de 17e eeuw kwam Descartes met het dualisme. Volgens Descartes waren lichaam en geest van elkaar gescheiden, maar was interactie tussen de twee wel mogelijk.

Artsen waren er om het materiële lichaam te beschermen en te genezen en spirituele geleerden om de niet-materiële geest te beschermen.

Dualisten zoals Descartes zagen het lichaam als een machine. Dit zogenaamde mechanisme houdt in dat men ervan uitgaat dat gedrag te reduceren is tot het fysiek functioneren van het lichaam. Deze benadering is de basis voor het biomedische model, wat ervan uitgaat dat ziektesymptomen een pathologie als oorzaak hebben en verholpen kunnen worden met een medische behandeling. Het biomedische model wordt ook weleens beschreven als reductionisme. Lichaam, geest en menselijk gedrag kunnen worden gereduceerd tot het niveau van cellen, neurale activiteit en biochemische activiteit. Er is geen ruimte voor het feit dat mensen anders zijn en anders kunnen reageren op dezelfde ziekten et cetera. Ontleding en autopsie werden geaccepteerd door de kerk, waardoor er een enorme groei was in medisch inzicht.

Biopsychosociaal model

Een model dat in veel opzichten meer lijkt op wat wij tegenwoordig het meest aannemelijk vinden in de reguliere gezondheidszorg, is het biopsychosociale model. Dit model is gebaseerd op de aanname dat er een type materie bestaat die je op twee manieren kunt benaderen. Eén type materie kan op een subjectieve en objectieve manier worden benaderd. Iemand die ziek is heeft symptomen die bij die ziekte horen, maar reageert daar op een individuele, unieke manier op. Het biopsychosociale model houdt dus rekening met fysieke, sociale, psychologische en culturele aspecten wanneer een ziekte of symptomen worden verklaard.

Sinds de bidirectionele relatie (relatie in twee richtingen) tussen lichaam en geest meer begrip krijgt, is de spanning tussen monisten en dualisten afgenomen. De psychologie en Freud hebben hieraan bijgedragen. Monisten geloven in het feit dat er één soort materie is, lichaam en geest zijn dus van dezelfde materie. Daarentegen zeggen dualisten dat het lichaam fysisch is maar de geest niet.

Freud had het in zijn tijd (eerste helft van de 20e eeuw) over bewust of onbewust in plaats van lichaam of geest. Onbewuste conflicten veroorzaakten volgens hem fysieke problemen, iets dat we nu psychosomatisch zouden noemen. Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, het individuele gedrag speelt ook een rol in gezondheid en ziekte.

Gedrag, dood en ziekte

Niet alleen onze opvattingen over ziekte zijn heel erg veranderd in de loop der eeuwen. De kennis over het lichamelijk functioneren en eventuele mogelijke geneeswijzen zijn ontzettend uitgebreid. In de 20e eeuw is de levensverwachting flink omhoog gegaan in de westerse landen. Verklaringen hiervoor zijn behandelingen met medicijnen, vaccinaties, ontwikkelingen in het onderwijs en in de agricultuur.

Infectieziekten komen steeds minder vaak voor en maken plaats voor ziekten als kanker, hart-, long-, en leverziekten. Deze ontwikkeling doet zich voornamelijk voor in ontwikkelde landen. Gedragingen als roken, extreem alcohol gebruik, slecht dieet en een 'zittende' leefstijl worden in verband gebracht met de zojuist opgenoemde ziekten. Sterfgevallen door kanker zijn door ongeveer twee derde te wijten aan ons gedrag. Daarnaast leeft de mens tegenwoordig langer met ziekten waar we voorheen aan overleden, waardoor de mens leeftijden bereikt waar de kankerincidentie hoger ligt. Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid. Dit wordt vaak door de war gehaald met prevalentie wat aangeeft hoeveel mensen aan een bepaalde ziekte lijden op een bepaald moment.

Een opvallende ontwikkeling van de laatste decennia is dat mensen uit westerse culturen steeds meer traditionele geneeswijzen overwegen en dat mensen uit de traditionele of ontwikkelingslanden steeds meer leren over onze moderne geneeskunde.

Wat zijn individuele, culturele en levensduur perspectieven op gezondheid?

Theorieën over gezondheid

Wanneer je individuen optimale gezondheidszorg wilt bieden, is het van belang te weten wat zij verstaan onder ‘gezondheid’ en ‘gezond gedrag’. Het verschilt namelijk per cultuur, geslacht, leeftijdscategorie of gezondheid hoe iemand die begrippen interpreteert. Jongeren en mensen die niet ziek zijn beschrijven gezondheid vaak als het naleven van gezond gedrag, terwijl ouderen en zieke mensen gezondheid omschrijven als de afwezigheid van symptomen en ziekte. Ook kan gezondheid gedefinieerd worden als de dingen die een fysisch fit persoon kan doen.

Sociale representaties van gezondheid

Ook hoe mensen hun eigen gezondheid beoordelen hangt sterk af van wie, wat en waar zij zijn. Iemand die vaak ongezond eet, zal dit als minder erg beschouwen wanneer diegene veel mensen in zijn omgeving heeft die nog vaker ongezond eten. Maar er zijn meer perspectieven om gezondheid te bekijken:

 • Gezondheid als ‘niet ziek’: geen symptomen, geen bezoekjes aan de huisarts.

 • Gezondheid als reserve: iemand komt uit een gezond gezin en herstelt vaak snel. Diegene zal sneller denken dat hij ongezond gedrag wel aankan.

 • Gezondheid als gedrag: meestal wanneer het om anderen gaat. De buurman is erg gezond, want we zien hem elke ochtend hardlopen.

 • Gezondheid als fysisch fit en vitaal zijn: deze definitie wordt vaak door jongeren gebruikt, in het bijzonder mannen. Mannen zien het begrip gezondheid meer als het gevoel fit te zijn, terwijl vrouwen gezondheid meer definiëren als ‘vol met energie’.

 • Gezondheid als psychosociologisch welzijn: iemand die zich goed voelt, is vast ook gezond.

 • Gezondheid als functie: steeds vaker wordt gezondheid omschreven als het in staat zijn om te werken en te kunnen doen wat je wilt doen.

Mensen die moeten aangeven of zij zichzelf gezond vinden vergelijken zichzelf hiervoor vaak met anderen. Als mensen in goede gezondheid zijn, zijn er meer jonge mensen dan oudere mensen die zichzelf vergeleken met mensen van hun eigen leeftijd. Jonge mensen zijn over het algemeen in goede gezondheid. Als mensen in minder goede gezondheid zijn, zijn er meer oudere mensen dan jonge mensen die zichzelf vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Oudere mensen hebben vaker een minder goede gezondheid. Mensen proberen het beste uit hun evaluaties te halen. Gezondheid is dus een relatief begrip.

World Health Organisation

De World Health Organisation (WHO), omschrijft gezondheid als volgt:
‘een staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en het afwezig zijn van ziekte’. Wat bij deze definities mist zijn de socio-economische en culturele invloeden op gezondheid. Ook maakt de definitie niet duidelijk wat de rol van de psyche is, die echter een belangrijke rol speelt bij de ervaring van gezondheid en ziekte.

Cross-culturele perspectieven van gezondheid

Opvattingen over gezondheid kunnen per cultuur verschillen. Een mooi voorbeeld is de benadering van alcoholverslaving. In sommige culturen wordt alcoholverslaving gezien als een legaal en moreel probleem: verslaafden worden gezien als slachtoffer van een middel. In andere culturen wordt alcoholconsumptie meer gezien als een teken van persoonlijke zwakheid. Het verschilt ook per cultuur of gezondheid iemand zijn eigen zorg is, of collectief wordt aangepakt. In veel Afrikaanse regio’s is het gebruikelijk dat de bewoners van een dorp zich bekommeren om de gezondheid van alle dorpsbewoners. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak en draagt daarmee bij aan de collectieve gezondheid. In Oosterse culturen is er vaak naast de collectivistische benadering ook een holistische benadering. Er moet gekeken worden naar het gehele wezen en zijn/haar welzijn in plaats van naar het zichtbare of fysieke deel. In het Westen zie je veel vaker een individualistische aanpak. Mensen moeten zelf zorgen dat zij gezond worden of blijven. Hoe iemand zich gedraagt wordt in dit geval ook grotendeels bepaald door zijn persoonlijke behoeftes.

De rol van leeftijd

Het spreekt voor zich dat een peuter nog maar weinig kennis heeft over gezondheid en gezond gedrag. Die kennis vergaart men meestal vanzelf naarmate men zich ontwikkelt. Hierover bestaan verschillende theorieën.

Ontwikkelingstheorieën

Het ontwikkelingsproces is een functie van de interactie tussen drie factoren:

 1. 'Learning': een relatief permanente verandering van kennis, vaardigheid of bekwaamheid als een resultaat van ervaring.

 2. 'Experience': wat we doen, zien, horen, voelen en denken.

 3. 'Maturation': gedachtes, gedrag of fysische groei, toegeschreven aan de genetisch bepaalde volgorde van ouder worden en niet aan ervaringen.

Erik Erikson (1959 en 1989) beschreef acht ontwikkelingsfases die te maken hebben met het ontwikkelen van een beeld en een karakter wat betreft gezondheid. Die acht fases zijn grofweg op te delen in de volgende vier punten.

 1. Cognitief en intellectueel functioneren.

 2. Taal- en communicatievaardigheden.

 3. Een begrip van ziekte.

 4. Gezondheidszorg en het behouden van gezond gedrag.

Wanneer je iemand zijn gezondheid wilt behandelen is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen iemand achter de rug heeft, zodat je ook weet wat voor gedrag je van iemand kunt verwachten.

Piaget ontwikkelde een raamwerk rond de cognitieve ontwikkeling van mensen. Ook ontwikkelde hij een structuur van verschillende fases, die volgens hem door iedereen in dezelfde volgorde zou worden doorlopen. Echter, niet iedereen komt in zijn ontwikkeling uit bij de laatste fase.

 • Van geboorte tot 2 jaar: sensorimotor: het kind begrijpt de wereld door sensaties en beweging. Het heeft nog geen symbolische gedachten. Het beweegt van reflectieve naar vrijwillige actie.

 • Van 2 tot 7 jaar: pre-operationeel: het kind ontwikkelt symbolische gedachten en wordt egocentrisch: op zichzelf gericht, het kind ziet dingen alleen vanuit zijn eigen perspectief

 • Van 7 tot 11 jaar: concreet operationeel: abstracte gedachten en logica ontwikkelen zich enorm, het kind kan mentale operaties uitvoeren en objecten manipuleren.

 • Vanaf 12 jaar: formeel operationeel: abstracte gedachten en fantasie ontwikkelen zich net zoals deductief redeneren. Niet iedereen kan dit niveau bereiken.

Sensorimotor en pre-operationele fasen

Tijdens de eerste twee fases is de taalvaardigheid van het kind nog erg beperkt. Het kind kan moeilijk aangeven of het bijvoorbeeld pijn heeft en het begrijpt ook nog lang niet alle uitleg over gezond gedrag. De beleving is erg egocentrisch. Dat wil zeggen: het huilt wanneer het zelf pijn heeft en begrijpt en herkent niet de signalen van anderen.

Onder de 7 jaar verklaren kinderen ziekte vaak als ‘magisch’. Hun verklaringen zijn gebaseerd op associatie.

 • Gebrek aan begrip ('incomprehension'): het kind geeft irrelevante antwoorden.

 • Fenomenalisme ('phenomenalism'): ziekte is gebruikelijk een signaal of geluid dat het kind soms heeft en dit associeert met ziekte. Het begrijpt echter nog geen oorzaak-gevolg relaties. Verkoudheid is bijvoorbeeld voor de meeste kinderen onder de 7 jaar niet meer dan hoesten en snotteren

 • Besmetting ('contagion'): ziekte komt gebruikelijk door een naaste persoon of object dat niet noodzakelijk het kind hoeft aan te raken, of het resulteert van activiteiten die vlak voor het ziek zijn gebeurden. Bijvoorbeeld: je bent ziek geworden doordat je lang naast iemand liep die ziek was.

Concreet operationele fase

In de concreet operationele fase leren kinderen logisch te denken over objecten en gebeurtenissen. Ze beginnen steeds meer te begrijpen van de causale relaties tussen gedrag en ziekte. Ze leren bijvoorbeeld waarom ze een jas aan moeten als het regent of koud is. Het is goed als kinderen proberen wat persoonlijke controle te krijgen over hun ziekte en behandeling.

Kinderen ouder dan zeven begrijpen dat ziektes vergezeld worden door symptomen en dat ziektes veroorzaakt worden door bacteriën bij bepaald gedrag (contaminatie).

Ze begrijpen dat ziekte in het lichaam zit, maar hoe symptomen precies ontstaan begrijpen ze maar half. Ze begrijpen dat gedrag of behandeling een rol speelt (internalisatie).

Adolescentie en de formeel operationele fase

In sommige culturen wordt de adolescentie overgeslagen. Kinderen worden volwassen zonder dat ze door een tussenfase gaan. Veel westerse culturen kennen de adolescentie wel. In deze fase bereidt iemand zich voor op de zelfstandigheid. Veel schadelijk gedrag begint in deze fase. Het beeld van gezondheid dat veel adolescenten hebben is gebaseerd op interactie met de omgeving.

Vanaf een jaar of 11 is iemand in staat ziekte te zien als het functioneren van lichamelijke functies of organen. Ook zien ze in dat er vaak meerdere oorzaken zijn, zoals fysieke oorzaken, genen en gedrag (fysiologisch).

Vanaf een jaar of 14, in de late adolescentie, begrijpt iemand dat lichaam en geest samenwerken en dat stress bijvoorbeeld ziekte kan veroorzaken (psychofysiologisch). Veel volwassenen bereiken dit stadium van begrip niet.

Als iemand ouder is dan 18 wordt hij of zij volwassen genoemd. De periode van 18 tot 40 wordt de vroege volwassenheid genoemd en karakteriseert zich omdat er allemaal nieuwe dingen gebeuren, zoals afstuderen, trouwen, een kind krijgen en het verliezen van een ouder. Het gedrag met betrekking tot gezondheid is voor het grootste deel al aangeleerd en men gaat zich vooral defensief gedragen en zich structureel laten onderzoeken.
Ouder worden is niet meer per definitie een negatief proces. De middelbare leeftijd, van 40 tot 60 jaar, wordt vaak gedefinieerd als een periode van onzekerheid, vooral voor mannen tussen de 37 en 41. Voor vrouwen is het vaak moeilijk als zij altijd huisvrouw geweest zijn en hun kinderen het huis uit gaan. Zij kunnen onzeker worden over hun rol, die altijd het verzorgen van de kinderen was.

De stadium theorieën krijgen geen universele steun. Relatief vaste fasen verliezen oog voor invloeden als ervaring en kennis. Kinderen rond de leeftijd van 5 jaar hebben al multidimensionale concepten over gezondheid, die meer complex zijn dan een verandering van concreet naar abstract denken die in de stadium theorieën worden voorgesteld.

Ouder worden en gezondheid

De leer van het ontstaan en het verloop van ziekten (epidemiologie) is vrij belangrijk. Gezien het feit dat de incidentie van ziekten toenemen naarmate mensen langer leven heeft belangrijke implicaties voor gezondheids- en sociale zorg.

Het zelfconcept is vrij stabiel gedurende het ouder worden. Er wordt vaak gedacht dat ouder worden een negatief proces is, waardoor een verandering in het zelfconcept onvermijdelijk is. Ouder worden zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar die moeten niet als een probleem worden gezien.

Succesvol ouder worden

Bowling en Iliffe (2006) beschrijven vijf progressieve modellen van succesvol ouder worden:

 1. Biomedische model: gebaseerd op fysiek en psychiatrisch functioneren.

 2. Breder biomedisch model: als bovenstaand model maar bevat ook sociale betrokkenheid en activiteit

 3. Sociaal functioneringsmodel: gebaseerd op de natuur en frequentie van sociaal functioneren en netwerken.

 4. Psychologische bronnen model: gebaseerd op persoonlijke kenmerken van optimisme en self-efficacy en een gevoel van doelgerichtheid, coping en probleemoplossing en zelfwaarde.

 5. 'Lay' model: gebaseerd op bovenstaande variabelen plus sociaaleconomische variabelen inkomen en waargenomen sociaal kapitaal.

Wat is gezondheidspsychologie?

De moderne psychologie wil beschrijven, verklaren en voorspellen. Hiertoe is wetenschappelijk onderzoek nodig. Gegevens worden verzameld door middel van observatie, oftewel empiricisme. Onderzoek begint met een theorie, die in het begin nog vaag of onnauwkeurig kan zijn.

De relatie tussen psychologie en gezondheid

Psychologische benaderingen kunnen helpen verklaren waarom sommige mensen op een bepaalde manier reageren op ziekten en andere mensen weer op een andere manier. De gezondheidspsychologie integreert cognitieve, ontwikkelings- en sociale theorieën en verklaringen om een beter beeld van gezondheid en gezondheidszorg te krijgen.

De belangrijkste onderwerpen van de gezondheidspsychologie zijn:

 • Gezondheid promoten en behouden.

 • Het verbeteren van gezondheidszorgsystemen en beleid dat er mee te maken heeft.

 • Preventie en behandeling van ziekten.

 • Oorzaken van ziekten, alsmede risicofactoren.

Gezondheidspsychologie en andere velden

Gezondheidspsychologie staat in contact met andere takken, zoals gezondheidseconomie, geneeskunde, medische sociologie en therapeutische disciplines. Gezondheidspsychologie zelf wordt ook wel beschreven als het biopsychosociale model en heeft dus betrekking op biologische, psychologische en sociale factoren.

 • Psychosomatische geneeskunde: Psychosomatisch verwijst naar het feit dat lichaam en geest beide betrokken zijn bij ziekte. Vandaag de dag houdt het zich vooral bezig met gecombineerde psychologische, sociale en biologisch/fysiologische verklaringen van ziekte.

 • Gedragsmatige geneeskunde: Dit is een interdisciplinair veld met gedragswetenschap waaronder psychologie, sociologie en gezondheidseducatie, in relatie tot geneeskunde en medische condities. Principes van klassieke en operante conditionering spelen hierbij een rol.

 • Medische psychologie: Medisch psychologen gaan uit van een holistisch model (UK). In andere delen van Europa zijn medisch psychologen mensen die een psychologie opleiding hebben gedaan en een master in gezondheidspsychologie. Het gaat bij medische psychologie dus meer om een beroep dan een discipline.

 • Medische sociologie: Gezondheid en ziekte worden beschouwd in termen van sociale factoren die individuen kunnen beïnvloeden. Individuen worden beschouwd binnen families en culturen.

 • Klinische psychologie: Klinische psychologie houdt zich bezig met mentale gezondheid en de diagnose en behandeling van mentale gezondheidsproblemen.

 • Gezondheidspsychologie: Gezondheidspsychologie neemt een biopsychosociaal model aan voor ziekte en gezondheid. Soms houden ze zich ook bezig met publieke gezondheid.

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Gezondheid & Zorg: betrokken topics bij studie en kennis - Themabundel

Gezondheid & Zorg: betrokken topics bij studie en kennis - Themabundel

Alledaagse medische klachten & Preventieve zorg - studie en kennis
Chirurgie & Verwonding: studie en kennis
Dermatologie & Allergie: studie en kennis
Farmacologie & Geneesmiddel - studie en kennis
Sociale geneeskunde & Gezondheidsrecht - studie en kennis
Gynaecologie & Geboorte - studie en kennis
Immunologie & Infectie - studie en kennis
Interne Geneeskunde & Diagnose - studie en kennis
Kindergeneeskunde & Ouderenzorg - studie en kennis
Keel- Neus- en Oorheelkunde (KNO) & Gezichtsvermogen: studie en kennis
Neurologie & Pijnbestrijding: studie en kennis
Oncologie & Tumor: studie & kennis
Psychiatrie & Psychische stoornis: studie en kennis
Seksuologie & Seksualiteit - studie en kennis
Verpleegkunde & Verpleging: studie en kennis
Gezondheid & Zorg: studie en kennis
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

 

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de zorg in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.


Argentinië

 • Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen in Buenos Aires en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)
 • Wil jij werken bij een dynamisch ziekenhuis op vijf minuten afstand van mooie, witte stranden? In het ziekenhuis zijn 26 specialismen vertegenwoordigd en wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg. Je kunt onder andere aan de slag als SEH-arts, zaalarts of verpleegkundige. (b/s)

Australië

 • Kom werken in de ouderenzorg voor Nederlanders in Australië. (b/v)
 • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
 • Gediplomeerde tandartsen gezocht voor verschillende locaties in Australië. (b)
  Help jij graag mensen? Deze organisatie zoekt verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen willen helpen of op een andere manier willen bijdragen aan de samenleving. (b) 

Canada

 • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
 • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

Curacao

 • Meerdere stagemogelijkheden voor studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderen met autisme. (s)

Filipijnen

 • Heb jij een achtergrond in maatschappelijk werk of psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt vrijwilligers om hen een beschermde omgeving en geestelijke bijstand te bieden en hen te begeleiden. (s/v)
 • Steek je handen uit de mouwen door medische zorg te bieden op scholen. Samen met een groep vrijwilligers ga je mee met een missie waarbij je kinderen medisch gaat checken en behandelen. (v)

Haïti

 • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
 • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (b)

India

 • Ervaring als tandarts? Werk mee in een tandartsenkliniek in India. (v)
 • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag in India als psychosociaal medewerker en help mensen met conflict-gerelateerde problemen. (b)
 • Help kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)​

Italië

 • Ga werken bij een organisatie die verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt met als doel hen zo volledig mogelijk te laten meedraaien in de samenleving. (b)

Jordanië

 • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
 • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

Kenia

 • Vrijwilligers met een medische achtergrond gezocht. Werk mee in een medische kliniek of geef voorlichting over hygiëne. (v)
 • Assisteer een klein medisch team in een lokaal gezondheidscentrum. Help in het laboratorium, met de patiëntenregistratie, of met groepsactiviteiten. (v)
 • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
 • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

Nepal

 • Help mee in de zorg; je kan bijvoorbeeld werken met gehandicapte kinderen of ouderen. (v)
 • Artsen gezocht voor het geven van medische training voor een internationale non-profit organisatie. (b)
 • Diverse projecten met gehandicapte kinderen in opvanghuizen, ziekenhuizen, rehabilitation centra en bij gezinnen thuis, o.a. lesgeven, fysiotherapie en logopedie. (v)
 • Bied medische hulpverlening aan skiërs in een prachtig skigebied op het Noordereiland. (b)
 • Ben jij een reddende engel met een medische achtergrond? Je kunt aan de slag als doktor, verpleegkundige of verloskundige bij een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

Pakistan

 • Werken bij een lokaal opvang- en verzorgingstehuis, opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

Soedan

 • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)
 • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

Tanzania

 • Heb jij een HBO/WO opleiding in de zorg en minimaal 3 jaar werkervaring? Zet jouw vakkennis in en draag bij aan betere zorg terwijl je leeft en werkt midden in de lokale gemeenschap. (b)

Uruguay

 • Een Brits privéziekenhuis in Montevideo heeft mogelijkheden voor medisch personeel met verschillende specialismen. (b)

Verenigd Koninkrijk

 • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

Verenigde Staten van Amerika

 • Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
 • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

Zimbabwe

 • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

Zuid-Afrika

 • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)
 • Help mee bij een medisch project rond St. Lucia. Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij medische werkzaamheden, voorlichting geven over voeding of hygiëne en patiënten verzorgen. (v)

Zweden

 • Word psycholoog bij een gezondheidscentrum voor kinderen en volwassenen. (b)

Zwitserland

 • Ga aan het werk als verpleegkundige in een Zwitsers ziekenhuis. (b)
 • Werken als medisch specialist in de Zwitserse gezondheidszorg. (b)
 • Wil jij mensen redden te midden van de prachtige Zwitserse Alpen? Skischolen op verschillende locaties in Zwitserland zoeken verpleegkundig personeel voor de wintermaanden. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als therapeut in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Argentinië 

 • Heb je een sociale of medische achtergrond? Volg een cursus Spaans en help daarna mee bij HIV-preventie door bijvoorbeeld psychologisch advies te geven. (v)

Bolivia

 • Loop mee met artsen in een ziekenhuis op het gebied van ergotherapie of fysiotherapie. Daarrnaast kan je meedoen aan bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes gericht op gezondheid en hygiëne. (v/s)
 • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie en draag zo bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

Botswana

 • Loop stage bij een rehabilitatie centrum en doe ervaring op als fysiotherapeut. (s)

Cambodja

 • Ben jij ergotherapeut of logopedist? Deze organisatie is regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. (b)
 • Heb je een medische achtergrond? Loop mee met artsen en verpleegkundigen op de afdelingen algemene geneeskunde of ergotherapie. (v)
 • Ben je minimaal 25 jaar en heb je al wat reis- en werkervaring? Dan kom je in aanmerking voor speciale opdrachten en kan je bijvoorbeeld aan de slag als fysiotherapeut. (v)

Canada

 • Ga werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

Costa Rica 

 • Diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, waaronder het bieden van psychologische therapie aan de lokale bevolking. (v)
 • Geef creatieve therapie aan kinderen en jongeren in achterstandswijken. (v)

Curaçao

 • Loop stage in de pedagogiek of kinderpsychologie bij een stichting voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (s)

Ethiopië

 • Studeer je fysiotherapie of heb je deze studie afgerond? Help mee met de verzorging van patiënten of geef advies en informatie aan betrokkenen. (v)

Ghana

 • Mensen met een afgeronde opleiding in fysiotherapie, logopedie of ergotherapie gezocht. Zet jouw kennis in tijdens het werken met gehandicapte kinderen. (v)

Guatemala

 • Er zijn diverse mogelikheden voor werk- en meeloopstages in de fysiotherapie en psychologie. (s)

Honduras

 • Geef creatieve therapie of fysiotherapie in een familiehuis tegen kost en inwoning. (b)
 • Ben jij logopedist? Geef spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

India

 • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)

Indonesië

 • Geef therapie op scholen en in de gezondheidszorg. Je kan algemene therapie geven maar ook Mensendieck, Cesar en ergotherapie. (v)
 • Geef oefentherapie aan gehandicapte kinderen en draag je kennis over aan lokale hulpverleners. (s)
 • Enthousiaste fysiotherapeuten gezocht in Sintang. (v)

Kenia 

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan werken op het gebied van fysiotherapie of logopedie waarbij je veel kan leren over dit vakgebied in een andere culturele setting. (v)

Malawi

 • Werk als fysiotherapeut mee in een klein ziekenhuis in het noorden van Malawi. (s)

Mexico

 • Werk tegen kost en inwoning mee in een familiehuis waar je onder andere aan de slag kan als creatief therapeut of fysiotherapeut. (b)

Nepal

 • Leer tijdens je fysiotherapie of ergotherapie stage te werken met de beperkte middelen die lokaal aanwezig zijn. (s)
 • Ga aan de slag in een revalidatiecentrum voor kinderen met een neurologische beperking. Je kunt ondersteuning bieden bij het geven van fysiotherapie en het organiseren van activiteiten. (v)

Nicaragua

 • Doe ervaring op als fysiotherapeut bij een gezondheidscentrum in Nicaragua. (s)

Oeganda

 • Wil je graag in de gezondheidszorg in Afrika werken? Er zijn verschillende plekken waar je je als fysiotherapeut erg nuttig kan maken. (v)

Peru

 • Doe je een opleiding in de gezondheidszorg, sociaal werk of therapie? Kom dan stagelopen bij een vrijwilligersorganisatie. (s)
 • Geef als logopedist spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

Roemenië

 • Doe een werk- en meeloopstage in de gezondheidszorg en ga bijvoorbeeld aan de slag als creatief therapeut bij één van de projecten die zich inzetten voor achtergestelde patiënten binnen ziekenhuizen, weeshuizen en opvangcentra voor gehandicapten. (s)

Senegal

 • Wil jij je specialiseren in psychotherapie? Help dan mee in een ziekenhuis in st. Louis. (v)

Sri Lanka

 • Ga aan de slag als fysiotherapeut en draag jouw kennis en ervaring over aan de lokale fysiotherapeuten. (v)

Thailand

 • Ondersteun als fysiotherapeut de lokale bevolking in een klein dorp in Thailand bij hun revalidatieproces. (s)
 • Ben jij een gekwalificeerd fysiotherapeut of ergotherapeut? In een ziekenhuis in Surath Thani is jouw kennis en hulp hard nodig. (v)

Zimbabwe

 • Bij een centrum voor kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn kan je aan de slag als fysiotherapeut, ergotherapeut of orthopedagoog. (v)

Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland) 

 • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

JoHo services bij studies en opleidingen

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

Onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

The Analysis of Biological Data (Whitlock & Schluter) - Boek & JoHo's

 • Boek over de analyse van biologische data, kan binnen meerdere onderzoeksgebieden worden gebruikt.

Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis - Boek & JoHo's

 • Praktische handleiding over het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Essentials of Research Methods in Health, Physical (Berg & Latin) - Boek & JoHo's 

 • Breed bruikbaar boek over onderzoeksmethoden met betrekking tot gezondheid.
Samenvattingen shops: Geneeskunde & Zorg -Toolbundel

Samenvattingen shops: Geneeskunde & Zorg -Toolbundel

Samenvattingen Shop Farmacologie & Apotheek
Samenvattingen Shop Gynaecologie & Verloskunde
Samenvattingen Shop Immunologie & Infectieziekten
Samenvattingen Shop Interne Geneeskunde & Inwendige Orgaanziekten
Samenvattingen Shop Kindergeneeskunde & Pediatrie
Samenvattingen Shop Neurologie
Samenvattingen Shop Psychiatrie
Samenvattingen Shop Sociale Geneeskunde & Preventieve Zorg
Samenvattingen Shop Verpleegkunde & Zorgverlening
Samenvattingen Shops Geneeskunde & Zorgopleidingen

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

Proces 6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

        

Medische werkzaamheden in het buitenland verzekeren: als arts, verpleegkundige, stagiair of vrijwilliger

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

JongLeren.es

JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
 

Stage Global

Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

On-Stage Latin America

On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

SIW

SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

Partnerselectie: Gezondheid & Zorg

Partnerselectie: Gezondheid & Zorg

DSW Zorgverzekeraar

DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 
 

PreventVaccins & Vaccinaties Op Reis

PreventVaccins is een erkend reizigers vaccinatiebureau en al sinds 2000 een vertrouwde naam op het gebied van reisadvisering en vaccinaties. Preventvaccins is de organisatie achter Vaccinatiesopreis

Psycholoog op Afstand

Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

Physical Therapy Abroad

Physical Therapy Abroad is een organisatie voor en door fysiotherapeuten die vrijwilligerswerk, groepsreizen, stages en afstudeeropdrachten organiseert in Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika.

Spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

 

 

De meest duurzame zorgverzekering komt van de zorgverzekeraar die ook tot de meest klantvriendelijke is uitgeroepen!

Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

Spaans leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

    

8 - Werk & Ervaring

Proces 8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

Gezondheidszorg & Medische sector: werk en ontwikkeling in het buitenland
Fysiotherapie & Revalidatie: werk en ontwikkeling
JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

DSW Zorgverzekeraar
DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 
 

  

9 - Beslissing & Acceptatie

Proces 9 - Beslissen & Accepteren

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

 

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
 • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
 • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

Als JoHo abonnee met een servicepakket

 • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

Als JoHo donateur

 • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
 • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
 • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
 • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in het JoHo support center of bij partnerorganisaties
 • kun je met korting printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen

Als JoHo verzekerde

 •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

Als donateur

 • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

Als abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
 • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
 • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

Als donateur

 • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

Als abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
 • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • kan je gebruikmaken van de JoHo Buitenlandzaken Service als je gaat werken in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werk en sollicitaties in Nederland
 • heb je toegang tot alle online keuzehulp en tools om gebruik te maken van de vacatures en organisatieprofielen met werk in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers voor werk zoeken in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden

Als JoHo abonnee met servicepakket

 • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor sollicitatie in Nederland
 • kan je gebruikmaken van extra services voor expats en emigratie

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

Als JoHo donateur

 • heb je online toegang tot het deel van de samenvattingen van managementboeken en vakliteratuur die op JoHo WorldSupporter is te vinden
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen

Als JoHo abonnee

 • heb je online toegang tot alle keuzehulp, handvatten en eerste hulp bij werkzaken
 • heb je online toegang tot alle online JoHo samenvattingen en studiehulp
 • heb je meer korting bij het online bestellen van JoHo samenvattingen en studiehulp
 • kun je samenvattingen gratis ophalen in de JoHo support centers via de JoHo Pincards

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werkervaring opdoen of solliciteren in Nederland
 • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp werkervaring opdoen in het buitenland
 • heb je ook toegang tot alle JoHo advieswijzers voor werkervaring in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
 • heb je toegang tot de contactgegevens bij vacatures

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

Als JoHo donateur

 • heb je toegang tot alle informatie op JoHo WorldSupporter
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor een sabattical of een paar maanden er tussenuit
 • ontvang je korting op een TEFL cursus
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
 • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

 

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

Als JoHo donateur

 • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
 • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
 • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
 • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

 

Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

 

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

Als JoHo donateur

 • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
 • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
 • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
 • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

 

Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

Als JoHo donateur

 • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
 • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
 • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
 • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
 • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
 • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

 

Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
 • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
 • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
 • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
 • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
 • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

 

Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

 

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

10 - Vervolg & Evaluatie

10 - Evalueren & Vervolgen

 • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
 • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
 • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
JoHo: zoeken en vervolgen

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroad volgen
Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

Studeren en kennis opdoen voor opleiding, ontplooiing of werkzaamheden   Communicatie & Marketing   Gezondheid & Zorg   Maatschappij & Cultuur Mens & Gedrag  Natuur & Milieu  Onderwijs & Opvoeding   Organisatie & Economie Politiek & Internationaal   Recht & Bestuur    Techniek & Exact Toerisme & Vrije tijd   Wetenschap & Statistiek  
Gezondheid & Zorg: werken en ontwikkelen

Gezondheid & Zorg: werken en ontwikkelen

Werken en ontwikkelen in de gezondheidszorg als    Arts - Co-assistent - Chirurg - Fysiotherapeut - Huisarts - Kinderarts Neuroloog - Psychiater - Stagiair - Tropenarts Verpleegkundige - Zorgverlener
Samenvattingen Shops Geneeskunde & Zorgopleidingen
Gezondheidszorg & Medische sector - JoHo Job Shop
JoHo: berichten en nieuwsblogs
JoHo: paginawijzer

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen