Personeelsmedewerker en arbeidsbemiddeling in het buitenland via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk

 

Werken in het buitenland op het gebied van arbeidsbemiddeling, personeelszaken en human resources

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk als bemiddelaar, detacheringsbegeleider, human resource manager, intercedent, personeelsmedewerker of recruiter werving en selectie

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: werken in het buitenland bij arbeidsbemiddeling en personeelszaken

Arbeid, Personeel, HR & Verkennen

 • Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?
 • Wat is human resource management (HRM)?
 • Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?
 • Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker Human Resources (HR) of personeelzaken?
 • Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau

Arbeid, Personeel, HR & Vacatures

 • Hoe krijg je een baan of stage bij personeelzaken, in werving en selectie of het uitzendwezen: sollicitatievragen en procedures
 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?
 • Waar kan je werken op het gebied van arbeidsbemiddeling en personeelszaken in het buitenland?

Arbeid, Personeel, HR & Vaardigheden

 • Welke competenties heb je nodig en kan je leren bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau?
 • Wat wordt er van je gevraagd om te kunnen werken binnen de bemiddelingsbranche of uitzendsector?
 • Wat kan je doen om je  communicatie en netwerkvaardigheden te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werkomgeving?

Arbeid, Personeel, HR & Voorbereiden van vertrek

 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je betaald gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je in het buitenland toch verzekerd blijven als je betaald gaat werken?
 • Hoe kan je in het buitenland goed verzekerd zijn als vrijwilligerswerk gaat doen of stagelopen?
 • Wat neem je wel en niet mee als je op reis gaat om te werken?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Arbeid, personeel en human resources: basisvragen en antwoorden

Arbeid, personeel en human resources: basisvragen en antwoorden

Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

  Wat is de definitie van werk ?

  • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

  Was is arbeid?

  • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

  Wat is een werknemer?

  • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

  Wat is de definitie van een carrière?

  • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
  • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

  Waar bestaat werk uit?

  • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
  • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
  • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
  • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
  • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

  Op welke manier kan je naar werk kijken?

  • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
  • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
  • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
  • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

  Is er recht op werk?

  • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
  • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
  • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
  • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

  Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

  • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
  • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

   

  Bronnen en verder lezen

  Wat is human resource management (HRM)?

  Wat is human resource management (HRM)?

  • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
  • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

  Bronnen en meer lezen

  Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

  Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

  Wat is organisatiepsychologie?

  • In de organisatiepsychologie gaat het om de relatie tussen de werknemer en de sociale werkomgeving. De relatie met de organisatie als geheel, de onderdelen van de organisatie,  waar onderdelene waarbinnen men werkt en het werken met collega's
  • Organisatiepsychologie kan ook gezien worden als een combinatie van vaardigheden en kennis die toegepast kan worden op verschillende aspecten van het leven en niet alleen op het werk. Zo zijn organisatiepsychologen onlangs begonnen met het onderzoek naar een groene maatschappij, met name groene bedrijven. Een ander voorbeeld van een aspect waar organisatiepsychologie op toegepast kan worden is armoede (Conte & Landy)

  Wat is arbeidspsychologie?

  • In de arbeidspsychologie gaat het om de relatie tussen kenmerken van het werk en het functioneren van werknemers, en dan met name hoe werknemer en werkgever zich daarij voelen
  • Bijvoorbeeld de werkdruk, de arbeidsethos, de mate van zelfstandig beslissingen kunnen nemen, de mate van verantwoordelijkheid nemen, de verantwoordelijkheid die men wel of niet aan kan.

  Wat is personeelspsychologie?

  • Bij personeelspsychologie gaat het om de relatie tussen de motivatie en prestatie van een medewerker in een organisatie .
  • Bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers, door het inzicht geven in de persoonlijke ontwikkeling of stagnering of bijvoorbeeld door specifieke werving en selectie.

  Wat is sociale psychologie?

  Bronnen en verdiepen

  Wat zijn zelfstandigen en wat is de beroepsbevolking?

  Wat zijn zelfstandigen en wat is de beroepsbevolking?

  Wat is de beroepsbevolking?

  • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn).

  Wat zijn zelfstandigen?

  • Personen die tot de zelfstandige beroepsbevolking behoren worden niet beschermd door de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht, hun rechtspositie verschilt namelijk aanzienlijk van die van de onzelfstandige beroepsbevolking. Zelfstandigen plegen in tegenstelling tot onzelfstandige werknemers voor hun deelname aan de arbeid betreft niet van een opdrachtgever gesloten arbeidsverhouding afhankelijk te zijn (zoals een overeenkomst van koop en verkoop, de aanneming van werk, de opdracht of overeenkomst van enkele diensten).
  • In de praktijk kan je veel zelfstandigen van elkaar onderscheiden, zoals freelancers en zzp’ers. Sommige van deze zelfstandigen worden onder omstandigheden gelijkgesteld met werknemers (zoals bij de werknemersverzekeringen o.g.v. artikel 4 en 5 ZW, WW en WAO en het KB o.g.v. artikel 5 van deze wetten).
  • Zzp’ers kunnen in aanmerking komen voor diverse fiscale ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
  • Er bestaan ook tussenvormen, die vaak het juridisch statuut van de zelfstandige aan de positie van de werknemer paren.

  Wat zijn onzelfstandigen?

  • Dit zijn personen die als werknemer bij een particuliere werkgever (private sector) of bij de overheid (publieke sector) werken. Bij de overheid werken voornamelijk ambtenaren, die aangesteld zijn door het bevoegde gezag om in de openbare dienst te werken en werken dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst (art. 1 Ambtenarenwet). Op deze arbeidsverhouding is het ambtenarenrecht van toepassing en niet het arbeidsovereenkomstenrecht uit art. 7:610 BW e.v.
  • De onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector is onder te verdelen in twee sectoren. De marktsector; de personen binnen deze sector zijn werkzaam in het particuliere bedrijfsleven, dat voor wat betreft de inkomsten afhankelijk is van de markt, op basis van art. 7:610 BW. Naast de marktsector bestaat er ook de semipublieke/collectieve sector hier gaat het om een mengvorm. Bijvoorbeeld, de zorg en overige diensten worden voornamelijk gefinancierd uit de collectieve middelen. Deze sector wordt ook wel de collectieve of non-profit sector genoemd. Werknemers in deze sector zijn niet als ambtenaar aangesteld, maar werken voor het overgrote deelop basis van een arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW e.v.).

  Wat zijn werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten?

  • Dit zijn personen die geen werk hebben, maar die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn. De overige personen tussen de zestien en de pensioengerechtigde leeftijd die geen betaalde arbeid verrichten, vallen buitens de werkingssfeer van het arbeidsrecht.

  Wat is arbeidsrecht en sociaal recht?

  • Arbeidsrecht en sociaal recht vormen het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid.

  Verder lezen:

  Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

  Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

  Salaris

  • In sommige gevallen is er geen onderhandeling mogelijk. De salarisschaal of klasse staat dan al vast. Het exact te verdienen salaris wordt in dergelijke gevallen berekend naar leeftijd, opleiding en ervaring. In het bedrijfsleven is meer ruimte tot onderhandelen. Probeer het zo te regelen dat de andere partij een bedrag noemt. Op deze manier schep je een onderhandelingspositie. De meeste bedrijfstakken kennen een voor het hele land geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin de salarissen zijn vastgelegd.
  • Ondanks de geregistreerde inkomensverschillen tussen de opleidingsniveaus heeft het weinig zin om automatisch op grond van een bul of een diploma salariseisen te stellen. Werknemers worden ingeschaald op basis van de functie die zij uitoefenen en dan doet het er weinig toe via welke opleiding zij daar zijn terechtgekomen. Starters moeten zich niet blind staren op het aanvangssalaris. Vraag wel om duidelijke functiebeoordelingscriteria en maak harde afspraken over je carrièreverloop. Bedenk daarbij dat de hoogte van een salaris niet altijd alles zegt: voordelige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook heel waardevol zijn.

  Functionering en beoordeling

  • In veel contracten is de 'functionering en beoordeling' opgenomen, een evaluatiegesprek met het hoofd Personeelszaken. Je promotiekansen en je salaris kunnen hier van afhangen. Het is verstandig te informeren naar het promotiebeleid.

  Bruto en netto

  • Het salaris wordt meestal uitgedrukt in een bruto jaarsalaris of maandsalaris. Het netto salaris - na aftrek van belastingen - kan veel lager liggen. De uitbetaling geschiedt per twaalf maandelijkse termijnen of per dertien vierwekelijkse termijnen. Je hebt recht op vakantietoeslag (ongeveer acht procent). Van dit laatste bedrag moet het 'bijzondere tarief' (ongeveer veertig procent) worden afgetrokken.

  Winstdeling

  • Veel bedrijven kennen een winstdeling, veelal uitgedrukt in de 'dertiende maand'. Uitkering geschiedt in de laatste maand van het jaar. Ook hier geldt het bijzondere tarief.

  Bepaalde of onbepaalde tijd

  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het beste dat je er uit kunt slepen. Meestal krijg je echter na een proeftijd van een maand een tijdelijk contract (bijvoorbeeld een jaarcontract) aangeboden, dit is als het ware een kunstmatige verlenging van de proeftijd. Een proeftijd (waar een aanstelling van minimaal twee jaar op volgt) mag nooit voor een langere termijn dan twee maanden worden aangegaan. Wanneer dit wel gebeurt, beschouwt men de proeftijd als niet geschreven. Wil de werkgever toch van je af, dan gaat hem dat veel geld kosten.

  Concurrentiebeding

  • In het contract is meestal een concurrentiebeding opgenomen. Dit betekent dat je niet zonder meer naar een concurrent kunt overstappen.

  Ziektekosten

  • De ziektekosten worden meestal vergoed door het ziekenfonds. De werkgever betaalt het werkgeversdeel. Spreek af of het werknemersdeel wel of niet op je salaris wordt ingehouden. De nominale premie betaal je zelf.

  Pensioenpremie

  • De pensioenpremie wordt meestal (gedeeltelijk) door de werkgever betaald, met dien verstande dat bij een wisseling van baan pensioenbreuk moet worden voorkomen. Pensioenbreuk kan optreden wanneer je van werkgever verandert en je bij een ander pensioenfonds wordt aangesloten, met als risico een lager pensioen op de uitkeringsgerechtigde leeftijd.

  Auto

  • Wanneer je de beschikking krijgt over een auto van de zaak, krijg je te maken met de 'fiscale bijtelling'. Dat wil zeggen dat er voor de inkomstenbelasting ieder jaar ongeveer twintig procent van de nieuwwaarde van je auto bij je inkomen wordt opgeteld.

  Reiskostenvergoeding

  • Is er een reiskostenvergoeding? Zo ja, op welke basis (meestal op basis van openbaar vervoer tweede klas)?

  Verhuizen

  • Wanneer je moet verhuizen vanwege je nieuwe baan, kan dat hoge kosten met zich meebrengen. Bespreek een verhuisregeling en herinrichtingskosten.
  Personeelszaken en human resources: vragen en antwoorden over werkzaamheden en competenties

  Personeelszaken en human resources: vragen en antwoorden over werkzaamheden en competenties

  Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker Human Resources (HR) of personeelzaken?

  Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker Human Resources (HR) of personeelzaken?

  • Hierna volgen een aantal werkzaamheden, kennis en vaardigheden van een personeelsfunctionaris. Deze beschrijving heeft in het algemeen betrekking op de functie-eisen die gesteld worden aan een beginnende personeelsfunctionaris (op minimaal hbo-niveau).

  Wat zijn de werkzaamheden bij personeelsplanning?

  • Werkzaamheden: onder andere het in overleg vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan personeel. Het verzamelen en in overzicht brengen van plangegevens. Het opstellen van functiebeschrijvingen. Het structureren van taken en functies tot een organisatiestructuur. Het adviseren van de lijn bij organisatieveranderingen. Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het sociaal beleid.

  Kennis en vaardigheden

  • Onder andere hanteren van planningsmethoden en -technieken (onder andere kengetallen). Kennis en inzicht in veranderingsprocessen met betrekking tot organisaties. Het op basis van een vakmatig onderbouwde mening kunnen onderhandelen met het management.

  Geschiedenis

  • Vroeger hield de afdeling PZ zich voornamelijk bezig met de uitvoering van het personeelsbeleid. Het personeelsbeleid was ondergeschikt aan andere beleidsterreinen en stond volledig ten dienste van de leiding. PZ stond min of meer los van de rest van de organisatie en haar omgeving. In de jaren zeventig kwam hierin langzaam verandering, de relatie tussen de organisatie en de samenleving werd erg belangrijk. Door de crisis en de daarmee gepaard gaande reorganisaties kwam deze benadering onder druk te staan. De beginjaren tachtig worden, wat betreft de personeelsfunctie, dan ook gekenmerkt door de zogenaamde verzakelijking. Maar eind jaren tachtig wordt het accent wederom verschoven. Om de concurrentiestrijd te kunnen winnen, proberen organisaties zich te onderscheiden door de kwaliteiten van de mensen in de organisatie optimaal te benutten. In de jaren negentig zie je dat deze trend zich duidelijk heeft voortgezet. Het management van organisaties is zich bewuster geworden van het feit dat de kwaliteit van het personeel bepalend is voor het succes van de gehele organisatie (human resource management). Dit heeft zijn weerslag gevonden op de functie van PZ. Het personeelswerk kon niet langer min of meer los van de organisatie opereren, ze moest meer oog krijgen voor de problemen van het management. De personeelsfunctionaris is vanaf dat moment niet langer alleen maar de behartiger van de belangen van de werknemer en uitvoerder van het beleid, maar denkt mee, is medeverantwoordelijk en is met name ook gesprekspartner van de directie geworden. Personeelswerk is dan ook inmiddels een verouderde term, men spreekt tegenwoordig liever van personeelsmanagement. Tevens is de term Personeelzaken vervangen door Personeel en Organisatie (P&O). Dit is dus meer dan alleen een naamsverandering.

  Uit de praktijk

  • "Tijdens mijn stages op verschillende personeelsafdelingen viel het mij op dat de PZ-functionaris veel met beleidszaken bezig is. De uitvoerende taken verschuiven steeds meer naar de lijn. PZ houdt zich in veel organisaties bezig met het ontwikkelen van beleid en het verrichten van onderzoek om de menselijke bronnen in de organisatie optimaal te benutten. Er worden bijvoorbeeld organisatorische problemen gesignaleerd en de PZ-functionaris wordt dan gevraagd om voor de volgende vergadering even de voor- en nadelen op een rij te zetten van het eventueel samenvoegen van twee afdelingen, het sociaal jaarverslag te schrijven, het ziekteverzuimbeleid uit te werken, etc. etc."

  Wat zijn de werkzaamheden bij personeelsvoorziening?

  • Werkzaamheden: onder andere zorg dragen voor de werving en selectieactiviteiten; dus zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats.

  Kennis en vaardigheden

  • Kennis van de arbeidsmarkt, de media en het onderwijs, kennis en inzicht in wervings- en selectietechnieken, de rechtspositionele aspecten van een aanstelling. Vaardigheden in gespreksvoering (het sollicitatiegesprek, het ontslaggesprek etc.). Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (onder andere opstellen van advertentieteksten).

  Uit de praktijk

  • “Tijdens mijn stage heb ik een aantal sollicitatiegesprekken bijgewoond. Het was de directe chef die de kandidaat op vaktechnische aspecten beoordeelde. PZ besprak de doorgroeimogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden etc. Als PZ'er heb je heel veel met regelingen en wetgeving te maken. Dit kost (helaas) erg veel inwerktijd."

  Wat zijn de werkzaamheden bij persooneelsbegeleiding en beheer?

  • Werkzaamheden: onder andere voorbereiden en uitvoeren van arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en sociale verzekeringswetten. Het begeleiden en voorlichten van leidinggevende in personeelsbeoordeling. Het vaststellen van opleidingsbehoeften. Het adviseren van leidinggevende en individuele medewerkers bij loopbaanplanning. Hanteren van afstemmingsproblemen tussen individu en organisatie. Betrokkenheid bij activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, medezeggenschap.

  Kennis en vaardigheden

  • Onder andere kennis en toepassing arbeidswetgeving. Kennis van en inzicht in de toepassing van beoordelingssystemen. Kennis met betrekking tot opleidingen en beoordelen van behoeften. Conflicthantering, onderhandelingstechnieken, motivatiegesprekken voeren, individuele counselinggesprekken voeren etc.

  Uit de praktijk

  • "Als PZ'er werk je veel met mensen, je probeert het personeel te motiveren en het ze in de organisatie naar de zin te maken. Wel zit je als PZ'er vaak in een lastige positie. Aan de ene kant ben je er voor het personeel, je wil het vertrouwen winnen. Je behoort echter ook tot het managementteam. En bij bijvoorbeeld ontslagprocedures ben jij als PZ'er vaak degene die de confrontatie aan moet gaan. Je schippert als het ware vaak tussen de medewerkers, de chef en het management. Je moet je dus heel goed kunnen aanpassen en met uiteenlopende mensen op verschillende niveaus kunnen communiceren. Je moet je goed in mensen kunnen inleven, maar je moet soms aan de andere kant ook heel zakelijk handelen, in het belang van de organisatie."
  Wat wordt er van je gevraagd om te kunnen werken binnen de bemiddelingsbranche of uitzendsector?

  Wat wordt er van je gevraagd om te kunnen werken binnen de bemiddelingsbranche of uitzendsector?

   

  Opleiding en ervaring:

  • meestal is voor de functie van consulent/intercedent minimaal hbo-niveau vereist.
  • De intercedenten hebben vaak uiteenlopende achtergronden. Veel voorkomende opleidingen zijn onder andere: de Hoge Hotelschool, THW, heao, hbo personeel en arbeid.
  • Naast een afgeronde hbo-opleiding wordt meestal ervaring in de commerciële sector gevraagd.
  • Mbo-niveau komt ook wel voor, maar dan worden er meestal hele hoge eisen gesteld aan de commerciële ervaring.
  • Vaak stelt men als aanvullende eis ook nog dat men in bezit moet zijn van een rijbewijs en soms ook een auto ter beschikking moet hebben.
  • Sommige uitzendbureaus stellen tevens een eis dat je in de buurt van je werk moet wonen.

  Leeftijd:

  • meestal vragen de uitzendbureaus mensen tussen de 25 en 30 jaar.

  Overige functie-eisen:

  • zie de skills

  Bijven leren

  • Bij veel uitzendbureaus dient de intercedent (na aanname) een intercedentopleiding, specifiek gericht op de functie te volgen.
  • Dit wordt verzorgd door een onafhankelijk opleidingsinstituut in de uitzendbranche: Deze basiscursus is ook toegankelijk wordt voor mensen die de ambitie hebben om in de uitzendbranche te gaan werken.
  Welke skills en competenties heb je nodig en kan je leren bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau?
  Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau

  Wat zijn je taken en werkzaamheden als medewerker bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau

  Wat zijn de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van bemiddelaars, consulenten en intercedenten

  • De functie van 'bemiddelaar' in de uitzendbranche of bemiddelingsector heeft verschillende benamingen. Het ene bureau spreekt over een 'intercedent' en een ander heeft het weer over een 'consulent'.
  • Bij de meeste uitzendbureaus worden de intercedenten/consulenten ingedeeld naar functieniveau. Ook hierbij verschilt de naamgeving per bureau, maar het principe is hetzelfde. Bij een beend uitzendbureau spreken ze bijvoorbeeld van consulent A, B en C en de ander onderscheidt de junior en de senior bemiddelaar.
  • Als starter in het uitzendwezen begin je meestal als consulent A, maar afhankelijk van je opleiding/ervaring en de situatie op de desbetreffende vestiging, zijn er ook wel eens mogelijkheden om als consulent B te beginnen.
  • Afhankelijk van de situatie en natuurlijk van je capaciteiten is het mogelijk om door te groeien naar de functie van consulent C / senior bemiddelaar.
  • Wil je nog een stap verder, dan kom je uit bij de functie van vestigingsmanager, districtsmanager en tenslotte regiomanager.
  • Een functie bij een bemiddelingsbureau wordt door velen gezien als een goede opstap in hun carrière. Het is een goede commerciële ervaring en je doet veel contacten op. Dit verklaart wellicht mede het relatief hoge verloop in deze branche.

  Wat is de rol en functie-inhoud van een medewerker bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau?

  • De consulent A onderhoudt ten eerste de contacten met de uitzendkrachten. Hiertoe behoort onder andere het verzorgen van de inschrijving, begeleiding bij ziekte, bij problemen op de werkplek etc. Verder onderhoudt de consulent contacten met werkgevers (voor startende consulenten betreft dit vaak met name telefonisch contact) en ondersteunt de consulent de werkgever op uiteenlopende terreinen.
  • Dat kan uiteenlopen van advisering met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsregelingen tot het regelen van vervoer voor de uitzendkrachten.
  • Natuurlijk houdt de consulent zich ook bezig met de daadwerkelijke selectie van kandidaten; geschikte kandidaten zoeken aan de hand van cv's, of met behulp van computersystemen, (telefonisch) contactleggen, de plaatsing regelen etc.
  • Tenslotte bestaat een groot deel van het werk van een startende consulent uit administratieve taken (zo'n 50%). Zoals de administratieve verwerking van de inschrijvingen, plaatsingen verwerken en het opschonen van bestanden.
  • De voornaamste taak van een consulent B is het onderhouden van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe contacten. Een groot deel van de werktijd wordt dan ook besteed aan het bezoeken van bedrijven. Aan een consulent C of senior consulent worden nog hogere eisen gesteld met betrekking tot het opbouwen van nieuwe relaties en het behouden van met name de belangrijke, grote klanten.

  Een reactie uit de praktijk

  • "Een van de leuke kanten van mijn werk als consulent vind ik de contacten die je opdoet met de uitzendkrachten. Je krijgt vaak hele dankbare en enthousiaste reacties na een plaatsing (veel gebak!) en je kunt als het ware de kandidaat een tijdje blijven volgen in zijn nieuwe baan. Daarnaast zijn de contacten met het bedrijfsleven natuurlijk heel spannend. Je bezoekt heel veel verschillende bedrijven en dat biedt mogelijkheden om eens goed rond te kijken wat er eigenlijk allemaal te koop is. Het is dus een hele goede basis voor de rest van je carrière. Bij ons op het uitzendbureau is een heel sterk teamgevoel aanwezig. 'Samen gaan we ervoor' en dat werkt heel positief. Maar je moet je wel echt waarmaken en daar moet je tegen kunnen. De mate waarin verschilt natuurlijk wel per uitzendbureau, maar waar het toch uiteindelijk om draait zijn 'scores', 'targets' en 'omzet'. Want aan het eind van de week wordt toch even met collega's vergeleken van: hoeveel heb jij er?"

  Een reactie uit de praktijk

  • "Het is vaak echt een heel hectische baan. Op sommige momenten staan er een aantal uitzendkrachten aan je bureau, heb je drie werkgevers tegelijkertijd aan de telefoon en ligt er ondertussen ook nog een berg administratie op je te wachten. Als er om vijf minuten voor vijf dan ook nog een vacature binnenkomt, moet je die toch meteen oppikken. Als je dat niet doet, wordt er meteen een ander uitzendbureau gebeld. Je moet altijd alles op alles zetten om de klant van dienst te zijn, want je bent er nooit zeker van of de klant weer terug komt."

  Wat doet een personeelsconsulent?

  • De personeelsconsulent is een intermediair op de arbeidsmarkt en onderhoudt dus zowel contacten met de werkzoekende als met de werkgever.
  • De personeelsconsulent brengt door middel van een persoonlijk gesprek de situatie van de werkzoekende in kaart, volgt de werkzoekende in zijn/haar sollicitatiegedrag, verstrekt informatie en advies en bespreekt vacatures.
  • Tevens legt de personeelsconsulent regelmatig bedrijfsbezoeken af om contacten met werkgevers op te bouwen en te onderhouden.
  • De consulent werft en selecteert geschikte kandidaten en verstrekt, waar nodig, advies ( met betrekking tot subsidies, ontslag etc.).

  Voorbeelden van werving

  • "In deze fulltime functie wordt u na een gedegen inwerkperiode met een grote mate van zelfstandigheid belast met de kerntaken: het onderhouden van contacten met werkgevers, het registreren van vacatures en werkzoekenden en de actieve bemiddeling tussen partijen op de arbeidsmarkt. Daarbij voert u een groot aantal subsidieregelingen uit en adviseert u over werving en selectie, beroepskeuze, solliciteren, scholing en ontslag."
  • "Voor deze functie vragen wij kandidaten met een hbo-denk- en werkniveau en ten minste enkele jaren werkervaring. U heeft een taakgerichte instelling en een stevige doch flexibele persoonlijkheid. Natuurlijk heeft u een aantoonbare belangstelling voor de processen op de arbeidsmarkt en bent u een goede gesprekspartner voor mensen van divers niveau. Wij bieden u een uitdagende functie en de mogelijkheid u volop te ontplooien in een dynamische organisatie, die een belangrijke rol vervult in onze maatschappij."
  Wat zijn de sollicitatievragen en tips voor het zoeken naar een baan of stage bij HR, personeelszaken of het uitzendwezen

  Wat zijn de sollicitatievragen en tips voor het zoeken naar een baan of stage bij HR, personeelszaken of het uitzendwezen


  Waar moet je aan denken als je solliciteert naar een personeelsfunctie (P&O)?

  • Bij het voorbereiden van een sollicitatie en tijdens het gesprek zelf is het heel belangrijk om te achterhalen wat de plaats en de rol van P&O (PZ) is in de organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit de plaats waar de afdeling gehuisvest is. Probeer de 'sfeer te proeven' en daarop in te spelen.
  • Probeer tijdens een gesprek ook affiniteit met het product/dienst van de organisatie te tonen. PZ vervult vaak een belangrijke rol in de uitstraling van het product/dienst, zowel naar buiten toe, als naar het eigen personeel.

  Hoe kom je aan een stageplaats op een afdeling personeelzalen  P&O)?

  • Veel stageplaatsen worden gevonden door via via contacten te leggen. Dat is nog altijd de meest effectieve methode om bij een organisatie binnen te komen.Een andere methode is het schrijven van een stageverzoek. Schrijf niet zomaar een algemene brief, maar probeer in te spelen op de behoeften. Kom bij voorkeur met een concreet voorstel/opdracht voor de dag, waarbij je bijvoorbeeld inspeelt op actuele ontwikkelingen in het werkveld.

  Voorbeeldvragen

  • Vraag: In de vakbladen en websites op het gebied van personeel en organisatie is al geruime tijd een discussie gaande over de vraag: wat is nu eigenlijk het nut, de waarde van een afdeling PZ? Hoe denk jij daar zelf over? Probeer hier je standpunt in te bepalen.
  • Vraag: at is je visie op de (actuele) ontwikkelingen op het terrein van personeel en organisatie? Wat heeft dit voor een consequenties voor de rol van PZ?
  • Zie hieronder meer vragen

  Waar moet je aan denken als je solliciteert binnen het uitzendwezen?

  • In het algemeen vinden er in de uitzendbranche vrij uitgebreide sollicitatieprocedures plaats.
  • Na de eerste selectie vinden vaak uitgebreide selectierondes plaats bij psychologische adviesbureaus.
  • De werving gebeurt vaak via advertenties (online en print) of door middel van de vacatureborden in het uitzendbureau zelf.
  • De grote bureaus hebben de laatste jaren regelmatig landelijke wervingscampagnes opgezet. Daarin werden kandidaten verzocht telefonisch te reageren of een uitgebreid sollicitatieformulier in te vullen.
  • Maar open solliciteren blijkt altijd nog een effectieve methode. Wanneer je interesse hebt in een functie als consulent, kan je een brief naar de afdeling personeelszaken van het betreffende uitzendbureau mailen of bellen naar het hoofdkantoor van het betreffende bedrijf.

  Sollicitatietip van een intercedent

  • "Je kunt als je interesse hebt om bij een uitzendbureau te werken natuurlijk ook de stoute schoenen aantrekken en een uitzendbureau bij jou in de buurt binnen stappen. Realiseer je wel goed dat elk contact met het uitzendbureau vaak al de eerste vorm van selectie is. Zorg ervoor dat je (in elke fase van de selectie) kunt vertellen waarom je juist bij dat uitzendbureau wil werken. Je moet je klantgerichtheid kunnen aantonen en bewijzen dat je klanten binnen kunt halen. Tenslotte is het in elke fase van de selectie heel belangrijk om je commerciële ervaring/affiniteit te benadrukken."

  Sollicitatie-ervaringen

  • "Naar aanleiding van mijn sollicitatieformulier werd ik uitgenodigd voor een testdag die werd verzorgd door een psychologisch adviesbureau. Ik moest onder andere, met een camera voor me neus, een speech van vijf minuten houden, waarin ik mezelf presenteerde. Hierna volgde een intensief gesprek met een psycholoog naar aanleiding van mijn sollicitatieformulier. Verder werden er op deze dag capaciteitentesten afgenomen. Het ging met name om rekenvaardigheid en administratieve capaciteiten. De uitslag van de test was voor mij positief en ik werd uitgenodigd voor een gesprek met de vestigingsmanager en iemand van personeelszaken. Dit gesprek had meer de vorm van een 'gewoon' sollicitatiegesprek. Ze vroegen me onder andere waarom ik juist bij dat uitzendbureau wilde gaan werken etc. Hierna werd ik opnieuw uitgenodigd voor een uitgebreide testdag. Ditmaal kwamen onder andere de persoonlijkheidsvragenlijst, de intelligentietest en de commerciële inzichttest aan de orde. Verder moest ik een klachtengesprek voeren. Als je solliciteert voor een functie als consulent B of C worden ook je verkoopgesprekstechnieken getest.
  • In het algemeen kun je op zo'n testdag vrij concrete opdrachten verwachten. Bij mijn sollicitatie was er bijvoorbeeld een opdracht waarin je een aantal zaken over jezelf op papier moest zetten; 'hoe zie je je eigen toekomst', 'hoe zie je jezelf binnen dit uitzendbureau functioneren' etc. Je moest de bekende 'postbakoefening' doen. Hierin wordt de situatie nagebootst dat je een hele stapel post binnen een bepaalde tijd krijgt te verwerken. De tijd is te beperkt om alles grondig door te nemen. Hoe ga je daar mee om? Waar leg je de prioriteiten? Wat draag je over?... Er was ook een opdracht om zakelijke brieven te schrijven.
  • Tip: Een goede voorbereiding (opbouw van brieven, standaardeisen etc.) kan je al een heel eind op weg helpen. Bij twee bureaus werd mijn commerciële inzicht getest aan de hand van een aantal meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld: 'Hoe zou je reageren als je weet dat het product dat je verkoopt over twee weken goedkoper wordt? Ga je direct alle klanten bellen. Probeer je zoveel mogelijk te verkopen. Ga je alleen de belangrijkste klanten bellen. Of doe je helemaal niets met dit bericht?' Een andere vraag luidde: 'Hoe kun je er voor zorgen dat het product dat je verkoopt opvalt?' En 'waaraan kun je merken dat iemand een vaste klant is?' Bij een sollicitatie bij Randstad werd er ook een case voorgelegd: 'Stel je werkt op een kleine vestiging. Een collega meldt zich plotseling ziek... Hoe reageer je daarop? Hoe regel je dat zo, dat het belangrijkste werk toch doorgaat, etc.? (NB wat vind je belangrijk!)'

  Sollicitatievraag

  • Een veelgestelde vraag tijdens sollicitatiegesprekken in deze branche is: 'Hoe praat je je binnen bij een bedrijf dat al jaren met de concurrent samenwerkt?'

  Tip

  • Denk eraan dat je in de uitzendbranche te maken kunt krijgen met een concurrentiebeding. Als je eenmaal bij een uitzendbureau werkzaam bent, is het niet altijd eenvoudig om daarna 'bij de concurrent' werk te vinden."

  Welke vragen kunnen nog meer gesteld worden in het sollicitatiegesprek voor een HR functie of medewerker personeelszaken?

  • Welke websites op het gebied van personeel en organisatie ken je?
  • Wat is het laatste artikel dat je hebt gelezen?
  • Wat is je zienswijze op het gebied van het motiveren van personeel?
  • Wat weet je van de cultuur van ons bedrijf en waarom denk je daarin te passen?
  • In hoeverre denk je mensenkennis te hebben en kun je hiervan voorbeelden geven?
  • Veel mensen zeggen graag met mensen te willen werken, maar kun je aangeven wat je daar specifiek in aantrekt?
  • Stel, er komt een medewerker binnen die vertelt niet lekker in het vel te zitten vanwege persoonlijke omstandigheden. Wat doe je?
  • En als deze medewerker op een zeer belangrijke opdracht zit die eigenlijk die week af moet?
  • En als de hond van de medewerker is overleden?
  • Wat is je persoonlijke visie op personeelsbeleid?
  • Over welke eigenschappen denk je te beschikken die jou tot goede personeelsfunctionaris/een goede consultant maken?
  • Je zegt creatief te zijn, kun je een voorbeeld geven?
  • Wat vindt men van jou een mindere eigenschap?
  • Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
  • Je moet met verschillende soorten mensen om kunnen gaan, hoe denk je dit te gaan doen?
  • Uit je cv blijkt dat je hoofdzakelijk met studenten (voornamelijk met een bepaalde achtergrond) bent omgegaan.
  • Welke van je eigenschappen gaan in deze functie moeilijkheden opleveren?
  • Geef eens een korte schets van de arbeidsmarkt en de recente trends?
  • Je sociale capaciteiten blijken niet voldoende uit je cv, kun je hierover meer vertellen?
  • Uit wat voor gezin kom je?
  • In je cv staan een aantal sociale activiteiten, kun je hierover iets meer zeggen?
  • Wat zijn je ervaringen met het inschatten van andere mensen?
  • Schetst eens je toekomstige carrièrepad?
  • Stel, ik ben een werknemer en je moet mij ontslaan, kun je dit naspelen?
  • Stel, ik kom op sollicitatiegesprek en ik ben zeer moeilijk te doorgronden, wat doe je om toch tot mij door te dringen?
  • Je bent eigenlijk wel verrekte zenuwachtig, is dat wel vaker zo?
  • Nee? Waarom moet ik dat geloven?
   Psychologie en gedrag: begrippen, definities en inzichten

   Psychologie en gedrag: begrippen, definities en inzichten

   Wat zijn mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie?

   Wat zijn mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie?

   Wat zijn de kernvragen van mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie

   • Bij mens- en gedragswetenschappen staat de mens centraal. De psyche van de mens is hierbij van groot belang, maar ook de geestelijke, fysieke en sociaaleconomische ontwikkeling van de mens.
   • Hieronder vind je een overzicht van de deelgebieden van mens- en gedragswetenschappen om op te oriënteren en uit te kiezen. Zo kun je je bekwamen in de psychologie, maar bijvoorbeeld ook in filosofie of ontwikkelingssamenwerking.
   • Centrale vragen die worden behandeld in  mens- en gedragswetenschappen zijn onder andere:
    • Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?
    • Wat zijn de verbanden tussen gedrag en mentale processen?
    • Hebben gedrag en mentale processen een genetische en evolutionaire basis of zijn ze gevormd door opvoeding en omgeving?
    • Hoe leren mensen?
    • Hoe diagnosticeer je of iemand een stoornis heeft?
    • Hoe gedragen groepen zich, bijvoorbeeld op de werkvloer?

   Waarom zijn mens- en gedragswetenschappen relevant?

   • mens- en gedragswetenschappen hebben als doel om gedrag van de mens te begrijpen.
   • Dit is dagelijks van toepassing: een conflict dat ontstaat tussen vrienden, je neefje dat leert lopen, een opvliegende collega, je oma die steeds vergeetachtiger wordt etc.
   • mens- en gedragswetenschappen worden daarom niet alleen gebruikt door psychologen, psychiaters, pedagogen en andere gedragswetenschappers, maar door iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag.
   • Ook wordt het gebruikt door mensen die een bepaald doel willen bereiken, bijvoorbeeld managers, ondernemers, reclamemakers, docenten, rechercheurs en mensen die in de zorg werken.
   Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

   Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

   Welke vakken en wetenschappen bestuderen de geest?

   • Cognitieve psychologie is de wetenschap die bestudeert hoe de hersenen informatie verwerken. Hierbij wordt gekeken naar hoe we externe informatie tot ons nemen, hoe we het interpreteren en hoe we het gebruiken.
   • Persoonlijkheidsleer kijkt naar de processen die persoonlijkheid beïnvloeden, waarbij persoonlijkheidspsychologen de invloed van cultuur, leren, biologie en cognitie onderzoeken.
   • Psychopathologie gaat over het ontstaan, de ontwikkeling en de behandeling van mentale stoornissen.

   Welke vakken en wetenschappen bestuderen gedrag?

   • De biologische psychologie en neuropsychologie leggen de link tussen de hersenen en het gedrag en omvatten kennis van de hersenen.
   • De gezondheidspsychologie bestudeert ziektepatronen, hoe we tegen ziektes aankijken, de gevolgen van stress en het verband tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam.
   • De klinische psychologie is de toepassing van psychologie om psychische problemen te diagnosticeren en aan te pakken.
   • De sociale psychologie probeert de diepere betekenis te achterhalen van mentale processen die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag. (Sociale) psychologie onderscheidt zich van bijvoorbeeld filosofie, sociologie en antropologie door de methode van onderzoek (scientific method) waarin ze de theorieën testen op bewijs. Dit betekent dat theorieën testbaar moeten zijn.
   • Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het toepassen van psychologische theorieën, principes en onderzoek op de werksituatie.
   • Criminologie is de wetenschap van het bestuderen van het gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld. Door middel van kennis wordt gezocht naar de meest effectieve en menselijke manier van aanpak van criminaliteit. Bij de criminologie wordt multidisciplinair gekeken: rechten, sociologie, psychologie, biologie en meer.
   • De filosofie stelt fundamentele vragen, deze zijn radicaal en veelomvattend, ze richten zich op de grondbeginselen waarbinnen het menselijk bestaan zich voltrekt.

   Welke vakken en wetenschappen bestuderen hoe iemand leert?

   • Ontwikkelingspsychologie omschrijft en verklaart veranderingen in de gedachten, het gedrag, de redenering en het functioneren van een persoon onder invloed van de biologische, individuele en omgevingsfactoren. Ontwikkelingspsychologen bestuderen de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van alle mensen gedurende het hele leven vanuit verschillende perspectieven.
   • De pedagogiek helpt reflecteren over opvoedings- en ontwikkelingsdoelen om zo opvoeding en onderwijs te verbeteren en ondersteunen. De pedagogiek bekijkt hoe het belang van het kind het beste gediend kan worden. In veel opzichten lijken de pedagogiek en psychologie op elkaar. Zowel psychologie als pedagogiek richten zich op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn wel een aantal verschillen. Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; de psychologie richt zich alleen op de ontwikkeling van en de interactie met het kind. Pedagogiek gebruikt perspectieven uit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, maar ook bijvoorbeeld geneeskundige perspectieven. Daarnaast legt de psychologie de nadruk op beschrijving en verklaring van ontwikkeling. De pedagogiek is vooral gericht op de praktische toepassing van de verkregen kennis; hoe moet je iets dan in de praktijk aanpakken.
   • Onderwijskunde is breder dan de meeste mensen denken, het richt zich op leren en instructie binnen een variatie aan contexten, onder andere binnen scholen.
   • Het bestuderen van de gevolgen van kindermishandeling analyseert de gevolgen van agressie, fysiek pijn doen en verwaarlozing van een jong kind.

   Verder lezen

   Wat is psychologie?

   Wat is psychologie?

   Wat is psychologie?

   • De psychologie is de wetenschap van het gedrag en de geest. Bij gedrag draait het om observeerbare acties van mensen en dieren, en bij de geest (mind) hebben we het over alle menselijke subjectieve ervaringen zoals het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen.
   • Wetenschap wordt ook wel gedefinieerd als 'pogingen om door middel van systematische verzameling van observeerbare data, en de logische analyse daarvan, antwoorden te vinden op vragen'.
   • De mens is het enige wezen dat zijn acties, gevoelens, dromen en gedachten kan overdenken. Deze mogelijkheid tot reflecteren heeft geleid tot het ontstaan van de psychologie als wetenschap.
   • De belangrijkste vraag die we onszelf binnen de psychologie stellen is: “waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?” De geest is niet direct observeerbaar en daarom is men in de psychologie vaak aangewezen op het interpreteren van observeerbare gedragingen om data te verzamelen. Die data worden vervolgens vaak gebruikt om conclusies over de geest te trekken.
   Wat is psychiatrie?

   Wat is psychiatrie?

    Wat behoort tot de psychiatrie?

    • Psychiaters zijn bezig met de oppervlakte, met datgene wat men aan een patiënt kan zien en horen.
    • Symptomen behorende tot het domein van de psychiater kunnen psychische oorzaken hebben, maar het is evenzeer mogelijk dat zij kunnen worden teruggevoerd op lichamelijke ziekten (bv. Depressie veroorzaakt door hypothyreoïdie). Omgekeerd kunnen psychische factoren stoornissen veroorzaken op lichamelijke vlak: anorexia nervosa.
    • Psychiatrie heeft dus overlapping met andere specialismen, maar de nadruk ligt op psychische symptomen of psychische oorzaken.

    Wat behoort niet tot de psychiatrie?

    • Diepgaande beschouwingen en speculaties over wat er achter en onder psychische klachten zit, spelen in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie geen rol van betekenis. Ook geeft de psychiatrie geen diepe inzichten in de psyche of in de samenhang tussen lichaam en geest.
    • Door bestudering van de psychiatrie krijgt men weliswaar meer oog voor de structuur van psychische processen en wat daarin mis kan gaan, maar verwerft men niet automatisch meer zelfkennis.
    Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

    Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

    Wat is antropologie?

    • Antropologie is de studie naar de menselijke soort en haar directe voorouders, een vergelijkende en holistische wetenschap. Het bestudeert de menselijke diversiteit in tijd en ruimte, het geheel van de menselijke gesteldheid: biologie, taal, samenleving en cultuur; heden, verleden en toekomst. Meer lezen: Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity van Kottak

    Wat is culturele antropologie?

    • Culturele antropologie (ofwel volkenkunde, etnologie, sociale antropologie , sociaal-culturele antropologie) is dat onderdeel van de antropologie dat het die het sociale gedrag, het economische gedrag en de religie bevolkingsgroepen bestudeert.
    Wat is biopsychologie en wat is neuropsychologie?

    Wat is biopsychologie en wat is neuropsychologie?

    Wat is neuropsychologie?

    • De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond. Vanuit de neurochirurgie, psychometrie, statistiek en beeldvorming van het functionerende brein samen is de noodzaak van de richting neuropsychologie ontstaan. In de neuropsychologie zijn er twee hypotheses: 1) de breinhypothese en 2) de neuronhypothese. De breinhypothese houdt in dat het brein de bron is van gedrag. De neuronhypothese houdt in dat het neuron de bouwsteen van het brein is.

    Wat is biopsychologie?

    • De biologische psychologie is de toepassing van principes uit de biologie op de bestudering van het gedrag van mensen en dieren.
    • Biopsychologie en neuropsychologie zijn overlappende studiegebieden, het belangrijkste verschil is dat in neuropsychologie vaak de focus ligt op mensen met stoornissen in het zenuwstelsel, terwijl in biopsychologie het verband tussen brein en gedrag op een bredere manier wordt onderzocht en ook dieren zoals ratten en muizen worden gebruikt in experimenten om het gedrag te bestuderen.

    Meer lezen

    Wat is human resource management (HRM)?

    Wat is human resource management (HRM)?

    • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
    • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

    Bronnen en meer lezen

    Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

    Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

    Wat is organisatiepsychologie?

    • In de organisatiepsychologie gaat het om de relatie tussen de werknemer en de sociale werkomgeving. De relatie met de organisatie als geheel, de onderdelen van de organisatie,  waar onderdelene waarbinnen men werkt en het werken met collega's
    • Organisatiepsychologie kan ook gezien worden als een combinatie van vaardigheden en kennis die toegepast kan worden op verschillende aspecten van het leven en niet alleen op het werk. Zo zijn organisatiepsychologen onlangs begonnen met het onderzoek naar een groene maatschappij, met name groene bedrijven. Een ander voorbeeld van een aspect waar organisatiepsychologie op toegepast kan worden is armoede (Conte & Landy)

    Wat is arbeidspsychologie?

    • In de arbeidspsychologie gaat het om de relatie tussen kenmerken van het werk en het functioneren van werknemers, en dan met name hoe werknemer en werkgever zich daarij voelen
    • Bijvoorbeeld de werkdruk, de arbeidsethos, de mate van zelfstandig beslissingen kunnen nemen, de mate van verantwoordelijkheid nemen, de verantwoordelijkheid die men wel of niet aan kan.

    Wat is personeelspsychologie?

    • Bij personeelspsychologie gaat het om de relatie tussen de motivatie en prestatie van een medewerker in een organisatie .
    • Bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers, door het inzicht geven in de persoonlijke ontwikkeling of stagnering of bijvoorbeeld door specifieke werving en selectie.

    Wat is sociale psychologie?

    Bronnen en verdiepen

    Wat is persoonlijkheidspsychologie, persoonlijkheid en 'human development'?

    Wat is persoonlijkheidspsychologie, persoonlijkheid en 'human development'?


    Wat is persoonlijkheidspsychologie?

    • De meeste mensen hebben een idee over wat persoonlijkheid inhoudt; er wordt vaak naar verwezen wanneer er over sociale vaardigheden of het meest dominante kenmerk van een persoon wordt gepraat. In de persoonlijkheidspsychologie gaat de definitie echter veel verder.
    • Doordat de definitie vele aspecten heeft, wordt de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid hierin gereflecteerd. Persoonlijkheidskenmerken zijn in het algemeen relatief stabiel. De reactie op een soortgelijke situatie kan verschillen tussen personen; in dat geval wordt er gekeken naar individuele verschillen. Een reactie van een persoon kan echter ook veranderen, afhankelijk van de situatie; dit is coherentie in de manier waarop het gedrag verandert. Ook zulke veranderingen kunnen veel vertellen over persoonlijkheid.
    • Het doel van persoonlijkheidspsychologie is om gedrag te beschrijven en voorspellen en daarnaast om aspecten van de persoonlijkheid te begrijpen en verklaren.

    Wat is persoonlijkheid?

    Persoonlijkheid definiëren is niet gemakkelijk, omdat niet alleen individuele verschillen een rol spelen, maar ook interactie met de omgeving en de psychologische aspecten die onderliggend zijn aan gedachten, gevoel en gedrag. De definitie van het begrip omvat dus de volgende aspecten:

    • Persoonlijkheid is continu, stabiel en coherent;

    • Persoonlijkheid komt op vele manieren tot uiting: van observeerbaar gedrag tot innerlijke gedachten en gevoelens;

    • Persoonlijkheid is georganiseerd;

    • Persoonlijkheid is een voorspeller voor sociaal gedrag;

    • Persoonlijkheid is een psychologisch concept, maar is ook verbonden met biologische kenmerken van een individu.

    Wat is de gedachte achter persoonlijkheid?

    • Hoewel persoonlijkheidspsychologie een relatief jong veld is, werd er in de Griekse Oudheid al nagedacht over vragen die gerelateerd zijn aan het veld. Zo postuleerde Hippocrates over verschillende typen basistemperament gerelateerd aan biologische kenmerken, terwijl Aristoteles stelde dat de hersenen de zetel van de rationele geest zijn. Later stelde Descartes dat de mens verdeeld is in een lichaam en een geest: een dualistisch perspectief. In de 18e eeuw ontwikkelde Freud de theorie dat het onbewuste, in plaats van de ratio, bepalend is voor de menselijke aard. Er zijn diverse theorieën over persoonlijkheid, die ieder nadruk leggen op andere aspecten. De huidige visie is dat alle aspecten een rol spelen en dat de theorieën ieder een ander niveau van analyse reflecteren.

    Verder verdiepen

    Wat is sociale psychologie, en wat zijn de belangrijkste definities en omschrijvingen binnen de sociale psychologie?

    Wat is sociale psychologie, en wat zijn de belangrijkste definities en omschrijvingen binnen de sociale psychologie?

    Wat is sociale psychologie?

    • Sociale psychologie is de tak van psychologie die tracht de aard en oorzaken van gedrag en gedachten van individuen in sociale situaties op wetenschappelijke wijze te verklaren.
    • Sociale psychologie past de wetenschappelijke waarden en methodes toe bij het onderzoeken. Sociaal gedrag en gedachten kunnen namelijk niet betrouwbaar met het gezonde verstand of intuïtie verklaard worden. Deze zijn namelijk door vooroordelen beïnvloed. Wetenschap refereert naar een reeks waarden en meerdere methodes die gebruikt kunnen worden om een breed scala aan onderwerpen te onderzoeken. Vier van de belangrijkste kernwaarden zijn:
     • Nauwkeurigheid (‘accuracy’). Een toezegging tot het verzamelen en evalueren van informatie over de wereld (inclusief sociaal gedrag en -denken) op een manier die zo zorgvuldig, nauwkeurig en foutloos mogelijk is.
     • Objectiviteit (‘objectivity). Een toezegging tot het verwerven en evalueren van zulke informatie op een manier die vrij van bias en zo humaan mogelijk is.
     • Scepticisme (‘skepticism’). Een toezegging tot het accepteren van bevindingen als accuraat enkel als ze herhaaldelijk zijn geverifieerd.
     • Onbevangenheid (‘open-mindedness’). Een toezegging tot het veranderen van je visie, zelfs als er sterk aan wordt vastgehouden, als bestaand bewijs suggereert dat deze visie onnauwkeurig is.
    • Deze waarden zijn belangrijk omdat de mens geen perfecte informatieverwerkingsmachine is. Zo is bijvoorbeeld een veelgemaakte denkfout of illusie de planning fallacy, de sterke neiging om te geloven dat plannen minder tijd zullen innemen, dan dat ze in werkelijkheid doen.

    Sociale psychologie focust op het gedrag van individuen

    • In de sociale psychologie wordt er vooral gekeken naar het gedrag van individuen, en hoe dit gedrag door allerlei factoren beïnvloed wordt. Zo is het belangrijk om te kijken naar in welke mate individueel gedrag beïnvloed wordt door de groep, door cultuur, en door emoties en stemming. Er is steeds meer aandacht voor hoe factoren als cultuur en etniciteit invloed hebben op de vorming van het individuele gedrag.

    Sociale psychologie probeert de oorzaken van sociaal gedrag te begrijpen

    • Sociale psychologen zijn – zoals hierboven ook al aangegeven – geïnteresseerd in de oorzaken die van invloed zijn op het sociale gedrag en denken van het individu in de sociale omgeving.
    • Hierbij spelen de volgende kenmerken een rol: acties en karakteristieken van andere personen; cognitieve processen zoals herinneringen en interpretaties; omgevingsvariabelen zoals het weer of een bepaalde geur; de culturele context met haar bijbehorende normen en waarden; en ten slotte biologische en genetische factoren.
    • Biologische factoren worden vooral benadrukt door psychologen die zich bezighouden met evolutionaire psychologie, een tak van de psychologie die stelt dat soorten subject zijn van biologische evolutie. Interessant hierbij is het onderscheid tussen de effecten die evolutie heeft op mannen en vrouwen.

    De zoektocht naar basisprincipes in een veranderende sociale wereld

    • Een kerndoel van wetenschap is het ontwikkelen van basisprincipes die nauwkeurig zijn, ongeacht waar of wanneer ze getest of toegepast worden. Sociale psychologen ontwikkelen geen wiskundige formules, maar zoeken naar de basisprincipes die het sociale leven leiden. Hoewel ze erkennen dat culturen erg verschillen en dat de sociale wereld constant verandert, zoeken ze naar basisprincipes die waarachtig zullen in de tijd en in verschillende culturen.

    Wat zijn kenmerken van de moderne sociale psychologie?

    • De sociale psychologie is continu in beweging en aan het veranderen. Een aantal veranderingen die zijn ontstaan in de loop van de tijd worden hieronder beschreven.

    Cognitie en gedrag: twee zijden van dezelfde sociale munt

    • Tegenwoordig zijn sociale psychologen overtuigd van het idee dat het sociale gedrag niet los gezien kan worden van de sociale gedachten (cognitie). Gedrag (hoe mensen zich in sociale situaties gedragen) en gedachten (hoe mensen over zichzelf en anderen denken) beïnvloeden elkaar continu op complexe wijze.

    De rol van emotie in de sociale kant van het leven

    • Sociale psychologen zijn altijd geïnteresseerd in emoties en gemoedstoestanden; ze spelen immers een belangrijke rol in meerdere aspecten van het sociale leven. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat positieve stemmingen onze neiging tot het helpen van anderen verhogen.

    Het belang van sociale relaties voor het welzijn

    • De invloed van relaties op ons sociale leven is groot, vandaar de grote interesse van sociale psychologen in het begrijpen van de sociale aard van relaties. Relaties zijn onze sociale banden met andere personen, variërend van oppervlakkige kennissen tot intense lange termijn relaties zoals een huwelijk of levenslange vriendschappen.

    Sociale neurowetenschap: de kruising van sociale psychologie en hersenonderzoek

    • De moderne sociale psychologie is tegenwoordig eclectisch van aard en dat komt tot uiting in het gebruik van zeer verschillende onderzoeksmethodes. Zo zijn sociale psychologen zich in de afgelopen jaren steeds meer gaan interesseren voor de neurowetenschappen om hiermee sociaal gedrag en gedachten te kunnen verklaren. In de sociale neurowetenschap worden neurale en biologische oorzaken voor sociale processen nader onderzocht. Neurowetenschappers bestuderen bijvoorbeeld gebeurtenissen in de hersenen, andere neurale activiteiten, en zelfs veranderingen in het immuunsysteem om te bepalen hoe deze zich verhouden tot belangrijke sociale processen. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld MRI en andere hersenscans.

    De rol van impliciete (onbewuste) processen

    • Een ander nieuw belangrijk thema van de moderne sociale psychologie is onderzoek naar de rol van impliciete (onbewuste) processen op sociaal gedrag en denken. Vaak worden gedragingen en gedachten beïnvloed door factoren waar men zich niet van bewust is. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat onderzoek naar impliciete processen zich op een grensgebied van de sociale psychologie bevindt.

    Volledig rekening houden met sociale diversiteit

    • Tegenwoordig is men in de sociale psychologie overtuigd van het feit dat culturele en etnische factoren van grote invloed zijn op sociale gedragingen en gedachten. Dit multicultureel perspectief heeft geleid tot belangrijke veranderingen in de focus van het sociaalpsychologische onderzoek. De nadruk ging meer liggen op de etnische en culturele verschillen bij zeer uiteenlopende sociale processen. Het herkennen van de verschillen is van groot belang.

    Welke onderzoeksmethoden worden er in de sociale psychologie gebruikt?

    • Sociale psychologen trachten antwoorden te krijgen op vragen over sociaal gedrag en denken met behulp van verschillende methodes van onderzoek.

    Systematische observatie: het beschrijven van de wereld om ons heen

    Een belangrijke onderzoeksmethode voor het bestuderen van sociaal gedrag is systematische observatie, waarbij gedrag systematisch geobserveerd en geregistreerd wordt. Bij naturalistische observatie wordt het gedrag onderzocht in de omgeving waar het normaal voorkomt. Een andere methode is het afnemen van vragenlijsten waarbij een groot aantal mensen vragen worden gesteld over hun houding en gedrag. De ondervraagde personen moeten dan wel een goede representatie zijn van de grotere populatie mensen, waarover men uiteindelijk iets wil kunnen concluderen.

    Correlatie: de zoektocht naar relaties

    • In de correlationele statistiek worden twee of meer variabelen systematisch geobserveerd om te kunnen bepalen of een verandering in de ene variabele gepaard gaat met een verandering in de andere variabele.
    • Onderzocht wordt dus of de variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. De methode van onderzoek waarbij correlaties onderzocht worden is bruikbaar als het gaat om het maken van accurate voorspellingen. Het bestaan van correlaties tussen variabelen houdt echter niet vanzelf in dat er ook een oorzakelijk verband bestaat. Dit is een tekortkoming van deze methode van onderzoek. Ook als het gaat om het geven van een verklaring schiet de methode tekort. Daarom geven veel onderzoekers de voorkeur aan andere vormen van onderzoek zoals de experimentele methode waarmee onderzoekers een verklaring hopen te geven voor relaties.

    De experimentele methode: kennis door systematische interventie

    • Bij de experimentele methode wordt kennis verkregen door systematische interventie. In deze methode van onderzoek worden een of meer factoren (de afhankelijke variabelen) systematisch veranderd om te kunnen bepalen of deze veranderingen een effect hebben op zekere aspecten van gedrag (de afhankelijke variabelen). De onafhankelijke variabele is de variabele die systematisch veranderd wordt in een experiment. De afhankelijke variabele is de variabele die gemeten wordt in het experiment.
    • Bij de sociale psychologie wordt in de experimentele methode de aanwezigheid of kracht van een variabele, waarvan men vermoedt dat deze op het sociale gedrag of denken van invloed is, systematisch veranderd. Vervolgens worden de effecten van deze veranderingen (als er veranderingen zijn) zorgvuldig gemeten. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van valide gegevens is dat de deelnemers random (ze hebben evenveel kans) aan de experimentele condities worden toegewezen.
    • Een andere belangrijke voorwaarde voor succesvolle onderzoeksresultaten is het constant houden van alle andere variabelen (buiten de onafhankelijke) die mogelijk ook van invloed kunnen zijn op het gedrag of denken van het individu. De externe validiteit is ook een punt van aandacht bij de experimentele methode. Omdat onderzoek in een onnatuurlijke setting (onderzoeksruimte) plaats vindt, moet men zich afvragen of de bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden naar de sociale situaties in het echte leven en of ze gegeneraliseerd kunnen worden naar mensen die niet mee hebben gedaan aan het onderzoek.
    • Verder kan de experimentele methode soms niet worden gebruikt uit praktische of ethische overwegingen.

    Verder denkgoed over causaliteit: de rol van mediërende variabelen

    • Een indirecte en bemiddelende variabele (mediërende variabele) is een variabele die wordt beïnvloed door een onafhankelijke variabele en vervolgens zelf een afhankelijke variabele beïnvloedt. Mediërende variabelen helpen uit te leggen waarom of hoe specifieke variabelen op een bepaalde manier sociaal gedrag of gedachtes beïnvloeden.

    Meta-analyse: het beoordelen van de verzamelde kennis

    • Belangrijk is dat onderzoeken herhaald worden. Pas als onderzoeksresultaten bevestigd worden door meerdere onderzoeken (door verschillende onderzoekers in verschillende onderzoekssituaties) kan men deze echt vertrouwen. Meta-analyses worden toegepast voor het combineren van onderzoekgegevens van onafhankelijke onderzoeken, om te kunnen bepalen of specifieke variabelen (of interacties tussen variabelen) significante effecten hebben door alle studies heen.

    Wat is de rol van theorie in sociale psychologie?

    • In de sociale psychologie, net als in andere wetenschappen, wil men niet alleen bepaalde zaken beschrijven maar is men op zoek naar verklaringen. Om verklaringen te kunnen geven worden theorieën opgesteld.
    • Theorieën zijn uiteenzettingen van mogelijke verklaringen voor bepaalde gebeurtenissen of processen. Theorieën spelen een belangrijke rol in de sociale psychologie.
    • De procedure bij het opstellen van een theorie verloopt als volgt: allereerst wordt op basis van bestaande bewijzen een theorie voorgesteld. Deze theorie helpt bestaande gegevens te organiseren en maakt voorspellingen over observeerbare gebeurtenissen. Deze voorspellingen worden hypotheses genoemd en worden nader onderzocht. Als de resultaten overeenkomen met de theorie groeit het vertrouwen in de accuraatheid. Uiteindelijk wordt de theorie geaccepteerd als kloppend of afgewezen als niet kloppend.
    • Bewijs vinden voor een theorie betekent nooit dat onderzoek hierna afgesloten kan worden. Het staat altijd open voor nader onderzoek en kan meer of minder onderbouwd worden. Tot slot: onderzoek is er nooit op uit om een theorie te bewijzen maar om bewijsmateriaal te vinden die relevant is voor een theorie.

    Hoe wordt er een balans gevonden tussen de zoektocht naar kennis en de rechten van individuen?

    • Sociale psychologen zijn vaak terughoudend in het vertellen van de echte reden van het onderzoek aan de deelnemers, omdat dat het gedrag van de deelnemers hierdoor beïnvloed zou kunnen worden. Dit wordt deceptie genoemd. Deceptie roept ethische vragen op. Er moeten daarom twee procedures gevolgd worden om de gevaren van deceptie te verkleinen:
     • Allereerst de procedure van geïnformeerde toestemming (informed consent). Dit houdt in dat de deelnemers zoveel mogelijk informatie over het onderzoek krijgen voor ze beslissen wel of niet mee te doen.
     • Ten tweede is ‘debriefing’ van groot belang. Dit houdt in dat achteraf het doel van het onderzoek heel goed duidelijk gemaakt wordt en dat eventuele misleidingen of achtergehouden informatie onthuld wordt.
    Hoe ontstaan psychologische mythes?

    Hoe ontstaan psychologische mythes?


    Introductie

    • De populaire psychologie is een enorme bron van informatie over menselijk gedrag. Veel van deze informatie is correct, maar helaas bevat de populaire psychologie ook veel misinformatie die wetenschappelijke bevindingen tegenspreekt. Deze misinformatie wordt ook wel psychomythologie genoemd.
    • Veel van de dagelijks gebruikte psychologie bevat zogenaamde fireside inducties: assumpties over gedrag uitsluitend gebaseerd op onze intuïties. En dat is een van de redenen waarom mensen zo gemakkelijk verleid worden door de psychomythologie, namelijk omdat het overeenkomt met onze intuïties en eerste indrukken.
    • Als algemene regel moet echter gehanteerd worden dat als eerste wetenschappelijke bevindingen worden geraadpleegd wanneer het gaat om het controleren van een wetenschappelijke uitspraak. De neiging om onze eigen intuïties te vertrouwen moet worden afgeleerd wanneer het gaat om het evalueren van de wetenschap.

    Waarom moet er aandacht worden besteed aan de psychomythologie?

    • Er zijn drie redenen waarom het belangrijk is om kennis te hebben over de psychomythologie.
    • Zo kunnen psychologische mythes direct schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer ouders geloven dat fysieke straffen een goede opvoedingsmethode zijn.
    • Psychologische mythes hebben ook indirecte gevolgen, bijvoorbeeld wanneer iemand veel geld uitgeeft aan zelfhelftapes om af te vallen en daardoor op wetenschappelijk gebaseerde diëten misloopt.
    • Tot slot kan het accepteren van psychologische mythes het kritisch denken op allerlei gebieden beïnvloeden. Het betreft immers een gebrek aan het kunnen onderscheiden tussen feit en fictie.

    Hoe ontstaan psychologische mythes?

    Psychologische mythes kunnen op veel verschillende manieren ontstaan, hier worden er een aantal genoemd:

    • Door middel van verbale communicatie. Naarmate een uitspraak vaker wordt gehoord, gaat men deze eerder geloven. Zoals de uitspraak “opposites attract”.
    • Een wens voor gemakkelijke antwoorden en snelle oplossingen. Mensen hebben een voorkeur voor technieken die beloven niet mis te kunnen gaan en pijnloos het gedrag te kunnen veranderen. Zoals cursussen die snel lezen zouden moeten verbeteren, terwijl het menselijk oog maar een bepaalde hoeveelheid woorden per minuut kan lezen.

    • Selectieve perceptie en geheugen. Mensen interpreteren de wereld op een manier die overeenkomt met de al bestaande overtuigingen. Naïef realisme betreft de assumptie die mensen maken wanneer zij geloven dat ze de wereld waarnemen precies zoals die is. Naïef realisme maakt het lastiger om psychologische mythes te herkennen. Een voorbeeld van selectieve perceptie is de neiging van mensen om te focussen op herinneringswaardige gebeurtenissen (zoals een volle maan en iemands rare gedrag) en de neiging om minder interessante gebeurtenissen te vergeten (zoals het ontbreken van een volle maan en iemands rare gedrag). Dit leidt tot illusoire correlatie: de perceptie dat twee statistisch onverbonden gebeurtenissen aan elkaar verbonden zijn.

    • Het afleiden van causatie uit correlatie. Een correlatie tussen A en B kan drie verklaringen hebben: A veroorzaakt B, B veroorzaakt A, of C veroorzaakt A en B. Dit wordt ook wel het derde variabele probleem genoemd, omdat C een derde variabele is die zowel A als B kan veroorzaken, terwijl deze variabele wellicht nooit door de onderzoekers is gemeten.

    • Post Hoc, Ergo Propter Hoc. Veel mensen maken de aanname dat als A voorafgaat aan B, dat A de oorzaak moet zijn van B. Dit is niet altijd juist.

    • Te maken hebben met een niet-representatieve steekproef. Met name psychotherapeuten hebben hier mee te maken, omdat zij vaak te maken hebben met mensen met problemen die hun problemen niet zelf kunnen oplossen. Dat betekent echter niet dat alle mensen met diezelfde problemen die nooit zelf zullen kunnen oplossen.

    • Redenering op basis van representativiteit, ook wel representativiteitheuristiek genoemd. Mensen gebruiken de mate waarmee twee dingen representatief van elkaar zijn om te beoordelen hoe overeenkomstig zij zijn. Maar niet alle dingen die in eerste instantie op elkaar lijken, zijn ook daadwerkelijk hetzelfde.

    • Misleiding door de media. De media portretteert psychologische fenomenen vaak sensationeler dan zij werkelijk zijn.

    • Het overdrijven van de waarheid.

    • Terminologische verwarringen. Sommige psychologische termen kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Zoals het woord schizofrenie dat letterlijk gespleten geest betekent, waardoor mensen vaak geloven dat het mensen met meerdere persoonlijkheden betreft. Dat is natuurlijk onjuist.

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

     

    Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Afghanistan

    • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

    Argentinië

    •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

    Bangladesh

    • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

    Bolivia

    • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
    • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

    Cambodja

    • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

    China

    • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
    • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

    Canada

    • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
    • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

    Costa Rica

    • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
    • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

    Curaçao

    • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
    • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

    Dominicaanse Republiek

    • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

    Egypte

    • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

    Engeland- Verenigd Koninkrijk

    • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

    Ethiopië

    • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

    Filipijnen

    • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
    • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
    • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

    Ghana

    • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
    • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

    Guatemala

    • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

    India

    • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
    • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
    • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

    Indonesië

    • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
    • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
    • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

    Italië

    • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

    Laos

    • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

    Myanmar (Burma)

    • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

    Nigeria

    • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

    Oostenrijk

    • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

    Pakistan

    • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

    Peru

    • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
    • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

    Thailand

    • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

    Verenigde Staten van Amerika

    •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

    Zimbabwe

    • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

    Zuid-Soedan

    • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen psychologische hulpverlening of human resources in binnen- en buitenland: startpagina's

    Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen psychologische hulpverlening of human resources in binnen- en buitenland: startpagina's

    Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerk beter te kunnen inzetten of opbouwen?

    • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste deelnemen aan diverse events:

     • workshops, seminars, conferenties, trainingen, cursussen, (netwerk-)borrels, recepties, verjaardagen, etc.

    • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste verschillende kanalen effectief inzetten:

     • social media (up to date houden van verschillende profielen, nieuwe connecties toevoegen)

     • aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van (jonge) professionals.

    • Verzin een persoonlijke elevator pitch, die je op de goede momenten kunt gebruiken om reclame voor jezelf te maken (eigen verkooppraatje).

     • Presenteer jezelf in het kort! Zo'n pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende gelegenheden: tijdens een congres of seminar, feestjes, etc.

    Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Netwerken tijdens je reis

    • Een reis is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en je (internationale) netwerk uit te breiden. Sta open voor andere reizigers tijdens je reis; wie weet wat voor goede ideëen zij hebben, hoe je geinspireerd kunt raken, wat je van elkaar kunt leren en misschien kun je samen wat plekken gaan ontdekken.
    • De plaatselijke bevolking heeft vaak de beste tips voor je tijdens je reis; van bepaalde plekken om te bezoeken en lokale specialiteiten om te proberen. Of ze kunnen je wat bijscholen in hun eigen taal (in ruil voor wat Nederlands natuurlijk).
    • Tegenwoordig is het erg makkelijk om na je reis je contacten te behouden. Als je uiteindelijk meer mensen in verschillende landen hebt leren kennen, kunnen zij je weer in contact brengen met hun andere vrienden, die je dan zelfs kan bezoeken en voor je het weet heb je een breed wereldwijd netwerk.

    Netwerken tijdens je studie

    • Tijdens je studie zijn er enorm veel mogelijkheden tot het uitbereiden van je netwerk; studie- en studentenverenigingen, bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages en natuurlijk op je studie zelf. Wanneer je je buiten studeren op deze contacten richt, kun je mogelijkheden krijgen die je anders niet had gehad.
    • Vaak zijn er ook meer specifieke netwerkmogelijkheden, gericht op een bepaald doel. Denk hierbij aan carrièrebeurzen of open dagen, waar je mensen kunt leren kennen en je je kunt orënteren op vakgebieden. Hier krijg je vaak ook tips voor bijvoorbeeld solliciteren of je CV opbouwen.
    • Na je studietijd worden er vaak alumni-evenementen georganiseerd. Als je hieraan meedoet, kun je bepaalde contacten behouden of iemand anders een helpende hand bieden.

    Netwerken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht waar je misschien zowel het werk als de mensen als de locatie nog niet kent. Een ideale plek om te beginnen met netwerken en je voor te stellen.
    • Als het vakgebied waarin je vrijwilligerswerk doet je bevalt, kun je daar misschien zelfs een betaalde baan vinden op deze manier.
    • Een stage op zich is al een netwerk activiteit: vaak kom je uit je vertrouwde studieomgeving in een andere sfeer terecht waar je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Maak hiervan gebruik door je te verdiepen in de werkwijze van je collega's. Hier heb je tijdens je stage en voor je toekomst veel aan.

    Netwerken tijdens je werk

    • Tijdens je werk kun je netwerken door goed contact met je collega's te onderhouden en naar bijvoorbeeld werkevents te gaan om meer mensen te leren kennen.
    • Deze contacten kunnen van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een andere baan zoekt, maar helpen ook gewoon een fijne werksfeer te creëeren.
    • Wanneer je authentiek bent en open staat voor anderen, ontstaat er een netwerk waarin jij je kunt thuisvoelen. Binnen zo'n netwerk kun je hulp krijgen, en ook geven.
    Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?


     Hoe kan je je empathisch vermogen verbeteren?

     Luister

     • Je inlevingsvermogen begint bij het kunnen luisteren. Dit betekent niet alleen luisteren, maar het daadwerkelijk begrijpen wat wordt verteld en hoe iets wordt verteld. Hiernaast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat er niet wordt verteld. De key hierbij is het letten op de lichaamstaal van de ander.

     Laat merken dat je luistert.

     • Zowel verbaal als non-verbaal. Let hierbij op dat je oogcontact houdt met de ander en dat je geen dingen doet die er op wijzen dat je aandacht ergens anders ligt. Ga dus bijvoorbeeld niet even je appjes checken op je telefoon, maar laat zien dat je honderd procent gefocust bent.

     Oordeel niet meteen

     • Hiermee wordt bedoeld dat je niet meteen je mening geeft, maar de informatie die je krijgt eerst verwerkt. Zo kun je hetgeen wat de ander je verteld heeft ook echt begrijpen, in plaats van meteen een ondoordachte mening te geven. De valkuil hiermee is namelijk dat je onbewust geen rekening houdt met de emoties, perspectief, boodschap etc. van de ander.

     Geef bevestiging

     • Nadat je de boodschap verwerkt en gehoord hebt is het van belang dat je de ander bevestiging geeft. Bevestig dat je hebt geluisterd en vraag vervolgens door om de drempel tot spreken verlaagd. Hierdoor zal de ander zich meer comfortabel voelen en dichter bij de kern komen van de boodschap.

     Geef erkenning

     • Zodra je de volledige boodschap hebt begrepen is het van belang dat je erkenning geeft. Op deze manier van inleven en luisteren vergroot je je inlevingsvermogen. De ander deelt zijn of haar verhaal, wordt naar geluisterd

     Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

       

      Begrijp jezelf

      • Om je te kunnen in leven in anderen is het van belang dat je ook jezelf begrijpt. Hierdoor kun je makkelijker tactvol omgaan met anderen.

      Observeer

      • Leer om in te kunnen schatten wat voor soort de mens de ander is. Je kunt dit leren door middel van het observeren van anderen op zowel verbaal als non-verbaal gebied.

      Train jezelf

      • Je kunt trainingen volgen om deze competentie te ontwikkelen, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, communicatie stijl en inter-persoonlijke effectiviteit, coachtechnieken etc. Daarnaast kun je jezelf natuurlijk ook steeds bewuster maken en stap voor stap je empathisch vermogen ontwikkelen
      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


      Oefeningen bij inlevingsvermogen

      • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
      • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
      • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

      Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

      • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
      • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
      When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

      Oefeningen bij situatiebewust zijn

      • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
      • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
      • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

      Oefeningen bij compassie

      • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
      • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
      • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

      Oefeningen bij verbazing

      • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
      • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
      • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

      Oefeningen bij irritatie

      • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
      • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
       • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
       • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
       • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?
      Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Inlevingsvermogen tijdens je reis    

      • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
      • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

      Inlevingsvermogen tijdens je studie

      • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
      • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

      Inlevingsvermogen tijdens je werk

      • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
      • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
      • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

      Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
      • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
      • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
      • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
      Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

      Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

      Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

      Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


      Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

      Luister en stel eens vragen

      • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

      Wees je bewust van je lichaamshouding

      • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

      Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

      • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

      Houd je doel in het oog

      • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

      Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

      • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
      • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

      Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

      1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
      2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
      3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
      4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

      Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

      Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Communiceren tijdens je reis

      • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
      • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
      • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

      Communiceren tijdens je studie

      • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
      • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
      • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
      • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

      Communiceren tijdens je werk

      • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
      • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

      Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
      • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
      Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Argumenteren tijdens je reis

      • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
      • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

      Argumenteren tijdens je studie

      • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
      • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

      Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

           

      Stagelopen in het buitenland: uitgelichte organisaties

      Stagelopen in het buitenland: uitgelichte organisaties

      Vrijwilligerswerk in het buitenland: uitgelichte organisaties

      Vrijwilligerswerk in het buitenland: uitgelichte organisaties

      Personeelszaken en human resources in het buitenland: uitgelichte vacatures, stages en vrijwilligerswerk

      Personeelszaken en human resources in het buitenland: uitgelichte vacatures, stages en vrijwilligerswerk

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit selectie
      Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

      Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen

       The world of JoHo footer met landenkaart

       JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken