Leven en wonen in China en Hongkong: van administratie tot belasting

Zijn er speciale stimuleringsprogramma's voor buitenlanders die in China willen wonen of werken?

 • Heb je plannen om een eigen bedrijf te starten in China, oriënteer je dan ook op subsidieregelingen vanuit de Chinese overheid. Het new 'Go-West' programma realiseert bijvoorbeeld belastingvoordelen voor bedrijven die zich in (het nog minder ontwikkelde) Centraal- en West-China willen vestigen, om daarmee de kloof tussen het oosten en westen van het land te dichten.
 • Nederland (landelijke overheid, gemeentes, provincies) ondernemen regelmatig economische en handelsmissies naar China. De overheid wil het liefst zowel grote als kleine bedrijven mee hebben op handelsmissies. Je ontmoet potentiële Chinese zakenpartners, kunt bouwen aan je internationale netwerk, krijgt beter zicht op marktkansen in China en kunt tijdens een missie uiteraard op vele manieren kennis en ervaring uitwisselen. Onderzoek laat zien dat ongeveer 25% van de deelnemers voorafgaand aan de missie nog geen concrete zaken doet met of in China.

Heeft Nederland een verdrag gesloten met China?

 • Nederland heeft geen verdrag met China afgesloten waar het gaat om sociale zekerheid; wel worden op Europees niveau beleidsprogramma's met China geïnitieerd om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van sociale zekerheid en China te helpen het eigen sociale zekerheidsstelsel te verbeteren.
 • Nederland heeft wel een verdrag met China afgesloten waar het gaat om de heffing van inkomsten- en ondernemersbelasting. Het 183 dagen beginsel is van toepassing.
 • Check altijd eventuele updates; regelgeving kan (regelmatig) veranderen.

Is China een zogenaamde eerste werkdagland?

 • China is geen eerste-werkdagland.
 • Check altijd eventuele updates; regelgeving kan (regelmatig) veranderen.

Wat zijn aandachtspunten voor buitenlanders rondom de Sociale Verzekeringswet in China?

 • Buitenlanders die in China werken zijn verplicht deel te nemen aan vijf Chinese sociale verzekeringen (of je nu een lokaal of uitgezonden contract hebt). Het gaat om ziektekosten-, pensioen-, werkeloosheid-, zwangerschaps- en arbeidsongevallenverzekeringen.
 • Deze Sociale Verzekeringswet (Social Insurance Law) van de National People’s Congress (NPC) verplicht buitenlanders die werkzaam zijn in China om deel te nemen aan het Chinese systeem van sociale verzekeringen.
 • Deze relatief nieuwe wet is in verschillende Chinese steden qua uitvoer nog niet helemaal uitgekristalliseerd. De wet is een eerste poging om te sterk versnipperde wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid te versterken en het sociale vangnet in China drastisch te verbeteren.
 • Binnen 30 dagen na het verkrijgen van een werkvergunning moet de werkgever diens buitenlandse werknemer aanmelden voor deze sociale verzekeringen bij het lokale Social Insurance Fund Management Centre and Social Insurance Agency. Niet of te laat registreren kan resulteren in boetes.
 • De basis van deze registratie is het Social Insurance Registration certificaat van je (Chinese) werkgever; sommige werkgevers hebben dit uitbesteed aan een gekwalificeerde externe agent.
 • Op basis van het door je werkgever ingevoerde paspoortnummer en het aanleveren van een aantal formele documenten (paspoort, werkvergunning, verblijfsvergunning, registratie formulier, pasfoto's) ontvang je een sociaal verzekeringsnummer.
 • Word je uitgezonden door een niet-Chinees bedrijf, dan moet het werkgeversdeel van de premies door het Chinese kantoor worden betaald.
 • Voor werknemers die door een buitenlands bedrijf zijn uitgezonden naar een kantoor in China geldt dat het werkgeversdeel van de premies door het Chinese kantoor moet worden betaald.
 • De percentages voor de premies worden vastgesteld op basis van inkomen en zijn voor iedereen gelijk. Wel zijn er in veel regio’s plafonds vastgesteld, vaak een percentage van het gemiddelde loon in de regio.
 • De premies voor pensioen en medische kosten zijn verreweg het hoogste.
 • De verplichte verzekeringen gelden ook voor buitenlanders die reeds op een andere manier verzekerd zijn voor werkloosheid, ziekte en andere zaken.

Sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen

Omdat, als je je überhaupt al kunt registreren, er diverse nadelen zitten aan het verplichte stelsel kiezen verreweg de meeste buitenlanders in China voor de optie om sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen elders onder te brengen, bijvoorbeeld via een internationale (ziektekosten)verzekering.

 • Voor de pensioenpremies geldt dat de Chinese overheid heeft toegezegd dat werknemers die vertrekken uit China en er in de toekomst niet meer zullen werken het door hen betaalde werknemersdeel van de pensioenpremie terug kunnen vragen (het betaalde werkgeversdeel blijft in het China social fund systeem). Het pensioen kan ook in het buitenland worden uitgekeerd, maar procedures zijn veelal nog niet bekend. Hou er ook rekening mee dat het rendement vaak extreem laag is; je krijgt dus veelal niet veel meer terug dan je (werknemers)bijdrage.
 • Buitenlanders die hun baan kwijtraken zullen in veel gevallen het land dienen te verlaten, omdat hun visum afhankelijk is van hun baan. Aangezien de werkloosheidsuitkering alleen binnen China wordt uitbetaald, zullen zij deze uitkering waarschijnlijk niet krijgen.
 • Buitenlandse werknemers kunnen uit een (zeer) beperkt aantal ziekenhuizen kiezen waar zij in geval van ziekte naartoe kunnen gaan, maar het betreft geen internationale ziekenhuizen. De kosten voor de behandeling kun je dan achteraf terugvragen bij het Social Insurance Center waar je verzekerd bent.
 • Het is nog onduidelijk of het Chinese éénkindbeleid invloed heeft op de uitkering van zwangerschapsverzekeringen van buitenlandse vrouwen die meer dan één kind krijgen.
 • Nederland heeft, net als zeer veel andere landen, nog geen overeenkomst met China om dubbel betalen van sociale premies te voorkomen.
 • China is (in 2016) wél toegevoegd aan het besluit van het Nederlandse Ministerie van Financiën over de fiscale behandeling van buitenlandse sociale verzekeringen. Dat is van belang voor het bepalen van de hoogte van het fiscale loon in Nederland. In het besluit wordt aangegeven of, en zo ja in hoeverre, de werknemerspremies die in China betaald wordt voor sociale zekerheid (medische hulp, pensioen, werkloosheid etc.) aftrekbaar zijn en of, en zo ja in hoeverre, de werkgeverspremies (medische hulp, uitkering bij zwangerschap, arbeidsongevallen, pensioen) zijn vrijgesteld. Check de regeling, want aftrekbaarheid varieert.

Waarom registreren na aankomst in China?

 • In aanvulling op een geldig paspoort en het officiële Z visum (zie Visa & Documenten) moet je als werknemer binnen 30 dagen na aankomst in China een verblijfsvergunning (‘Residence Permit’) aanvragen. Dat doe je bij een PSB, Public Security Bureau (soort kruising tussen politiebureau en bevolkingsregister).
 • Het PSB geeft een bewijs af dat je nodig hebt bij het aanvragen van je verblijfsvergunning (maar ook bij verlenging, of verlengen van je paspoort, verlengen van je werkvisum etc).

Wat zijn aandachtspunten als je van werkgever verandert in China?

 • Wil je in China van werkgever veranderen, dan moet de verblijfsvergunning worden overgezet van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever.

Hoe werkt belasting betalen in China?

 • De meeste buitenlanders zijn in China belastingplichtig op alleen het inkomen in China.
 • Het 183 dagen beginsel is van toepassing en uitgangspunt is ook dat je op een formele werkvergunning en visum in China inkomsten ontvangt.
 • Inkomstenbelasting wordt in China per maand berekend; uitgangspunt is dus je maandsalaris. Je maand inkomsten worden eerst wel verminderd met een maandelijks toegestane drempel van belastingvrije inkomsten; die voor buitenlanders hoger is dan voor Chinezen. Ook de (verplichte) premies voor het sociale zekerheidsstelsel worden eerst in minder gebracht. Net als in Nederland zijn er aftrekposten op te voeren zoals betaalde bedragen voor onderdak (huur), maaltijden, reiskosten, verhuiskosten, (taal)training en onderwijs. Voorwaarde is wel dat je een officieel betalingsbewijs ("fapio" -> een soort btw-factuur/VAT invoice) hebt van deze kosten en dat deze posten opgenomen zijn in je arbeidscontract (immers: je werkgever brengt ze in mindering op je maandelijkse loon).
 • Je belastbare inkomsten worden belast via een progressief stelsel van een of meerdere belastingschijven, variërend van zo'n 3 tot 45%. De te betalen belasting wordt, net als in Nederland, ingehouden op je salaris.
 • In China (maar wel met uitzonderingen in sommige regio's) word je pas belastingplichtig op je wereldinkomen -dus ook op je inkomsten buiten China- als je 5 jaar achtereen in China bent geweest en hebt gewerkt op een officiële Chinese werkvergunning en werkvisum. Maar: dit geldt alleen als je in die 5 jaar niet minimaal één keer 30 dagen achtereen het land uit bent geweest binnen een fiscaal jaar, of een maximum van 90 dagen in een fiscaal jaar in China hebt doorgebracht. Veel expats zijn natuurlijk eens in de 5 jaar wel meer dan 30 dagen niet in China aanwezig, bijvoorbeeld bij tijdelijke (vakantie)terugkeer naar Nederland.
 • In andere regio's wordt direct gekeken naar je inkomsten in zowel China als in het buitenland, en wordt over je totale inkomen belasting geheven.

Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar China?

 • Nee, Nederland heeft met China geen verdrag omtrent sociale zekerheid afgesloten. Uitkeringen kunnen dan ook niet worden meegenomen.
 • Ben je ontwikkelingswerker of ambtenaar, informeer dan bij je werkgever naar mogelijke uitzonderingen.

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten