Documenten & Papieren: voor wonen in het buitenland of emigratie

 

Documenten en papieren voor wonen en lang verblijf in het buitenland of emigratie

 

Basis Registratie Personen - Diplomawaardering - Identiteitsbewijs - Internationaal rijbewijs - Nederlandse Nationaliteit - Verklaring bezit van het Nederlanderschap - Woonplaatsverklaring

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Shortlist documenten checken bij vertrek naar buitenland of emigratie

regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven en vaak lastiger te regelen in het buitenland)

regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; en gebruik het nog een keer voor vertrek en jaarlijks wanneer je vertrokken bent, dan blijft je DigiD "actief"

tijdig afmelden van je voertuig

verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

checklist samenstellen voor nabestaanden

persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

 • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
 • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
 • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
 • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
 • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
 • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
 • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
 • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
 • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

Legaliseren van documenten

 • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
 • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
 • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
 • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
 • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

Gereed maken van documenten

 • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
 • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
 • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
 • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
 • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
 • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

Gebruik maken van juridisch adviseur

 • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
 • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

 

Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

 • diplomawaardering vertelt je wat de waarde is van je buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland, of van je Nederlandse diploma's in het buitenland.
 • een diplomawaardering beschrijft niet alle opleidingen die je hebt gevolgd, maar geeft een indicatie van één diploma. Dit is meestal het ‘hoogste’ diploma dat je hebt behaald.
 • het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) is het centrale loket, waar je met vragen over diplomawaardering terecht kunt en waar je de aanvragen voor diplomawaardering kunt indienen.
 • de Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB en Nuffic stellen de diplomawaarderingen op.
 • soms kan er een specifieke vergelijking gemaakt worden met Nederlandse opleidingen, soms is het alleen mogelijk om een niveau of een richting aan te geven omdat er teveel verschillen zijn tussen de onderwijssystemen.
 • de waarde van een Nederlands diploma in het buitenland wordt vastgesteld in het land van bestemming. Daar wordt het Nederlandse diploma vergeleken met het onderwijssysteem dat daar geldt. Voor veel Nederlandse diploma's zijn wel beschrijvingen beschikbaar. Hiermee kun je in het buitenland de inhoud van je opleiding duidelijk maken, zodat werkgevers en onderwijsinstellingen de waarde van het diploma beter kunnen inschatten. Deze beschrijvingen worden statusverklaringen genoemd (voortgezet onderwijs, evt. aangevuld met beschrijving vakkenpakket), certificaatsupplement (middelbaar beroepsonderwijs), diploma description (hoger onderwijs, incl. uitspraak over met welk diploma op je bestemming je opleiding het best vergelijkbaar is) of diplomasupplement (inhoudelijke beschrijving van je opleiding). Afhankelijk van wat je aanvraagt, worden er wel of geen kosten doorberekend.
 • niet alle buitenlandse diploma's en/of certificaten komen voor een diplomawaardering in aanmerking. Diploma's of certificaten van opleidingen die korter dan 850 uur hebben geduurd, of die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald, kunnen niet gewaardeerd worden.
 • bij de aanvraag van een diplomawaardering stuur je meestal mee: een kopie van het te waarderen diploma (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van de bij het diploma behorende vakkenoverzichten of cijferlijsten (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de diplomahouder. Afhankelijk van de taal waarin de documenten zijn opgesteld, stuur je soms ook een beëdigde vertaling mee van diploma's, vakkenoverzichten en cijferlijsten.
 • aan het waarderen van diploma's zijn kosten verbonden (voor de afgifte, voor eventuele vertalingen, voor aangetekende post) en het neemt meestal enkele werkweken in beslag (spoedprocedures zijn vaak mogelijk tegen meerkosten). Als je na een periode in het buitenland in Nederland (vervolg)onderwijs wilt gaan volgen, kan de onderwijsinstelling vaak gratis een diploma- of opleidingswaardering voor je aanvragen.
 • de diplomawaardering kun je zelf aanvullen met een diplomasupplement: een standaard beschrijving van de inhoud en het verloop van studie op HBO- of universitair niveau. Het (Europass) Diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld en geeft inzicht in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Het supplement bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het is een aanvulling op het originele diploma.
 • wanneer je solliciteert naar een baan waarbij talenkennis belangrijk is, dan is het handig om eenduidig en gestructureerd aan te geven over welke spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid je in verschillende talen beschikt. Maak bijvoorbeeld gebruik van een (Europass) Taalpaspoort: geen erkend certificaat of bewijs dat je een taal hebt geleerd, maar wel een handig hulpdocument om een goede inschatting te geven.
Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

 • binnen de EU kun je je Nederlandse rijbewijs blijven gebruiken, zolang dit geldig is. Neem buiten de EU contact op met de instantie die in je land van bestemming de rijbewijszaken regelt.
 • voor de eerste tijd in het buitenland, zeker buiten de EU, is een internationaal rijbewijs handig. In sommige landen buiten de Europese Unie (EU) is een internationaal rijbewijs verplicht als je aan het verkeer wilt deelnemen. Je moet naast het internationale rijbewijs altijd je geldige Nederlandse rijbewijs bij je hebben.
 • een internationaal rijbewijs is een vertaling van je rijbewijs in meerdere talen, verkrijgbaar bij de ANWB.
 • bromfietsrijbewijzen van verschillende landen worden daarom onderling niet erkend. Het heeft dus geen zin het bromfietsrijbewijs op te nemen in het internationale rijbewijs.
 • het is niet mogelijk om een Nederlands rijbewijs te verlengen in een EU-land. Het rijbewijs wissel je direct, of uiterlijk voor de vervaldatum, dan om voor een rijbewijs uit het betreffende land. Is dit binnen de EU dan ontvang je een Europees rijbewijs. Je hebt meestal een echtheidsverklaring nodig om je rijbewijs te kunnen omruilen: een verklaring van de RDW in het Engels.
 • voor verlenging (vernieuwing) van het Nederlandse rijbewijs buiten de EU neem je contact op met de RDW. Daar kun je een nieuw rijbewijs aanvragen.
Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

 • een woonplaatsverklaring (certificate of residence) is een verklaring waarin de Nederlandse overheid (Belastingdienst) formeel aangeeft wat je woonplaats is
 • de verklaring ondersteunt ter voorkoming van dubbele belasting of uitkering van pensioen of lijfrente; je kunt er bijvoorbeeld bij de belastingdienst van je nieuwe woonland mee aantonen dat je volgens de Nederlandse overheid niet meer, of juist nog wel, in Nederland woont
 • bij emigratie kan het handig zijn deze verklaring op te vragen zodra je in je nieuwe woonland een identiteitskaart hebt ontvangen
 • check vooraf of je de woonplaatsverklaring kan verkrijgen bij de Nederlandse ambassade; je kan de verklaring veelal ook per e-mail aanvragen bij de Belastingdienst; sommige landen werken met een vast formulier dat je kan meesturen naar de Belastingdienst in Nederland, in andere gevallen geef je het volgende in de mail aan:
  • je naam
  • je burgerservicenummer
  • voor welk jaar je een woonplaatsverklaring nodig hebt
  • voor welk verdragsland je de verklaring nodig hebt
  • in welke taal je de verklaring wenst te ontvangen
 • check vooraf of je aanvullende documenten dient mee te sturen; in een aantal gevallen wordt bijvoorbeeld gevraagd om: uitschrijvingsbewijs Nederlandse basisadministratie in Nederland (via gemeente), een geldig Nederlands paspoort, een geldig lokaal identiteitsbewijs of een lokaal afschrift bankrekening, huurcontract, koop akte woning, elektriciteitsmaatschappij met het adres van de verblijfplaats, eventueel bewijs van burgelijke staat
 • de verklaring ontvang je meestal binnen ongeveer twee weken retour
Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Verklaring bezit van het Nederlanderschap

 • Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?
 • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
 • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
 • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
 • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post)
 • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
Documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

 • steeds meer landen vragen bij emigratie om een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag (internationaal: police clearance certificate).
 • voor sommige beroepen (zoals onderwijzer), of wanneer je omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf om een VOG vragen.
 • het aanvraagformulier voor een VOG wordt normaal gesproken door een organisatie of instantie (rechtspersoon) ingevuld en ondertekend. Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Als aanvrager lukt het je dan niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. Je kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet je dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.
 • je vraagt een VOG online aan, of bij de gemeente waar je staat/stond ingeschreven (op vertoon van je paspoort).
 • het Ministerie van Justitie geeft, na een positieve beoordeling, de verklaring uiteindelijk af. Ben je wel eens in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.
 • vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag, het kan ook zijn dat je bij baanverandering of gewoon om de zoveel jaren een nieuwe VOG moet overleggen.
 • het VOG aanvraagformulier is ook in het Engels beschikbaar en het is mogelijk een gecombineerde Nederlands-Engelstalige VOG te krijgen. Wil je de verklaring in een andere taal, dan dien je zelf te zorgen voor een vertaling.
 • woon je al in het buitenland, dan kan een gemachtigde terecht bij de gemeente waar je het laatst woonde of rechtstreeks bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Een aantal bewijsstukken is nodig zoals aanvraagformulier, paspoort kopieën en machtingsverklaring.
Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

 • woon je voor langere tijd in het buitenland dan kom je logischerwijs meestal niet onder lopende verplichtingen in Nederland uit
 • denk aan communicatie met de Nederlandse overheid omtrent uitkeringen, AOW, paspoort en nationaliteit, studieschuld, communicatie met pensioenfondsen, communicatie met je bank in Nederland, etc.
 • in vroeger tijden leverde dit voor buitenland verblijvers en emigranten (soms enorme) problemen op rondom het -al dan niet aangetekend- heen- en weer sturen, inscannen en kwijtraken van allerlei papierwerk, met alle gevolgen vandien.
 • tegenwoordig worden bij steeds meer financiële instellingen en overheidsdiensten services en communicatie ondergebracht in een (online) applicatie; denk aan MijnDUO, MijnUWV, MijnABP, MijnSVB, MijnOverheid maar ook aan de faciliteiten rondom online bankieren.
 • handig, want je hebt ook vanuit het buitenland online toegang en inzicht en het scheelt vele internationale telefoontjes of internationaal postverkeer.
 • het wordt daarbij steeds gebruikelijker om via online communicatiediensten contact te hebben met instellingen in Nederland; moest je vroeger een afspraak maken bij een fysieke bank of overheidsdienst op het moment dat je toevallig weer eens in Nederland was, tegenwoordig plan je gewoon een online afspraak in, al dan niet in de avonduren.
 • toegang tot online (overheids)diensten verloopt vaak op een veilige en versleutelde manier via DigiD; lees elders meer over aanvraagmogelijkheden vanuit het buitenland mocht je nog geen of niet meer een DigiD hebben.
 • een aandachtspunt bij het online inloggen is dat je met je DigiD app of sms controle moet inloggen. Er is een extra verificatie nodig is, bijvoorbeeld met koppelcodes of via een sms-code.
 • een ander aandachtspunt is dat als je verblijft in het buitenland je eens in de zoveel tijd in moet loggen op je DigiD anders vervalt de toegang en dien je je DigID opnieuw aan te vragen.
  • via e-mail zal voor de meeste buitenland-verblijvers geen probleem zijn, maar sommige instanties werken, in het kader van beveiliging, alléén met verficatie via je telefoon.
  • belangrijk is dus dat je juiste (Nederlandse of buitenlandse) mobiele nummer bekend staat bij de overheid (lees: bij DigiD), anders heb je alsnog geen toegang tot een aantal van die -handige- online diensten.
  • bij wijziging van je mobiele nummer (omdat je bijvoorbeeld een abonnement hebt genomen in het buitenland en je Nederlandse abonnement hebt beëindigd, of bij diefstal van je telefoon etcetera) is het dan ook belangrijk om het nieuwe telefoonnummer óók kenbaar te maken aan DigiD. Dat kan een vooralsnog nogal omslachtige procedure zijn met bevestigingsbrieven op postadressen in Nederland, of zelfs het verplicht! persoonlijk ophalen van activatiebrieven bij DigiDbalies in Nederland.
  • lees meer bij de Keuzevraag "Aandachtspunten rondom DigiD".
Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?

Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?


NB: Problematiek rondom DigiD aanvraagprocedures voor Nederlanders in het buitenland wordt door verschillende instanties in kaart gebracht en onder de aandacht van de overheid gebracht. Processen zoals hier geschetst kunnen dan ook veranderen; laat je altijd informeren naar de laatste stand van zaken.

Kan je DigiD gebruiken in het buitenland?

 • Woon je voor langere tijd, of permanent, in het buitenland dan heb je over het algemeen nog steeds aardig wat administratieve zaken te regelen met instanties in Nederland. Denk aan SVB (voor onder andere AOW), Belastingzaken, Pensioen, Bankzaken, etc. Regelmatig en steeds vaker moet je daarvoor toegang hebben tot een online cliëntomgeving, waarvoor een DigiD nodig is: een online identificatie-instrument waarmee je aan de instantie aantoont diegene te zijn die je zegt te zijn.
 • Vanuit het buitenland kan je en moet je soms je DigiD gebruiken. Lees verder meer over het gebruik van je DigiD in het buitenland

Kan je je DigiD aanvragen vanuit het buitenland en wanneer verloopt je DigiD?

 • Nederlanders die in het buitenland wonen en nog geen, of een verlopen, DigiD hebben, kunnen online via DigiD.nl een DigiD aanvragen.
 • Een DigiD verloopt drie jaar nadat deze voor het laatst is gebruikt!

Wat is het stappenplan als je in het buitenland je DigiD (op)nieuw wil aanvragen?

Stap 1: DigiD aanvragen

 • Kies tijdens het aanvraagproces "Ik woon buiten Nederland". Onthou uiteraard je gebruikersnaam en wachtwoord, dat je hebt aangemaakt.

Stap 2: Activeringscode aanvragen: baliecode

 • Je ontvangt een zogenaamde "baliecode", waarmee je binnen 30 dagen na de aanvraagdatum naar een DigiD balie gaat om een activeringscode te krijgen.
  • Bij sommige balies moet je vooraf een afspraak maken.
  • Neem je geldige paspoort/identiteitskaart mee (met het nummer dat je tijdens de aanvraag invulde), je BSN nummer en een actieve mobiele telefoon die je ook in het buitenland gebruikt. Je moet op de telefoon sms kunnen ontvangen.
  • Je dient voor deze procedure ingeschreven te staan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Iedereen die belastingplichtig is in Nederland, of na 1 oktober 1994 is verhuisd naar het buitenland, staat ingechreven in dat register; bij twijfel check het.
   • Bij inschrijving in het RNI (identificatie noodzakelijk!) ontvang je een BSN nummer.
   • Tussen inschrijving in de RNI en het aanvragen van je DigiD moet om technische redenen minimaal één werkdag zitten.
  • DigiD balies vind je bij een geselecteerd aantal gemeentes in Nederland en bij een geselecteerd aantal Nederlandse ambassades / consulaten in het buitenland (Spanje, Thailand, UK, Suriname, Italië, USA, Australië e.a.).
  • Let op het kan dus voorkomen dat je naar een (hoofd)stad in je woonland moet reizen, of moet wachten met de aanvraag tot je weer een keer in Nederland bent.
  • Er is ook een balie op Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer). Het is van belang om van tevoren een afspraak te maken.

Stap 3: Online activeren

 • Vervolgens activeer je je DigiD online, met je (eerder aangemaakte) gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode. Doe dit vooral op het moment dat je nog bij de balie bent; mocht er (technisch) iets mis gaan dan kun je terplekke een nieuwe activeringscode krijgen.

Stap 4: DigiD gebruiken

 • wil je bij bijvoorbeeld een overheidsinstantie inloggen, dan zal online gevraagd worden naar je eerder aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
 • ook is het mogelijk in te loggen via een DigiD app, die je bijvoorbeeld op je smartphone of tablet installeert; inlog werkt dan via een koppelcode, QR-scan en pincode
 • de DigiD app dien je na installatie eenmalig te activeren, voordat je hem kunt gebruiken
  • hierbij is het belangrijk dat je in het buitenland sms kunt ontvangen aangezien je van DigiD een sms-code ontvangt.
  • die sms-code moet je (eenmalig) invoeren in de app.
  • na invoering van de sms-code voer je een (zelfgekozen) pincode in en is de app definitief op je apparaat geactiveerd.

Waar moet je op letten bij het aanvragen van je DigiD?

 • regel je inschrijving in het RNI vóórdat je naar de balie gaat (minimaal 1 dag van tevoren).
 • regel vóór de aanvraag eerst een nieuw paspoort of identiteitskaart, mocht deze gaan verlopen of al verlopen zijn.
 • doe de aanvraag online pas op het moment dat je zeker weet binnen 30 dagen bij een balie te kunnen zijn.
 • het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van een DigiD via balieuitgifte. Je moet zelf naar de balie komen en je identificeren.
 • er zijn meerdere pilots rondom andere manieren van officiële online identificatie; doe zelf online onderzoek naar de voortgang als je ergens vastloopt.

Hoe werkt het ontvangen van je AOW en je DigiD?

 • Via de SVB online kan je ook je DigiD aan te vragen.
 • Je voert online je voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer en woonland/adres in.
 • na controle in de database van SVB word je doorgeleid naar DigiD, waar je gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken.
 • je activeringscode ontvang je per post op je woonadres in het buitenland (nb dit is vooralsnog het enige traject waarbij door DigiD codes naar het buitenland worden verstuurd).
 • binnen 45 dagen activeer je dan je DigiD op digid.nl.

Wat zijn de mogelijkheden om niet je DigiD niet te gebruiken?

Woon je binnen de EU?

 • er zijn (nog beperkte) pilots waarbij je met een ander instrument dan DigiD online kunt inloggen bij Nederlandse instanties.
 • zo'n ander instrument is dan bijvoorbeeld het in je huidige woonland geldige identificatie-instrument.
 • vraag ernaar als je nog geen DigiD hebt en deze slechts bij één instantie nodig zou hebben.
 • ook wordt in Europees verband onderzocht op welke manieren landen onderling online identificatie-instrumenten en inlogmiddelen kunnen accepteren, zodat bijvoorbeeld het Nederlandse DigiD ook in Duitsland geaccepteerd wordt: zoek rondom de voortgang hiervan eens op "eIDAS": dat moet binnen Europa grensoverschrijdende dienstverlening makkelijker gaan maken.

Wat zijn de problemen die voorkomen met betrekking tot aanvragen en gebruik van DigiD vanuit het buitenland?

 • de DigiD app is niet te activeren als je in het buitenland geen sms kunt ontvangen.
 • heb je al eerder een DigiD aangevraagd zonder een mobiel telefoonnummer te koppelen (waarop je sms kunt ontvangen) of met een verouderd mobiel telefoonnummer, dan is dat achteraf niet toe te voegen. Je moet dan opnieuw een DigiD aanvragen, opnieuw activeren aan een balie, etc.
 • nieuw telefoonnummer? Bezit je het oude mobiele telefoonnummer nog waar je (ooit) je DigiD op hebt geactiveerd en kun je daarmee nog sms ontvangen, dan kun je je telefoonnummer online via MijnDigiD wijzigen. Maar kun je op dat oude telefoonnummer geen sms meer ontvangen, dan moet je een nieuwe DigiD aanvragen.
 • is je DigiD gedeactiveerd (omdat je die een paar jaar achtereen niet hebt gebruikt) dan kun je je wachtwoord alleen herstellen door aan een balie te verschijnen
 • ben je je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten, dan kan deze niet worden achterhaald en dien je opnieuw een DigiD aan te vragen...en moet je dus o.a. ook weer aan een balie verschijnen...

Hoe los je problemen op met de brief met de activeringscode die naar je postadres in Nederland gaat?

Belangrijkste belemmering bij veel van deze issues is dat DigiD de brief met de activeringscode automatisch naar het adres stuurt waarop je geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • hiermee controleert DigiD of je echt de persoon bent die jouw DigiD heeft aangevraagd.
 • het sturen van de brief is dus een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van DigiD.
 • vertrek je voor langere tijd naar het buitenland, dan sta je niet meer geregistreerd in de BRP en valt dit controle-instrument weg.
 • handiger zou bijvoorbeeld zijn als je de activeringscode zou kunnen ophalen bij een gemeentehuis in je nieuwe woonland, om een al dan niet verre reis naar Nederland of naar een balie bij ambassade/consulaat te voorkomen. Deze optie is er echter (nog) niet.
 • een idee zou kunnen zijn om met een 'verklaring woonadres' van je lokale gemeentehuis of notaris formeel bij DigiD aan te tonen dat je écht woont op het adres dat je opgeeft. Aan zo'n verklaring zitten wel kosten verbonden en op dit moment is deze 'route' er gewoonweg nog niet.
 • alternatief zou kunnen zijn dat je een persoon in Nederland machtigt om namens jou de activeringscode op zijn/haar adres in Nederland te ontvangen. Maar ook deze optie is er (nog) niet.
  • Je kunt via de DigiD Helpdesk wel (telefonisch) een machtiging aanvragen, maar ook dan moet DigiD de machtigingscode sturen naar het adres zoals geregistreerd in de BRP. En daar sta je, als het goed is, niet meer geregistreerd.
  • Ook kan iemand namens jou een machtiging aanvragen door je BSN nummer, geboortedatum etc. online in te voeren in de machtigingsomgeving, maar ook dan kan de activeringscode niet worden verstuurd om eerder vermelde reden.
Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

Wie (nog steeds) woont in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, kan in de regel niet naturaliseren tot Nederlander.

Ben je ten tijde van emigratie al dan niet vrijwillig je Nederlanderschap verloren, dan zijn er verschillende manieren om bij terugkeer naar Nederland opnieuw Nederlander te worden.

 • er is een verschil in beleidsprocedures tussen oud-Nederlanders (zij die de Nederlandse nationaliteit eerder hebben gehad) en niet-Nederlanders; voor de procedure voor niet-Nederlanders check de site van de Rijksoverheid.

Procedure voor oud-Nederlanders

 • je kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:
  1. door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij je een verklaring aflegt dat je weer Nederlander wilt worden. Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging. Een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de zogenaamde verblijfsvergunning wedertoelating.
  2. door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.
 • aan beide procedures zijn kosten verbonden; ook als je je verzoek weer intrekt of geen akkoord krijgt.
 • in beginsel neem je afstand van je huidige nationaliteit(en); de Nederlandse overheid probeert dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen (er zijn wel uitzonderingen). Nadat je officieel weer Nederlander bent geworden, dien je nog wel een bewijs aan te leveren dat je afstand hebt gedaan van je andere nationaliteit(en).
 • ten tijde van de aanvraag wordt gevraagd om een aantal documenten, waaronder:
  • bewijs van eerder bezit van de Nederlandse nationaliteit (Nederlands paspoort of verklaring van Nederlanderschap).
  • huidig paspoort.
  • gelegaliseerde geboorteakte.
 • aanvragen gaat via de volgende instanties:
  • in Nederland: bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
  • in het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar je woont.
 • procedure: er wordt bekeken of je voldoet aan de voorwaarden van de betreffende aanvraag.
  • bij de optieprocedure behandelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) het verzoek en beslist de burgemeester (of het hoofd van de diplomatieke post).
  • bij de naturalisatieprocedure stelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) een dossier samen, voorziet dat van een advies en stuurt het naar de IND. De IND beoordeelt het verzoek, wordt dan ingewilligd dan verleent de Koning uiteindelijk het Nederlanderschap.
  • bij de naturalisatieprocedure wordt onder andere ook bekeken of je voldoende ingeburgerd bent en of je Nederlands kan spreken, schrijven en verstaan. Afhankelijk van diploma's en certificaten die je kan overleggen, hoef je dan geen inburgeringsexamen of naturalisatietoets te doen.
  • bij inwilliging van de naturalisatie ben je verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie en leg je een aantal verklaringen af.
 • de optie-procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag, de naturalisatieprocedure ongeveer 1 jaar.

Verblijfsvergunning oud-Nederlanders

 • als oud-Nederlander in Nederland moet je over een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel beschikken om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.
 • een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de verblijfs-vergunning wedertoelating. Je komt ervoor in aanmerking als je als Nederlander in het Europese deel van Nederland bent geboren en getogen én geen gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • je moet, afhankelijk van je huidige nationaliteit, wel beschikken over een machtiging tot voor-lopig verblijf (mvv), aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Een aantal nationaliteiten en groeperingen heeft geen mvv nodig.

Herkrijgen van het Nederlanderschap bij niet-vrijwillig verlies

 • ben je het Nederlanderschap niet vrijwillig verloren, dan kan je procederen door het instellen van bezwaar en eventueel beroep tegen de weigering om een paspoort te vernieuwen; deze zaken zijn echter vaak weinig succesvol, onder andere omdat de (toetsing op) algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing is/zijn op de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • het verlies is 'van rechtswege', de ervaring van advocatenkantoren leert dat je daar weinig meer aan verandert.
 • je kan wel proberen om opnieuw Nederlander te worden volgens de procedures van optie of naturalisatie; hoewel je daarvoor veelal niet mag wonen in het land waarvan je (op dat moment) de nationaliteit bezit (Nederland wil daarmee niet in het vaarwater van andere landen komen, die via deze weg anders een burger zouden kwijtraken) -> je wordt door die regel gedwongen te verhuizen naar een ander land, wat vaak uiteraard verre van praktisch is.
 • je kan, vaak als "beste van slechte opties", terugkomen naar Nederland op basis van wedertoelating, en na een periode van verblijf via de regeling van optie opnieuw Nederlander worden.
Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
 • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
 • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
 • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
 • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
 • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

 

In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?
Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

 • de registratie in het Donorregister is niet rechtsgeldig in het buitenland. Als iemand in het buitenland komt te overlijden, geldt in principe de buitenlandse wetgeving.
 • mensen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland staan ingeschreven kunnen niet in het Donorregister worden opgenomen. Verhuis je naar het buitenland en schrijf je je uit bij de de Gemeentelijke Basis Administratie, dan wordt de registratie in het Donorregister geblokkeerd.
 • in het buitenland gaat men in het algemeen niet zonder meer over tot orgaanuitname, ook al is het in dat land wettelijk toegestaan. Gezien de gevoeligheid is er altijd eerst overleg met de naaste familie.
 • als je voor een langere periode in het buitenland verblijft, kunnen de zaken anders liggen. Ieder land heeft zijn eigen wetten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Sommige landen werken met een toestemmingssysteem, andere landen met een geen-bezwaarsysteem. Bij dit laatste systeem is in principe iedereen donor, tenzij je hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Wanneer het echter moeilijk of niet mogelijk is om de wilsverklaring van de overledene te achterhalen, wordt aan de nabestaanden als het goed is altijd de toestemmingsvraag gesteld.
 • in het geval van repatriëring is de tijdsduur tussen overlijden en aankomst van het stoffelijk overschot bij de instanties in Nederland te lang en daardoor is het lichaam niet meer bruikbaar voor transplantatie; ook wanneer het lichaam is gebalsemd.
Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

 • Nederland is in de wereld een van de weinige landen waar euthanasie en hulp bij zelfdoding in bepaalde omstandigheden niet straffeloos is.
 • voor veel landen, in en buiten Europa, is alleen al het woord 'euthanasie' taboe en is de Nederlandse praktijk een waar schrikbeeld.
 • dat betekent overigens niet dat euthanasie en hulp bij zelfdoding niet plaatsvindt, het is alleen niet geformaliseerd in wetten en regelgeving.
 • de Nederlandse euthanasiewet is alleen van toepassing op Nederlanders die in Nederland wonen, een euthanasieverklaring is in het buitenland dan ook in vrijwel alle gevallen weinig tot niets waard.
 • een patiënt die in het buitenland een behandeling volgt, kan niet naar Nederland komen om euthanasie te laten plegen. De arts die de euthanasie uitvoert, moet namelijk voldoen aan zorgvuldigheidseisen, die niet zomaar over te nemen zijn door een nieuwe arts in Nederland zonder een persoonlijke relatie met de patiënt.
Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

 • in sommige landen krijgen partners vrijwel automatisch een werkvergunning, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Venezuela
 • in bepaalde landen (bijvoorbeeld Canada, USA, Singapore) krijg je onder voorwaarden een eigen werkvergunning, vooral als je over professionele capaciteiten beschikt die terplaatse te weinig voorhanden zijn.
 • in veel Islamitische landen is het als vrouwelijke partner juist uitgesloten dat je een werkvergunning bemachtigt of een eigen bankrekening opent.
 • ben je (nog) niet getrouwd, dan vergemakkelijkt wél trouwen de procedure substantieel. Aantoonbaar minimaal één jaar samenwonen staat qua visum vaak op gelijke voet met gehuwd zijn. Hoewel het homohuwelijk in een groeiend aantal landen wordt gelegaliseerd, moeten homoseksuelen vaak ieder voor zich een apart visum of vergunning aanvragen.
Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

Bij de meeste typen visa en afhankelijk van je nieuwe woonbestemming zit er een maximum termijn aan geldigheid van het visum. Vaak verloopt de geldigheid trapsgewijs: eerst enkele weken of maanden, daarna een jaar, daarna vijf jaar, daarna de mogelijkheid voor een permanent visum, daarna een resident visum. Dat betekent in veel gevallen dus ook het regelmatig en op tijd vernieuwen van de geldigheid van je visum.

Enkele open-deur-tips van een ervaren visumverlenger (die nog lang niet altijd worden toegepast):

 • beleefd en respectvol zijn
 • eerlijk zijn
 • besteed aandacht aan je persoonlijke verzorging als je naar een immigration bureau gaat
 • heb geduld
 • kom op tijd; wacht niet tot de laatste week
 • zorg dat je de verlengingsprocedure kent, weet welke documenten je mee moet hebben, welke formulieren op welke manier ingevuld moeten zijn, welke bewijzen je nodig hebt

The stories about people telling you you can slip a few hundred pesos over the counter for your visa renewal are bullshit. I can be short about this one: you risk a refusal by doing so. The Filipino Government is successfully fighting corruption and I have never ran into an officer at the Bureau of Immigration that whispered to me he could rush things through without checking the watch list if I just pay him. The systems are computerised, lists of granted visas are published on the website of the BOI, the visa seal has a serial number on it. 

Philippines emigrant

Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

 • afhankelijk van reisbestemming en type visum dat je wilt verkrijgen kan een medische keuring onderdeel zijn van de visumaanvraag.
 • voor een tijdelijk visum is dat meestal afhankelijk van het werk dat je gaat doen.
 • bij lang verblijf of emigratie wil het land van bestemming vaak voorkomen dat je als nieuwe bewoner al snel beroep gaat doen op sociale voorzieningen. Ook wordt een keuring als instrument gebruikt ter bescherming van de eigen bevolking tegen besmettelijke ziekten.
 • je krijgt tijdens de emigratie-visumprocedure vanzelf een oproep voor een keuring; eerst wordt logischerwijs bekeken of je überhaupt in aanmerking komt voor het betreffende visum. Omdat deze oproep volgens vaste procedures en artsen verloopt, is het niet zinvol zelfstandig al een keuring te regelen; je loopt dan het risico dat deze als ongeldig wordt beoordeeld.
 • binnen de EU wordt niet of nauwelijks om een medische verklaring of keuring gevraagd, tenzij je direct je rijbewijs wil laten overzetten.
 • de medische keuring, vaak voor alle gezinsleden, bestaat meestal uit een algeheel onderzoek en een aantal vragen over het medisch verleden, mogelijke erfelijke ziekten en geestelijke gesteldheid. Daarnaast worden er röntgenfoto’s van de longen gemaakt en wordt bloed en urine onderzocht.
 • hou er rekening mee dat er naar een medisch dossier kan worden gevraagd (van een huisarts, specialist of ziekenhuis); afhankelijk van je tijdsdruk kan het raadzaam zijn al vooraf relevante papieren en verklaringen bij hen te verzamelen -vertaald in de taal van je bestemming, of tenminste in het Engels-, zodat je goed beslagen ten ijs komt bij het keuringsgesprek zelf.
 • aan de keuring zijn kosten verbonden; voor de diverse onderzoeken, voor de röntgen foto's, voor het consult, etc.
 • de ambassade van het ontvangende land wijst een (huis)arts aan die de keuring verricht.
 • het verslag van de medische keuring krijg je niet automatisch te zien. Soms is een tweede keuring nodig.
 • twijfel je zelf of je door de keuring komt, dan kan je soms een pre-advies inwinnen bij een door immigratiedienst aangewezen keuringsarts. De immigratiedienst van het betreffende land bepaalt uiteindelijk het eindoordeel.
Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

 • een Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) is nodig om een zeil- of motorboot te mogen besturen. Om dat te krijgen, via de ANWB, overleg je je vaardiploma's.
 • neem je een vaartuig mee naar je nieuwe woonland, dan heb je ook een Internationaal Certificaat Plezier Vaartuig (ICP) nodig. De registratie van vaartuigen in Nederland is namelijk anders georganiseerd dan in het buitenland.
Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

 • een echtheidsverklaring is een verklaring, in het Engels, waarin staat of je met een rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister.
 • je kunt een echtheidsverklaring gebruiken als je bijvoorbeeld naar een ander EU land bent verhuisd en je rijbewijs bent kwijtgeraakt.
 • je moet je rijbewijs dan omruilen in het land waar je woont; dit kan vaak op basis van een echtheidsverklaring.
 • deze verklaring wordt afgegeven door de RDW en bevat gegevens van je rijbewijs zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.
 • met een volledig ingevuld formulier en kopie van een geldig identiteitsbewijs en betaling van de kosten ontvang je binnen ongeveer twee à drie weken de verklaring op je buitenlandse correspondentieadres (per post, want het is een origineel gewaarmerkt document).
Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Of je wel of niet gebruik gaat maken van een visum- of emigratie-bemiddelingsbureau is in de meeste gevallen een persoonlijke keuze. Let bijvoorbeeld op de volgende aspecten:

 • je eigen karakter; in hoeverre vind je het juist wel of niet prettig om de controle op procedures rondom visa en vergunningen bij een ander weg te leggen?
 • biedt het bemiddelingsbureau meerdere niveaus van service, waardoor je zelf keuzes kunt maken; bepaalde zaken zelf kunt regelen en andere zaken kunt uitbesteden? Hanteert men één vast bemiddelend tarief of meerdere tarieven voor verschillende services?
 • geef je de voorkeur aan een bureau in Nederland (makkelijker contact, langsgaan etc.), op de plek van bestemming ('dichter bij het vuur'), of wellicht een combi van beide?
 • is de communicatie in het Nederlands of in een andere taal
 • is er een mogelijkheid tot één of meerdere persoonlijk gesprek(ken) of verloopt alles online/digitaal
 • is het bureau gespecialiseerd in één emigratieland of bedient men meerdere landen?
 • is het bureau, of de medewerkers, gecerticificeerd om emigranten te mogen begeleiden bij een visumaanvraag? Vaak hanteert ieder land een bepaalde certificering/accreditatie, die vaak in een register (bijgehouden door het land van bestemming) te checken is. Vraag je wel af wat die accreditatie precies inhoudt, welke checks gedaan zijn, hoe vaak e.e.a. opnieuw wordt beoordeeld etc.
 • biedt het bureau ook hulp bij het zoeken van een baan (zo ja op welke manier) c.q. is er een job search traject mogelijk? Dit traject bestaat uit het contacteren van diverse werkgevers, het aanbieden van daadwerkelijk baanaanbod en de begeleiding bij de sollicitaties.

Maak je gebruik van een ervaren bemiddelaar, stel je dan nog steeds in op veel eigen (regel)werk. Van deze ervaren bemiddelaar kregen we (veel) huiswerk mee, met name gericht op het verzamelen van allerlei documenten en het invullen van formulieren.

Canada emigrant

Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

 • hou er rekening mee dat de in Nederland inmiddels goed bekende samenlevingsvormen zoals geregistreerd partnerschap en huwelijk voor paren van gelijk geslacht elders nog niet erkend zijn. Dit kan gevolgen hebben bij bijvoorbeeld juridische of visumproblemen
 • trouwen maakt het leven van emigranten in het buitenland nog altijd een stuk eenvoudiger
 • het kerkelijk huwelijk heeft in veel landen, net als in Nederland, geen rechtsgeldigheid. Alleen het burgerlijk huwelijk, een verbond tussen twee personen, is het wettelijk huwelijk.
 • ongehuwd samenwonen is in veel landen buiten Nederland niet zo gewoon, net als het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Omdat dit niet overal wordt geaccepteerd, kun je te maken krijgen met praktische, sociale maar bijvoorbeeld ook erfrechtelijke problemen.
 • wil je als Nederlander trouwen in het buitenland, check dan bij de ambassade welke documenten geregeld moeten worden. Meestal moet de huwelijksakte zowel door de autoriteiten van het land als door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger worden gelegaliseerd. Dit heb je weer nodig om het huwelijk in Nederland te kunnen registreren, wat weer handig is als je snel een uittreksel of afschrift van de akte nodig hebt.
Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

 • maak voor jezelf de afweging of je je reisdocument wilt:
  • aanvragen/verlengen bij een ambassade of consulaat op je woonbestemming
  • aanvragen/verlengen bij een aangewezen Nederlandse gemeente of Schiphol, tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland
 • de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij gemeenten in Nederland (flink) lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
 • hou er rekening mee dat je tijdens de procedure in het buitenland vaak minimaal twee keer (aanvragen en ophalen) bij de ambassade of het consulaat moet verschijnen (verschijningsplicht). Zeker in regio's waar Nederlandse ambassades zijn gesloten en/of samengevoegd kan je tegen hoe reiskosten aanlopen voor vervoer, overnachting etc.
 • heb je een partner en/of kinderen, hou er dan rekening mee dat je genoemde reiskosten per verlenging kwijt zult zijn; over het algemeen zullen de paspoorten niet in hetzelfde jaar verlopen.
 • bij vernieuwing van het paspoort van één van de gezinsleden kun je checken/overwegen of je gelijktijdig paspoorten van andere gezinsleden vervroegd kunt verlengen, zodat je bij een volgende verlenging kosten kan besparen. Vaak kan dit wel, mits je een "plausibele reden" opgeeft...hetgeen natuurlijk multi-interpretabel is.
 • op sommige locaties in het buitenland werkt de Nederlandse overheid met MVA's: Mobiele Paspoort Aanvraagstations. Een oplossing waarbij de overheid 'naar je toekomt' om reiskosten te besparen; je kunt dan dichter bij huis de aanvraag/verlenging regelen. Deze oplossing is vooral bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen niet makkelijk naar de centrale aanvraaglocatie kunnen reizen; dit dien je dan ook aan te kunnen tonen met bv. een medische verklaring van je arts. Toch zijn er pilots van de overheid waarbij ook mensen zonder medische belemmeringen gebruik kunnen maken van het MVA. Je dient dan nog steeds wel goed te motiveren waarom je niet (makkelijk) in staat bent zelf naar de aanvraaglocatie te reizen.
 • ben je aantoonbaar niet in staat om te reizen, dan kan je er ook voor kiezen een verzoek voor een identiteitskaart op afstand/per post in te dienen; dit verzoek dien je per e-mail bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken in
 • soms is het mogelijk om je (nieuwe) paspoort al dan niet aangetekend per post toe te laten sturen; dat scheelt je dan een trip naar de afhaallocatie
 • nog geen DigiD? Lees meer over het aanvragen van DigiD (ook dat kan tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland)
 • is je originele reisdocument gestolen? Dan vul je een verklaring van vermissing in bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Onze paspoorten konden we niet meer verlengen in Cairns of Brisbane; het kon alleen nog maar in Sydney. Wij moesten dus 3.000 kilometer gaan reizen. We besloten om dan maar niet te verlengen en de Australische nationaliteit te verkrijgen, maar realiseerden ons niet dat we het Nederlanderschap daarmee kwijt raakten. We dachten dat je toch een Nederlander kunt zijn (en blijven) zonder paspoort.

Australië emigrant

Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn.

Emigrant

Procedure "Verlengen in het buitenland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • als aanvrager verschijn je persoonlijk bij de ambassade of het consulaat, zodat je identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen.
 • je moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een (of meerdere) goed gelijkende pasfoto('s).
 • je moet kunnen aantonen dat je de Nederlandse nationaliteit bezit; bij twijfel over je nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat je geen document verstrekken.
 • je moet bij je aanvraag ook al je Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen.
 • soms zijn er meer documenten nodig, check vooraf altijd even de website van de ambassade of het consulaat waar je een paspoort wilt aanvragen. Bijvoorbeeld: om je nationaliteit vast te stellen toon je bewijsstukken van verblijf in het buitenland; denk aan een geldige (meestal: niet ouder dan 6 maanden) verblijfsvergunning of een verklaring van de bevoegde autoriteiten omtrent je verblijf en nationaliteit. Heb je een andere nationaliteit verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer je deze nationaliteit hebt verkregen.
 • heb je een Burger Service Nummer (BSN)? Het is dan verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort. Als je overheidscorrespondentie hebt waarmee je je BSN kunt aantonen, is het verstandig die mee te brengen.
 • tip: informeer altijd naar de mogelijkheid om je (nieuwe) paspoort per post toe te laten sturen; in sommige landen kan je tijdens het aanvragen op locatie een antwoordenveloppe achterlaten, waarna het document (meestal aangetekend) naar je opgestuurd wordt als het gereed is. Afhankelijk van je woonlocatie kan dat extra reiskosten schelen.
 • eventuele nog geldige visa in je oude paspoort blijven in de meeste gevallen gewoon geldig, maar bespreek dit wel zorgvuldig tijdens je aanvraag (je dient dan uiteraard je oude paspoort retour te krijgen). Vaak wordt je oude paspoort dan ongeldig gemaakt (gaatjes erin), m.u.v. de betreffende visumpagina. Je reist dan in het vervolg wel met twee paspoorten.
 • soms wordt een visum nog wel eens afgegeven "tot en met de datum van geldigheid van je paspoort"...dat betekent bij verlenging paspoort dus ook je visum weer verlengen...

Procedure "Verlengen in Nederland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • behalve bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij een aantal gemeenten.
 • voor alle gemeenten geldt dat je rekening moet houden met een wachttijd van soms enkele weken.
 • je kunt ook bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol een reisdocument aanvragen. De balie op Schiphol is 7 dagen per week open. Voor de aanvraag van een reisdocument bij de gemeentelijke balie op Schiphol kun je alleen op afspraak terecht (kan je online maken via de website van de gemeente Haarlemmermeer). Als het reisdocument klaar is, kun je het op afspraak persoonlijk komen afhalen bij de gemeentebalie op Schiphol. Je kunt het document ook laten bezorgen op je verblijfadres in Nederland. Bezorging kan alleen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Afhaalprocedure

 • het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar je het document hebt aangevraagd. Daarom kan de behandeling van je aanvraag enkele weken duren.
 • de Nederlandse vertegenwoordiging laat je meestal weten wanneer je het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. Soms hoor je bij aanvraag al vanaf welke datum je het document kunt ophalen; zonder tegenbericht kun je daar vanuit gaan
 • afhalen gebeurt altijd persoonlijk, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van je verwacht kan worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. Je spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is, en is voor eigen risico en rekening.
 • tip: check rondom aanvragen en afhalen, zeker bij grotere reistijden, vooraf of je er terecht kunt, of je document inderdaad beschikbaar is, en let op sluitingsdagen van de ambassade of het consulaat
Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

Ook al is er een testament opgesteld, een checklist voor nabestaanden van iemand die in het buitenland woont kan veel problemen voorkomen. Vermeld bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens incl. paspoortnummer
 • gegevens over inschrijving in lokale bevolkingsregister, verblijfs- of werkvergunning, visa
 • buitenlands sofi of burger service nummer (of daarmee vergelijkbaar registratie nummer)
 • adres van Nederlandse ambassade/consultaat waar je staat ingeschreven
 • namen, adressen, telefoonnummers van belangrijke personen en instanties in je omgeving
 • lijsten van personen of bureaus die in bezit zijn van sleutel van je huis
 • namen, adressen, telefoonnummers van werkgever, arts en andere mensen die moeten worden ingelicht
 • adressen en telefoonnummers van verzekeringsmaatschappijen en polisnummers
 • namen, adressen, telefoonnummers van eventuele advocaat, accountant, belastingadviseur, notaris of andere vertrouwenspersonen
 • overzicht van maandelijkse betalingen en incasso's, bijvoorbeeld gas, electriciteit, telefoon, abonnementen
 • overzicht van bankrelaties, bankrekeningen, spaarrekeningen, kluisjes
 • etc.

Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

 • status: de nationaliteit of nationaliteiten die je bezit houden een status in: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer
 • vs document: het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je rijbewijs etc. is niets meer of minder dan het hebben van een papieren of digitaal document
 • zo kun je een bepaalde nationaliteit hebben zonder dat je over een document beschikt die dat bewijst (je bent je paspoort kwijt, je paspoort is verlopen e.d.) maar andersom kun je ook over een document beschikken (bv. een paspoort) zonder dat je de betreffende nationaliteit hebt (je Nederlanderschap is verloren gegaan, maar je bezit nog wel een Nederlands paspoort of rijbewijs)
Hoe verkrijg je een nationaliteit?

Hoe verkrijg je een nationaliteit?

Er zijn verschillende gronden op basis waarvan landen staatsburgerschap toe kunnen kennen. De belangrijkste:

 • in veel landen is het een gebruikelijke regel dat als één van de ouders staatsburger is van dat land, diens kinderen dat ook zijn. In sommige gevallen dient een kind dit voor een bepaalde leeftijd te bekrachtigen (bijvoorbeeld Japan).
 • een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada). 
 • landen kunnen ook staatsburgerschap toekennen op basis van een huwelijk met een van hun ingezetenen.
 • naturalisatie: als 'vreemdeling' vraag je een land om de nationaliteit van dat land. Bij naturalisatie is het niet altijd vereist de oude nationaliteit op te geven.
 • sommige landen vereisen (verplichten) aanname van de nationaliteit van dat land als je er voor langere tijd komt wonen of werken

Door combinaties van deze oorzaken kan je dus een meervoudige nationaliteit hebben. Zo kan een kind geboren in Canada uit een Nederlandse moeder en een Japanse vader aanspraak maken op die drie nationaliteiten.

Wanneer verlies je de Nederlandse nationaliteit?

Wanneer verlies je de Nederlandse nationaliteit?

Voor sommige landen (bv. Angola, Argentinië, Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Eritrea, Libië, Somalië) geldt dat mensen die er geboren zijn, altijd de nationaliteit van dat land behouden. Ze kunnen er eventueel een tweede, of derde etc. nationaliteit bij krijgen, maar nooit de oorspronkelijke nationaliteit verliezen of er actief afstand van doen.

Voor Nederland geldt dat echter niet. Ben je meerderjarig, dan verlies je de Nederlandse nationaliteit "van rechtswege" (Rijkswet op het Nederlanderschap), bijvoorbeeld als:

 • je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt (er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit al heeft)
  • in sommige landen geldt de regel dat als je een huis wilt kopen, je de nationaliteit van het betreffende land moet hebben -> dat kan dus gevolgen hebben voor je Nederlandse nationaliteit!
  • ook voor het krijgen van een baan kan het soms voorwaarde zijn om de nationaliteit van het betreffende land te hebben
  • in sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gelden bijvoorbeeld andere, minder gunstige, erfrechtregels voor buitenlanders. Je betaalt dan bijvoorbeeld veel meer erfbelasting als je samen een huis bezit en je echtgenoot overlijdt. Dan verlies je bij een negatief scenario naast je echtgenoot ook nog eens je huis als je niet de Amerikaanse nationaliteit hebt.
  • in sommige landen blijft het een moeizaam proces, wanneer je er voor langere tijd wil wonen en werken, om je verblijfsvergunning of werkvergunning (telkens) te verlengen -> dat is voor sommige Nederlanders reden om (ook) de lokale nationaliteit aan te nemen
  • in sommige landen is het voor mensen een overweging te kiezen voor (ook) een andere nationaliteit omdat simpelweg de tijd en kosten (lange reistijd naar locatie voor verlenging, met bijbehorende hoge reiskosten) voor het verlengen van het Nederlandse paspoort niet opwegen tegen de voordelen ervan; zeker als je niet van plan bent op korte termijn voor langere tijd in Nederland te verblijven -> maar je kan dan dus als oud-Nederlander ook niet meer incidenteel langer in Nederland verblijven, bv. in verband met familieomstandigheden. Je wordt dan visumtechnisch behandeld als iedere andere vreemdeling.
  • in incidentele gevallen verkrijg je bijvoorbeeld de nationaliteit van je woonland als eerbetoon (afgegeven door de president) of omdat dat automatisch gebeurt na een verblijf in het land van enkele maanden
 • als je een verklaring van afstand (van je Nederlandse nationaliteit) aflegt.
 • als je een dubbele nationaliteit had en minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie woonde (zgn. 'tijdsverloop')

NB 'van rechtswege' houdt in deze context in dat je de Nederlandse nationaliteit kwijt kan raken zónder dat je daar een bewuste handeling voor hebt verricht of zonder dat je daar vooraf actief over bent geïnformeerd door de Nederlandse overheid.

Wat houdt afstandsplicht in met betrekking tot nationaliteit?

Wat houdt afstandsplicht in met betrekking tot nationaliteit?

Bij naturalisatie moet je vaak verplicht afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit, als dat kan. Dit heet afstandsplicht.

Er zijn uiteraard ook weer uitzonderingen op deze afstandsplicht, waaronder:

 • in sommige landen krijg je automatisch de nationaliteit van het land waar je bent geboren.
 • ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland of Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.
 • heb je een partner met een andere nationaliteit en zijn jullie getrouwd, dan mag deze partner zijn of haar eigen nationaliteit vaak houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
Wat zijn voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit?

Wat zijn voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit?

Een dubbele nationaliteit kan prettig zijn, bijvoorbeeld:

 • als je reist op basis van een reisdocument gekoppeld aan een nationaliteit waarop wereldwijd niet bijzonder positief wordt gereageerd, kan je bepaalde landen makkelijker binnenkomen als je óók beschikt over een (of meerdere) andere nationaliteit(en)
  • heb je die andere nationalliteit niet, dan kunnen er extra eisen worden gesteld: bijvoorbeeld aantonen dat je voldoende geld hebt om jezelf, je partner en kinderen te onderhouden, het hebben van een terug- of doorreisticket, aantonen dat je een baan hebt
 • als je je wilt vestigen in het land waarvan je de nationaliteit bezit verloopt dat over het algemeen makkelijker en kom je in aanmerking voor allerlei voordelen
 • je hebt met een dubbele nationaliteit voordeel als je bepaalde visa wilt verkrijgen
 • je kunt stemmen in het land waarvan je de nationaliteit bezit

Een dubbele nationaliteit kan ook nadelen hebben, waaronder:

 • verschillende, soms conflicterende, wet- en regelgeving kan van toepassing zijn op jouw situatie
 • er zijn verschillen in dienstplicht
 • er zijn verschillen in kiesrecht
 • je valt onder meerdere belastingregimes, hetgeen tot onduidelijkheden kan leiden
 • bij problemen of conflicten in het buitenland kunnen overheden eerder geneigd zijn om 'weg te kijken': de overheid van de andere nationaliteit moet het maar oplossen...

Wanneer je een enkele nationaliteit hebt, zijn je rechten vaak duidelijker en eenduidiger; er kan minder discussie ontstaan over waar je wel, of niet, recht op hebt.

Tips & ervaringen rondom Documenten & Papieren bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Documenten & Papieren bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Documenten verlengen: Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn. (Australië)

Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

   

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroads uit selectie
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen