Emigratie en langdurig verblijf in het buitenland verzekeren

 

 

Emigratie en langdurig verblijf in het buitenland verzekeren

 

Waarom specifiek verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Waarom specifiek verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Waarom specifiek verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

 • Je doorlopende of aflopende reisverzekering geven zelden dekking bij emigratie en hebben slechts een beperkte looptijd
 • Vrijwel alle verzekeringen hebben als voorwaarde dat een ziektekostenverzekering in Nederland blijft doorlopen en geldig is
 • Er bestaan ook speciale aflopende reisverzekeringen  die dekking geven zonder dat je Nederland een geldige ziektekostenverzekering  hebt lopen. Deze zijn echter niet bedoeld voor emigratie, maar voor verblijven buiten Nederland van maximaal enkele jaren, voor studie, tijdelijk werk, vrijwilligerswerk en langere reizen

Belangrijke verschillen tussen reisverzekeringen en internationale ziektekosten- en emigratieverzekeringen:

 • Een reisverzekering geeft dekking voor acute hulp bij ziekte en ongeval in het buitenland, maar nooit voor bestaande aandoeningen en kwalen of niet-spoedeisende hulp
 • Een reisverzekering geeft geen dekking voor preventieve zorg of kosten die te maken hebben met zwangerschap en bevalling
 • Bij een reisverzekering wordt het verblijf in het buitenland als tijdelijk gezien, bij langdurige behandelingen en chronische zaken zal repatriëring naar Nederland plaatsvinden. Dat is niet prettig wanneer je in het buitenland verantwoordelijkheden hebt en daar een leven opbouwt.
 • De looptijd van een reisverzekering is beperkt
 • Daarnaast heb je bij emigratie te maken met het feit dat veel verzekeringen en aspecten van sociale zekerheid niet meer toegankelijk zijn. Denk daarbij aan verzekeringen voor zaken als arbeidsongeschiktheid, opstal en inboedel, goederentransport en aansprakelijkheid. Bij emigratie is dus een ander type verzekering nodig.
Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Algemeen

archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

Inventarisatie huidige polissen

overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

Internationale ziektekosten

oriënteren via emigratieverzekering.nl

 jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

 • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
 • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
 • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
 • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
 • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
 • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
 • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
 • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
 • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
 • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
 • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
 • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
 • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
 • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
 • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
 • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
 • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
 • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
 • wel of niet lokaal verzekeren
 • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
 • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
 • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
 • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
 • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
 • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
 • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
 • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
 • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

 (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

Reisverzekering

oriënteren via emigratieverzekering.nl

advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

 • tussentijds bezoek aan Nederland
 • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
 • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

 Pensioen

 achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

 toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

 verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via emigratieverzekering.nl

 advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

 huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

Aanvullende verzekeringen

oriënteren via emigratieverzekering.nl

advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

 • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
 • nabestaandenverzekering
 • arbeidsongeschiktheid
 • levensverzekeringen
 • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
 • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
 • autoverzekeringen
Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

Onderzoek voor jezelf en je eventuele partner en/of kinderen:

 • wat zijn redenen om je specifiek te verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?
 • wat zijn voor- en nadelen van het lokaal afsluiten van een ziektekostenverzekering?
 • wat zijn de gevolgen van het vervallen van de Nederlandse zorgverzekering?
 • wat zijn aandachtspunten rondom arbeidsongeschiktheid en nabestaandenverzekeringen?
 • op welke manier beïnvloeden het land van bestemming en doel van verblijf in het buitenland een keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?
 • welke behoefte aan (extra) dekkingen heb je als het gaat om verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?
 • welke verzekering is überhaupt geschikt als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en/of gaat emigreren?
 • welke inhoudelijke verschillen zijn er tussen de diverse internationale ziektekostenverzekeringen, waar op te letten?
 • welke Nederlandse en internationale emigratie-, expat en ziektekostenverzekeringen zijn er?
 • aan welke administratieve regelzaken dien je aandacht te besteden?

 

Langdurig verblijf het buitenland en je zorgverzekering

 

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

Je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
 • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €170 (bruto) per maand of €1700 op jaarbasis (in loon of natura)

Je gaat stagelopen of vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €170 per maand of meer of €1700 op jaarbasis
 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert. Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent). De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen. Toch zijn er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, stopzetten, en het wel of niet geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering.
  • In het algemeen kun je zeggen dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt als je betaald werk verricht in het buitenland.
  • In het algemeen kun je ook zeggen dat zodra de dekking van je zorgverzekering vervalt, je ook je zorgverzekering mag stopzetten.
  • In het algemeen kun je ook zeggen dat dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je gaat werken in een 'eerste-werkdagland,. Voorbeelden hiervan zijn Canada, India, Japan, Marokko, Turkije, Verenigde Staten of Zuid Korea.
  • Lees meer op de verschillende pagina's over ziektekosten verzekeren en je zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland  .

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  • Bij JoHo is veel ervaring met jongeren en ouderen die voor langere tijd naar het buitenland gaan; vul het adviesformulier  in en je ontvangt vrijblijvend een persoonlijk verzekeringsadvies.
  • Je kunt donateur worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
  • Je kunt abonnee worden en gebruik maken van JoHo's Emigratieservice met mogelijkheden voor uitgebreidere informatieverstrekking, uitgebreid persoonlijk advies, hulp bij overstappen rondom ziektekostenverzekeringen, adresservice e.a.

   

  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  • Lokaal verzekeren kan soms, bijvoorbeeld via je werkgever als je voor langere tijd ergens gaat werken.Er zit echter een aantal nadelen aan lokaal verzekeren.
  • Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:
   • repatriëring naar Nederland om medische redenen of na overlijden
   • repatriëring naar Nederland in verband met familieomstandigheden
   • activiteiten vooraf en na afloop van de werkzaamheden
   • reizen buiten het land waar je werkt
  • Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten
  • De voorwaarden en interpretaties zijn  niet alleen in een andere taal maar stammen ook uit andere cultuur
  • Vaak kun je alleen gebruik maken van lokale 'staatsziekenhuizen'
  • In het algemeen is het bij schader en problemen een stuk lastiger om claims toegekend te krijgen
  Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van langdurig verblijf in het buitenland en emigratieverzekeringen?

  Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van langdurig verblijf in het buitenland en emigratieverzekeringen?

  Wat kan JoHo voor je betekenen op het vlak van verzekeringen als je gaat emigreren of langdurig voor je voor werk naar het buitenland vertrekt?

  Wat kan JoHo voor je betekenen als je niet zeker weet hoelang je naar het buitenlans vertrekt of wat er allemaal komt kijken bij een langdurig verblijf in het buitenland

  • Je kunt abonnee worden en gebruik maken van gebruik van JoHo's Emigratie Service  voor o.a. uitgebreider advies, ondersteuning, overstapkorting en belangenbehartiging
  • Je kunt abonnee worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering

  Wat een goede keuze is, is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, onder meer:

  • leeftijd
  • nationaliteit
  • gezondheid
  • wensen qua dekking
  • reden van verblijf in het buitenland (pensioen, werk, reizen, etc)
  • medische zorg in je woonland
  • verwachte verblijfsduur
  • budget
  • verplichte regelingen
  Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

  Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

  Lokaal verzekeren kan soms, in een enkel geval is het zelfs verplicht. Verdiep je echter ook in een aantal nadelen aan lokaal verzekeren.

  Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

  • de heen- en terugreis
  • vooraf en na afloop van de werkzaamheden
  • reizen buiten het land waar je verblijft
  • repatriëring (om medische redenen of familie-omstandigheden)
  • behandeling in een privékliniek
  • (nabehandelings-) kosten bij terugkomst in NL

  Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten. Gebruik maken van medische zorg in Nederland kan niet en naar wens bevallen in Nederland is evenmin mogelijk. Ook overkomst van familie bij ernstige ziekte is niet gedekt. Bij verhuizing of reis naar een ander land is de verzekering niet mee te nemen. Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal en is schade claimen vaak lastiger.

  Wij kunnen ons waarschijnlijk in Curaçao zelf verzekeren voor de basisziektekosten. Daarnaast zoeken we een passende internationale verzekering voor o.a. onze vakanties & reizen, aansprakelijk, ongevallen, inboedel in het buitenland en voor ons pensioen & AOW gat.

  Curaçao emigrant

   

  Verzekering voor emigratie en langdurig verblijf in het buitenland

   

  Bij emigratie en vast werk in het buitenland kan je vrijblijvend persoonlijk advies aanvragen bij het gespecialiseerde onderdeel voor expatverzekeringen en emigratieverzekeringen

   

  Informatie of advies aanvragen

   

   

  Special ISIS: Wat kan je doen als de verzekering niet meer kan worden afgesloten of niet meer van toepassing is?

  Special ISIS: Wat kan je doen als de verzekering niet meer kan worden afgesloten of niet meer van toepassing is?

  Wanneer stap je over van de Special ISIS verzekering naar een andere verzekering?

  • De Special ISIS verzekering is af te sluiten voor een periode van 4 jaar, wanneer je echter tussenstijds een vastere baan of je vaster vestigt in een ander land dan Nederland, dan is de Special ISIS verzekering  niet meer van toepassing.
  • Je kan en moet dan overstappen op een andere verzekering die wel passend is.

  Wat kan je doen als je echt in het buitenland blijft of gaat wonen?

  • Ga je echt in het buitenland wonen, dan is een internationale ziektekostenverzekering het alternatief.
  • Je kunt advies aanvragen bij het gespecialiseerde onderdeel van JoHo dat zich bezig houdt met emigratie, expatwerkzaamheden en langer verblijf in het buitenland. Je wordt geadviseerd over een breed scala aan verzekeringen met ook voordelige opties voor wie de overgang geleidelijk wil laten verlopend: Informatie en advies aan via het betreffende formulier
  • Weet je niet zeker of overstappen al op jou van toepassing is, maak dan gebruik van dit Informatie en adviesformulier 

   

    

     

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: concept begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
   • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

   Back to top

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier
    
   Telefoon & Afspraken
   +31 (0)88-3214567

   Bellen via Skype
   Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL