JoHo ISIS Aflopende Annuleringsverzekering

 

De ISIS aflopende annuleringsverzekering is een exclusieve verzekering voor

 • JoHo donateurs & JoHo abonnees
 • Deelnemers aan de programma's van een selectief aantal JoHo partners (zie het aanvraagformulier)

Uitleg & Voorwaarden

  Aanvraagformulier voor de ISIS aflopende (kortlopende) annuleringsverzekering

  Stap 1 - Je reisgegevens invullen en dekking aangeven

   

  Reisgegevens & Dekking kiezen
  Persoonsgegegevens waarnemer

   

  Stap 2 - Je persoonsgegevens invullen

   

  Persoonsgegevens
  Adresgegevens

  Indien nodig kan JoHo, tijdens je verblijf in het buitenland, gebruik maken van dit adres om post naartoe te sturen.

   

  Stap 3 - Je reisgenoten doorgeven

   

   

  Stap 4 - Je betaalgegevens invullen en slotvragen beantwoorden

   

  Betalen & Slotvragen
  Slotteksten, acceptatieteksten en slotvragen beantwoorden
  SlotvragenJaNee
  Heb jij of een ander persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering? *
  Heeft een verzekeraar in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties? *
  Ben jij, of één van de andere belanghebbenden, ooit verdacht bent geweest van het plegen van een strafbaar feit? *

  Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

  Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen 

  Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

  VOORWAARDEN & GEGEGVENS

  • De verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing.
  • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden, die bij de organisatie ter inzage liggen, te aanvaarden.
  • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de vragen juist en volledig hebben beantwoord, de voorwaarden, verzekeringskaart en privacyverklaring te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan, en de verschuldigde premie en kosten te voldoen

  ACCEPTATIE

  • Je aanvraag is geaccepteerd op het moment dat je het polisblad hebt ontvangen. De verzekering gaat in op de ingangsdatum die je hebt aangegeven.
  • Je verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat je hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan je het antwoord al bij De Goudse / ISIS (de verzekeraar) bekend veronderstelt, dien je toch volledig te beantwoorden.
  • Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die je bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse / ISIS definitief over de aanvraag heeft beslist, moet je alsnog meedelen. Als er bij deze verzekering, naast jezelf, nog een of meer andere verzekerden zijn die minimaal 16 jaar oud zijn, dan dien je JoHo ook de feiten en omstandigheden te melden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als je hebt gehandeld met de bedoeling om De Goudse / ISIS te misleiden of De Goudse / ISIS bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar ook het recht om de verzekering op te zeggen.
  • Met deze aanvraag verklaar je de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage in de JoHo support centers en zijn in te zien op de website van JoHo of worden meegestuurd bij het afgeven van de polis.

  OVERIGE MEDEDELINGEN

  • JoHo is niet verantwoordelijk voor drukfouten, onjuistheden en tussentijdse wijzigingen met betrekking tot deze folder. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden; voor de exacte dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
  • The JoHo Company is officieel tussenpersoon verzekeringen.

  Verwerking persoonsgegevens:

  • Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

  Fraude:

  • Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
  • Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat erin het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
   • er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
   • tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan;
   • er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem;
   • terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde – van onterecht toegekende aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd;
  • terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een (periodieke)uitkering.

  Toepasselijk recht en klachten:

  • Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl.

  SEPA Machtiging

  Gegevens incassant

  JoHo
  Stationsweg 2D
  2312 AV Leiden, Nederland
  Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

  Overige vragen

   

  Stap 5 - Je formulier verzenden

   

  Keuzehulp & Advies

  JoHo ISIS Aflopende Annuleringsverzekering

   

  Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

  Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

  Wat is een annuleringsverzekering?

  • Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten van een geboekte reis indien je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sterfgeval in de familie, een ongeval, ziekte of soms ook het niet halen van een examen. Ook wordt het niet-genoten deel van de reis vergoed indien de reis door één van de verzekerde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, door bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

  Waarom zou je een annuleringsverzekering afsluiten?

  Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de volgende 2 omstandigheden:

  • Er gebeurt iets voor je vertrekt. Je kunt hierdoor niet op reis. Als de voorgevallen gebeurtenis onder de dekking valt (dit kan iets verschillen per verzekering), dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten die je moet betalen in verband met de annulering van de reis.
  • Tijdens de reis gebeurt er iets waardoor je de reis moet onderbreken of afbreken. De annuleringsverzekering vergoedt dan een deel (of alles) van de reissom over de niet-genoten vakantiedagen, wel vaak met een maximering van het aantal reisdagen.

  Indien de gebeurtenis onder de voorwaarden van de reisverzekering plaatsvindt, vergoedt de reisverzekering eventueel de terugreiskosten.

  Voorbeelden waarom je je reis zou willen annuleren of afbreken die vaak worden gedekt onder een annuleringsverzekering:

  • Er is sprake van ernstige ziekte of overlijden van jezelf, een medeverzekerde of familieleden (bij de meeste verzekeringen alleen in de eerste en tweede graad)
  • Je wordt onvrijwillig ontslagen en kunt de reis niet meer betalen.
  • Je krijgt, na een periode van werkloosheid, een baan aangeboden en je nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat je op de geplande reisdagen bij de werkgever aanwezig moet zijn.
  • Jijzelf, je partner of de door jou benoemde waarnemer wordt zwanger
  • Jijzelf, een medeverzekerde, een huisgenoot, de door jou benoemde waarnemer of je kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  • De reisdocumenten van jezelf of van een medeverzekerde worden op de dag van vertrek gestolen of gaan verloren, en er kunnen niet op tijd nieuwe documenten worden geregeld.
  • Je krijgt binnen bijvoorbeeld dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning, of je moet tijdens je reis aanwezig zijn bij de overdracht van je bestaande woning.
  • Je kunt onverwacht, om medische redenen, niet de inenting krijgen die verplicht is voor je reisbestemming.
  • Je kunt onverwacht (en buiten je eigen schuld om) het voor je reis benodigde visum niet verkrijgen.
  • Je duurzame relatie (samenlevingscontract, gezamenlijk huishouden) of huwelijk wordt definitief ontbonden.
  • De aanwezigheid thuis van jezelf of een andere verzekerde is noodzakelijk vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je zelf (of een medeverzekerde) werkt.

  Let op: check altijd de voorwaarden van je annuleringsverzekering voor details en eventuele aanvullende voorwaarden.

  Waarom zou je voor een doorlopende annuleringsverzekering kiezen?

  • Een doorlopende annuleringsverzekering, vaak gecombineerd met een doorlopende reisverzekering, biedt het gemak dat je niet bij iedere geboekte reis opnieuw moet denken aan de bijbehorende verzekering.
  • Daarnaast is een doorlopende annuleringsverzekering ook al snel financieel aantrekkelijk: al vanaf een reissom van ongeveer 800 euro is deze voordeliger dan een aflopende (éénmalige) annuleringsverzekering.
  • Bij een doorlopende annuleringsverzekering geld een maximum voor het uit te keren bedrag per reis. Ga je meerdere keren per jaar op reis dan is elke keer dit bedrag tegen annulering verzekerd.
  ISIS aflopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

  ISIS aflopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

  Wat is een annuleringsverzekering?

  • Een annuleringsverzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de reissom, annulerings- of verblijfskosten als je je vakantie moet afzeggen of onderbreken.

  Waarvoor ben je verzekerd met de ISIS aflopende annuleringsverzekering?

  • Met de ISIS aflopende annuleringsverzekering bepaal je zelf welk bedrag je wilt verzekeren
  • De reissom die jij opgeeft, is het bedrag dat je maximaal terug krijgt van de annuleringsverzekering indien je de reis moet annuleren of voortijdig moet afbreken.
  • Als je een reis moet annuleren, vergoedt de annuleringsverzekering de betaalde reissom tot maximaal het verzekerde bedrag. Het gaat dan wel om kosten die je daadwerkelijk gemaakt hebt of nog verplicht bent te maken.
  • Als je via de reisorganisatie ook een gedeelte van de reissom terug krijgt, vergoedt de annuleringsverzekering deze kosten niet.
  • Als je de reis moet afbreken, dan vergoedt de annuleringsverzekering de niet-genoten reisdagen. Het gaat om een evenredig deel van de kosten (pro-rata vergoeding). Dit geldt alleen voor reizen die korter zijn dan 45 dagen. Na 45 dagen vervalt je recht op vergoeding.

  In welke gevallen mag je annuleren of de reis afbreken?

  De ISIS aflopende annuleringsverzekering biedt dekking voor annuleren of afbreken van een geboekte reis. Je mag je reis onder andere afbreken als:

  • jij, een medeverzekerde, je waarnemer of een familielid in de eerste, tweede en derde graad ernstig ziek wordt of komt te overlijden.
  • je onverwachts een huurwoning toegewezen krijgt.
  • je onverwachts een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan.
  • je buiten je schuld niet het visum krijgt dat noodzakelijk is voor je reis.

  Je mag je reis annuleren om bovenstaande redenen, en als:

  • je een herexamen of hertentamen voor een meerjarige opleiding moet doen tijdens de geplande reis
  • je onvrijwillig ontslagen wordt omdat het bedrijf waar je werkt (gedeeltelijk) gaat sluiten, of als je na een periode van werkloosheid een vaste baan aangeboden krijgt die start tijdens je reis.

  In de voorwaarden vind je de exacte bepalingen en meer redenen om te mogen afbreken of annuleren.

   Wat houden de aanvullende dekkingen in?

   Optioneel: Waarnemer

   • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
   • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis. Die gebeurtenissen vind je in de polisvoorwaarden.
   • De extra premie bedraagt 1% van de reissom per mee te verzekeren waarnemer.

   Optioneel: Activiteiten

   • Ook de bemiddelingskosten van de organisatie zijn verzekerd.
   • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren, indien als volgt: 85% vergoeding van de annuleringskosten wanneer de verzekerde wordt ingeloot voor een numerus fixus dagopleiding.
   • Annulering geldt ook als er onvoldoende studiepunten zijn behaald om de stage te mogen doen of bij niet slagen voor het middelbare schoolexamen,
   • De extra premie bedraagt 0,5 % van de reissom.

   Wanneer kies je 'Activiteiten dekking'?

   • Als je voor je stage of vrijwilligerswerk naar het buitenland gaat, is de kans groot dat je dit met hulp van een Nederlandse bemiddelingsorganisatie hebt geregeld. Een dergelijke reis is dikwijls iets wat je al lange tijd van tevoren hebt georganiseerd. Je kijkt er vast enorm naar uit!
   • Zelfs met de meest zorgvuldige voorbereidingen, kan er echter iets mis gaan waardoor je reis moet worden uitgesteld, omgeboekt of misschien zelfs geannuleerd. Met de extra dekking 'activiteiten' ben je goed verzekerd voor dit soort situaties.
   • Het bijzondere aan deze extra dekkingsoptie is dat je niet alleen je ticket en verblijf kunt verzekeren, maar ook de kosten die je voor de bemiddeling van je stage of vrijwilligerswerk hebt betaald.
   ISIS annuleringsverzekering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je wilt of moet annuleren vanwege een negatief reisadvies op de bestemming?
   ISIS annuleringsverzekering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je voorafgaand aan de reis positief test op Corona?

   ISIS annuleringsverzekering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je voorafgaand aan de reis positief test op Corona?

   Ja, wanneer jij (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat je (of de reisgenoot) kort voor de geplande vertrekdatum besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden. De verzekering vergoedt dan de annuleringskosten die je voor je reisonderdelen hebt gemaakt. Je moet wel kunnen aantonen dat je besmet bent geraakt met Corona. Heb je alleen symptomen van Corona dan is dit geen geldige reden om te annuleren voorafgaand aan je vertrek.

   Dekkingen & Premies

   ISIS aflopende annuleringsverzekering: Dekkingsoverzicht

   ISIS aflopende annuleringsverzekering: Dekkingsoverzicht

   Wat zijn geldige redenen om te kunnen annuleren?

   In wat voor gevallen kun je een geannuleerde reis declareren op de annuleringsverzekering?

   • Je wordt ziek of moet onverwacht een medische ingreep ondergaan.
   • Je partner of kind moet onverwacht een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
   • De personen bij wie je in het buitenland zou verblijven zijn ernstig ziek, geblesseerd of overleden.
   • Een direct familielid in Nederland (1e, 2e of 3e graad) of huisgenoot is ernstig ziek, geblesseerd of overleden.
   • Je woning of bedrijf in Nederland is ernstig beschadigd geraakt.
   • Je hebt een examen onverwacht niet gehaald en moet deze tijdens je aankomende reis opnieuw maken.
   • De auto, motor of boot waarmee je zou reizen is in de 14 dagen voor vertrek gestolen of uitgevallen.
   • Je bent aangenomen voor een baan die ingaat in de geplande reisperiode.
   • Je bent onverwacht en onvrijwillig werkloos geworden.

   Vergoedt de annuleringsverzekering ook als ik eerder terug moet naar Nederland ivm familieomstandigheden?

   • Als er een direct familielid ernstig ziek wordt of komt te overlijden tijdens je verblijf in het buitenland, wil je hoogst waarschijnlijk terug om bij je familie te zijn. Een goede reisverzekering vergoedt in het algemeen de kosten voor je vlucht naar Nederland en in veel gevallen ook een retourvlucht naar je reisbestemming. Hier sluit je dus een reisverzekering voor af, en niet een annuleringsverzekering.
   • De annuleringsverzekering biedt eventueel wel dekking voor niet genoten reisdagen.

   Binnen welke termijn moet je de verzekering afsluiten?

   • Als je de ISIS aflopende annuleringsverzekering binnen 14 dagen na het boeken van je reis afsluit, dan kun je annuleren op grond van al bestaande redenen en oorzaken.
   • Heb je deze verzekering niet afgesloten binnen 14 dagen nadat je de reis hebt geboekt? Dan wordt de schade niet vergoed.

   Wat is de maximale leeftijd van een verzekerde?

   • 65 jaar

   Wat is de maximale reisduur?

   • 1 jaar

   Is er ook dekking voor annulering als ik eenmaal op reis ben?

   • Ja er is dekking voor niet genoten reisdagen bij annulering (afbreukrisico)
   • Bij aanvullende optie 'Activiteiten' is er geen vergoeding bij afbreuk tijdens de reis

    

   Wat is 'Waarnemer' dekking?

    

   • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
   • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis.

   Zijn bemiddelingskosten en visa ook verzekerd als je 'Activiteiten' dekking kiest?

   • Ja, als je je uitwisseling, studie, stage- of vrijwilligerswerk reis hebt geregeld via een (Nederlandse) boekingsorganisatie, die een partner is van JoHo, zijn ook deze bemiddelingskosten van de organisatie verzekerd
   • Ja, de kosten voor het aanvragen van je visum zijn ook meeverzekerd.

   Wat zijn de 'studiegerelateerde' geldige redenen voor annuleren?

   • Annulering geldt ook als er onvoldoende studiepunten zijn behaald om bijvoorbeeld een stage te mogen doen of bij het niet slagen voor het middelbare schoolexamen
   • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (85% vergoeding van de annuleringskosten wanneer de verzekerde wordt ingeloot voor een numerus fixus dagopleiding)

   Wat zijn de voorwaarden voor 'Activiteiten' dekking?

   • De premie bedraagt 0,5% (extra op de 5%) van de reissom
   • Vergoeding van de bemiddelingskosten zijn verzekerd bij deelname aan een programma aangeboden door een JoHo partner.

   Zie hieronder voor de precieze voorwaarden (clausule) met betrekking tot de aanvullende dekking bij stage, studie, vrijwilligerswerk, taalcursus & uitwisseling:

   • In tegenstelling tot artikel 1.7 is de reissom niet beperkt tot het totaal van de verschuldigde bedragen voor vervoer en verblijf, maar tevens bedragen voor de bemiddelingskosten t.b.v. deelname aan een aangeboden programma van een JoHo partner.
   • In aanvulling op artikel 14, zijn er twee extra verzekerde gebeurtenissen:
    • * Verzekerde behaalt onverwacht onvoldoende studiepunten waardoor deelname aan de stage geen doorgang kan vinden.
    • * Verzekerde wordt ingeloot voor een studie. Het moet een meerjarige dagopleiding betreffen. De vergoeding is gemaximeerd tot 85% van de annuleringskosten.
   • Vergoeding bij voortijdige terugkeer: Er kan geen aanspraak gemaakt worden op artikel 18
   • Visumkosten: zijn meeverzekerd
   ISIS aflopende annuleringsverzekering: Betaling & Kosten

   ISIS aflopende annuleringsverzekering: Betaling & Kosten

   Kosten & Korting

   Premies

   • De premie (kosten) van de ISIS aflopende annuleringsverzekering =  5 % van de totaal te verzekeren reissom.
   • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Waarnemer' = per waarnemer +1% van de reissom
   • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Activiteiten' =  + 0,5% van de reissom

   Assurantiebelasting

   • Over de gehele premie wordt (van overheidswege) 21% assurantiebelasting geheven (bij een premie van 50 euro is dat 10,50 euro)

   Poliskortingen

   • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
   • JoHo donateurs: krijgen eenmalig 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend

   Voorbeelden

   Stel je reissom is 1000 euro

   • Reis : bijv vliegticket 500 euro + verblijfskosten hotel 500 euro
   • Premie = 50 euro (5%)

   Stel je reissom 2000 euro

   • Reis: bijv  vliegticket 650 euro + 1350 euro  (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
   • Premie = 110 euro  (5,5% inclusief aanvullende dekking 'activiteiten')

   Stel je reissom is 5000 euro

   • Reis: bijv  vliegticket 1000 euro + 4000 euro (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
   • Premie = 275 euro (5,5% (inclusief aanvullende 'activiteiten')

   Wat is de reissom?

   Je stelt je reissom samen door een paar zaken op te tellen. Meestal staan deze zaken los op de factuur van je (reis)organisatie :

   1. De kosten van je vervoer (bijv vliegtickets, vooraf gehuurde voertuigen)
   2. De kosten van je verblijf (vooraf geboekte accommodatie)
   3. De kosten van de bemiddeling van je organisatie  (in het geval je kiest voor de aanvullende dekking  'Activiteiten')

    

     

    

    

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Sluit je aan bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL