Sociale voorzieningen & Uitkeringen bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

 

Van AOW, SVB, WIA, WAO tot WLZ

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud Sociale voorzieningen bij lang verblijf in buitenland of emigratie

Sociale voorzieningen & Buitenland

 • Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
 • Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?
 • Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt
 • Kom je nog in aanmerking voor toeslagen (kinderopvang, zorg, huur) abij lang verblijf in buitenland of emigratie?
 • Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) bij lang verblijf in buitenland of emigratie?
 • Wat gebeurt er met je pensioen bij vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland?
 • Wat zijn aanvullende aandachtspunten voor het meenemen van kinderbijslag naar het buitenland?
 • Wat zijn extra aandachtspunten rondom sociale voorzieningen bij lang verblijf in buitenland of emigratied?
 • Wel of niet je zorgverzekering in NL aanhouden, heb je wel of geen dekking tijdens je werkzaamheden?
 • Uitschrijven bij de gemeente, of ingeschreven blijven in Nederland als je langer naar het buitenland gaat?
 • Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
 • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
 • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
 • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
 • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
 • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

 

Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Heb je recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Hoe werkt het recht op AOW als je gaat wonen in het buitenland, of voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • in Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW, zie hierna). Ongeacht of iemand wel/ geen inkomen ontvangt. 
 • ieder jaar dat je niet in Nederland bent ingeschreven, word je 2% gekort op de uiteindelijke AOW uitkering.
 • ga je wonen of werken in het buitenland dan ben je gedurende de periode in het buitenland meestal dus niet meer verzekerd voor AOW.
 • indien je niet verplicht bent verzekerd, dan kun je je alsnog via de Sociale Verzekeringsbank bijverzekeren. Dat is, afhankelijk van je inkomen, wel vaak duur. In 2010 bijvoorbeeld 17,9% van het belastbaar inkomen, waarbij de premie is gemaximeerd tot net iets minder dan 6.000 euro (per jaar...).
 • soms is het mogelijk om je bestaande pensioenregeling over te dragen aan een buitenlandse verzekeraar; de Nederlande overheid stelt dan wel een aantal voorwaarden.
 • word je uitgezonden, dan kan het zijn dat je via je werkgever deelneemt in een buitenlandpensioenregeling.
 • bij detachering blijf je vaak wel verzekerd.
 • bij werken voor een niet-Nederlandse werkgever in het buitenland kan je er zelf voor kiezen verzekerd te blijven (vrijwillige verzekering).
 • de vrijwillige AOW verzekering kan worden afgesloten voor een periode van (maximaal) 10 jaar; daarna wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een verlenging. Je kan hiertoe een offerte aanvragen via de website van SVB (zie de Advieswijzer organisaties).
 • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
 • woon je in het buitenland, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van je AOW-pensioen; start bij voorkeur een jaar vóór je pensioenleeftijd. Ben je in het land waar je woont sociaal verzekerd, dan vraag je een AOW-pensioen ook dáár aan bij de betreffende uitvoeringsinstantie (voorwaarde is dat je in een land woont binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten). Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
 • woon je in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, dan is handhaving (controle) vanuit Nederland rondom recht op AOW voor de overheid lastig (wet op de Beperking van Uitkeringen in het Buitenland, ofwel BEU). Dat leidt tot een veelvoud aan ogenschijnlijk arbitraire subregels; bijvoorbeeld een korting (tot wel 50%) op het in Nederland geldende minimumloon (waardoor je in feite gekort wordt op de hoogte van je AOW), of het uitgangspunt dat je in het buitenland wonend recht hebt op gehuwden-AOW (lager dan alleenstaande AOW) omdat controle op huwelijkse status ingewikkeld is. Er zijn plannen om nieuwe verdragen te sluiten met een aantal landen waar relatief veel Nederlanders wonen met recht op AOW (denk aan landen als Costa Rica, Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek), maar de besluitvorming omtrent die plannen laat nog op zich wachten.
 • check met je huidige pensioenregelingen (ook die van eventuele vorige werkgevers) tijdig wat er gebeurt met de regeling als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen kan je de bestaande pensioenregeling niet voortzetten in Nederland; in de meeste gevallen zal je geen dienstbetrekking meer in Nederland hebben.
 • de AOW-korting is ook op te vangen door sparen (zie ook onder het onderdeel pensioen).
 • daarnaast kan het zijn dat je in je nieuwe woonland ook vergelijkbare rechten opbouwt. Informeer daar naar, en bewaar alle papieren hierover, zeker als je tijdelijk in het buitenland woont. Anders weet je tegen de tijd dat je 65 bent niet meer wat je moet.
 • check Expatverzekering.nl voor updates.
Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?

Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?

Check ook Emigratieverzekering.nl voor updates.

 • een aantal uitkeringen kan, binnen voorwaarden, meegenomen worden naar het buitenland:
  • AOW (algemene ouderdomswet)
  • WAO (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WAZ (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
  • WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • ANW (algemene nabestaandenwet)
  • AKW (algemene kinderbijslagwet) 
  • ZW (ziektewet)
 • voorwaarde is dat je in een EU land (plus enkele andere Europese landen), of werk doet in algemeen belang (bv. diplomaat of ontwikkelingswerker) of gaat wonen in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft.
 • is er geen verdrag tussen Nederland en je nieuwe woonland, dan vervalt je uitkering na 3 maanden.
 • uitkeringen op basis van de werkloosheidswet, wet wajong en wet werk en bijstand kun je in het algemeen (er zijn uitzonderingen!) niet meenemen naar het buitenland
 • met een WW uitkering kan je naar het buitenland, mits je naar een EU/EER land gaat (+ Zwitserland) om daar werk te zoeken.
  • de uitkering blijf je dan maximaal 3 maanden ontvangen
  • pas nadat je 5 jaar in dat land gewoon hebt, en een recht op permanent verblijf hebt gekregen, kan je opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen
 • met een bijstandsuitkering mag je ook naar het buitenland, maar binnen strikte voorwaarden waarbij de periode afhankelijk is of je verplicht bent in Nederland werk te zoeken of niet
 • je AOW uitkering kan je wel meenemen naar een land waar Nederland (nog) geen verdrag mee heeft gesloten, maar in de meeste gevallen ontvang je dan maximaal 50% van het minimumloon
 • hou er wel rekening mee, als je op basis van werk(verleden) in meerdere landen onder meerdere stelsels zou vallen, dat ieder land eigen criteria kan hanteren en (aanvullende) regels kan stellen, bv. de mate van arbeidsongeschiktheid kan in Nederland anders worden beoordeeld dan in een ander (EU)land
 • de hoogte van een aantal uitkeringen wordt wel omgerekend naar het kostenniveau van je nieuwe woonland (het 'woonlandbeginsel'); de overheid stelt hiervoor percentages vast. De achterliggende redenering is dat je minder uitkering nodig hebt omdat de kosten van levensonderhoud lager liggen dan in Nederland.
Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
 • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
 • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
 • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
 • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
 • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

 

Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


  Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
  • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
  • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
  • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
  • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
  • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
  • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
  • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

  Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Sociale voorzieningen

  checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

  uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

  checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

  advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

  Toeslagen & uitkeringen

  verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

  uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

  tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

  uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

  uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

  uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

  tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

  opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

  Tips & ervaringen rondom Verzekeren, Toeslagen & Sociale voorzieningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Tips & ervaringen rondom Verzekeren, Toeslagen & Sociale voorzieningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  • AOW: Ik realiseerde me pas vrij laat dat, als ik vijf jaar weg zou blijven uit Nederland, ik straks zo'n 10% minder AOW uitkering ga ontvangen. Ik ben me toen alsnog gaan verdiepen in vervangende verzekeringen en heb toen meteen ook maar gekeken naar een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. (Curaçao)
  • Internationale ziektekosten: De internationale school en het internationale ziekenhuis hier adviseren bepaalde vaccinaties, waaronder waterpokken en rabies. Het is een advies, maar eigenlijk in de praktijk een verplichting. Ik moet onze internationale ziektekostenpolis nog checken of deze vaccinaties onder de vergoedingen vallen. (Nepal)

       

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen