Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

 

Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

Lokaal verzekeren kan soms, bijvoorbeeld via je werkgever als je voor langere tijd ergens gaat werken. Er zit echter een aantal nadelen aan lokaal verzekeren:

 • Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:
  • repatriëring naar Nederland om medische redenen of na overlijden
  • repatriëring naar Nederland in verband met familieomstandigheden
  • activiteiten vooraf en na afloop van de werkzaamheden
  • reizen buiten het land waar je werkt
 • Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten
 • De voorwaarden en interpretaties zijn niet alleen in een andere taal maar stammen ook uit andere cultuur
 • Vaak kun je alleen gebruik maken van lokale 'staatsziekenhuizen'
 • In het algemeen is het bij schade en problemen een stuk lastiger om claims toegekend te krijgen
Emigratie en langdurig verblijf in het buitenland verzekeren - Verzekeringsbundel

Emigratie en langdurig verblijf in het buitenland verzekeren - Verzekeringsbundel

Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van langdurig verblijf in het buitenland en emigratieverzekeringen?

Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van langdurig verblijf in het buitenland en emigratieverzekeringen?

Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van verzekeringen als je gaat emigreren of langdurig voor je voor werk naar het buitenland vertrekt?

Wat kan JoHo voor je betekenen als je niet zeker weet hoelang je naar het buitenlans vertrekt of wat er allemaal komt kijken bij een langdurig verblijf in het buitenland

 • Je kunt abonnee worden en gebruik maken van gebruik van JoHo's Emigratie Service  voor o.a. uitgebreider advies, ondersteuning, overstapkorting en belangenbehartiging
 • Je kunt abonnee worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
Waarom specifiek verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Waarom specifiek verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Waarom zou je je specifiek verzekeren bij een lang verblijf in het buitenland of bij emigratie?

 • Je doorlopende of aflopende reisverzekering geven zelden dekking bij emigratie en hebben slechts een beperkte looptijd
 • Vrijwel alle verzekeringen hebben als voorwaarde dat een ziektekostenverzekering in Nederland blijft doorlopen en geldig is
 • Er bestaan ook speciale aflopende reisverzekeringen  die dekking geven zonder dat je Nederland een geldige ziektekostenverzekering  hebt lopen. Deze zijn echter niet bedoeld voor emigratie, maar voor verblijven buiten Nederland van maximaal enkele jaren, voor studie, tijdelijk werk, vrijwilligerswerk en langere reizen

Belangrijke verschillen tussen reisverzekeringen en internationale ziektekosten- en emigratieverzekeringen:

 • Een reisverzekering geeft dekking voor acute hulp bij ziekte en ongeval in het buitenland, maar nooit voor bestaande aandoeningen en kwalen of niet-spoedeisende hulp
 • Een reisverzekering geeft geen dekking voor preventieve zorg of kosten die te maken hebben met zwangerschap en bevalling
 • Bij een reisverzekering wordt het verblijf in het buitenland als tijdelijk gezien, bij langdurige behandelingen en chronische zaken zal repatriëring naar Nederland plaatsvinden. Dat is niet prettig wanneer je in het buitenland verantwoordelijkheden hebt en daar een leven opbouwt.
 • De looptijd van een reisverzekering is beperkt
 • Daarnaast heb je bij emigratie te maken met het feit dat veel verzekeringen en aspecten van sociale zekerheid niet meer toegankelijk zijn. Denk daarbij aan verzekeringen voor zaken als arbeidsongeschiktheid, opstal en inboedel, goederentransport en aansprakelijkheid. Bij emigratie is dus een ander type verzekering nodig.
Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Algemeen

archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

Inventarisatie huidige polissen

overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

Internationale ziektekosten

oriënteren via emigratieverzekering.nl

 jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

 • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
 • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
 • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
 • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
 • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
 • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
 • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
 • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
 • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
 • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
 • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
 • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
 • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
 • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
 • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
 • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
 • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
 • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
 • wel of niet lokaal verzekeren
 • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
 • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
 • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
 • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
 • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
 • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
 • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
 • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
 • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

 (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

Reisverzekering

oriënteren via emigratieverzekering.nl

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • tussentijds bezoek aan Nederland
 • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
 • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

 Pensioen

 achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

 toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

 verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via emigratieverzekering.nl

 advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

 huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

Aanvullende verzekeringen

oriënteren via emigratieverzekering.nl

advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

 • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
 • nabestaandenverzekering
 • arbeidsongeschiktheid
 • levensverzekeringen
 • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
 • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
 • autoverzekeringen
Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

Onderzoek voor jezelf en je eventuele partner en/of kinderen:

 • wat zijn redenen om je specifiek te verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?
 • wat zijn voor- en nadelen van het lokaal afsluiten van een ziektekostenverzekering?
 • wat zijn de gevolgen van het vervallen van de Nederlandse zorgverzekering?
 • wat zijn aandachtspunten rondom arbeidsongeschiktheid en nabestaandenverzekeringen?
 • op welke manier beïnvloeden het land van bestemming en doel van verblijf in het buitenland een keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?
 • welke behoefte aan (extra) dekkingen heb je als het gaat om verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?
 • welke verzekering is überhaupt geschikt als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en/of gaat emigreren?
 • welke inhoudelijke verschillen zijn er tussen de diverse internationale ziektekostenverzekeringen, waar op te letten?
 • welke Nederlandse en internationale emigratie-, expat en ziektekostenverzekeringen zijn er?
 • aan welke administratieve regelzaken dien je aandacht te besteden?
Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering

Wat een goede keuze is, is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, onder meer:

 • leeftijd
 • nationaliteit
 • gezondheid
 • wensen qua dekking
 • reden van verblijf in het buitenland (pensioen, werk, reizen, etc)
 • medische zorg in je woonland
 • verwachte verblijfsduur
 • budget
 • verplichte regelingen
Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

Lokaal verzekeren kan soms, in een enkel geval is het zelfs verplicht. Verdiep je echter ook in een aantal nadelen aan lokaal verzekeren.

Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

 • de heen- en terugreis
 • vooraf en na afloop van de werkzaamheden
 • reizen buiten het land waar je verblijft
 • repatriëring (om medische redenen of familie-omstandigheden)
 • behandeling in een privékliniek
 • (nabehandelings-) kosten bij terugkomst in NL

Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten. Gebruik maken van medische zorg in Nederland kan niet en naar wens bevallen in Nederland is evenmin mogelijk. Ook overkomst van familie bij ernstige ziekte is niet gedekt. Bij verhuizing of reis naar een ander land is de verzekering niet mee te nemen. Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal en is schade claimen vaak lastiger.

Wij kunnen ons waarschijnlijk in Curaçao zelf verzekeren voor de basisziektekosten. Daarnaast zoeken we een passende internationale verzekering voor o.a. onze vakanties & reizen, aansprakelijk, ongevallen, inboedel in het buitenland en voor ons pensioen & AOW gat.

Curaçao emigrant

Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

Meer partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

Dutchies Travel

Dutchies Travel is dé plek om reisplannen, ideeën en dromen van alle Dutchies (en hun vrienden) ter wereld te ontwikkelen! Door hun passie & liefde voor reizen te delen met de Nederlandse community creëren ze unieke en volledig op maat gemaakte droomreizen.
Ze geven gratis advies over reizen in Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Canada en hun andere bestemmingen. Ze helpen je bij het maken van je reisplannen, en bij het kiezen en regelen van tours en activiteiten die het beste bij jou passen.

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

Snowminds

Bij Snowminds deelt het volledige team dezelfde passie: Sneeuw! Iedereen in het team heeft winterseizoenen gedaan, uiteenlopend van één winterseizoen tot meer dan negen. Snowminds begeleidt haar ski- en snowboardleraren van de reis tot skipas, van het hotel tot je contract. Bij Snowminds volgt iedereen basis- en vervolgopleidingen om uiteindelijk zo goed voorbereid mogelijk de verschillende skiculturen ter wereld te kunnen ervaren én de Snowboard gasten van dezelfde passie te laten genieten.

Pakachere

Pakachere is een backpackershostel en creatief centrum in Malawi, opgericht door twee Nederlanders. De plek doet dienst als een ontmoetingsplek, waar mensen samen kunnen komen voor workshops, activiteiten of om gewoon een drankje te doen.

Oneworld

OneWorld is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Naast de website OneWorld.nl geeft de organisatie ook een aantalk keer per jaar het tijdschrijft OneWorld uit!

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten