Studiekeuze & Masterkeuze: van opleiding naar toekomst

 

Studie, master of cursus zoeken en kiezen voor je opleiding en toekomst

 

Van motivatie, plezier, specialisatie, talent en toekomstperspectief

naar zingeving of zelfinzicht

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent?

 • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
 • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
 • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
 • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
 • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.
Opleiding kiezen en studie keuze maken: vragen en antwoorden

Opleiding kiezen en studie keuze maken: vragen en antwoorden

Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

Wat is antropologie of culturele antropologie en volkenkunde?

Wat is antropologie?

 • Antropologie is de studie naar de menselijke soort en haar directe voorouders, een vergelijkende en holistische wetenschap. Het bestudeert de menselijke diversiteit in tijd en ruimte, het geheel van de menselijke gesteldheid: biologie, taal, samenleving en cultuur; heden, verleden en toekomst. Meer lezen: Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity van Kottak

Wat is culturele antropologie?

 • Culturele antropologie (ofwel volkenkunde, etnologie, sociale antropologie , sociaal-culturele antropologie) is dat onderdeel van de antropologie dat het die het sociale gedrag, het economische gedrag en de religie bevolkingsgroepen bestudeert.
Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Wat is bestuurskunde?

Wat is bestuurskunde?

 • Een bestuurskundige kent het openbaar bestuur, haar aard en haar werking.
 • Een van de vaardigheden van een bestuurskundige is haar vermogen om verbanden te leggen tussen de verschillende manieren waarop bestuursverschijnselen kunnen worden begrepen. Hierbij wordt gekeken naar politicologische, sociologische, economische en juridische inzichten.
 • Doordat het openbaar bestuur zeer complex en gefragmenteerd is, is er behoefte aan een kennisintegrerende bestuurkunde.
Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

 • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
 • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden.
 • Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
 • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
Wat is filosofie?

Wat is filosofie?

Wat is filosofie?

 • Filosofie is de studie naar de aard van de dingen, het bewustzijn, de zin en de reden van het bestaan. De studie wordt ook wel wijsbegeerte genoemd

Wat is de definitie van filosofie?

 • Filosofie wil beschrijven, begrijpen en verklaren hoe het verlangen en het streven naar kennis en wijsheid in elkaar zit.

Waar komt filosofie vandaan?

 • Filosofie betekent het houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid in het oud-Grieks).

Wat betekent filosofie in de dagelijkse praktijk

 •  In het dagelijks gebruik wordt de term filosofie meer gebruikt om een vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te geven,  of iemands uitgangspunten.

Waarom staan filosofie en wijsbegeerte in de belangstelling?

 • Door allerlei ontwikkelingen in de tijd waarin we nu leven, lijkt er tegenwoordig steeds meer belangstelling voor filosofie.
 • Door de ontwikkeling van de technologie lijkt de mens gedwongen te worden om kritischer na te denken en worden filosofische vraagstukken steeds toegankelijker voor ook een groter publiek.

Waat kan je meer lezen over filosofie?

Wat is human resource management (HRM)?

Wat is human resource management (HRM)?

 • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
 • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

Bronnen en meer lezen

Wat is international business?

Wat is international business?

 • International Business is de studie van ondernemingen die nationale grenzen overschrijden. Hieronder vallen grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven, interacties van bedrijven met de internationale omgeving en vergelijkende studies van bedrijven als een organisatievorm in verschillende landen.     
 • Internationaal management is de studie van het proces van plannen, organiseren, regiseren en controleren van de organisatie. Managers gebruiken internationaal management om de doelen van een organisatie te bereiken wanneer het betrokken is bij grensoverschrijdende activiteiten of functies buiten de nationale staat.
Wat is marketing?

Wat is marketing?

 • Philip Kotler definieert marketing als het proces en de activiteiten waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant, en sterke klantrelaties scheppen en opbouwen, om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen.
 • Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing.
 • Opvallend is dat succesvolle bedrijven gemeen hebben dat ze zich sterk richten op hun klanten en dat marketing bij hen een hoge prioriteit heeft. Ze streven er naar om hun klanten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bieden. In ruil daarvoor krijgen ze (meer) winst. De mate van intensiviteit die een ondernemer steekt in zijn klanten, bepaalt dus voor een groot deel zijn succes.
 • In de moderne marketingpraktijk en in het moderne marketingdenken ligt het accent op het zorgen voor klantwaarde en klanttevredenheid. De winst haalt een ondernemer uit het leveren van klanttevredenheid. Door superieure waarde te beloven aan nieuwe klanten en oude klanten tevreden te houden, bereikt hij zijn doel: winst.
Wat is onderzoek doen, en wat is onderzoeken?

Wat is onderzoek doen, en wat is onderzoeken?

Wat is onderzoek?

 • Je kunt onderzoek beschouwen als een onderzoeksreis. Deze reis bestaat uit drie fases: ontwerp, uitvoering en evaluatie. Deze fasen zijn onderling afhankelijk; ze staan niet los van elkaar. Je kunt dus altijd kritisch naar je eigen werk kijken; tijdens het ontwerp en de uitvoering van je onderzoek evalueer je je eigen werk en ga je eventueel een stap terug als dat nodig is.
 • Onderzoeken leer je door het te doen. Je kunt in een boek informatie opdoen over de verschillende fasen van een onderzoek, maar in de praktijk zul je deze vaardigheden en kennis moeten leren combineren en toepassen.

Wat is fundamenteel onderzoek en wat is praktijkgericht onderzoek?

 • Niet iedereen die iets onderzoekt is een echte onderzoeker. Onderzoekers onderscheiden zich op basis van drie kenmerken van niet-onderzoekers: kennis, houding en vaardigheid. Onderzoekers hebben kennis van onderzoeksmethoden, en kennis van het onderwerp dat ze onderzoeken. Een onderzoeker moet een onafhankelijke houding hebben; een onderzoeker laat zich niet onterecht beïnvloeden door anderen, bijvoorbeeld uit gemakzucht, vanwege loyaliteit of zelfs door omkoping. Onderzoekers ontwikkelen vaardigheid in het doen van onderzoek door ervaring. Ook hiermee onderscheiden zij zich van niet-onderzoekers.
 • Er zijn twee typen onderzoek: fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek. In fundamenteel onderzoek wordt een vraag over een wetenschappelijke theorie beantwoord. Praktijkgericht onderzoek beantwoordt een vraag uit de maatschappij; de dagelijkse praktijk. Daarmee is fundamenteel onderzoek vaker wetenschappelijk relevant, en praktijkgericht onderzoek vaker maatschappelijk relevant. Natuurlijk zijn er ook onderzoeksvragen denkbaar die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant zijn.
 • Een ander onderscheid dat gemaakt wordt is tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt onderzoek uitgevoerd in het veld; het gaat dan vooral om de betekenis die personen aan bepaalde situaties geven. Er wordt niet of nauwelijks met kwantitatieve (cijfermatige) gegevens gewerkt. Bij kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van cijfermatige gegevens over personen, objecten en organisaties. Deze numerieke gegevens kunnen dan gebruikt worden in statistische analyses, waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over het geheel. Kwantitatieve methoden worden vaak geprefereerd, uitgaande van het principe ‘meten is weten’. Onderzoekers die gebruik maken van kwalitatieve methoden zijn echter van mening dat cijfers niet voldoende diepgang bieden, en de betekenis die mensen aan bepaalde zaken geven daarmee verloren gaat. Daarom is er ook vaak sprake van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd.

Wat zijn stromingen van onderzoek?

 • Er zijn verschillende stromingen van onderzoek. Hier worden de drie bekendste besproken:
 1. Empirisch-analytisch onderzoek: Objectief onderzoek dat uitgaat van een beheerste onderzoekssituatie. Het onderzoek moet herhaalbaar en controleerbaar zijn. Kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals het experiment en survey onderzoek zijn methoden die binnen deze stroming passen. Fundamenteel onderzoek wordt meestal op deze manier verricht.

 2. Interpretatief onderzoek: Onderzoek waarbij de nadruk ligt op de interpretatie van gegevens. De ervaringen en opvattingen van personen staan centraal in het onderzoek. Kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals het interview en (participerende) observatie zijn methoden die binnen deze stroming passen. Praktijkgericht onderzoek wordt meestal op deze manier verricht.

 3. Kritisch-emancipatorisch onderzoek: Deze onderzoeksstroming is niet uitgesproken kwalitatief of kwantitatief. Het uitgangspunt is betrokkenheid bij de samenleving. Door kritisch naar de eigen onderzoeksresultaten en naar de maatschappij te kijken wordt geprobeerd veranderingsprocessen in gang te zetten. Onderzoekers in deze stroming willen bijdragen aan de emancipatie van bepaalde groepen.

Wat zijn de kwaliteitscriteria van onderzoek?

 • Er zijn een aantal kwaliteitscriteria die een rol spelen bij het doen van onderzoek. Deze regels navolgen draagt bij aan je wetenschappelijke houding. Belangrijke criteria zijn:
  • Onafhankelijkheid. Onderzoek moet onafhankelijk zijn; niet beïnvloed door de betrokkenen of door je eigen voorkeuren. Daarom wordt vaak gesteld dat onderzoek intersubjectief moet zijn: onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten. Onderzoek moet dus herhaalbaar zijn, en leiden tot overeenstemming tussen onderzoekers over de resultaten.
  • Toetsbaarheid. Uitspraken over zaken moeten toetsbaar zijn. In andere woorden, onderzoek moet weerlegbaar zijn: een hypothese moet door onderzoek weerlegd, of juist bevestigd, kunnen worden.
  • Generaliseerbaarheid. Onderzoek probeert met de resultaten uitspraken te doen over een zo groot mogelijke groep personen of objecten. Door middel van een steekproef of een experiment wordt een deel van de werkelijkheid geanalyseerd, met als doel deze resultaten te generaliseren naar de grotere populatie. Daarmee is de informativiteit van je onderzoek groot. Om te kunnen generaliseren moet je onderwerp wel nauwkeurig geformuleerd worden: daarom moet je je onderwerp goed afbakenen naar tijd, ruimte, definitie en perspectief.
 • Daarnaast moet onderzoek efficiënt uitgevoerd worden en bruikbaar zijn.

Bronnen

Wat is onderwijskunde?

Wat is onderwijskunde?

Wat is onderwijskunde?

 • onderwijskunde is de studie van het onderwijs
 • Definitie: onderwijskunde wil beschrijven, begrijpen en verklaren hoe het opleiden in het onderwijs en bij organisaties kan leiden tot ontwikkeling van kinderen en volwassenen
 • Deelgebied: didactiek (de studie van het lesgeven zelf)
 • Interdisciplinaire relaties: onderwijskunde steunt op de studies psychologie, pedagogiek en sociologie. 
 • Praktijk: Onderwijskunde is erg breed. Het richt zich op leren en instructies (aanwijzingen) binnen verschillende contexten. De zogenaamde formele contexten zijn situaties waarbij het leren en de instructies geregeld zijn via wetten, externe regels of interne regelgeving. Voorbeeld daarvan zijn een school, een universiteit of een  organisatie. De zogenaamde informele contexten zijn ook situaties waar leren en instructie centraal staan, maar die geen systematisch, strikt gestructureerd, verplicht of regulerend karakter hebben. Een voorbeeld is ook het ontwerpen van tentoonstellingen of het lesgeven in life skills
Wat is pedagogiek?

Wat is pedagogiek?

Wat is pedagogiek?

 • Pedagogiek is de studie van de opvoeding, de studie wordt ook wel opvoedkunde genoemd.
 • Definitie: pedagogiek wil beschrijven, begrijpen en verklaren hoe volwassenen hun eigen en andere kinderen en jongeren grootbrengen.
 • Afkomst: pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, dat letterlijk 'kinderleiding' betekent.
 • Deelgebieden: gezinspedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek
 • Interdisciplinaire relaties: pedagogiek is een studie die veel gebruik maakt van psychologische inzichten en is nauw verbonden aan de studie psychologie
 • Praktijk: de studie bestudeert de onderwijsmethoden, de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht.

Wat is orthopedagogiek?

 • Omschrijving: orthopedagogiek is de studie van de opvoeding en het begeleiding van kinderen met een psychische handicap,
 • Praktijk: orthopedagogiek bestudeert het grootbrengen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis of leerstoornis zoals dyslexie. Orthopedagogen gaan op zoek naar de problemen binnen de opvoeding, zoeken uit hoe deze ontstaan en proberen deze op te lossen.

Wat is de wisselwerking tussen de pedagogiek en de psychologie?

 • sinds lange tijd is er sprake van een wisselwerking tussen de pedagogiek en de psychologie. Veel pedagogen maken gebruik van psychologische begrippen wanneer het gaat om de theorievorming en de ontwikkelingen van de methodiek. In het denken over de praktijk en de resultaten hiervan worden vaak naast elkaar heen gebruikt. lees meer bij Malschaert
 • De psychologie houdt zich in de eerste plaats bezig met het gedrag van de mens, de ontwikkeling van dit gedrag en de stoornissen in dit gedrag. Het is een beschrijvende wetenschap.
 • De pedagogiek houdt zich bezig met het opvoedend handelen, en hierbij zijn de motieven en de methoden van belang, voornamelijk het effect hiervan. Het is, in tegenstelling tot de psychologie een handelingswetenschap. De handelingen hebben vaak te maken met de keuzes die worden gemaakt in welke situatie. Deze keuzes hebben tevens met regelmaat een verwijzing naar normen en waarden. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan tussen de wisselwerking van psychologie en pedagogiek.
 • De psychologie is van belang omdat het meerdere malen veel bruikbare gegevens en inzichten heeft gegeven die voor het pedagogisch handelen van waarde bleken te zijn. We kunnen hier bijvoorbeeld spreken over de psychische ontwikkelingen van het kind en de invloed daarop, de effecten van die invloeden en de problemen die kunnen ontstaan in die ontwikkeling. De psychologie geeft daarnaast inzicht in taalontwikkeling, motoriek, leren en discipline.
Wat is politiek en wat is internationale politiek?

Wat is politiek en wat is internationale politiek?

Wat is politiek en internationale politiek

 • Politiek in de breedste zin van het woord is de activiteit waarmee een groep mensen algemene regels maakt, vormgeeft en invoert. Het is onlosmakelijk verbonden met begrippen als ‘conflict’ en ‘samenwerking’. Hoewel het vaak wordt gezien als een proces om conflicten op te lossen, is dit eigenlijk te beperkt. Het gaat meer om het proces van zoeken naar oplossingen, dan het vinden van een oplossing.
 • Politiek wordt op twee manieren uitgeoefend. Ten eerste is er politiek die specifiek plaats vindt op een bepaalde locatie. Hierdoor wordt een normaal debat op eens een ‘politiek’ debat. De tweede mogelijkheid is dat politiek een proces of mechanisme (zoals een discussie) met een politieke lading is, die dus niet zozeer aan een kwaliteit (zoals een locatie) is gekoppeld maar in elke context kan plaatsvinden.

Onderscheid tussen nationaal en internationaal?

 • In principe is politiek een aangelegenheid die wordt uitgevoerd binnen bepaalde fysieke grenzen als gevolg van soevereiniteit. Buitenlandse Zaken ziet meer toe op de relatie tussen landen. Politiek omtrent binnenlandse zaken wordt gekenmerkt door een hiërarchische verhouding, terwijl politiek tussen verschillende staten een anarchische verhouding heeft waarbij er geen hogere autoriteit is dan de soevereine staten.
 • Dit onderscheid is onder druk komen te staan door de recente ontwikkelingen op het gebied van globalisatie als gevolg waarvan er transnationale organisatie ontstaan waarbij de grenzen steeds meer vervagen. De mate van ‘interdependence’ (onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid) rechtvaardigt dan ook de vraag of het klassieke onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek nog wel van deze tijd is. Met uitzondering van ‘hyperglobalizers’ is de algemeen gedragen mening wel dat de soevereiniteit misschien vervaagt maar nog wel in dusdanige mate aanwezig is om onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek te rechtvaardigen.

Lees meer

Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

Wat is psychologie studeren en gedrag bestuderen?

Welke vakken en wetenschappen bestuderen de geest?

 • Cognitieve psychologie is de wetenschap die bestudeert hoe de hersenen informatie verwerken. Hierbij wordt gekeken naar hoe we externe informatie tot ons nemen, hoe we het interpreteren en hoe we het gebruiken.
 • Persoonlijkheidsleer kijkt naar de processen die persoonlijkheid beïnvloeden, waarbij persoonlijkheidspsychologen de invloed van cultuur, leren, biologie en cognitie onderzoeken.
 • Psychopathologie gaat over het ontstaan, de ontwikkeling en de behandeling van mentale stoornissen.

Welke vakken en wetenschappen bestuderen gedrag?

 • De biologische psychologie en neuropsychologie leggen de link tussen de hersenen en het gedrag en omvatten kennis van de hersenen.
 • De gezondheidspsychologie bestudeert ziektepatronen, hoe we tegen ziektes aankijken, de gevolgen van stress en het verband tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam.
 • De klinische psychologie is de toepassing van psychologie om psychische problemen te diagnosticeren en aan te pakken.
 • De sociale psychologie probeert de diepere betekenis te achterhalen van mentale processen die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag. (Sociale) psychologie onderscheidt zich van bijvoorbeeld filosofie, sociologie en antropologie door de methode van onderzoek (scientific method) waarin ze de theorieën testen op bewijs. Dit betekent dat theorieën testbaar moeten zijn.
 • Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het toepassen van psychologische theorieën, principes en onderzoek op de werksituatie.
 • Criminologie is de wetenschap van het bestuderen van het gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld. Door middel van kennis wordt gezocht naar de meest effectieve en menselijke manier van aanpak van criminaliteit. Bij de criminologie wordt multidisciplinair gekeken: rechten, sociologie, psychologie, biologie en meer.
 • De filosofie stelt fundamentele vragen, deze zijn radicaal en veelomvattend, ze richten zich op de grondbeginselen waarbinnen het menselijk bestaan zich voltrekt.

Welke vakken en wetenschappen bestuderen hoe iemand leert?

 • Ontwikkelingspsychologie omschrijft en verklaart veranderingen in de gedachten, het gedrag, de redenering en het functioneren van een persoon onder invloed van de biologische, individuele en omgevingsfactoren. Ontwikkelingspsychologen bestuderen de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van alle mensen gedurende het hele leven vanuit verschillende perspectieven.
 • De pedagogiek helpt reflecteren over opvoedings- en ontwikkelingsdoelen om zo opvoeding en onderwijs te verbeteren en ondersteunen. De pedagogiek bekijkt hoe het belang van het kind het beste gediend kan worden. In veel opzichten lijken de pedagogiek en psychologie op elkaar. Zowel psychologie als pedagogiek richten zich op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn wel een aantal verschillen. Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; de psychologie richt zich alleen op de ontwikkeling van en de interactie met het kind. Pedagogiek gebruikt perspectieven uit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, maar ook bijvoorbeeld geneeskundige perspectieven. Daarnaast legt de psychologie de nadruk op beschrijving en verklaring van ontwikkeling. De pedagogiek is vooral gericht op de praktische toepassing van de verkregen kennis; hoe moet je iets dan in de praktijk aanpakken.
 • Onderwijskunde is breder dan de meeste mensen denken, het richt zich op leren en instructie binnen een variatie aan contexten, onder andere binnen scholen.
 • Het bestuderen van de gevolgen van kindermishandeling analyseert de gevolgen van agressie, fysiek pijn doen en verwaarlozing van een jong kind.

Verder lezen

Wat is rechten studeren of een juridische opleiding volgen: waarom, waar en wat daarna?

Wat is rechten studeren of een juridische opleiding volgen: waarom, waar en wat daarna?

Rechten studeren of een juridische opleiding volgen?

 • Of je nu geïnteresseerd bent in maatschappelijke ontwikkelingen of graag advocaat wil worden, rechten is een brede studie met veel toepassingen. Zo is er bij een juridische studie niet alleen aandacht voor de mensenrechten en spannende strafzaken, maar gaat het ook over sociale en economische zaken. Zo kan het gaan over de handel en bijvoorbeeld de fusies van internationale bedrijven, maar ook over schrijnende echtscheidingen en de ergste sociale misstanden
 • De veelzijdigheid en verwovenheid met de maatschappij van de rechtsgeleerdheid komt in het bijzonder naar voren wanneer je kijkt naar de vele kennisgebieden waarin je je kan specialiseren. Zo kun je je onder meer bekwamen in Strafrecht, Internationaal recht, Arbeidsrecht, Europees recht, Personen- en familierecht, Vermogensrecht, ICT recht, Staatsrecht, Fiscaal recht, Ondernemingsrecht, Erfrecht of Bestuursrecht
 • De breedheid en belang van de studie komt tot zijn recht wanneer je bedenkt dat Rechtsgeleerdheid in vrijwel iedere studentenstad ter wereld wordt gedoceerd. Zo kun je in het Nederlandse taalgebied onder meer rechten gaan studeren op de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, Universiteit Utrecht of de Open Universiteit.
 • Het nut en toepasbaarheid van de studie vind je dan weer als je kijkt naar welke vacatures er allemaal zijn voor juristen. Zo kun je onder meer aan de slag als advocaat, notaris, beleidsmedewerker, regeringsadviseur, specialist in het bedrijfsleven, mensenrechten- en vluchtelingenbeschermer, promovendus of rechter-in-wording.
Wat is sociologie en wat zijn sociale wetenschappen?

Wat is sociologie en wat zijn sociale wetenschappen?

Wat is sociologie?

 • Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag, de studie van de menselijke samenleving.

Wat is de definitie van sociologie?

 • De wetenschap van de maatschappij, maatschappelijke instellingen en sociale betrekkingen (maatschappijleer) .

Waar komt sociologie vandaan?

 • De sociologie als studie lijkt te zijn ontstaan vanuit het Verlichtingsdenken in de 18e eeuw, het bestuderen van de samenleving is echter al eeuwen oud en gaat terug tot de oude Grieken (o.a Plato, Herodotus) en de Chinese wijsgeren (Confucius)

Wat zijn de deelgebieden van sociologie?

 • Deelgebieden zijn o.a arbeidssociologie, cultuursociologie, gezinssociologie, ontwikkelingssociologie en rechtssociologie

Wat komt sociologie in de praktijk op neer?

 • Er wordt gekeken naar het samenleven van mensen ten behoeve van wetenschappelijke en toegepaste kennis. Binnen de sociologie bestudeert men het dagelijkse leven van mensen en het functioneren van mensen in hun eigen omgeving, binnen sociale verbanden als het gezin, het werk, de 'kerk' of de cultuur
Wat leer en bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

Wat leer en bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

Wat bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

 • Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij.
 • De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Enkele voorbeelden: re-integratie bij werknemers, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, het sociale zekerheidsstelsel en de invloed van muziek op de ontwikkeling van adolescenten.
 • Bij al deze thema's gaat het om een complexe wisselwerking tussen gedrag van individuele personen en de omgeving waarin mensen leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Algemene sociale wetenschappen richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe de moderne samenleving in elkaar zit.
Wat zijn de stappen die je kan nemen als je een studie, een master, een cursus of een opleiding wil kiezen?

Wat zijn de stappen die je kan nemen als je een studie, een master, een cursus of een opleiding wil kiezen?

 

  Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kunnen kiezen?

  1. Leer jezelf kennen
  2. Leer de studiemogelijkheden kennen 
  3. Stel je eigen Multiple Choice lijst op
  4. Maak een keuze aan de hand van je eigen Multiple Choice lijst

  Wat zijn de stappen die je kan nemen om jezelf beter te leren kennen

  Lees meer en ontdek meer bij:

  Wat kan je doen om inzicht te krijgen in de studie-en opleidingsmogelijkheden?

  • Kijk er met een zo open mogelijke blik naar, en zonder je teveel te laten leiden door wat je vader of moeder doet of juist niet doet, door wat je omgeving van je verwacht of juist niet verwacht of welke ervaringen je tot nu toe bent tegengekomen.
  • Spreek wel met vrienden,  familie en bekenden die verschillende studies hebben gedaan, maar zonder die ervaringen al te zwaar te laten wegen. Ze zijn bijna altijd gekleurd. (Hoe ouder men is hoe meer men de ‘studentetijd’ of studiekeuze van vroeger gaat idealiseren of juist afkraken).
  • Maak gebruik van de  informatie die je kunt vinden over liefst alle opleidingen in Nederland. Gebruik de studiegidsen van HBO- en WO-studies in Nederland, (kan je  o.a. vinden bij de studenteninformatie (en documentatiecentra).

   Hoe stel je een multiple choice lijst voor studie- of opleidingkeuze op?

   • Probeer je keuze terug te brengen tot vier studies. De stad/instelling kan wel weer een ander lijstje zijn.
   • Zet op een rij wat je uit je studie wilt halen en wat je er van wilt leren.
   • Ga na of je het belangrijk vindt dat je studie goed aansluit op de arbeidsmarkt. De meeste studenten komen niet terecht in een functie die direct aansluit op die studie. Dat kan zijn omdat men daar bewust voor kiest, maar dat kan ook zijn omdat het in eerste instantie niet lukt en men het daarna niet meer probeert. Het kan zijn omdat de spoeling voor die banen heel dun is. Het kan zijn omdat er voor veel functies en banen helemaal geen specifieke vooropleiding vereist is.
   • Houd er rekening mee dat een universitaire studie in eerste instantie geen beroepsopleiding is maar dat de studie je in theorie opleidt tot wetenschapper.
   • Een studie moet je enerzijds aanspreken, maar anderzijds kan het studentenleven aan de instelling of in die studiestad ook een grote rol spelen bij je keuze> bedenk wel dat je minstens vier jaar lang tentamens zult moeten halen en hoe meer iets je aanspreekt hoe gemakkelijker dat je af zal gaan.
   • Gebruik je zelfkennis: wil je iets doen waarbij ook zaken komen kijken waar je niet goed in bent (stel wiskunde) dan hoeft dat geen breekpunt te zijn, maar houd er dan wel rekening mee dat je bijvoorbeeld doorzettingsvermogen nodig zult hebben.
   • Wees realistisch, bijna niemand vindt studeren alleen maar leuk.
   • Wees optimistisch, je kunt studeren leuk maken door er positief mee om te gaan en ook de in eerste instante minder leuke onderdelen als manier te zien om bepaalde competenties (zoals doorzettingsvermogen of discipline) te verbeteren.

   Hoe maak je een keuze voor studie, opleiding of cursus?

   • Probeer meer te weten te komen over je vier keuzes. Bijvoorbeeld over specifieke vakken die je krijgt, mogelijkheden om naar het buitenland te gaan of een stage te doen binnen je studie, maar ook de soorten functies waarin mensen terecht komen die die opleiding hebben gevolgd.
   • Als je vrienden, familie of bekenden kent die al één van je keuzestudies doen, vraag dan of je een aantal van hen (of van hun medestudenten) kan spreken. Pas wel op want bijna niemand geeft snel toe een verkeerde keuze te hebben gemaakt, dus iedereen hemelt graag zijn eigen studie in zijn eigen stad op. Als je niet uitkijkt ronselen ze ook nog voor hun eigen studentenvereniging.
   • Bezoek open dagen. Op die manier krijg je een algemene indruk van de sfeer, maar ook bijvoorbeeld van specialisaties of extracurriculaire mogelijkheden. En laat je niet inpakken door die wervende weekenden of dat voorbeeldcollege van de toffe prof. Ze hebben echt wel een van de beste collegegevers uitgenodigd, niet die hakkelende collegawetenschapper die het onderwijs een noodzakelijk kwaad vindt.
   • Vraag indien mogelijk een gesprek aan met de studieadviseur of studentendecaan van jouw keuzestudies of vraag of men je in contact kan brengen met afgestudeerden.

   Hoe kan ik een keuze maken voor een taalcursus?

   • Log in en lees verder voor meer tips, tests
   Opleidingen en studierichtingen: startpagina's

   Opleidingen en studierichtingen: startpagina's

   Wat zijn de stappen die je kan nemen als je een studie, een master, een cursus of een opleiding wil kiezen?

   Wat zijn de stappen die je kan nemen als je een studie, een master, een cursus of een opleiding wil kiezen?

    

    Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kunnen kiezen?

    1. Leer jezelf kennen
    2. Leer de studiemogelijkheden kennen 
    3. Stel je eigen Multiple Choice lijst op
    4. Maak een keuze aan de hand van je eigen Multiple Choice lijst

    Wat zijn de stappen die je kan nemen om jezelf beter te leren kennen

    Lees meer en ontdek meer bij:

    Wat kan je doen om inzicht te krijgen in de studie-en opleidingsmogelijkheden?

    • Kijk er met een zo open mogelijke blik naar, en zonder je teveel te laten leiden door wat je vader of moeder doet of juist niet doet, door wat je omgeving van je verwacht of juist niet verwacht of welke ervaringen je tot nu toe bent tegengekomen.
    • Spreek wel met vrienden,  familie en bekenden die verschillende studies hebben gedaan, maar zonder die ervaringen al te zwaar te laten wegen. Ze zijn bijna altijd gekleurd. (Hoe ouder men is hoe meer men de ‘studentetijd’ of studiekeuze van vroeger gaat idealiseren of juist afkraken).
    • Maak gebruik van de  informatie die je kunt vinden over liefst alle opleidingen in Nederland. Gebruik de studiegidsen van HBO- en WO-studies in Nederland, (kan je  o.a. vinden bij de studenteninformatie (en documentatiecentra).

     Hoe stel je een multiple choice lijst voor studie- of opleidingkeuze op?

     • Probeer je keuze terug te brengen tot vier studies. De stad/instelling kan wel weer een ander lijstje zijn.
     • Zet op een rij wat je uit je studie wilt halen en wat je er van wilt leren.
     • Ga na of je het belangrijk vindt dat je studie goed aansluit op de arbeidsmarkt. De meeste studenten komen niet terecht in een functie die direct aansluit op die studie. Dat kan zijn omdat men daar bewust voor kiest, maar dat kan ook zijn omdat het in eerste instantie niet lukt en men het daarna niet meer probeert. Het kan zijn omdat de spoeling voor die banen heel dun is. Het kan zijn omdat er voor veel functies en banen helemaal geen specifieke vooropleiding vereist is.
     • Houd er rekening mee dat een universitaire studie in eerste instantie geen beroepsopleiding is maar dat de studie je in theorie opleidt tot wetenschapper.
     • Een studie moet je enerzijds aanspreken, maar anderzijds kan het studentenleven aan de instelling of in die studiestad ook een grote rol spelen bij je keuze> bedenk wel dat je minstens vier jaar lang tentamens zult moeten halen en hoe meer iets je aanspreekt hoe gemakkelijker dat je af zal gaan.
     • Gebruik je zelfkennis: wil je iets doen waarbij ook zaken komen kijken waar je niet goed in bent (stel wiskunde) dan hoeft dat geen breekpunt te zijn, maar houd er dan wel rekening mee dat je bijvoorbeeld doorzettingsvermogen nodig zult hebben.
     • Wees realistisch, bijna niemand vindt studeren alleen maar leuk.
     • Wees optimistisch, je kunt studeren leuk maken door er positief mee om te gaan en ook de in eerste instante minder leuke onderdelen als manier te zien om bepaalde competenties (zoals doorzettingsvermogen of discipline) te verbeteren.

     Hoe maak je een keuze voor studie, opleiding of cursus?

     • Probeer meer te weten te komen over je vier keuzes. Bijvoorbeeld over specifieke vakken die je krijgt, mogelijkheden om naar het buitenland te gaan of een stage te doen binnen je studie, maar ook de soorten functies waarin mensen terecht komen die die opleiding hebben gevolgd.
     • Als je vrienden, familie of bekenden kent die al één van je keuzestudies doen, vraag dan of je een aantal van hen (of van hun medestudenten) kan spreken. Pas wel op want bijna niemand geeft snel toe een verkeerde keuze te hebben gemaakt, dus iedereen hemelt graag zijn eigen studie in zijn eigen stad op. Als je niet uitkijkt ronselen ze ook nog voor hun eigen studentenvereniging.
     • Bezoek open dagen. Op die manier krijg je een algemene indruk van de sfeer, maar ook bijvoorbeeld van specialisaties of extracurriculaire mogelijkheden. En laat je niet inpakken door die wervende weekenden of dat voorbeeldcollege van de toffe prof. Ze hebben echt wel een van de beste collegegevers uitgenodigd, niet die hakkelende collegawetenschapper die het onderwijs een noodzakelijk kwaad vindt.
     • Vraag indien mogelijk een gesprek aan met de studieadviseur of studentendecaan van jouw keuzestudies of vraag of men je in contact kan brengen met afgestudeerden.

     Hoe kan ik een keuze maken voor een taalcursus?

     • Log in en lees verder voor meer tips, tests
     Persoonlijkheidstest, psychologische test en assessments: vragen en antwoorden

     Persoonlijkheidstest, psychologische test en assessments: vragen en antwoorden

     Wat houdt een psychologische test in en wat is een persoonlijkheidstest bij een sollicitatie of persoonlijk onderzoek?

     Wat houdt een psychologische test in en wat is een persoonlijkheidstest bij een sollicitatie of persoonlijk onderzoek?

     Wat houdt een psychologische test in?

     • Psychologische tests zijn ontwikkeld om op een betrouwbare manier de psychologische kenmerken meetbaar te maken. Doel van psychologische tests in de werving en selectie is om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld persoonlijkheid, intelligentieniveau en capaciteiten van de sollicitant en daarmee inzicht te krijgen in de geschiktheid van de persoon voor de desbetreffende positie. De test of tests behoren van te voren in de advertentie te zijn aangekondigd.
     • De test bestaat uit enkele oefeningen die binnen een bepaalde tijd moet worden uitgevoerd. Een test kan tien minuten duren, maar kan ook in totaal twee uur duren. Het inzetten van tests wordt vaak in combinatie met een interview gedaan, dat wordt afgenomen door een psycholoog. Een interview tijdens een assessmentdag komt overeen met een sollicitatiegesprek, alleen wordt er meer gericht op de persoonlijkheid en gaat de psycholoog meer de diepte in. Deze stelt op grond van alle onderdelen die je hebt doorlopen een rapport op. Samen neem je aan het eind van de dag de resultaten door en kan hij of jij nog vragen stellen.
     • Over het algemeen worden bij een psychologisch onderzoek drie verschillende soorten tests afgenomen: kennis- en intelligentietests, persoonlijkheids- of beroepsgerichte prestatietests en algemene ontwikkelings- en schoolkennistests.

     Wat is een persoonlijkheidstest ?

     • Bij de persoonlijkheidstest worden je persoonlijkheidskenmerken gemeten, zoals openheid, flexibel vermogen, dominantie, enzovoorts.
     • Verder onderzoekt men belangstelling/interesses en specifiek beroepsgerichte eigenschappen, zoals commerciële vaardigheden en organisatietalent, of communicatieve vaardigheden.
     • Bij dit soort tests geef je op een vragenlijst aan in hoeverre een bepaalde uitspraak op je van toepassing is. Jouw algemene kennis wordt bijvoorbeeld getest aan de hand van het schrijven van een opstel. Het schriftelijke gedeelte duurt meestal een hele dag en wordt middels het invullen van formulieren afgenomen.

     Wat gebeurd er in het gesprek met de psycholoog of adviseur?

     • In een gesprek met de psycholoog of adviseur worden de schriftelijke tests doorgenomen en wordt aandacht geschonken aan het werk dat je in de betreffende functie zult gaan verrichten, aan je belangstelling, je achtergronden en je motivatie voor de functie
     Wat is een intelligentietest?

     Wat is een intelligentietest?

     Wat is een intelligentietest?

     • Een intelligentietest behoort vrijwel altijd tot een van de onderdelen van het onderzoek de uitslag van deze test is als een van de beste voorspellers van toekomstig functioneren gebleken.
     • Bij deze test toetst men onder andere taalvaardigheid, abstract denken, logisch denken en het vermogen tot ontwikkelen en toepassen van probleemoplossende strategieën.
     Wat is een psychologische test voor het verkrijgen van een baan of stage?

     Wat is een psychologische test voor het verkrijgen van een baan of stage?

     Wat is een psychologische test voor het verkrijgen van een baan of stage?

     • Als onderdeel van de selectieprocedure, meestal voor of na het eerste gesprek, bestaat de mogelijkheid dat je een test moet maken.
     • Doorgaans is dit van tevoren in de advertentie vermeld.
     • Behalve tijdsbesparing zijn er voor de werkgever meer voordelen verbonden aan het gebruik van tests. Een sollicitant die net iets beter is toegerust dan een ander, kan voor een bedrijf in enkele jaren tijd een aanzienlijk groter rendement opleveren. Een test die zo'n werknemer kan selecteren, is dus van groot belang. Bovendien kost het een bedrijf veel geld en moeite om een niet of minder functionerende arbeidskracht te trainen of te vervangen.
     • Je dient je te beseffen dat deze tests slechts een onderdeel van de selectieprocedure zijn. Samen met andere onderdelen, zoals de sollicitatiebrief, het curriculum vitae, de selectiegesprekken en eventuele referenties, geeft een test een totaalbeeld.
     • Het meest gangbaar is de psychologische test. Deze kan, wanneer het meerdere tests betreffen, gedurende één of meer dagen in een gespecialiseerd assessmentbureau worden afgenomen.

     Inloggen-> of eerst aansluiten bij JoHo -> verder lezen -> tools gebruiken

     Wat houdt een grafologisch onderzoek in bij een psychologische test, assessment of een persoonlijkheidsonderzoek?

     Wat houdt een grafologisch onderzoek in bij een psychologische test, assessment of een persoonlijkheidsonderzoek?

      

     • Het grafologisch of handschriftonderzoek is een methode die eventueel nog ter aanvulling uitgevoerd kan worden. Het is echter een omstreden middel en wordt weinig toegepast. Wanneer in een advertentie om een handgeschreven brief wordt gevraagd, bestaat de kans dat men een grafologisch onderzoek doet. De ervaring leert echter dat men meestal slechts benieuwd is naar het handschrift, is dat netjes of niet, heeft het 'karakter'? Personeelschefs vertrouwen bij het bekijken van een handschrift maar al te vaak op hun intuïtie.
     • Een grafoloog onderzoekt slechts het handschrift, hij bekijkt de brief niet inhoudelijk. Hij kijkt naar on- en regelmatigheden, bekijkt krullen en halen, kijkt of en hoe de letters met elkaar in verbinding staan en hoe het papier is gevuld. De wetenschappelijke analyse van de kenmerken van een handschrift gaat ervan uit dat zich in het schrift het karakter en de eigenschappen van de schrijver manifesteren. Het handschrift bevat zogezegd, naast aanwijzingen over enkele kenmerkende eigenschappen, inzicht in de mens in zijn totaliteit en onderscheidt zich in dat opzicht van de psychologische test die 'slechts' karaktereigenschappen kan toetsen. Grafologische rapporten zeggen hoofdzakelijk iets over de rijpheid van de persoonlijkheid, de harmonie van het karakter, emoties, wil, gevoel van eigenwaarde, energie, doorzettingsvermogen en humor. De betrouwbaarheid van de grafologische test ligt tussen de 70 en 90%. Voor de analyse van een handschrift heeft de grafoloog minstens één tot twee bladzijden handgeschreven tekst nodig. Een verdere voorwaarde is dat het schrift een bepaald ontwikkelingsniveau heeft bereikt, dus afwijkt van het 'schoolhandschrift'. Kenmerken waarop grafologen letten zijn: schrijfbeweging, ritme, regelmatigheid, wijdte, richting, druk van het schrift, boven- en onderlengtes, vereenvoudigingen en versieringen (van het schoolhandschrift), verbindingen van de op- en neerhalen en de vlakverdeling op het papier.
     • De grafoloog komt met een vergelijkbaar rapport als het verslag naar aanleiding van de psychologische test. Aan het onderzoek mag slechts ondersteunende waarde worden toegekend.
     Wat zijn voorbeelden van de assessment center methode en hoe werken ze?

     Wat zijn voorbeelden van de assessment center methode en hoe werken ze?

     : Twee voorbeelden van een assessment methode

     Postmap

     • Je moet een postmap afhandelen en daaruit de prioriteiten destilleren, je moet een vergadering voorbereiden, een memorandum opstellen of een brief dicteren.
     • Ook is het mogelijk dat je gedrag in een groep wordt getoetst, vaak gebeurt dat in de vorm van een rollenspel.
     • Je moet bijvoorbeeld een conflict tussen twee medewerkers oplossen, een slechtnieuwsgesprek voeren, onderhandelen of een klacht afhandelen.
     • Je tegenspelers zijn acteurs of mededeelnemers.

     Videotest

     • De assessment center methode is een dure en tijdrovende methode , en bovendien moeilijk te standaardiseren, voor iedere sollicitant is de gesimuleerde situatie anders. Daarom maakt men tegenwoordig veelvuldig gebruik van de videotest. Dit is een gestandaardiseerde test - iedere sollicitant wordt met dezelfde situaties geconfronteerd – die geflmd wordt en slechts een half uur in beslag neemt.
     • Op deze manier worden je communicatieve vaardigheden beoordeeld en kunnen veel van je gedragingen aan de orde komen, afhankelijk van de functie, te denken valt aan leidinggeven, empathie, onderhandelen en assertiviteit.
     • De taak van een manager bestaat bijvoorbeeld uit het motiveren van mensen.
     • Een leidinggevende functionaris beïnvloedt zijn personeel actief om een bepaald gedrag te bewerkstelligen en in een commerciële functie moet een koper actief worden beïnvloed om daadwerkelijk tot de koop over te gaan.
     • Daarnaast neemt de camera ook non-verbale communicatie waar.
     • Denk bijvoorbeeld aan gezichtsuitdrukkingen die boosheid, irritatie of enthousiasme uitstralen, of aan eigenaardige gewoonten van mensen tijdens een gesprek die de aandacht doen verslappen.
     • Deze non-verbale elementen wegen mee met de beoordeling.
     • Door dit gedrag vooraf te testen, kan het risico worden verminderd dat iemand in de praktijk niet tegen zijn taak opgewassen blijkt te zijn.
     • Het gedrag dat iemand laat zien in de videotest moet verder vooral worden gezien als een aanvulling, het geeft kleur aan andere informatie uit een psychologische test en de gesprekken.
     • Je moet bijvoorbeeld schriftelijk of mondeling commentaar geven bij een op video gepresenteerde situatie, gespeeld door professionele acteurs en actrices.
     • Na iedere scène krijg je enkele minuten de tijd om te reageren. Recht voor je staat een monitor, rechts naast je een videorecorder en links van je een camera die feilloos je reacties registreert.
     • De volgende denkbeeldige situatie kan je bijvoorbeeld worden aangeboden via een videorecorder.
      • Een kennis van je geeft wekelijks een lokaal advertentieblad uit. Als eigenaar van een zaak in elektronica heeft hij daar zelf ook baat bij. Jij maakt puzzels voor een puzzeltijdschrift. Je kennis heeft je gevraagd om een puzzelhoek in zijn advertentieblad te verzorgen. Je bent op zijn verzoek ingegaan. Het kostte je twee uur, maar je deed het voor niets omdat je het leuk vond. Je wilt het wel vaker doen, maar dan tegen de normale uurvergoeding voor dat soort zaken van €50,- , alles inbegrepen. Een week later komt je kennis bij je langs en vraagt of je elke week zo'n puzzelhoek wil verzorgen, hij heeft zulke leuke reacties gehad en het kost je waarschijnlijk vrijwel geen tijd en als je je naam erbij zet, is dat meteen reclame voor jou, zo stelt hij. Hoe pak je deze zaak aan?
     • De video-opnamen die zijn gemaakt, worden eventueel aan je werkgever getoond. Je mag de band altijd zien en deze mag niet worden gebruikt voor derden. Eventueel kun je eisen dat de band direct na gebruik wordt vernietigd. Een videotest biedt voordelen voor beide partijen. Worden er bij een bepaalde kandidaat zwakke plekken ontdekt, maar is hij verder prima geschikt voor de functie, dan wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Bij aanstelling van de kandidaat kan hier dan rekening mee worden gehouden. De eventuele leerpunten/tekortkomingen kunnen via praktische trainingen worden aangepakt. Uiteindelijk is niemand perfect! Oefenen met een geleende videocamera is goed mogelijk.
     Wat is een assessment center methode voor je werk of sollicitatie?

     Wat is een assessment center methode voor je werk of sollicitatie?

     Wat is een assessment center methode?

     • Regelmatig wordt als aanvulling op de psychologische test gebruik gemaakt van de assessment center methode, een arbeidsproef.
     • Dit geldt voor allerlei functies en met name voor managementfuncties.
     • Een assessment center is een simulatie van een werksituatie, je wordt in een situatie geplaatst waarin de werkelijkheid wordt nagebootst.
     • Bedrijven krijgen een goed totaalbeeld van sollicitanten door hen in de meest verschillende situaties te observeren. Door gebruik te maken van de assessment center methode kan een voorspelling gemaakt worden van het toekomstig gedrag van de potentiële nieuwe medewerker. 
     • Een groep van ongeveer acht sollicitanten wordt met een aantal observatoren één à twee dagdelen bij elkaar gezet. Men houdt zich bezig met rollenspelen en schijnvergaderingen, hierbij wordt het gedrag van de kandidaten nauwlettend in de gaten gehouden en beoordeeld door observanten, een psycholoog en soms toekomstige collega's: wie neemt de initiatieven, wie durft creatief te zijn, wie doet zijn mond te weinig of juist teveel open, enzovoorts.
     Wat zijn veelgebruikte persoonlijkheidtests en psychologische tests en wat kan je ermee?
     Waar moet je aan denken als je van tests en andere tools gebruik maakt om persoonlijkheid te testen?

     Waar moet je aan denken als je van tests en andere tools gebruik maakt om persoonlijkheid te testen?

     Waar moet je aan denken als je van persoonlijkheidstests en andere tools gebruik maakt?

     • De praktijk en de ontwikkeling van mensen is niet echt in een wetenschappelijk of computer gestuurd systeem te vatten. Tests zijn gebaseerd op bepaalde aannames, vaste informatie en beperken zich tot de grote lijn omdat er ander geen systeem van gemaakt kan worden. Als studie- of beroepskeuze tests echt goed zouden werken dan zou de wereld er heel anders uit zien.
     • Er is geen enkele studie- of beroepskeuze test die rekening houdt met de cultuur van een bedrijf of organisatie terwijl dat uiteindelijk van doorslaggevend belang kan zijn.
     • Er is geen enkele studiekeuze test die rekening houdt met alle verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt of jouw ontwikkeling op latere leeftijd.
     • Dus houd er rekening mee dat je de ervaringen met tests stevig relativeert en alleen gebruikt om je eigen onderzoek mee aan te vullen. Laat het niet leidend zijn.

      

     Wat zijn de meest gangbare psychologische tests die je bij een sollicitatie kunt tegenkomen en hoe kom je er doorheen?
     Wat zijn de aandachtspunten bij het invullen en analyseren van je persoonlijkheidtest en psychologische test, waar moet je rekening mee houden?
     Wat zijn de tips van de testafnemers voor de voorbereiding op een psychologische test?
     Wat is de waarde van een psychologische test of een assessment voor een organisatie?

     Wat is de waarde van een psychologische test of een assessment voor een organisatie?

     Wat is de waarde van een psychologische test of een assessment voor een organisatie?

     • De waarde van een psychologische test word soms in twijfel getrokken.
     • De kosten voor de werkgever zijn onevenredig hoog, de kwaliteit van de vragen en de voorspellende waarde van de tests worden betwist. Wat iemand op papier zegt te zullen doen, kan in de praktijk heel anders uitpakken.
     • Daarbij komt dat de tests, doordat er momenteel zoveel oefenmateriaal en cursussen voorhanden zijn, aan objectiviteit hebben ingeboet.
     • Het maken van een psychologische test is trouwens nooit verplicht, maar weigering kan toch worden geïnterpreteerd als een terugtrekking uit de sollicitatieprocedure.
     Wat zijn voorbeelden van sollicitatie opdrachten en assessment centers in de marketing- en communicatiesector?
     Welke tests en tools kan je gebruiken voor je zelfkennis, persoonlijkheid en het voorhouden van een spiegel

          

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

     Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit de bundels
     JoHo: crossroads uit selectie
     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen