Lach & Humor: in het buitenland of om de hoek

 

Humor begrijpen en lachen om jezelf of de situatie

 

Geestigheid - Grap - Kwinkslag - Plezier - Zelfspot

 • Humor en lachen gaan terug tot in de prehistorie. Blijkbaar is er een evolutionair en universeel voordeel dat ervoor zorgt dat er door de eeuwen en culturen heen sprake is van vormen van humor en geestigheid. Alhoewel de eenheid en de vorm kunnen verschillen is de kern vaak hetzelfde.

Medische voordelen van humor

 • Humor zorgt voor een een lach, en een lach zorgt voor daling van de bloeddruk, vermindering van spierspanning, met beter functionerende luchtwegen en een verhoogde opname van zuurstof.
 • Misschien wel het belangrijkste is dat een lach zorgt voor de aanmaak van endorfine. Endorfine is een endogeen (intern) geproduceerde morfine. Endorfines hebben pijnverlichtende effecten door de neurotransmitters te blokkeren. Sommige endorfines zijn meer dan 200 keer zo krachtig als morfine. Een fenomeen dat veroorzaakt wordt door endorfine is stressgeïnduceerde verdoving; een reductie in (of afwezigheid van) waargenomen pijn, wat gebeurt onder stressvolle omstandigheden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 65% van de soldaten die gewond raken tijdens een gevecht, geen pijn voelden tijdens hun verwonding. In een levensbedreigende situatie moet fight-of-flight verdedigend gedrag de prioriteit hebben boven normale reacties op pijn, waarbij men ook vaak immobiel is. Door de pijnsensaties te verminderen of te blokkeren door het mechanisme van endorfine vrijlating, helpt stressgeïnduceerde verdoving dit pijngerelateerde gedrag te onderdrukken zodat de persoon of het dier de acties kan uitvoeren die nodig zijn om te overleven, zoals vluchten, vechten of help zoeken.
 • Endorfine komt overigens ook vrij stof als apen elkaar vlooien, dus je hoeft niet altijd oorlog te voeren voor een vleugje endorfine.

Sociale voordelen van humor

 • Humor zorg vaak voor sociale cohesie in een groep, het haalt spanning uit groepstress en kan ervoor zorgen dat er binnen de groep meer ontspannen kan worden samengewerkt.
 • Daarbij is het belangrijk dat bepaalde vormen van humor zoals geestigheid, ironie en sarcasme ook kunnen worden herkend en erkend.

Communicatieve voordelen van humor

 • Humor kan ook bijdragen aan het overbruggen van culturele verschillen. In het buitenland merk je als snel dat een gemeende glimlach, of een herkenbare grijns, voldoende kan zijn om contact te leggen of elkaar beter te begrijpen zonder dat je elkaars taal spreekt.
 • Niet alleen komt dit de voorplanting ten goede, maar het versterkt ook de onderlinge relatie tussen mensen.

De nadelen van humor

 • Humor wordt veel gebruikt als indicator voor je mate van intelligentie. Humor is een complexe vaardigheid waarbij je op een abstracte manier moet kunnen denken, en waar een beroep wordt gedaan je taalbeheersing, geheugen en inlevingsvermogen. Humor kan daardoor ook snel leiden tot communicatiestoornissen, misverstanden en het gevoel van uitsluiting.

Literatuur en achtergronden

 

Wat missen nederlanders het meest als ze als ze naar het buitenland gaan?

Wat missen nederlanders het meest als ze als ze naar het buitenland gaan?

Wat veel Nederlanders in het buitenland missen naast hun familie en vrienden:

 • Hollands broodbeleg
 • Hollandse (en Belgische) mayonaise
 • fietsen en overal met de fiets heen kunnen
 • de Nederlandse eerlijkheid/directheid
 • het aanbod aan alternatieve medicijnen
 • schoon drinkwater uit de kraan
 • bitterballen, frikandellen en kroketten
 • de 'gezelligheid'
 • de ‘een biertje drinken voor de gezelligheid’ cultuur
 • 'de Hema'

Meer lezen

De wetenschap van humor bij een leerproces

De wetenschap van humor bij een leerproces


Gebruik van humor als een specifieke manier van leren

 • Dit onderdeel gaat nader in op het gebruik van humor als een specifieke manier van leren, waarbij vooral wordt gekeken naar zogenoemde ‘spontane humor’ op de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden wordt gekeken naar de manier waarop trainingssituaties zelf functioneren, en welke dynamieken we daarin kunnen herkennen.
 • De belangrijkste gedachte is het idee dat leren maar voor een klein deel bestaat uit het overdragen van bestaande kennis en methoden, en voor een veel groter deel uit het creëren van situaties waarin het onverwachtse wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te creëren. De grondgedachte is dat de spanning die in leersituaties kan ontstaan optimaal moet worden benut, wil het leerresultaat zo groot mogelijk zijn. Leren is in deze optiek dan ook niet een individueel, maar een collectief proces.
 • Leren vindt plaats in twee stappen.
  • 1) leren op een sociaal of interpersoonlijk niveau
  • 2) de processen worden geïnternaliseerd op een psychologisch niveau, waarbij datgene wat op interpersoonlijk niveau vast is komen te staan op psychologisch niveau verzelfstandigt als ‘kennis’.

De functies van humor

 • Humor kan vijandige partijen bij elkaar brengen, de lucht zuiveren en het contact herstellen. Ervin Goffman zei dat humor de spreker het recht verschaft om net te doen alsof hij met zijn opmerkingen niks bedoelde, en de luisteraar om te doen alsof er niks is gezegd, terwijl het resultaat is dat beide partijen het gevoel krijgen dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen.
 • Vooral ironische humor kan tegenstellingen tenietdoen en contradicties opheffen. Met behulp van humor kunnen bestaande sociale relaties, met name machtsrelaties, onder druk worden gezet en tegelijkertijd worden bevestigd.
 • Tony Watson onderscheidt vier functies in het gebruik van humor:
 1. Humor vergemakkelijkt communicatie

 2. Humor haalt de scherpe kantjes van kritiek en zorgt ervoor dat de affectieve component behouden blijft

 3. Humor maakt confrontaties mogelijk

 4. Humor stelt sprekers in staat weerstand te bieden aan dominante opvattingen

 • Humor is zowel een relatie-bestendigde als een relatie-ondermijnende kracht.
 • Iets kan worden gezien als een geestige ondermijning van het gezag, maar tegelijkertijd ook als een bedreigende opmerking. Op dit laatste reageert men door ‘reparatiewerk’ toe te passen:
  • Glimlachen
  • Omhoogtrekken van wenkbrauwen
  • Aarzelen, ‘euh’ zeggen
  • Etc
 • Al deze non-verbale en prosodische aspecten van de communicatie zijn bekende mechanismen die worden gebruikt in potentieel bedreigende situaties. Ze moeten de sociale relaties bevestigen en de communicatie tussen de partijen waarborgen. Waar humor dus aan de ene kant autoriteit ondermijnt, bevestigt het gebruik ervan tegelijkertijd de relaties.

Verschillende vormen/typen humor, met elk zijn eigen functie:

 • Ironische humor is letterlijk het tegengestelde zeggen van wat je bedoelt. Zelfironie wordt in leersituaties vooral daar aangetroffen waar de leerling kritiek op zichzelf uitoefent en tegelijk probeert te laten zien dat hij van de situatie heeft geleerd.

 • Spontane humor is een geestige opmerking die in de loop an het gesprek ‘spontaan’ wordt gemaakt en dus gebruikmaakt van de context van het gesprek. Geen standaard grapje en je kunt het niet in een ander gesprek gebruiken, gaat echt om de situatie van nu. Spontane humor kan goed gebruikt worden om op situaties te reflecteren.

 • Ondermijnende of subversieve humor keert zich tegen de gevestigde orde. Kan de vorm van ironie of sarcasme aannemen, maar komt ook vaak voor als parodie. Ze komen veel voor in streng hiërarchische organisaties en culturen waarin een sterk centraal gezag is. Typisch voor zulke grappen is dat ze een tegen-cultuur stimuleren die haaks staat op de dominante visie. Ondermijnende humor draagt bij aan cohesie binnen de ingroup maar keert zich tegen de outgroup, ook als de outgroup de dominante cultuur is.

Leren door humor

 • Leren kun je zien als de beweging van de ene ‘ik-positie’ naar de volgende ‘ik-positie’, waarbij de leerling gebruik maakt van verschillende discursieve technieken, zoals wegen, vergelijken en onderzoeken van diverse discoursen.
 • Leren door humor is dan: het gebruik van specifieke vormen van discursieve overweging waarbij tegengestelde of contradictoire standpunten binnen een ‘ik-positie’ worden geïncorporeerd via het gebruik van humor. Ofwel: humor aanwenden om tegenstellingen op te lossen die niet zomaar genegeerd kunnen worden.
 • Humor is taalgebruik dat:
  • Berust op onlogische, absurde, vreemde, rare, kortom in de meest letterlijke zin van het woord onmogelijke discursieve verbindingen
  • Dit onlogische taalgebruik kan resulteren in gelach. Gelach is niet het enige criterium en ook niet noodzakelijk, maar het is wel een duidelijke indicatie.
 • Contradictie is: een waargenomen relationele waarde tussen posities of stemmen: voor of tegen een bepaalde stelling zijn, iets goed of slecht vinden, ja of nee, etc. Om een contradictie te kunnen zien, moet je kennis hebben van de organisationele context.

Conclusies

Verschillende vormen van humor worden gebruikt om contradicties op te lossen en nieuwe posities te scheppen: dit is het basale uitgangspunt van leren.

Leren door humor verloopt via een aantal kenmerkende stadia.

 1. Eerste fase: een contradictie of conflict wordt onder woorden gebracht. Deze fase kan echter ook worden overgeslagen.

 2. Tweede fase: het conflict wordt verder uitgewerkt en de dimensies ervan worden onderzocht. Deze fase hoeft echter niet altijd zo impliciet en scherp te worden uitgesproken.

 3. Derde fase: men doet een poging om met een humoristische opmerking het conflict te beslechten zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe positie. Deze fase hoeft echter niet altijd zo impliciet en scherp aanwezig te zijn.

Daarnaast hoeft humor niet altijd oplossingsgericht te zijn.

 1. Leren door humor is een gemeenschappelijk proces dat niet tot specifieke psychologische kenmerken van de lerende persoon in kwestie kan worden teruggebracht, en ook niet tot algemene kenmerken van de situatie.

 2. Het echte leren is een gelegenheidsproces dat zich in discours voordoet. Humor speelt daarbij een interessante rol omdat het de mogelijkheid schept om veranderingen in het discours aan te brengen en confrontaties aan te gaan die op een ‘serieuze’ manier niet mogelijk zouden zijn.

Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op?

Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op?

Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op?

 • Een vraag waar filosofen zich al jaren mee bezig houden, is: waarom kan niemand zichzelf kietelen? Blackmore van de Universiteit van Londen kwam met een theorie die stelde dat je jezelf niet kan kietelen omdat het geen verrassingseffect heeft. Zij onderzocht deze hypothese door een kietelmachine te ontwerpen. De ene keer mocht de proefpersoon zelf de bewegingen van de machine besturen en de andere keer deed een ander dit. Wanneer een andere persoon de machine bestuurde, voelde het als kietelen. Hetzelfde geldt voor wanneer de machine onverwacht op een andere plaats kietelde dan dat jij bestuurd had. Uit dit onderzoek kwam dat onvoorspelbaarheid een belangrijke factor is bij hoe mensen reageren op kietelen.

Wat is de neurochemie van plezier?

 • Het brein kent een ‘plezierweg’, die veel gebruik maakt van de neurotransmitter dopamine. Wanneer er geen dopamine door deze weg komt, raakt iemand in een treurige stemming. Dopamine ontstaat in een gebied diep in de hersenen, wat de ventrale tegmentum heet. Vervolgens gaat het naar een plaats die de nucleus accumbens heet, waarna de dopamine naar allerlei andere plaatsen gaat, waaronder:
  • de frontale cortex (die een rol speelt bij het maken van beslissingen en impulscontrole);
  • de cingulate cortex (die een rol speelt bij treurige gevoelens);
  • de amygdala (die een rol speelt bij angst).
 • De relatie tussen dopamine en plezier is klein, maar wel aanwezig. Nu ligt het voor de hand, dat wanneer de dopamineweg geactiveerd wordt dit de neuronen in de frontale cortex activeert in antwoord op de beloning. Dit is ook zo, maar er gebeurt ook nog iets wat minder voorspelbaar is. Schultz ontdekte dat het plezier al aanwezig is in anticipatie op de beloning en niet pas bij de beloning zelf. Dopamine en anticipatie op de beloning, wat een plezierig gevoel geeft, zorgen er voor dat de taak wordt uitgevoerd die nodig is om de beloning te verkrijgen. Phillips van de Universiteit van North Carolina heeft dit verband tussen dopamine en de actie ook aangetoond door op een kunstmatige wijze de uitscheiding van dopamine te stimuleren. Het verhoogde dopaminegehalte had tot gevolg dat ratten een hefboompje in gingen drukken. Vervolgens werden de ratten getraind door het interval tussen stimulus en respons groter te maken. Dit is ook hoe uitstel van gratificatie werkt: de kern van doelgericht gedrag is verwachting.
 • Schultz deed een soortgelijk onderzoek. Ook hij gaf het subject een signaal, waarop een actie diende te komen, gevolgd door een beloning. Het enige verschil was dat hij de beloning niet altijd gaf. Het subject had een grote kans beloond te worden, maar ook een geringe kans geen beloning te krijgen. Het resultaat hiervan is dat het dopaminegehalte nog verder stijgt dan wanneer een proefdier altijd een beloning krijgt. Dit is de reden waarom ‘intermittent reinforcement’ zo goed werkt in de psychologie.
 • Hoewel dopamine een grote rol speelt bij de anticipatie op plezier en het in actie komen is het niet de enige factor die van belang is. Wanneer ratten kunstmatig worden onthouden van dopamine, kunnen ze toch nog steeds reageren op een beloning, hoewel in mindere mate. Waarschijnlijk spelen opioïden ook een rol. De dopamineweg is wel het belangrijkst wanneer het gaat om intense versies van anticipatie. Dit is onderzocht onder proefpersonen die hevig verliefd waren. Wanneer zij in een scanner plaatst werden en foto’s zagen van bekende, maar neutrale gezichten gevolgd door een foto van hun geliefde, ging het dopaminegehalte fors omhoog. Dit gebeurt niet bij personen die al jaren een relatie hebben.

Wat is het verband tussen stress, beloning en dopamine?

 • De volgende combinatie zorgt ervoor dat mensen lachen als anderen hun kietelen:
  • anticipatie;
  • verrassingselement;
  • gebrek aan controle.
 • De vraag die opkomt is de volgende: wanneer stimuleert een gebrek aan controle en voorspelbaarheid de uitscheiding van dopamine en wanneer is het juist de kern van wat psychologische stress zo stressvol maakt? De sleutel ligt vooral in de vraag of de onzekerheid in een goede of beangstigende context gebeurt. Andere belangrijke factoren zijn de duur van de belevenis en of de belevenis komt binnen een bredere context van controle en voorspelbaarheid.
 • Een gemiddelde stijging van het glucocorticoïdegehalte die niet zo lang aanhoudt, zorgt ervoor dat de uitscheiding van dopamine maximaal is. Wanneer stress heel lang voortduurt, wordt het volgende aangetast:
  • de mogelijkheid tot leren;
  • de synaptische plasticiteit;
  • de immuunverdedigingen aangetast.
 • Bij gemiddelde en voorbijgaande stress verbeteren de genoemde zaken juist. Wanneer het lichaam intens en langdurig aan glucocorticoïden blootgesteld wordt, zorgt dit voor een afname van het dopaminegehalte, dysforie en depressie. Bij gemiddelde blootstelling aan glucocorticoïden wordt de uitscheiding van dopamine echter verhoogd. Voorbijgaande activatie van de amygdala zorgt er ook voor dat er meer dopamine in het lichaam wordt vrijgelaten. Wanneer de vermeerdering van glucocorticoïden gekoppeld wordt aan de activatie van het sympathisch zenuwstelsel wordt ook het glucose- en zuurstofgehalte in de hersenen verhoogd. Het resultaat is een geconcentreerd, alert, levendig, gemotiveerd en anticipatief gevoel. We noemen zulke voorbijgaande stress vaak ‘stimulatie’.

Hoe zou het komen dat sommige mensen altijd situaties opzoeken waar een ander maagzweren van zou krijgen?

Een aantal mogelijke verklaringen:

 • Misschien scheiden zij een kleine hoeveelheid dopamine uit in vergelijking met anderen.
 • Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat hun dopaminereceptoren minder responsief zijn voor een dopaminesignaal, waardoor het moeilijk is om ‘nee’ te zeggen tegen uitdagende situaties.
 • Het kan ook zo zijn dat dergelijke situaties bij deze personen juist grotere stijgingen van dopamine veroorzaken, waardoor zij meer voorpret ervaren dan andere mensen.
 • Een andere verklaring is dat hun dopamineniveau juist zo ver daalt na een spannende activiteit, dat zij een nog grotere uitdaging nodig hebben om dit niveau weer op peil te krijgen.

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Wat is wijsheid rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

 

When it is dark enough, you can see the stars.

Ralph Waldo Emerson

 

Patience is not passive waiting.
Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.

Ray A. Davis

 

Do not be afraid to face your difficulty.
Turn toward it.
Lean into the wind. Hold your ground.

Jack Kornfield

 

You cannot find yourself till you lose yourself.

Abhijit Naskar

 

A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.

Lao Tzu

 

De herberg

 

Dit mens-zijn is een soort herberg: elke dag weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid;
Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdrietigheden binnenkomt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

 

Behandel dan elke gast toch met eerbied
Misschien komt hij de hele boel ontruimen
om plaats te maken voor een nieuwe mogelijkheid...

 

Wees blij met iedereen die langs komt.
Zij zijn je stuk voor stuk gestuurd van gene zijde
om jou als raadgevers te dienen.

Rumi

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

 

"Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
    "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

Confucius (685–758)

"Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

Patrick Schriel

"Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

Loesje

'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

Emmy van Deurzen

Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

Constance Baker Motley (1921-2005)

Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

Fjodor Dostojewski (1821-1881)

 

Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

 

Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
Krishnamurti (1895-1986)
 
De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
William James (1842-1910)
 
Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
Zig Ziglar (1926-2012)
 
Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
Aristoteles (384-322 v.C )
 
Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
Fjodor Dostojewski (1821-1881)
 
De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Boeddha (623–543 vC)

 

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Inpaklijsten en checklists per activiteit in het buitenland

Inpaklijsten en checklists per activiteit in het buitenland

Inpaklijst voor wereldreis, lange reizen en working holiday: wat zijn de meest meegenomen spullen?

Inpaklijst voor wereldreis, lange reizen en working holiday: wat zijn de meest meegenomen spullen?

Wat neem je mee en wat neem je niet mee op je lange reis of wereldreis: Shortlist

 • Wat je precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je bestemming, je manier van reizen, de periode, je persoonlijke voorkeur en je persoonlijke omstandigheden.
 • Hieronder vind je alvast diverse tips en een verkorte versie van JoHo’s ultieme meeneemlijst die is samengesteld naar aanleiding van de ervaringen van honderden backpackers en reizigers.

Reisdrogist

 • Neem twee handdoeken mee: reishanddoeken zijn lichtgewicht & sneldrogend! Neem bijvoorbeeld een zachte mee en één die echt snel droogt, ook kun je je sarong als reservehanddoek gebruiken.
 • Hoeveel flesjes muggenspul neem je mee: je kunt zelden voor de hele periode alles meenemen, dus je moet lokaal bijkopen, maar zorg dat je altijd een ‘betrouwbaar’ reserveflesje achter de hand houdt voor noodgevallen.

Kleding

 • Sommige reizigers nemen heel weinig kleren mee en zijn uiteindelijk de halve reis bezig met hun kleren wassen of stinken zodanig dat ze haast niet met de bus mee mogen. Je hoeft niet je hele kledingkast mee te nemen, maar het is wel handig als je tenminste één of twee weken met je kleding kunt doen.
 • Een luchtig overhemd met lange mouwen: denk aan eerbied voor lokale gebruiken, bloedzuigers, muggen! Ook voor een tempelbezoek is een overhemd met lange mouwen een absolute aanrader.
 • 'Tropenkleding' ofwel luchtige, sneldrogende en sterke kleding waarin je rustig kunt zweten zonder dat je huid gaat irriteren is een investering die zich dubbel en dik terugverdient. Is het ook nog muggen- en/of UV-werend dan kan het je ook nog dengue, malaria of huidkanker besparen.
 • Dikke jas: ter plaatse kopen indien je er één nodig hebt, tenzij je direct al in een koud gebied begint. dan kun je hem van huis meenemen. Daarna kun je hem weer naar huis sturen of doneren aan een goed doel als je het gebied voorbij bent.

Slapen

 • Slaapzak: niet per se nodig als je in de tropen blijft, maar zelfs in de tropen kom je geregeld in de bergen of heuvels terecht, waar het ‘s nachts een stuk koeler kan zijn. Bovendien kun je er ook nog op zitten of liggen.

Activiteiten

 • Ga je een trekking maken zonder al teveel klimwerk (wat niet wil zeggen dat het niet zwaar kan zijn) in de Himalaya of ga je bijvoorbeeld de Inca Trail lopen in Peru dan zijn een paar goede wandel/wereldreisschoenen voldoende. Je hebt niet echte bergschoenen nodig, al kun je die natuurlijk altijd aandoen.
 • Ga je een iets zwaardere trekking maken zoals de beklimming van de Kilimanjaro of de zwaardere trekkings in de Himalaya, dan zijn bergschoenen wel aan te raden, al hoef je nog steeds niet de echt zware categorie mee te nemen.
 • Zie ook de tips over het lopen door een jungle of regenwoud bij ecoprojecten en wildlife holidays.

Kamperen

 • Trek je door Afrika, dan kan je bijna niet zonder tent als je een beperkt budget hebt. In Zuid-Amerika bespaart het in sommige landen geld en in andere landen kun je niet kamperen. In Azië kwam je jaren geleden bijna niemand met een tent tegen, tegenwoordig zie je het steeds meer. In Australië en Nieuw-Zeeland kun je prima kamperen.
 • Wat neem je mee als je gaat kamperen: Tent, pinnen, stokken, lijnen, ligmatje, slaapzaken en optioneel 'onbuigzame pinnen, extra scheerlijn en een klein reparatiesetje!

Leesvoer

 • Neem één of twee boeken als je van lezen houdt, en verder koop en ruil je de rest (er zijn veel ruilmogelijkheden in bijvoorbeeld hostels). Ben je wat kieskeuriger of wil je bijvoorbeeld alleen in het Nederlands lezen dan is een goed gevulde e-reader een goede optie of zorg dat je online toegang hebt tot voldoende materiaal.

Wat neem je mee en wat neem je niet mee op je lange reis of wereldreis: Longlist

 

Checklist: Identificatie, geld en papieren

0 - Alarmnummer Alarmcentrale

0 - Benodigdheden voor internetbankieren

0 - Cash geld

0 - Credit Card

0 - Geldigheid Vaccinaties en Vaccinatiebewijs

0 - Kopie van je paspoort

0 - Paspoort en Identiteitskaart

0 - Pinpas

0 - Print of kopie van je E-tickets en vliegtickets

0 - Verzekeringsnummer of polisnummer van je reis, stage - en studieverzekering

 • Stage in het buitenland verzekeren
 • Studeren in het buitenland verzekeren

0 - Verzekeringsnummer of pasje van je zorgverzekering

0 - Visum of Visa

0 - Vliegtickets

Checklist: Veilig blijven en beschermen tegen diefstal

 

Veiligsheidsartikelen meenemen op reis 

0 - Cijferslot

0 - Hidden Pocket

0 - Kabelslot

0 - Moneybelt (heuptasje onder je kleding) 

0 - Reiskluis

Checklist: Verzorging en hygiëne

 

Toiletartikelen meenemen op reis

0 - Aftershave

0 - Bodylotion

0 - Borstel/kam

0 - Bril(koker)

0 - Condooms

0 - Contactlenzen

0 - Deodorant

0 - Desinfect

0 - Doucheschuim/gel

0 - Föhn

0 - Flossdraad

0 - Gezichts-verzorgingsmiddel

0 - Lenzenvloeistof

0 - Lippenbalsem

0 - Haarlak

0 - Huidverzorgingsmiddel

0 - Haarverzorging

0 - Inlegkruisjes

0 - Maandverband

0 - Menstruatiecup

0 - Oordoppen

0 - Make-up artikelen

0 - Papieren zakdoekjes

0 - Parfum

0 - Plaskoker/Plastuit

0 - Pincet

0 - Reishanddoek

0 - Reiswaslijn

0 - Schaar

0 - Scheerolie

0 - Scheermesje

0 - Shampoo

0 - Spiegeltje

0 - Tampons

0 - Tandenborstel

0 - Tandenborstelhouder

0 - Tandenstokers

0 - Tandpasta

0 - Toilettas

0 - Vochtige doekjes

0 - Waterdicht flesje

0 - Zonnebrandcrème

Checklist: Reisapotheek en gezond blijven

 

Medicijnen meenemen op reis

0 - Anti-conceptie en de pil

0 - Diarreeremmer

0 - Desinfectiemiddelen en Jodium

0 - Koortsremmers en Pijnstillers

0 - Koortsthermometer

0 - Leukoplast

0 - Malariapillen

0 - Medische kit en EHBO set

0 - Oral Rehydration Solution (ORS)

0 - Pleisters

0 - Reisziektetabletten en middelen tegen misselijkheid

0 - Talkpoeder

0 - Verband en Gaasjes

0 - Vitamines

Checklist: Kleding en schoenen

 

Kleding en schoenen meenemen op reis 

0 - Buff - Sjaaltje - Polarbuff - Scarf - Bandana

0 - Canvas- en Tropenschoenen

0 - Insecten- en mugwerende kleding

0 - Jack en Jas

0 - Lange broeken

0 - Lange jurk of rokken

0 - Ondergoed

0 - Pet en Cap

0 - Regenkleding en Waterdichte kleding

0 - Shirt met lange mouwen

0 - Shirt met korte mouwen - T-shirt

0 - Sokken

0 - Shorts en Korte broeken

0 - Slaapkleding

0 - Slippers

0 - Sneakers en sportschoenen

0 - Tropenkleding en Kleding voor warm weer

0 - Travel Sandels en Teva's

0 - Trui en Sweater

0 - Zonnebril

0 - Zwemkleding

Checklist: Communicatie en techniek

 

Apparatuur meenemen op reis 

0 - Fotocamera

0 - Laptop of Tablet

0 - Mini router

0 - Mobiel

0 - Oplaadapparaten voor batterijen,  mobiel, camera of laptop

0 - Powerbank

0 - Reisstekker of Wereldstekker

0 - Spelletjes/speelkaarten

0 - Telefoon/laptop beschermhoes

0 - Verbindingssnoertjes/USB-kabel naar laptop

0 - Voltage converter

0 - Wekker/Alarm

Checklist: Inpakken en bagage beschermen

 

Inpakken voor je reis

0 - Bagagelabels

0 - Dagrugzak

0 - Inpakzakken

0 - (Rol)koffer/Reistas/Travelpack/Rugzak/Wheel Pack

0 - Transporthoes (vliegtuighoes/flightbag)

0 - Veilige, anti-diefstal tas

Checklist: Outdoor en indoor

Outdoor en indoor op reis 

0 - Leesboek/e-reader

0 - Pennen

0 - Regenkleding en Waterdichte kleding

0 - Verlichting/Hoofdlamp/Zaklamp 

0 - Verrekijker of monocular

0 - Zakmes of multitool

0 - Zonnebril

Checklist: Bescherming tegen insecten en andere dieren op reis

 

Anti-insectenmiddelen meenemen op reis 

0 - Anti-muggen en insectenmiddel

0 - Anti-jeuk click away

0 - Insecten- en mugwerende kleding

0 - Klamboe (muskietennet)

0 - Middel tegen bedbugs/bedvlooien

0 - Anti-bloedzuigersokken

0 - Tekentang

Checklist: Liggen, slapen en rusten op reis

 

Slaapartikelen meenemen op reis 

0 - Lakenzak

0 - Luchtbed

0 - Nekkussen

0 - Reishangmat

0 - Slaapmat

0 - Slaapzak

0 - Slaapzakhoes en compressiezak

Wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 • Wat je beter wel en niet mee kan nemen, hangt af van een aantal factoren: ga je lang weg, waar ga je heen en wat zijn de lokale omstandigheden. Voor alle meeneemtips per activiteit in het buitenland, inpaktips en de ultieme meeneemlijst check je:

Meeneemlijst voor avonturiers, backpackers, reizigers, stagiairs en vrijwilligers

Bagage en reisartikelen uitkiezen, inpakken en meenemen

Inpaklijst voor je stage of studie in het buitenland: wat zijn de meest meegenomen spullen?

Inpaklijst voor je stage of studie in het buitenland: wat zijn de meest meegenomen spullen?

MEENEEMLIJST VOOR STAGE IN HET BUITENLAND, STUDIE IN HET BUITENLAND EN DE TRIPS TUSSENDOOR

Identificatie, geld en papieren

 

0 - Alarmnummer Alarmcentrale

0 - Benodigdheden voor internetbankieren

0 - Cash geld

0 - Credit Card

0 - Geldigheid Vaccinaties & Vaccinatiebewijs

0 - Kopie van je paspoort

0 - Paspoort en Identiteitskaart

0 - Pinpas

0 - Print of kopie van je E-tickets en vliegtickets

0 - Verzekeringsnummer of polisnummer van je reis, stage - en studieverzekering

 • Stage in het buitenland verzekeren
 • Studeren in het buitenland verzekeren

0 - Verzekeringsnummer of pasje van je zorgverzekering

0 - Visum of Visa

0 - Vliegtickets

Veilig blijven en beschermen tegen diefstal

 

Veiligsheidsartikelen meenemen op reis 

0 - Cijferslot

0 - Hidden Pocket

0 - Moneybelt (heuptasje onder je kleding) 

0 - Reiskluis

Verzorging en hygiëne

 

Toiletartikelen meenemen op reis

0 - Aftershave

0 - Bodylotion

0 - Borstel/kam

0 - Bril(koker)

0 - Condooms

0 - Contactlenzen

0 - Deodorant

0 - Desinfect

0 - Doucheschuim/gel

0 - Föhn

0 - Flossdraad

0 - Gezichts-verzorgingsmiddel

0 - Lenzenvloeistof

0 - Lippenbalsem

0 - Haarlak

0 - Huidverzorgingsmiddel

0 - Haarverzorging

0 - Inlegkruisjes

0 - Maandverband

0 - Menstruatiecup

0 - Oordoppen

0 - Make-up artikelenk

0 - Papieren zakdoekjes

0 - Parfum

0 - Plaskoker/Plastuit

0 - Pincet

0 - Reishanddoek

0 - Reiswaslijn

0 - Schaar

0 - Scheerolie

0 - Scheermesje

0 - Shampoo

0 - Spiegeltje

0 - Tampons

0 - Tandenborstel

0 - Tandenborstelhouder

0 - Tandenstokers

0 - Tandpasta

0 - Toilettas

0 - Vochtige doekjes

0 - Waterdicht flesje

0 - Zonnebrandcrème

Reisapotheek en gezond blijven

 

Medicijnen meenemen op reis

0 - Anti-conceptie en de pil

0 - Diarreeremmer

0 - Desinfectiemiddelen en Jodium

0 - Koortsremmers en Pijnstillers

0 - Koortsthermometer

0 - Leukoplast

0 - Malariapillen

0 - Medische kit en EHBO set

0 - Oral Rehydration Solution (ORS)

0 - Pleisters

0 - Reisziektetabletten en middelen tegen misselijkheid

0 - Talkpoeder

0 - Verband en Gaasjes

0 - Vitamines

Kleding en schoenen

 

Kleding en schoenen meenemen op reis 

0 - Buff - Sjaaltje - Polarbuff - Scarf - Bandana

0 - Canvas- en Tropenschoenen

0 - Insecten- en mugwerende kleding

0 - Jack en Jas

0 - Lange broeken

0 - Lange jurk of rokken

0 - Ondergoed

0 - Pet en Cap

0 - Regenkleding en Waterdichte kleding

0 - Shirt met lange mouwen

0 - Shirt met korte mouwen - T-shirt

0 - Sokken

0 - Shorts en Korte broeken

0 - Slaapkleding

0 - Slippers

0 - Sneakers en sportschoenen

0 - Tropenkleding en Kleding voor warm weer

0 - Travel Sandels en Teva's

0 - Trui en Sweater

0 - Zonnebril

0 - Zwemkleding

Communicatie & Techniek

 

Apparatuur meenemen op reis 

0 - Fotocamera

0 - Laptop of Tablet

0 - Mini router

0 - Mobiel

0 - Oplaadapparaten voor batterijen, mobiel, camera of laptop

0 - Power bank

0 - Reisstekker of Wereldstekker

0 - Spelletjes/speelkaarten

0 - Telefoon/laptop beschermhoes

0 - Verbindingssnoertjes/USB-kabel naar laptop

0 - Voltage converter

0 - Wekker/Alarm

Inpakken en bagage beschermen

 

Inpakken voor je reis

0 - Bagagelabels

0 - Dagrugzak

0 - Inpakzakken

0 - (Rol)koffer / Reistas / Travelpack / Rugzak  / Wheel Pack

0 - Transporthoes (vliegtuighoes/flightbag)

0 - Veilige, anti-diefstal tas

Er op uit gaan

Outdoor en indoor op reis 

0 - Leesboek / e-reader

0 - Pennen

0 - Regenkleding en Waterdichte kleding

0 - Verlichting  / Hoofdlamp/ Zaklampp 

0 - Verrekijker of monocular

0 - Zakmes of multitool

0 - Zonnebril

Bescherming tegen insecten en andere dieren op reis

 

Anti-insectenmiddelen meenemen op reis 

0 - Anti-muggen en insectenmiddel

0 - Anti-jeuk click away

0 - Insecten- en mugwerende kleding

0 - Klamboe(muskietennet)

0 - Middel tegen bedbugs/bedvlooien

0 - Anti-bloedzuigersokken

0 - Tekentang

Liggen, slapen en rusten op reis

 

Slaapartikelen meenemen op reis 

0 - Lakenzak

0 - Luchtbed

0 - Nekkussen

0 - Reishangmat

0 - Slaapmat

0 - Slaapzak

0 - Slaapzakhoes & compressiezak

Wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 • Wat je beter wel en niet mee kan nemen, hangt af van een aantal factoren: ga je lang weg, waar ga je heen en wat zijn de lokale omstandigheden. Voor alle meeneemtips per activiteit in het buitenland, inpaktips en de ultieme meeneemlijst check je:

Meeneemlijst voor avonturiers, backpackers, reizigers, stagiairs en vrijwilligers

Bagage en reisartikelen uitkiezen, inpakken en meenemen

Inpaklijst voor reizen in de natuur en werken met dieren: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Inpaklijst voor reizen in de natuur en werken met dieren: wat neem je wel en wat neem je niet mee?


Wat neem je wel en wat neem je niet mee als je naar het buitenland gaat voor werkzaamheden met dieren of de natuur?

 • Een eigen tent meenemen kan handig zijn om niet op een slaapzaal te hoeven slapen en wat privacy te creëren (kan wel heet of juist koud zijn!). In Afrika en Europa wordt sowieso veel gekampeerd.
 • Een goede (weerbestendige) schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
 • Een eigen goede verrekijker is van grote toegevoegde waarde.
 • Je eigen ligmat of matras is vaak aan te raden, zowel voor buiten als voor de vaak basic slaapgelegenheden (neem bijvoorbeeld een selfinflatable of een luchtbed).
 • Een extra bril als je brildragend bent (een brillenkoord voor de zwaardere trek / jungletochten), een reservebril als je lenzen draagt.
 • Een zonnebril kan op sommige locaties heel belangrijk zijn.
 • Erg lekker en veilig is de lichtgewicht hangmatklamboe (een combinatie van een hangmat met een klamboe) die zelfs in een geïmpregneerde versie is te krijgen (overigens is de iets zwaardere versie heel betaalbaar).
 • Een goede betrouwbare zaklantaarn of hoofdlamp is een 'must' voor iedereen die echt het veld in trekt (soms kom je pas in het donker terug of ga je zeer vroeg in het donker op stap).
 • Een haarband voor als je zwetend door de jungle loopt te zwoegen.
 • Neem voldoende shirts mee (+/- 5 stuks) in de tropen: ze drogen meestal erg slecht. De een prefereert lange mouwen tegen de muggen en schrammen van takken, de ander vindt het te heet en neemt korte mouwen.
 • Neem in ieder geval één of twee muggenwerende en sneldrogende shirts mee!
 • Een wat dikker shirt / dunne fleece trui is prettig voor 's avonds of na een enorme regenbui.
 • Zorg voor drie sterke en lichte comfortabele broeken (neem je een afritsbroek, dan heb je ook een korte broek).
 • Zwemkleding.
 • Een paar hoge canvas schoenen.
 • Een stel stevige sandalen is prettig als je andere schoenen doorweekt zijn, en je wilt je voeten toch de kans geven om te drogen.
 • Ga je onderzoek doen in de jungle (en ben je niet iemand die slechts een paar wandelingen maakt)? Denk dan aan kaplaarzen (als ergens echt veel bloedzuigers zijn, meestal in de regentijd, dan heb je liever bloedhete voeten dan die bloedzuigende vrienden).
 • Meerdere paren stevige, niet te dikke sokken die je met bijv. DEET kan inspuiten.
 • Regenbestendige hoed.
 • Waterfles of -zak van zeker een halve liter (of twee die samen groter zijn dan dat).
 • Een waterdichte dagrugzak, een waterdichte zak voor in je dagrugzak of een regenhoes. Waterdichte zakken zijn sowieso handig om je spullen droog, reptiel- en insectvrij te houden.
 • Iets waar je je lunches en eten in kan vervoeren.
 • Een waterproof verrekijker is absoluut nodig als je lang in de jungle verkeert (de vochtigheid ruïneert anders je normale verrekijker), ga je ook kleine dieren bestuderen dan heb je een 6 of 7 nodig met een zo wijd mogelijke hoek.

Waar moet of kan je rekening mee houden bij werkzaamheden met dieren of de natuur?

 • Ga je veel buiten kamperen of slapen dan kun je overwegen een wigvormige klamboe mee te nemen die speciaal daarvoor is bedoeld. Neem zeker een klamboe mee (niet alleen voor de muggen, maar ook voor andere insecten!). Ga je naar en malariagebied, neem dan een geïmpregneerde klamboe mee.
 • Mocht je naar een bestemming gaan met drogere natuurgebieden (savanne, droge jungle - woestijn), dan zijn canvas schoenen het meest comfortabel (al zullen ook je Teva's vaak een uitkomst zijn!). Veel Afrikaanse natuurgebieden liggen op hoogvlaktes en kunnen in de nacht veel kouder zijn dan je zou denken: neem in dat geval een slaapzak mee.
 • Neem je een dure camera of dure laptop mee, dan kun je overwegen ze in een camera / laptop case te vervoeren. Ze zijn dan op locatie ook absoluut beschermd tegen water, stof, kou e.d. (neem extra veel silica gel/korrels mee). Een andere optie is waterdichte tas voor tijdens extra natte activiteiten.
 • Mocht je naar een bestemming gaan met een regenwoud of "jungle", neem dan je voorzorgsmaatregelen. Het kan daar niet alleen in de regentijd, maar soms ook daarbuiten, onvoorstelbaar vochtig en regenachtig zijn (check indien mogelijk in welk seizoen je gaat!).
 • Een poncho of ademend regenjack is onontbeerlijk.
 • Allerlei kleine handigheden die ook bij de JoHo ultieme meeneemlijst zijn genoemd en die met name gericht zijn op bestemmingen en locaties waar je enigszins van de bewoonde wereld bent afgesloten: een reisnaaisetje, powerbank, zakmes, survival-guide en een goed gevulde medicijntas.
Inpaklijst voor reizen met de fiets: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Inpaklijst voor reizen met de fiets: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Wat neem je mee: kleding voor reizen met de fiets?

 • Reflecterend hesje (veiligheid)
 • Fleece sweater/jasje
 • Windjasje
 • Ademende regenjas, broek en waterdichte sokken
 • Korte (fiets)broeken
 • Lange afrits-fietsbroek
 • Sokken (Coolmax/Thermolite)
 • Thermokleding of beter Merino wollen kleding
 • Fietshandschoenen
 • Anti-insecten- of Muggenhoofdnetje (o.a. Zweden/Finland/Canada/Australië)

Wat neem je mee: gereedschap voor reizen met de fiets?

Je gereedschapsset stel je uiteraard samen op basis van het merk en type fiets die je meeneemt. Bij de aanschaf van je reisfiets moet je ook alvast nadenken over de beschikbaarheid van reserve onderdelen. De lokale fietsenmaker heeft vaak nog wel een reserveband en ketting voor je liggen maar een gebroken voorvork van een speciaal model zal je waarschijnlijk alleen via internationale post kunnen laten leveren. LR achter het item wil zeggen " bij lange reis".

 • Vliegveld: brede tape en dikke stift
 • Vliegveld: steeksleutel 15 t.b.v. pedalen
 • Inbussleutels
 • Plakspullen + bandenlichters
 • Nieuwe solutie/lijm (ieder jaar!)
 • Ketting-olie (beter dan spray)
 • Voetpomp met drukmeter
 • Schroevendraaiertje
 • Evt. Bhaco en ringsteeksleutels
 • Kettingpons
 • Bij hydraulische remmen: Magura reparatiesetje en steeksleutel 8
 • Freewheel afnemer (NBT II)
 • Spakenspanner
 • Zadelspanner (Brooks zadels)
 • Slangenklemmetjes en Tie-wraps en een plat pakketje Ducktape
 • Noodspaken of reservespaken (2 maten). Met nippels
 • RVS reservekabels voor derailleurs en remmen
 • Evt. Reserveboutjes en ringetjes
 • Reservebinnenband
 • Reservebuitenband (LR, zeker als je 28 inch wielen hebt)
 • Buitenbandplakker
 • Zwitsers legermes of beter: Multitool
 • 2 platte sleutels 13-15 en 17-18 (LR)
 • Reserveremblokjes (LR)
 • Reservebuitenband (LR)
 • Cranktrekker (LR)

Wat neem je mee: diverse voor reizen met de fiets?

 • Bindriemen
 • Hoofdlampje met superledjes
 • Kompasje
 • Kabeltje om foto’s over te zetten op PC/cardreader
 • Kleine verrekijker
 • GPS
 • Kilometerteller evt. met hoogtemeter (onder stuur)
 • Zonnebril (UV-A en UV-B werend)
 • Weggeef dingetjes
 • Landkaarten
 • (e-)Woordenboek
 • Dun kabelslot (met hangslot voor kamerdeur)
 • Hangslotjes voor de tent
 • Reservesleutels
 • Waterdichte fietstassen
 • Zak om de fietstassen in het vliegtuig te transporteren

 

Kijk bij alle reismeeneemlijsten voor je overige mee te nemen spullen!

  Inpaklijst voor reizen met de motor in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

  Inpaklijst voor reizen met de motor in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

  Wat neem je mee aan papieren?

  • Internationaal rijbewijs
  • Internationaal kentekenbewijs
  • Groene kaart (geldig voor 1 jaar!)
  • Schadeformulier
  • Schadehulppasje of gegevens

  Wat neem je mee voor de motor?

  • 2 Jerrycans van 10 liter
  • Crosshandschoentjes
  • Dunne handschoenen
  • Winterhandschoenen + zijde
  • Motorbril
  • Bivakmuts
  • Niergordel
  • Schapenvacht voor op zadel
  • Helm
  • Broek
  • Jas
  • Neopreen masker
  • Olieflesje
  • Koffers
  • Slotjes
  • Schijfslot
  • Groot slot
  • Tanktas
  • Kabelsmeerder
  • Elastiek en Tie rips
  • Lijm
  • IJzerdraad
  • Tape
  • Poetsdoek
  • Vloeibaar metal
  • Pakkingsmateriaal
  • 2-componentenlijm

  Wat neem je mee aan reserve-onderdelen?

  Je gereedschapsset en reserve onderdelen stel je uiteraard samen op basis van het merk en type motor dat je meeneemt. Bij de aanschaf van je motor moet je ook alvast nadenken over de beschikbaarheid van reserve onderdelen. De lokale monteur heeft vaak nog wel een reserveband en meer klassieke onderdelen voor je liggen maar een gebroken voorvork van een speciaal model zal je waarschijnlijk alleen via internationale post kunnen laten leveren.

  • Kettingolie
  • Gaskabels
  • Koppelingskabels
  • Koppelingshendels
  • Remhendels
  • Kabels
  • 2 zekeringen van elk 10A, 15A, 20A, 30A
  • Glaszekeringen
  • Lampjes
  • 4 spaken voor
  • 4 spaken achter
  • 5 Bougies
  • Benzineslang
  • Benzinefilters
  • Oliefilters
  • Remvoeringen
  • Wiellagers
  • Kettingreparatieset (10cm oude ketting, 2 clip-locks)
  • Reservebrilglas
  • Batterijen
  • Splitpennen
  • Boutjes
  • Moertjes
  • Slangenklemmen
  • Soldeertin
  • Schuurpapier
  • Doosjes vet
  • Remolie
  • Helmklipjes
  • Motorsleutels

  Wat neem je mee aan aan reparatiespullen?

  • Tape
  • IJzerdraad
  • Schroefjes
  • Veiligheidsspelden
  • Binddraad
  • Tentreparatie
  • Seamseal
  • Duct tape
  • Tie wraps - diverse lengte/dikte

  Wat neem je mee aan gereedschap?

  • Pompje
  • Bandplakspullen
  • Bandenlichters
  • Mini startkabels
  • Imbussleutels
  • Ratel
  • Doppen 8 – 24
  • Verlenging voor ratel
  • Dopje ½” naar ¼”
  • Schroevendraaier handvat + bitjes
  • Kruiskop
  • Gewone kop
  • Waterpomptangetje
  • Achterwielsleutel
  • Hevel
  • Bougiesleutel
  • Hamer
  • Blad van ijzerzaag
  • Punttangetje
  • Ronde vijl
  • Vlakvijl
  • Kwastje
  • Luchtdrukmeter
  • Verloopventiel
  • Spanningsmetertje
  • Pincet
  • Schaartje
  • Kettingsplitter
  • Voeler
  • Velgenbeschermer
  • IJzerborsteltje
  • Spakenspanner
  • Beiteltje
  • Poetslap
  • Plastic handschoentjes
  Checklist: wat neem je wel en niet mee bij vrijwilligerswerk en stage in het buitenland?

  Checklist: wat neem je wel en niet mee bij vrijwilligerswerk en stage in het buitenland?

  Welke spullen neem je wel en niet mee bij vrijwilligerswerk of stage in het buitenland?

  Wat zijn de meest genomen spullen ?

  Wat is de ultieme meeneemlijst?

  Ga je werken met dieren of in de natuur?

  Welke spullen neem je mee bij vrijwilligerswerk en stages met kinderen?

  • Denk dan aan het meenemen van spelletjes die je met die kinderen kan doen of een spelletjesboek, waarbij je even goed moet kijken of er geen Nederlandstalige hindernissen in staan, of dat bijvoorbeeld de plaatjes en voorbeelden te veel op Nederlandse kinderen zijn toegespitst.
  • Simpele zaken als een opblaasbal, een frisbee e.d.
  • Voldoende pennen.
  • Een goede schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
  • Allerlei kleine handigheden die ook bij de ultieme meeneemlijst zijn genoemd en die met name gericht zijn op bestemmingen en locaties waar je enigszins van de bewoonde wereld bent afgesloten: zoals een reisnaaisetje, powerbank, zakmes, goed gevulde medicijntas.

  Wat zijn spullen die je ter plaatse achter kunt laten?

  Wat zijn spullen die je achter kunt laten bij je project, of waar je een lokale familie blij mee kan maken?

  • Waterfilter
  • Medisch kitje en/of losse producten voor wondverzorging
  • Klamboe
  • Lakenzak (geïmpregneerd)
  • Waterzuiveringstabletten
  • ORS

  Waar moet je aan denken als je naar de tropen gaat?

  • Een luchtig overhemd met lange mouwen: denk aan eerbied voor lokale gebruiken, bloedzuigers, muggen!
  • Tropenkleding' ofwel luchtige, sneldrogende en sterke kleding waarin je rustig kunt zweten zonder dat je huid gaat irriteren, is een investering die lonend kan zijn. Is het ook nog muggen- en/of UV-werend dan kan het je ook nog dengue, malaria of huidkanker besparen, in die gebieden waar dat van toepassing is.
  • Neem anders gewoon je meest soepele katoenen kleding mee!

       

  Partnerselectie: Taalcursus & Buitenland
  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen