Verzekeringen & Reisgenoten

Wie wil je verzekeren:

Gezinsleden, Groepen, Medereizigers, Reisgenoten, Vrienden?

JoHo: crossroad uit bundel
Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

 • De meeste (reis) verzekeringen kun je individueel afsluiten, of in combinatie met dekking voor je partner en/of kinderen.
 • Het meeverzekeren van partner en/of kinderen is vaak relatief eenvoudig bij een doorlopende verzekering. Bij aflopende verzekeringen, en specifieke verzekeringen, moet je goed opletten dat je zorgvuldig doorgeeft wie er meeverzekerd moet worden, en wie bijvoorbeeld alleen maar een reisgenoot is (die niet meeverzekerd moet worden).
Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de 'Verzekerde', de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd. De hoofverzekerde is de 'begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen, maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden.

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.
Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Wat moet je doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Alarmcentrale van je verzekering bellen

 • Als er sprake is van een ernstig ongeluk of ziekte dan waarschuw je zo snel mogelijk de alarmcentrale van je verzekering.
 • Zorg dat jij, of degene die contact opneemt, de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • Personalia
  • Reisverzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en polisnummer)
  • De namen en adressen van personen die ingelicht moeten worden
  • De naam van de behandelend arts en de door het ziekenhuis gestelde diagnose
  • Je medische achtergrond
 • Op verzoek van je familie kan je huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Vooral als je eerder in een ziekenhuis bent opgenomen of bepaalde medicijnen gebruikt, kan deze informatie van belang zijn.

Contact met ambassade of consulaat

 • in ernstige gevallen informeert de lokale politie, een reisgenoot of betrokkene zelf meestal de ambassade of het consulaat als er iemand in het ziekenhuis belandt. De ambassade of het consulaat neemt dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in de situatie te krijgen. Uiteraard is het afhankelijk van de aard van de situatie (land, soort ziekte) of de ambassade erbij betrokken moet worden.
 • Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over dezelfde gegevens als de alarmcentrale. Als je zelf niet in staat bent je alarmcentrale te informeren, dan zorgt de ambassade of het consulaat ervoor dat de desbetreffende alarmcentrale in Nederland wordt ingelicht. 
 • Op jouw verzoek kan de ambassade of het consulaat ook zorgen dat je familieleden of vrienden in Nederland op de hoogte worden gesteld van je situatie. Dit gebeurt dan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Special ISIS: Kan de verzekering worden afgesloten voor groepen of meerdere personen?
Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

  Wel of niet samen op een polis of samen reizen?

  • Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld in verband met een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je altijd aantonen dat je samen reist. Dit betekent dat je de intentie hebt om samen naar dezelfde bestemming te reizen, en ook samen weer terug naar huis.
  • Als jullie samen op één polis staan zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet (bijvoorbeeld bij de alarmcentrale).
  • Als je je medereiziger op dezelfde polis wilt meeverzekeren, (dwz onder exact dezelfde voorwaarden), vul dan de gegevens van je medereiziger in. De verzekeringspremie verdubbelt.
  • Kinderen kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd. Zij worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor kinderen.

  Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo Special ISIS?

  • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.

  Hoe sluit je de verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

  • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
  • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
  • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

  Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

  • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
  • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
   • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
   • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
   • Je moet minimaal 12 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
  • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
  • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

  Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

  De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
  • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
  • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
  • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
  • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
  • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
   
  Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over de aanvraag, leeftijd, woonplaats en nationaliteit

  Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over de aanvraag, leeftijd, woonplaats en nationaliteit

     Geldt er een maximum leeftijd bij de Globetrotter verzekering?

     • Er geldt geen maximum leeftijd, zolang je in Nederland bent verzekerd volgens de verplichte basiszorgverzekering.
     • Let op: Voor mensen die geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben, geldt wel een beperking: De module ‘Medische kosten Volledig’ hanteert een maximum leeftijd van 60 jaar. Hierbij is de leeftijd op het moment van afsluiten leidend.

     Geldt er een minimum leeftijd bij de Globetrotter verzekering?

     • De Globetrotter is in de meeste gevallen beschikbaar voor verzekerden van alle leeftijden.
     • Voor jongeren onder de 18 kan de Globetrotter ook worden aangevraagd. Er zal dan wel een meerderjarig persoon moeten worden aangemeld als verzekeringnemer. Dit kan een ouder of contactpersoon zijn.

     Wat zijn de gevolgen als de maximum leeftijd is bereikt bij de Globetrotter verzekering?

     • Er gelden een aantal beperkingen voor verzekerden vanaf 61 jaar.
     • De module Medische Kosten 'Volledig' is voor deze leeftijdscategorie niet af te sluiten.
     • Ben je 61 jaar of ouder en ben je op zoek naar een reisverzekering met volledige medische dekking? Vul dan het JoHo adviesformulier  in.

     Wat zijn de gevolgen als je de aanvraag vanuit het buitenland doet?

     • Aanvragen die zijn gedaan terwijl je al in het buitenland bent, zijn niet geldig.
     • Wanneer aan het licht komt dat je ten tijde van de aanvraag al in het buitenland zat, zal de dekking per direct komen te vervallen en zullen eventuele kosten die je hebt gemaakt voor jouw eigen rekening komen.
     • Zit je al in het buitenland, neem dan contact op via het JoHo contactformulier verzekeringen   om de mogelijkheden te onderzoeken of sluit een Special ISIS   af waarbij je kunt aangeven dat je al in het buitenland zit.

     Hoe werkt het als je in België woonachtig bent bij de Globetrotter verzekering?

     • De Globetrotter reisverzekering mag ook worden afgesloten als je in België woonachtig bent.
     • As je in België woont, kun je bij Medische Kosten alleen de optie 'Volledig' kiezen!

     Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per reis of backpacktrip

     Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per reis of backpacktrip

     Verzekeringen voor backpacken en activiteiten: advieswijzer en backpackverzekeringen vergelijken

     Verzekeringen voor backpacken en activiteiten: advieswijzer en backpackverzekeringen vergelijken

     Hoe werkt de advieswijzer

     • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
     • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

     Welke dekking adviseert JoHo bij backpacken en actieve reizen

     • JoHo adviseert iedereen die gaat backpacken of activiteiten in buitenland gaat ondernemen dat
      • ze een verzekering nemen die voor de passende periode en vóór vertrek is afgesloten
      • ze een verzekering nemen die geldig is voor de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de verzekerde
      • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
      • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
      • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
      • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
      • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
      • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid
      • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
      • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen
     • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met de alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name de van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld

     Advies bij reizen tot 3 maanden

     • JoHo ISIS Continu
      • De voordelige doorlopende verzekering voor backpackers en avontuurlijke reizigers
      • Geschikt voor veel sporten en activiteiten in het buitenland
     • Allianz doorlopende reis en annulering
      • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat
      • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt

     Advies bij reizen tot 6 maanden

     • JoHo Special ISIS
      • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
      • geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten
     • Allianz doorlopende reis en annulering
      • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat
      • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt

     Advies bij reizen langer dan 6 maanden

     • JoHo Special ISIS 
      • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
      • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
      • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 4 jaar
     • JoHo Allianz Globetrotter
      • Minder geschikt als je niet van tevoren weet wat je gaat doen
      • Geschikt voor uitkiezen van de verzekerde rubrieken.
      • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 2 jaar

     Advies bij reizen speciale activiteien

     Zie de specifieke advieswijzers

     Verzekeringen voor lange reis of wereldreis: advieswijzer en wereldreisverzekeringen vergelijken

     Verzekeringen voor lange reis of wereldreis: advieswijzer en wereldreisverzekeringen vergelijken

     Hoe werkt de advieswijzer

     • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
     • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

     Welke dekking adviseert JoHo bij een wereldreis of lange reis naar het buitenland

     • JoHo adviseert iedereen die een wereldreis of lange reis naar het buitenland gaat ondernemen dat
      • ze een verzekering nemen die voor de passende periode en vóór vertrek is afgesloten.
      • ze een verzekering nemen die geldig is voor de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de verzekerde.
      • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
      • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
      • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
      • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
      • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
      • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
      • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
      • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
     • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met de alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name de van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

     Advies bij reizen tot 3 maanden

     • JoHo ISIS Continu
      • De voordelige doorlopende verzekering voor backpackers en avontuurlijke reizigers.
      • Geschikt voor veel sporten en activiteiten in het buitenland.
     • Allianz doorlopende reis en annulering
      • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat.
      • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt.
     • JoHo Special ISIS 
      • De aflopende verzekering die speciaal ontwikkeld is voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
      • Geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten.

     Advies bij reizen tot 6 maanden

     • JoHo Special ISIS
      • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
      • Geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten.
     • Allianz doorlopende reis en annulering
      • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat.
      • Geschikt voor avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt.

     Advies bij reizen langer dan 6 maanden

     • JoHo Special ISIS 
      • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
      • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
      • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 4 jaar.
     • JoHo Allianz Globetrotter
      • Minder geschikt als je niet van tevoren weet wat je gaat doen.
      • Geschikt voor uitkiezen van de verzekerde rubrieken.
      • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 2 jaar.

     Advies bij reizen met speciale activiteiten

     Zie de specifieke advieswijzers

      

      Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

      Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

      Welke dekking adviseert JoHo bij vakanties, trips en verre reizen

      JoHo adviseert iedereen die vaker reizen maakt en op vakantie gaat om ervoor te zorgen dat:

      • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
      • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
      • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
      • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
      • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
      • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
      • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
      • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

      Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de sporten en activiteiten die worden uitgeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

      Advies voor doorlopende reisverzekeringen

      JoHo & ISIS Continu

      • De voordelige verzekering voor reizen en vakanties tot 90 dagen.
      • Bedoeld voor jonge reizigers, backpackers en budgetreizigers.
      • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten.

      JoHo & Allianz Assistance doorlopend 

      • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
      • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
      • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.

      Advies voor kortlopende (aflopende) reisverzekeringen

       JoHo & Allianz Assistance kortlopend

       • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
       • Bedoeld voor jong en oud.
       • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
       • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

       JoHo & Allianz Globetrotter

       • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
       • Geschikt voor vele activiteiten en met name bijzondere werkzaamheden in het buitenland.

       JoHo & Special ISIS 

       • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
       • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.

       Advies en informatie voor specifieke reizen en vervoer

       Lees meer op de specifieke pagina's over:

       Verzekeringen voor tussenjaar of gap year in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

       Verzekeringen voor tussenjaar of gap year in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

       Welke dekking adviseert JoHo als je een tussenjaar of gap year in het buitenland gaat doen? 

       JoHo adviseert iedereen die voor een tussenjaar of een gap periode naar het buitenland gaat, om te zorgen dat

       • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen, leren en werken.
       • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
       • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
       • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaardkosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
       • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
       • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens vrijwilligerswerk of stage.
       • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
       • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

       Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt een tussenjaar of gap year wil doen buitenland?

       Je medische kosten tijdens je tussenjaar

       • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit, of omdat je werkt of vrijwilligerswerk doet.
       • Ga je onderzoek doen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kies dan een verzekering die daar rekening mee houdt.
       • * Ga je naast je studie ook langer dan 3 maanden vrijwilligerwerk doen, of werken met vergoeding, in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

       Je aansprakelijkheid tijdens je tussenjaar

       • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen. Kies een verzekering die daar rekening mee houdt.

       Welke verzekering kies je bij een tussenjaar of verblijf binnen Europa of in een Verdragsland*

        Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van meer dan 180 euro per maand.

        Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van minder dan 180 euro per maand

        Welke verzekering kies je bij een tussenjaar buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

        Bij een verblijf buiten Europa of in een niet- Verdragsland

        Tussenjaar of gap year onder speciale omstandigheden of met specifieke werkzaamheden

        Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je tussenjaarprogramma?

        Verzekeringen voor duiken en watersport in het buitenland: advieswijzer en reisverzekering vergelijken

        Verzekeringen voor duiken en watersport in het buitenland: advieswijzer en reisverzekering vergelijken

        Tijdens je vakantie aan watersport doen of gaan duiken?

         • prettige veel dekkende verzekering
         • met premietoeslag bijna alle watersporten toegestaan
         •  relatief wat duurder
         • op backpackers en jongeren gerichte verzekering
         • zonder premietoeslag veel watersporten toegestaan

        Tijdens je lange of wereldreis regelmatig met duikfles een duik maken, of op je board stappen?

        Regelmatig een duikvakantie boeken of bijzondere duiken maken?

        Onderweg ook actief als instructeur?

        Verzekering voor fietsvakanties en reizen per fiets: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

        Verzekering voor fietsvakanties en reizen per fiets: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

         Welke verzekering kan je het beste kiezen voor je reis?

         Wat is de dekking voor een fiets in het buitenland?

         Doorlopende verzekeringen:

         Aflopende verzekeringen:

         Verzekeringen voor reizen per auto of motor in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

         Verzekeringen voor reizen per auto of motor in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

         Welke dekking adviseert JoHo bij reizen naar het buitenland?

         JoHo adviseert iedereen die gaat reizen in het buitenland dat:

         • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
         • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
         • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
         • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
         • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
         • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
         • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
         • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
         • Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de activiteiten die worden uigeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

         Waar moet je rekening mee houden als je met eigen (gemotoriseerd) vervoer in het buitenland gaat reizen?

         • Een auto of camperverzekering is niet altijd mogelijk als je je moet uitschrijven bij de BRP (in verband met langdurige reizen).
         • APK moet jaarlijks plaatsvinden, anders is auto niet meer verzekerd.
         • Bagage moet in kluis of afsluitbare bagagekoffer opgeborgen kunnen worden, anders is het niet gedekt binnen reisverzekering.
         • Inboedel van een camper is lastig te verzekeren.

         Verzekeringen voor de reiziger: bij reizen korter dan 6 maanden binnen Europa

         JoHo & Allianz Global Assistance: doorlopend  

         • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
         • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
         • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.
         • Automobilistenhulp mee te verzekeren.

         JoHo & Allianz Assistance kortlopend

         • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
         • Bedoeld voor jong en oud.
         • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
         • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

         Globetrotter verzekering 

         • Automobilistenhulp mee te verzekeren.
         • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
         • Niet nodig om ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of om een geldige Nederlandse zorgverzekering te hebben.

         Verzekeringen voor de reiziger: bij reizen langer dan 6 maanden binnen of buiten Europa

         Globetrotter verzekering  

         • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
         • Automobilistenhulp mee te verzekeren.
         • Ook af te sluiten zonder ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP). 
         • Ook af te sluiten zonder een geldige Nederlandse zorgverzekering.

         JoHo Special ISIS 

         • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
         • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.
         • Ook af te sluiten zonder ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP). 
         • Ook af te sluiten zonder een geldige Nederlandse zorgverzekering.
         Verzekeringen voor vakantie en bezoek aan Nederland: advieswijzer

         Verzekeringen voor vakantie en bezoek aan Nederland: advieswijzer

         JoHo OOM schengen visitor

         • De JoHo OOM schengen visitor verzekering is een verzekering die geschikt is voor wie vanuit het buitenland naar Nederland komt.
         • Zowel voor een vakantie of langer verblijf in Nederland geschikt.

         Kenmerken

         • Maximale duur bij mensen tot 80 jaar: 6 maanden (indien verzekerde jonger is dan 80 jaar).
         • Maximale duur bij mensen ouder dan 80 jaar: 3 maanden.
         • Geen leeftijdslimiet; wel leeftijdstoeslagen vanaf 70 jaar.
         • Met dekking voor: Medische kosten - Repatriëring - SOS-kosten - Aansprakelijkheid (optioneel).

          

         Meer informatie over premies, dekking en aanvragen 

          

          

           

          

         Verzekeringen aanvragen en afsluiten

          

          

          

         JoHo: crossroad uit bundel
         JoHo: footprint achterlaten
          
         (service voor JoHo donateurs & abonnees)
          
          
         JoHo: pagina topic
         Verzekeringen van reizen met een reisgenoot of in groepen: Wie wil je verzekeren: gezinsleden, groepen,medereizigers of vrienden?  

          

          

         Meer over JoHo en je verzekeringen

         Informatie en faq zoeken
         JoHo checken

         Waarom zou je je verzekeren?

         • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
         • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

         • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

         • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

         • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

         Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

         • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

         • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

         • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

         • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

         • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

         Verzekeren via JoHo  

         Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

         • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
         • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

         Aansluiten bij JoHo 

         Contact opnemen
          
         CONTACT
          
         Contactformulier voor verzekeringen
          
         Telefoon & Afspraken
         di t/m do tussen 11.00 - 17.00
         +31 (0)88-3214567
         Skype: op joho.foundation
          
         JoHo vestigingen in NL