Projectstart & Initiatief in het buitenland

 

  Thema

Project en initiatief in het buitenland

 

Project opzetten - Samenwerken - Project draaiende houden

JoHo: crossroad uit de bundel
JoHo: crossroad

Verzekeringsadvies aanvragen 

Advisering bij emigratie en lang verblijf in het buitenland vanuit een veilig, voordelig en verantwoord perspectief

Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wie is de "projectopzetter of particulier initiatiefnemer"?

Wie is de "projectopzetter of particulier initiatiefnemer"?

'Dé particulier initiatiefnemer' bestaat natuurlijk niet, project opzetters en initiatiefnemers zijn er in alle verschijningsvormen, van alle leeftijden en met alle achtergronden. Uit een vijf jaar durend onderzoek onder Particulier Initiatief ('PI') komen toch enkele sterk overeenkomende aspecten naar voren:

Voorbeelden van criteria die in de ontwikkelingssector worden gebruikt

 • PI's bieden op directe wijze ondersteuning in één of meerdere ontwikkelingslanden; ze zijn dus per definitie niet alleen in Nederland actief en verlenen de ondersteuning niet via een andere (Nederlandse ontwikkelings)organisatie.
 • PI's bieden structurele steun aan organisaties, gemeenschappen of groepen mensen (en dus niet om eenmalige, individuele ondersteuning).
 • PI's ontvangen geen directe financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • PI's zijn kleinschalig en hebben een vrijwillig karakter (ze hebben 20% of minder betaalde medewerkers, minder dan 20 vaste betrokken leden of het jaarbudget bedraagt minder dan €1 miljoen)

Het exacte aantal PI’s in Nederland varieert, vooral op basis van gehanteerde definities. Schattingen lopen uiteen van zo'n 6.400 tot 15.000.

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Kies je voor traditionele ontwikkelingshulp of voor modern particulier initiatief?

Kies je voor traditionele ontwikkelingshulp of voor modern particulier initiatief?

In media, op social media/fora en tijdens debatten wordt vaak een "je bent voor ontwikkelingshulp óf voor particulier initiatief" discussie gevoerd. Voorbeelden van "pro's" als hieronder worden dan aan één van beide "kampen" toegedicht:

Standaard typering Ontwikkelingshulp organisaties

 • structurele en lange termijn bijdragen; beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
 • doordachte start van duurzame ontwikkelingsprojecten, aandacht voor behoefte onderzoek
 • aandacht voor (vergelijkbaar) werk van overheid en andere organisaties
 • werken met counterparts waarmee afspraken vooral zakelijk zijn (itt vriendschappelijk)
 • hebben ook oog voor zaken als salarissen (van lokale counterparts), onderhoud, training, begeleiding, kennisoverdracht
 • geven aandacht aan monitoring, evaluatie, effectrapportage, analyse, reflectie; hebben "lerend vermogen"

Standaard typering Particulier Initiatief

 • persoonlijke inzet en betrokkenheid, staan dichtbij de doelgroep
 • persoonlijke verantwoording voor goede besteding van het opgehaalde geld
 • snelle bijdragen aan zaken die concreet nodig zijn, snelle toezeggingen en directe acties
 • vaak geen of weinig aandacht voor bredere context, politieke, economische, historische of culturele redenen voor (achterliggende) problematiek in een land
 • slaan vaak verkennings/onderzoek fase over, gaan direct aan de slag
 • werken vaak met één lokale contactpersoon die het project soms kwetsbaar maakt en grote invloed heeft op wat er wel en niet wordt aangepakt
 • zijn lang niet altijd transparant (geen heldere verslaglegging, jaarverslag e.d.), vaak alleen inhoudelijke/resultaat gerichte verslagen
 • willen vaak alles 'zelf doen', niet samenwerken met andere initiatiefnemers of organisaties, want dat vertraagt de effectiviteit & het tempo

En o ja

 • is het eigenlijk wel goed om te gaan 'helpen'? Zijn onderwijs, zorg of nutsvoorzieningen eigenlijk niet een taak van lokale overheden?

Waar sta jij?

 • Er zijn natuurlijk goed en slecht gerunde projecten van zowel ontwikkelingsorganisaties als van particuliere initiatiefnemers en kleine ngo's.
 • De hierboven benoemde -en andere- "pro's" zijn ongetwijfeld toepasbaar op beide partijen.
 • Toch kan het soms wat uitvergroten van wederzijdse visies en het voeren van discussies met voldoende nuance zeker zinvol zijn. Niet om elkaar langs een onvergelijkbare lat te leggen, niet voor een oordeel wie "goed" en wie "fout" bezig is. Wél om van elkaar te leren, elkaars kennis te gebruiken en de wederzijdse "lessons learned" te kunnen toepassen.
 • En zeker, bepaalde activiteiten en diensten zouden primair een taak van (lokale, regionale) overheden terplekke moeten zijn. Maar dan nog kan het steunen, of in goede samenwerking mede starten van, initiatieven vanuit de bevolking zelf nuttig zijn. Net als bijvoorbeeld in Nederland, zijn maatschappelijke initiatieven nodig naast overheidsinitiatieven (en soms, al dan niet tijdelijk, sneller gerealiseerd). Ook worden projecten, bijvoorbeeld een school of kliniek, steeds vaker geïnitieerd om vervolgens alsnog overgedragen te worden aan de overheid.
 • Deel je eigen visies, reageeer op anderen en discussieer mee over zin of onzin van ontwikkelingshulp of particulier initiatief op JoHo's platform World Supporter
 • Deel ook je eigen ervaringen, geleerde lessen en ja zelfs -of juist vooral ook- gemaakte fouten...ook al is dat niet altijd even makkelijk...: JoHo World Supporter
Wat zijn motieven van initiatiefnemers om projecten op te zetten?

Wat zijn motieven van initiatiefnemers om projecten op te zetten?

 • voor zo'n 35% van de initiatiefnemers is een kort of langer verblijf in een ontwikkelingsland de primaire reden om actief te worden; meer dan 70% daarvan koos het bezochte land vervolgens ook als land voor de projectactiviteiten
 • voor 21% is het verzoek van een bekende aanleiding
 • voor 10% is de behoefte om actief een bijdrage te willen leveren primaire aanleiding
 • het werk als particulier initiatiefnemer resulteert in: een beter begrip over de wereld, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het in de praktijk kunnen brengen van waarden als 'solidariteit', het uitbreiden van het eigen sociale netwerk en (met name bij jongere initiatiefnemers) het versterken van je c.v. en persoonlijke ontwikkeling
JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij een project starten of initiatief nemen in het buitenland - Bundel

JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij een project starten of initiatief nemen in het buitenland - Bundel

4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken
  Wat zijn gedeelde kenmerken, basiseigenschappen, van projectopzetters?

  Wat zijn gedeelde kenmerken, basiseigenschappen, van projectopzetters?

  Achtergronden initiatiefnemers

  • Hoewel e.e.a. in beweging is, zijn er voornamelijk 50-plussers actief in particuliere initiatieven (PI's).
  • De gemiddelde leeftijd van de leden van PI’s is 54 jaar. 35% wordt ook pas na zijn/haar 50e actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
  • De gemiddelde leeftijd waarop mensen actief worden is 43 jaar.
  • PI’s die al langer bestaan kennen een hogere gemiddelde leeftijd dan jongere PI’s. Toch geldt ook voor de jongere PI’s dat de gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar ligt.
  • Mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd, hoewel het aantal vrouwen stijgende is onder nieuwe initiatiefnemers
  • 50% van de initiatiefnemers rekent zichzelf tot een geloofsgemeenschap
  • 60% van de initiatiefnemers heeft een vaste baan in Nederland, 30% is gepensioneerd, 10% studeert, is werkeloos of is verantwoordelijk voor het huishouden
  • 70% heeft een HBO/WO opleiding gevolgd en verdient modaal tot bovenmodaal
  Welke aandachtspunten zijn er als je inkomsten genererende activiteiten naast je project wilt opzetten?

  Welke aandachtspunten zijn er als je inkomsten genererende activiteiten naast je project wilt opzetten?

  • Wat is je doel van de inkomsten genererende activiteiten:
   • als nevenactiviteit en inkomstenbron voor de sociale activiteit van het project (de school, kliniek, het zorgcentrum, opvangcentrum, enz.)
   • als hoofdactiviteit
  • dragen de inkomsten genererende bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen van kansarme mensen.
  • op welke manier ga je eventuele ‘winst’ inzetten (bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de lokale gemeenschap, aan kansarme groepen, aan aanverwante sociale projectactiviteiten)
  • werk naast een projectplan ook een business model/bedrijfsplan uit
  • in hoeverre staat de winst die je denkt te behalen met de inkomsten genererende activiteiten in redelijke verhouding tot de investeringen (financiën, middelen, enz.), rekening houdend met verschillende ontwikkelingsscenario's (positief, neutraal, negatief)
  • welke maatregelen kan je nemen om ongewenste neveneffecten te voorkomen (kinderarbeid, andere vormen van uitbuiting, milieubelasting, concurrentievervalsing/marktverstoring)
  • op welke manier ga je het eigenaarschap van de inkomsten genererende activiteiten verdelen (eindverantwoordelijkheid bij anderen dan je zelf leggen)
  • op welke organisatorische/juridische manier ga je de inkomsten genererende activiteiten scheiden van de sociale/project activiteiten
  Welke aandachtspunten zijn er als je materialen wilt inzamelen en versturen?

  Welke aandachtspunten zijn er als je materialen wilt inzamelen en versturen?

  • Transport van goederen lijkt vaak een goed idee omdat goederen in Nederland goedkoop en in overvloed aanwezig zijn.
  • Maar vaak zijn de transportkosten zo hoog dat het vervoeren van goederen uiteindelijk duurder is dan de goederen ter plaatse aan te schaffen.
  • Door de goederen ter plaatse aan te schaffen wordt ook nog de locale economie gestimuleerd. Koop liever dáár en werk zoveel mogelijk met lokale middelen en mensen.
  • In India of Afrika bijvoorbeeld is veel goede kleding voorhanden. En worden allerlei projecten gerund waarbij kleding terplaatse wordt gemaakt om inkomsten te genereren. Inzameling en gratis verspreiding werkt dan eigenlijk juist contra-productief.
  • Scholen nemen materiaaldonaties vaak dankbaar aan, maar dat betekent nog niet dat bijvoorbeeld de schoolboeken ook aansluiten op het lopende onderwijscurriculum. Gevaar bestaat dat het materiaal ongebruikt achterblijft.
  • Bij het doneren van apparatuur is het ook handig rekening te houden met begeleiding bij het gebruik van die apparatuur, leesbare handleidingen, (kosten van) onderhoud en beschikbaarheid van reserve-onderdelen.
  • Maak zo veel mogelijk een afweging of de donaties een acute situatie tijdelijk kunnen verbeteren, of dat ze juist in de weg zitten van duurzame(r) initiatieven die inkomsten of werkgelegenheid bevorderen
  • In sommige gevallen is de aanschaf van materiaal terplaatse juist enorm kostbaar (of onmogelijk); dan is 'containerhulp' een optie
  • Alternatief is het Kringloop idee: wél inzamelen van spullen alleen deze niet verschepen maar juist doorverkopen: de (extra) opbrengsten van die verkoop kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezet voor training en opleiding in een vakopleiding/werkgelegenheidsproject terplekke

  Tip:

  • Als je goederen gaat vervoeren, maak dan gebruik van organisaties die speciale tarieven en mogelijkheden hebben voor NGO's, goede doelen en stichtingen; kijk bijvoorbeeld eens bij Fair Trade Solutions
  Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het afstemmen van motivaties en verwachtingen met lokale counterparts en contactpersonen?

  Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het afstemmen van motivaties en verwachtingen met lokale counterparts en contactpersonen?

  Voorbeeld van een vragenlijst voor een gesprek met je partner over motivaties en de verwachtingen:

  • Samenwerken: om wat te bereiken? Wat is ons gezamenlijke doel/het gedeelde belang?
  • De belangstelling en motivatie voor het project: is het project echt helemaal beider prioriteit?
  • Wat is de wederzijdse inzet? Welke medewerkers kunnen zich vrij maken om aan het project te werken? Wie brengt welke middelen in?
  • Hoe lang werken we samen?
  • Is het een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid of is er een bepaalde hiërarchie?
  • Wie valt er allemaal binnen de samenwerking en wie heeft er een stem?
  • Welke lokale bijdragen zijn er te verwachten (bv. van overheid) en hoe kunnen er lokaal fondsen gemobiliseerd worden?
  • Hoe gaan we samen geld voor het project proberen te werven? Hoeveel geld is nodig en hoe lang duurt het project?
  • Wat zijn de verwachtingen van de schenkers en sponsors die het project ondersteunen?
  • Wat zijn onze specifieke kennis en vaardigheden?
  • Kunnen we belangrijke contacten aanbrengen of toegang bieden tot interessante netwerken?
  • Welke toegang hebben we tot materialen, diensten of producten?
  Tips en ervaringen rond werk, ondernemerschap en vrijwilligerswerk bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Tips en ervaringen rond werk, ondernemerschap en vrijwilligerswerk bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  • Werk: Mijn nieuwe partner was al jaren actief in Duitsland; eerst als stagiair, later als zelfstandig ondernemer. Mijn liefde voor hem was voor mij genoeg om de stap te nemen; ik heb mijn baan opgezegd en ben hem achterna gegaan. Spannend, want ik moest veel opgeven en in het begin wist ik niet wat ik ervoor terug kreeg. Ik ben in de plaatselijke supermarkt aan de slag gegaan, thuiszitten is niets voor mij. Na het legaliseren van mijn diploma's bij de rechtbank kon ik enkele maanden later als verpleegkundige terecht bij het verpleeghuis in het dorp. (Duitsland)
  • Onderneming: Wil je in het buitenland gaan ondernemen? Heb een open vizier voor nieuwe ondernemerskansen en doelgroepen. Wij zijn een B&B gestart omdat we merkten dat veel mensen behoefte hadden aan onderdak rondom trouwerijen, familiefeesten, begrafenissen en reünies. De afstanden zijn hier natuurlijk veel groter dan in Nederland; de mensen zoeken een plek om te overnachten omdat op en neer rijden simpelweg geen optie is. Soms hebben we werkers te gast; die wonen dan te ver om iedere avond naar huis te rijden. (Canada)

  Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het opstarten van je project(plan)?

  Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het opstarten van je project(plan)?

  Zet eerst kort (& later uitgebreider) op papier / online wat je van plan bent. Zoom daarbij in op minimaal:

  Je Persoon

  • Waarom wil je actief worden met een eigen project? Wat zijn je drijfveren?
  • Wil je er lang genoeg mee doorgaan?
  • Heb je zelf voldoende basisfinanciering om op te kunnen starten?
  • Heb je zelf voldoende tijd om een en andere te kunnen blijven coördineren, heb je hulp in je omgeving of kan je dat krijgen?
  • Wil je je vakanties de komende jaren vaak "opofferen" door daar langs te gaan?
  • Wat denk je zelf aan te kunnen: hoeveel tijd en energie heb je? Maak geen beloftes die je niet na kan komen.

  Het Idee

  • Wat voor soort project wil je opstarten en waarom? Wat is de aanleiding en wat wil je ermee bereiken?
  • Ga je een eigen project opzetten en / of ga je een samenwerking aan met een bestaand lokaal project of een lokale organisatie waar je van kan leren of die je wilt gaan steunen?
  • Welke project-activiteiten gericht op welke doelgroep(en) wil je gaan uitvoeren?
  • Past je idee binnen de lokale behoeftes, prioriteiten en bestaande structuren? Heb je dat getoetst met je contactpersonen, lokale organisaties of mensen die de situatie ter plaatse kennen? Heb je de doelgroep(en) zelf geraadpleegd of actief betrokken in de planvorming? Heb je ook aandacht voor de minder zichtbare groepen betrokkenen?
  • Ben je op de hoogte van de lokale tradities en gebruiken?
  • Heb je lokaal voldoende draagvlak voor je idee?
  • Wat ga je doen als je er na een paar jaar mee op wilt houden en men vanuit Nederland je idee niet wil voortzetten, wat gebeurt er dan lokaal, kan het project straks zonder jouw geld en inspanningen verder, waar halen ze dan hun inkomsten vandaan?

  De Uitwerking

  • Welke fases gaat je project doorlopen (vanaf de voorbereiding tot aan de einddatum); wat wil je concreet gaan bereiken (output), wat zijn de op lange termijn beoogde resultaten (effect), de verwachte einddatum c.q. datum dat e.e.a. zelfstandig door moet gaan?
  • Welke concrete doelstellingen zie je voor je en kun je die SMART formuleren (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden)
  • Welke concrete activiteiten kun je in deze fase benoemen?
   • Denk zowel aan concrete producten als aan minder concrete processen (training, kennisopbouw etc.).
   • Werk het projectplan uit, maak een planning en draaiboek.
   • Doe dat bijvoorbeeld met de DRAM methode: van Doelstelling via Resultaten naar Plan van Aanpak tot Overzicht van benodigde Middelen.
  • Hoe zie je samenwerking met welke contactpersonen of partners voor je? Kun je samen met lokale overheden optrekken om daarmee de duurzaamheid en kans op overleving te vergroten?
  • Welke onderdelen kent je projectbegroting en hoe ga je het financieren (waar gaan de inkomsten vandaan komen, en wat is het alternatief als een subsidiegever niet door mocht gaan)?
  • Hoe ga je evalueren en hoe bied je nazorg (je moet straks verantwoording afleggen aan subsidiegevers of donateurs)?

  Verder Oriënteren

  • Wie is er al actief in Nederland in dat gebied of met een vergelijkbaar idee?
  • Welke buitenlandse/lokale/internationale initiatieven zijn er al in de buurt of in het betrokken gebied actief?
  • Met welke wet- en regelgeving moet je (hier en daar) rekening houden?

  De Organisatie

  • Welke organisatievorm / rechtspersoon ga je hanteren (bijvoorbeeld een nieuwe stichting)? Of hoe richt je de samenwerking met een bestaande organisatie in?
   • Met een stichting is het vaak makkelijker om subsidie te krijgen en fondsen te werven.
   • Met een stichting blijft het privé-vermogen van bestuur en vrijwilligers buiten schot, tenzij er aantoonbaar wanbeleid is gevoerd.
  • Wat neem je op in je statuten?
   • De meeste notarissen hebben kant- en klare statuten voor goede-doelen-organisaties.
   • Bij de notaris leg je de statuten vast. De kosten bedragen tussen de € 350,- en 500,-.
  • Wanneer schrijf je de rechtspersoon /stichting in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
   • Daarvoor betaal je een jaarlijkse bijdrage van een paar tientjes per jaar.
   • Je kunt o.a. vervolgens een bankrekening op naam van de stichting openen.
  • Wil je een ANBI verklaring aanvragen bij de Belastingdienst?
   • Check de voorwaarden en extra verplichtingen; het belangrijkste voordeel is dat donateurs hun schenking dan af kunnen trekken van de inkomstenbelasting.

  De Financiering

  • Op welke manier(en) wil je de opstart van je projectactiviteiten financieren? Hoe wordt het project op de langere termijn financieel zelfstandig?
   • Geld kan komen van donateurs: organiseer bijv. voorlichtingsactiviteiten om ondersteuning te krijgen voor je organisatie
   • Geld kan komen van plaatselijke bedrijven
   • Geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben, weliswaar steeds minder, speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven. Er zijn ook diverse kleinere fondsen.
   • Geld kan komen van activiteiten die inkomsten opleveren

    

  5 - Verdieping & Versterking

  Proces 5 - Verdiepen & Versterken

  • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
  • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

    

  6 - Voorbereiding & Verzekering

  Proces 6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

  JoHo: crossroad

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek

  DSW Zorgverzekeraar

  DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
   
   

  Psycholoog op Afstand

  Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
  De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
  Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

  Liefdevol Emigreren

  Saskia Zimmerman helpt je met antwoorden op vragen voor en na emigreren. Dit doet zij door bijvoorbeeld een online module “Je persoonlijke emigratieplan” aan te bieden. Gespecialiseerd in 'Inner guidance coaching' vanuit Frankrijk.

  Wereldschool

  Sinds 1948 geeft de Wereldschool Nederlands onderwijs op afstand, begonnen in Nederlands-Indië, maar nu actief in meer dan 120 landen. Dit onderwijs vindt plaats in aanvulling op, of als vervanging van, de lokale of internationale school.

  Zoologistics

  Zoologistics verzorgt de vliegreis van je huisdier wanneer je naar het buitenland verhuist. 

  Spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

   

   

  De meest duurzame zorgverzekering komt van de zorgverzekeraar die ook tot de meest klantvriendelijke is uitgeroepen!

  Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

  Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

  Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

  Spaans leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

  Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

  JoHo: tips en quotes

  Tips van JoHo donateurs

  • Als je zelf een project start, zoek dan altijd eerst een betrouwbare, lokale uitvoerende organisatie om mee samen te werken.
  • Doe iets structureels, denk aan de langer termijn oplossing.
  • Verwar ontwikkelingssamenwerking niet direct met particuliere hulp, blijf bescheiden en reeël over je mogelijke (eigen) bijdragen
  • Zorg voor een goede afstemming met je ontwikkelingspartner. Bedenk niet alleen zelf wat je zou willen doen, maar laat je partner aangeven waar behoefte aan is.
  • Realiseer je dat je eigen perspectief beperkt is, luister en kijk voordat je met je eigen (beperkte) denkbeelden komt.
  • Leg concrete doelstellingen vast en formuleer ze duidelijk.

  Quotes van JoHo donateurs

  • "Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Oriënteer je goed in het projectgebied en bekijk welke organisaties met vergelijkbare projecten bezig zijn. Er is lokaal vaak meer ervaring dan je denkt"
  • "Samenwerking met een partnerorganisatie in een ontwikkelingsland moet groeien. Begin daarom liever met een klein en eenvoudig project"
  • '"Zorg dat de doelgroep zelf het beheer van projecten in handen houdt om het project duurzaam te maken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat ze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de onderhoud van gebouwen"
  • "Werk aan je eigen professionalisering. Ben bereid om te leren van organisaties die net wat verder zijn"
  JoHo: crossroad

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  JoHo: tips en quotes

  Wat zijn ervaringen van JoHo donateurs?

  • "Eerlijk zijn over je eigen succesen en failures...tja. Ik heb voortdurend dilemma's en voel soms ongemak bij de activiteiten die we uitvoeren. Maar ik worstel ook met het uiten van al die twijfels, ben soms bang dat we met onze stichting de financiering verliezen. Tegelijkertijd; bij bijeenkomsten merk ik vaak dat iederéén zoekende is." (Kenia)
  DSW Zorgverzekeraar
  DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
   
   

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je wilt backpacken, reizen of emigreren

  Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je wilt backpacken, reizen of emigreren

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je vaker op vakantie of wintersport gaat

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je vaker op vakantie of wintersport gaat

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners
  • ontvang je korting op je (reis)verzekeringen

  Als abonnee

  • kan je een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek
  • krijg je korting op je al aankopen bij JoHo in bijvoorbeeld de reisapotheek, de reisdrogist en de reisveilligheidshop
  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij het reizen
  • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor reizen en werken in het buitenland 
  • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
  • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
   

  Gebruik het donateursformulier of ga naar Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat backpacken

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat backpacken

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor backpackreizen en tijdelijk werk in het buitenland 
  • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
  • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
  • kan je een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek op een van de JoHo afsprakendagen
  • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals backpacks, reiskluizen, backpackkleding, backpackschoenen, backpackgidsen en backpackhandigheden
  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij backpackreizen (zoals uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering) 

   

  Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

  Als JoHo abonnee

  • krijg je korting op je al aankopen bij JoHo in bijvoorbeeld de reisapotheek, de reisdrogist en de reisveilligheidshop
  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij wereldreizen (zoals uitschrijven bij de gemeente en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering)
  • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang reizen, wereldreizen en tijdelijk werk in het buitenland 
  • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
  • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
  • kan je gebruikmaken van de persoonlijke vragenservice op het gebied van bestemmingen, reisveiligheid- en voorzorgsmaatregelen en je reisverzekeringen

   

  Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

   

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
  • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
  • heb je online toegang tot vacatures en organisatieprofielen
  • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang verblijf in het buitenland en emigratie
  • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices
  • heb je online toegang tot alle samenvattingen van management- en crossculturele handboeken
  • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
  • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)
  • kan je gebruikmaken van basisservices voor emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Als JoHo abonnee met een servicepakket 

  • kan je gebruikmaken van de Emigratie & Expatservices

   

  Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

   

   

  Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

  Keuzewijzers JoHo aanmelding: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

  Als JoHo donateur

  • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
  • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
  • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
  • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
  • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

   

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

  Als JoHo donateur

  • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
  • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
  • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
  • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

  Als JoHo donateur

  • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
  • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
  • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
  • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
  • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
  • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

  Als JoHo abonnee

  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
  • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
  • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
  • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
  • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
  • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

   

  Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

   

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
  • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: crossroad volgen
  Emigratie & Lang verblijf in het buitenland

  Emigratie & Lang verblijf in het buitenland

   Emigratie en lang verblijf in het buitenland voor werk, eigen bedrijf of ander leven   Belastingen - Bestemmingen - Checklists - Netwerk - Emigratiedrang Eigen bedrijf - Eigen huis - Kinderen - Remigratie - Verhuizing - Zorgverzekering 
  Eigen organisatie & Eigen bedrijf: in het buitenland
  Non-profit Sector & Goede doelen: in het buitenland en in Nederland
  Bestemming & Verblijfsland: bij lang verblijf in buitenland of emigratie
  Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland
  JoHo: berichten en nieuwsblogs
  JoHo: paginawijzer

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen