Sociale voorzieningen & Uitkeringen: bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland, emigratie

 

AOW - SVB - WIA - WAO - WLZ

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
 • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
 • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
 • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
 • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
 • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

 

Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Hoe werkt het recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland, of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • in Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW, zie hierna). Ongeacht of iemand wel/ geen inkomen ontvangt. 
 • ieder jaar dat je niet in Nederland bent ingeschreven, word je 2% gekort op de uiteindelijke AOW uitkering.
 • ga je wonen of werken in het buitenland dan ben je gedurende de periode in het buitenland meestal dus niet meer verzekerd voor AOW
 • indien je niet verplicht bent verzekerd, dan kun je je alsnog via de Sociale Verzekeringsbank bijverzekeren. Dat is, afhankelijk van je inkomen, wel vaak duur. In 2010 bijvoorbeeld 17,9% van het belastbaar inkomen, waarbij de premie is gemaximeerd tot net iets minder dan 6.000 euro (per jaar...).
 • soms is het mogelijk om je bestaande pensioenregeling over te dragen aan een buitenlandse verzekeraar; de Nederlande overheid stelt dan wel een aantal voorwaarden.
 • word je uitgezonden, dan kan het zijn dat je via je werkgever deelneemt in een buitenlandpensioenregeling.
 • bij detachering blijf je vaak wel verzekerd.
 • bij werken voor een niet-Nederlandse werkgever in het buitenland kan je er zelf voor kiezen verzekerd te blijven (vrijwillige verzekering).
 • de vrijwillige AOW verzekering kan worden afgesloten voor een periode van (maximaal) 10 jaar; daarna wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een verlenging. Je kan hiertoe een offerte aanvragen via de website van SVB (zie de Advieswijzer organisaties).
 • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
 • woon je in het buitenland, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van je AOW-pensioen; start bij voorkeur een jaar vóór je pensioenleeftijd. Ben je in het land waar je woont sociaal verzekerd, dan vraag je een AOW-pensioen ook dáár aan bij de betreffende uitvoeringsinstantie (voorwaarde is dat je in een land woont binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten). Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
 • woon je in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, dan is handhaving (controle) vanuit Nederland rondom recht op AOW voor de overheid lastig (wet op de Beperking van Uitkeringen in het Buitenland, ofwel BEU). Dat leidt tot een veelvoud aan ogenschijnlijk arbitraire subregels; bijvoorbeeld een korting (tot wel 50%) op het in Nederland geldende minimumloon (waardoor je in feite gekort wordt op de hoogte van je AOW), of het uitgangspunt dat je in het buitenland wonend recht hebt op gehuwden-AOW (lager dan alleenstaande AOW) omdat controle op huwelijkse status ingewikkeld is. Er zijn plannen om nieuwe verdragen te sluiten met een aantal landen waar relatief veel Nederlanders wonen met recht op AOW (denk aan landen als Costa Rica, Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek), maar de besluitvorming omtrent die plannen laat nog op zich wachten.
 • check met je huidige pensioenregelingen (ook die van eventuele vorige werkgevers) tijdig wat er gebeurt met de regeling als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen kan je de bestaande pensioenregeling niet voortzetten in Nederland; in de meeste gevallen zal je geen dienstbetrekking meer in Nederland hebben.
 • de AOW-korting is ook op te vangen door sparen (zie ook onder het onderdeel pensioen).
 • daarnaast kan het zijn dat je in je nieuwe woonland ook vergelijkbare rechten opbouwt. Informeer daar naar, en bewaar alle papieren hierover, zeker als je tijdelijk in het buitenland woont. Anders weet je tegen de tijd dat je 65 bent niet meer wat je moet.
 • check Expatverzekering.nl voor updates.
Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?

Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?

Check ook Emigratieverzekering.nl voor updates.

 • een aantal uitkeringen kan, binnen voorwaarden, meegenomen worden naar het buitenland:
  • AOW (algemene ouderdomswet)
  • WAO (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WAZ (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
  • WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • ANW (algemene nabestaandenwet)
  • AKW (algemene kinderbijslagwet) 
  • ZW (ziektewet)
 • voorwaarde is dat je in een EU land (plus enkele andere Europese landen), of werk doet in algemeen belang (bv. diplomaat of ontwikkelingswerker) of gaat wonen in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft.
 • is er geen verdrag tussen Nederland en je nieuwe woonland, dan vervalt je uitkering na 3 maanden.
 • uitkeringen op basis van de werkloosheidswet, wet wajong en wet werk en bijstand kun je in het algemeen (er zijn uitzonderingen!) niet meenemen naar het buitenland
 • met een WW uitkering kan je naar het buitenland, mits je naar een EU/EER land gaat (+ Zwitserland) om daar werk te zoeken.
  • de uitkering blijf je dan maximaal 3 maanden ontvangen
  • pas nadat je 5 jaar in dat land gewoon hebt, en een recht op permanent verblijf hebt gekregen, kan je opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen
 • met een bijstandsuitkering mag je ook naar het buitenland, maar binnen strikte voorwaarden waarbij de periode afhankelijk is of je verplicht bent in Nederland werk te zoeken of niet
 • je AOW uitkering kan je wel meenemen naar een land waar Nederland (nog) geen verdrag mee heeft gesloten, maar in de meeste gevallen ontvang je dan maximaal 50% van het minimumloon
 • hou er wel rekening mee, als je op basis van werk(verleden) in meerdere landen onder meerdere stelsels zou vallen, dat ieder land eigen criteria kan hanteren en (aanvullende) regels kan stellen, bv. de mate van arbeidsongeschiktheid kan in Nederland anders worden beoordeeld dan in een ander (EU)land
 • de hoogte van een aantal uitkeringen wordt wel omgerekend naar het kostenniveau van je nieuwe woonland (het 'woonlandbeginsel'); de overheid stelt hiervoor percentages vast. De achterliggende redenering is dat je minder uitkering nodig hebt omdat de kosten van levensonderhoud lager liggen dan in Nederland.
Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


  Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
  • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
  • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
  • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
  • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
  • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
  • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
  • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

  Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Sociale voorzieningen

  checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

  uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

  checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

  advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

  Toeslagen & uitkeringen

  verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

  uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

  tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

  uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

  uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

  uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

  tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

  opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

  Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

  Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

  Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Hoe werkt het recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland, of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  • in Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW, zie hierna). Ongeacht of iemand wel/ geen inkomen ontvangt. 
  • ieder jaar dat je niet in Nederland bent ingeschreven, word je 2% gekort op de uiteindelijke AOW uitkering.
  • ga je wonen of werken in het buitenland dan ben je gedurende de periode in het buitenland meestal dus niet meer verzekerd voor AOW
  • indien je niet verplicht bent verzekerd, dan kun je je alsnog via de Sociale Verzekeringsbank bijverzekeren. Dat is, afhankelijk van je inkomen, wel vaak duur. In 2010 bijvoorbeeld 17,9% van het belastbaar inkomen, waarbij de premie is gemaximeerd tot net iets minder dan 6.000 euro (per jaar...).
  • soms is het mogelijk om je bestaande pensioenregeling over te dragen aan een buitenlandse verzekeraar; de Nederlande overheid stelt dan wel een aantal voorwaarden.
  • word je uitgezonden, dan kan het zijn dat je via je werkgever deelneemt in een buitenlandpensioenregeling.
  • bij detachering blijf je vaak wel verzekerd.
  • bij werken voor een niet-Nederlandse werkgever in het buitenland kan je er zelf voor kiezen verzekerd te blijven (vrijwillige verzekering).
  • de vrijwillige AOW verzekering kan worden afgesloten voor een periode van (maximaal) 10 jaar; daarna wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een verlenging. Je kan hiertoe een offerte aanvragen via de website van SVB (zie de Advieswijzer organisaties).
  • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
  • woon je in het buitenland, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van je AOW-pensioen; start bij voorkeur een jaar vóór je pensioenleeftijd. Ben je in het land waar je woont sociaal verzekerd, dan vraag je een AOW-pensioen ook dáár aan bij de betreffende uitvoeringsinstantie (voorwaarde is dat je in een land woont binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten). Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
  • woon je in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, dan is handhaving (controle) vanuit Nederland rondom recht op AOW voor de overheid lastig (wet op de Beperking van Uitkeringen in het Buitenland, ofwel BEU). Dat leidt tot een veelvoud aan ogenschijnlijk arbitraire subregels; bijvoorbeeld een korting (tot wel 50%) op het in Nederland geldende minimumloon (waardoor je in feite gekort wordt op de hoogte van je AOW), of het uitgangspunt dat je in het buitenland wonend recht hebt op gehuwden-AOW (lager dan alleenstaande AOW) omdat controle op huwelijkse status ingewikkeld is. Er zijn plannen om nieuwe verdragen te sluiten met een aantal landen waar relatief veel Nederlanders wonen met recht op AOW (denk aan landen als Costa Rica, Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek), maar de besluitvorming omtrent die plannen laat nog op zich wachten.
  • check met je huidige pensioenregelingen (ook die van eventuele vorige werkgevers) tijdig wat er gebeurt met de regeling als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen kan je de bestaande pensioenregeling niet voortzetten in Nederland; in de meeste gevallen zal je geen dienstbetrekking meer in Nederland hebben.
  • de AOW-korting is ook op te vangen door sparen (zie ook onder het onderdeel pensioen).
  • daarnaast kan het zijn dat je in je nieuwe woonland ook vergelijkbare rechten opbouwt. Informeer daar naar, en bewaar alle papieren hierover, zeker als je tijdelijk in het buitenland woont. Anders weet je tegen de tijd dat je 65 bent niet meer wat je moet.
  • check Expatverzekering.nl voor updates.
  Kom je nog in aanmerking voor toeslagen (kinderopvang, zorg, huur) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Kom je nog in aanmerking voor toeslagen (kinderopvang, zorg, huur) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Algemeen

  Verhuis je voor langere tijd, of permanent, naar het buitenland?

  • In de regel worden je toeslagen waar je geen recht meer op hebt door een melding van de Belastingdienst automatisch stopgezet.
  • In een aantal gevallen kan dit soms enige tijd duren, waardoor je mogelijk te lang toeslagen blijft ontvangen, die vervolgens worden teruggevorderd. Om dit te voorkomen kan je beter zelf tijdig je toeslagen stopzetten.

  Zorgtoeslag

  • In de meeste gevallen vervalt je recht op zorgtoeslag als je voor langere tijd gaat wonen en werken in het buitenland.
  • Er zijn enkele uitzonderingen, geldend als je in een EU land woont (pluk enkele landen zoals Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland) of in een land dat een sociaalzekerheidsverdrag heeft met Nederland.
   • je werkt voor de Nederlandse overheid of bent gedetacheerd door een Nederlandse werkgever (je houdt dan veelal een Nederlandse zorgverzekering).
   • je studeert voor langere tijd in het buitenland en hebt een Nederlandse zorgverzekering.
   • je krijgt AOW of een pensioen van het ABP en hebt recht op medische zorg in je woonland (geldt ook als je gezinslid bent van iemand voor wie dit geldt); je hoeft in deze situatie veelal geen Nederlandse zorgverzekering te hebben.
   • je krijgt een uitkering uit Nederland (zoals WIA) en hebt recht op medische zorg in je woonland (geldt ook als je gezinslid bent van iemand voor wie dit geldt); je hoeft in deze situatie veelal geen Nederlandse zorgverzekering te hebben).

  Huurtoeslag

  • woon je in het buitenland voor langere tijd, of permanent, dan vervalt je recht op huurtoeslag.
  • werk je in het buitenland, maar woon je nog in Nederland, dan gelden andere regels.

  Kinderopvang-toeslag

  Ouders en verzorgers die in het buitenland wonen, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag als één van hen in Nederland werkt of een Nederlandse uitkering ontvangt. Als dit zo is, laat je de buitenlandse kinderopvang registreren in het centraal register buitenlandse kinderopvang.

  • als ouder/verzorger moet je wel voldoen aan de algemene voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.
  • de kinderopvang vindt plaats binnen de Europese Unie (EU), aangevuld met enkele landen. Voor kinderopvang in België en Duitsland gelden andere regels.
  • de buitenlandse kinderopvang komt naar aard en strekking overeen met de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
  Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


   Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

   • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
   • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
   • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
   • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
   • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
   • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
   • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
   • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
   • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
   • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
   • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

   Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

   Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

   • als je buiten Nederland gaat wonen of werken, dan eindigt meestal je verplichte verzekering voor de Algemene nabestaandenwet (Anw), waarmee bij jouw overlijden de uitkering voor een nabestaande (gehuwd of samenwonend) of wees vervalt
   • je kunt je hiertegen vrijwillig verzekeren vanaf de dag dat je niet langer verplicht verzekerd was, maar uiterlijk binnen 1 jaar na het einde van die verplichte verzekering.
   • hoe sneller hoe beter echter, in verband met het risico op tussentijds overlijden: zolang je niet bent aangemeld, geen uitkering bij overlijden.
   • je kunt je gedurende een periode van maximaal 10 jaar verzekeren. Daarna wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor een verlenging.
   • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
   • bij het vaststellen van de Anw uitkering wordt rekening gehouden met eventuele eigen inkomen van de nabestaande
   • de Anw uitkering vervalt sowieso wanneer de nabestaande 65 jaar wordt.
   • een halfwezenuitkering (uitkering aan kind waarvan één ouder is overleden) eindigt als de halfwees 18 jaar wordt. Een wezenuitkering (uitkering aan kind waarvan beide ouders overleden zijn) eindigt meestal bij het 16e levensjaar.
   • woont de nabestaande in een land binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, dan gaat de Anw uitkeringsaanvraag via de uitvoeringsinstantie in het betreffende woonland. Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
   • de Wet BEU (beperking export uitkeringen) kan gevolgen hebben voor het wel of niet uitgekeerd krijgen van Anw nabestaanden of wezen uitkeringen: controle op naleving van de regels rondom het recht op uitkering binnen deze Wet moet wel mogelijk zijn.
   • niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden. Onverzekerd zijn is bij te verzekerenof (deels) op te vangen door een (tijdelijke) overlijdensrisico verzekering.
   • informeer ook naar de wetgeving in het nieuwe woonland. Is iemand bij overlijden niet voor de Anw verzekerd, dan kan de nabestaande op grond van internationale regelingen toch recht hebben op een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering. Dit geldt voor een aantal landen, met name binnen de EU.
   • of het zinvol is je (vrijwillig) te verzekeren hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.
   • Check JoHo emigratie- en expatverzekering.nl voor updates en verzekeringsopties.
   Wat gebeurt er met je pensioen bij vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland?

   Wat gebeurt er met je pensioen bij vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland?

   Check Expatverzekering.nl voor updates en verzekeringsopties.

   • pensioen is een verzamelnaam voor het inkomen wat op pensioengerechtigde leeftijd (gemiddeld 65, kan wat eerder, en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk later zijn) wordt verkregen.
   • dit inkomen wordt als volgt opgebouwd:
    • AOW. Voor ieder jaar dat men tussen 15-jarige en 65-jarige leeftijd in Nederland staat ingeschreven bouwt men 2% rechten op. Woont men de gehele periode in NL, dan wordt de volledige uitkering verkregen. Woont met in die periode bijvoorbeeld 10 jaar buiten Nederland, dan wordt de uitkering met 10*2%= 20% gekort.
    • aanvullend pensioen via werkgever. Indien in loondienst wordt vaak via een werkgever aan een collectieve pensioenregeling deelgenomen. Zo wordt er extra gespaard voor de oude dag.
    • extra opbouw door lijfrente/koopsom. Als via de werkgever geen of onvoldoende extra pensioen wordt opgebouwd, kan men zelf ook via een lijfrente of koopsom fiscaal gunstig geld opzij zetten.
    • sparen & vermogen. Vanzelfsprekend worden de ouderwetse sok en het opgebouwde vermogen (spaarrekening, beleggingsrekening, huis) gebruikt als pensioen. Soms is er sprake van een erfenis die daar ook voor kan worden gebruikt.

   Bij langdurig vertrek naar het buitenland, zeker als men zich uitschrijft bij de gemeente, dan vervallen in de regel de (voordelen gelieerd aan de) opbouw vanuit AOW, pensioen en lijfrente.

   • indien je 1 tot 2 jaar in het buitenland verblijft, loopt het meestal wel los met het "tekort", en is er nog tijd genoeg over om dit eventueel te compenseren.
   • bij langduriger verblijf wordt het, mede afhankelijk ook van de leeftijd en van het land van bestemming en eventuele werkzaamheden, verstandig om hier rekening mee te gaan houden en het verlies aan pensioenopbouw (deels) te compenseren.
   • op jonge leeftijd stelt het door jezelf opgebouwde vermogen vaak nog niet veel voor, je hebt dus nog geen buffer kunnen opbouwen. Tegelijkertijd heb je nog voldoende tijd om via bijvoorbeeld een spaarregeling je verlies aan pensioenopbouw te compenseren.

   Als je met pensioen gaat en je ontvangt AOW en mogelijk ook pensioen uit Nederland, dan kun je de belastingdienst in NL vragen om geen belasting in te houden, aangezien je dat in OZ wilt regelen. Daar krijg je in de regel toestemming voor vanwege het verdag tussen de landen. Als je daarbij het Australische staatspensioen claimt (afhankelijk van jouw inkomen in Australië) dan bekijkt het Australische gouvernement of je er recht op hebt. Afhankelijk van de bedragen die je uit Nederland ontvangt, kan de Nederlandse AOW (min een aftrek die niet is belast) worden gekort op je Australische staatspensioen. Dit wordt over het algemeen zeer nauwkeurig bijgehouden.

   Australië emigrant

   Het Australische Age Pension is een stuk minder dan de Nederlandse AOW. De meeste mensen stellen zich hun pensioen anders voor dan wat je je met het Age Pension kunt veroorloven, dus het opbouwen van extra pensioen ("Super") is wel erg aan te raden.

   Australië emigrant

   Wat zijn aanvullende aandachtspunten voor het meenemen van kinderbijslag naar het buitenland?

   Wat zijn aanvullende aandachtspunten voor het meenemen van kinderbijslag naar het buitenland?

   Vertrek je uit Nederland om voor langere tijd in het buitenland te wonen, of te emigreren en wil je de Nederlandse kinderbijslag ook in het buitenland blijven ontvangen? Let onder andere op de volgende aandachtspunten:

   • de kinderbijslag is afhankelijk van de vraag of je in je nieuwe woonland gaat werken op detacheringsbasis, binnen een Nederlandse overheidsinstelling of in het internationale transport.
   • ontvang je (of ontvangt je partner) ook in het andere land kinderbijslag, dan wordt gekeken naar welk land "bij voorrang betaalt".
   • afhankelijk van de hoogte van beide bijdragen vindt dan veelal een verrekening plaats (bijvoorbeeld: je ontvangt bedrag x uit je nieuwe land en bedrag y, tot aan het maximum, uit je vorige land).
   Wat zijn extra aandachtspunten rondom sociale voorzieningen als je voor langere tijd gaat werken in het buitenland?

   Tips & ervaringen rondom Verzekeren, Toeslagen & Sociale voorzieningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Tips & ervaringen rondom Verzekeren, Toeslagen & Sociale voorzieningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   • AOW: Ik realiseerde me pas vrij laat dat, als ik vijf jaar weg zou blijven uit Nederland, ik straks zo'n 10% minder AOW uitkering ga ontvangen. Ik ben me toen alsnog gaan verdiepen in vervangende verzekeringen en heb toen meteen ook maar gekeken naar een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. (Curaçao)
   • Internationale ziektekosten: De internationale school en het internationale ziekenhuis hier adviseren bepaalde vaccinaties, waaronder waterpokken en rabies. Het is een advies, maar eigenlijk in de praktijk een verplichting. Ik moet onze internationale ziektekostenpolis nog checken of deze vaccinaties onder de vergoedingen vallen. (Nepal)

      

    Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

    Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

    JoHo: tips en quotes

    Wat zijn ervaringen van JoHo donateurs?

    • "Ik ben met mijn vrouw emigratie aan het voorbereiden naar Turkije. Al enkele jaren hebben we daar een eigen vakantiewoning, ons eigen huis in Nederland is inmiddels verkocht. Binnenkort start de AOW en mijn pensioen. We gaan ons nu uitschrijven uit Nederland en als ik het goed begrepen heb worden de uitkeringen van AOW en pensioen dan in Turkije belast voor inkomstenbelasting. Dat lijkt in ons geval gunstig, maar ik moet nog beter uitzoeken of er een belastingverdrag tussen Turkije en Nederland geldt." (Turkije)

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: crossroads uit de bundels
    JoHo: crossroads uit selectie
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen