Integer zijn: leren en blijven

Respect - Eerlijkheid - Betrouwbaarheid - Verantwoordelijkheidsbesef

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn?

 • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
 • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
 • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

 • Respectvol zijn
 • Eerlijk zijn
 • Betrouwbaar zijn
 • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
Wat is integer, respectvol, eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, als competentie?

Wat is integer, respectvol, eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, als competentie?

Wat zijn gerelateerde begrippen en vormen van integer zijn?

Wat is respect?

 • Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.

Wat is eerlijkheid?

 • Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt.

Wat is betrouwbaar zijn?

 • Betrouwbaar zijn wll zeggen dat je iemand bent waar anderen vertrouwen in kunnen hebben

Wat is verantwoordelijkheidsbesef?

 • Verantwoordelijkheidsbesef wil zeggen dat je in je doen en laten rekening houdt met algemene en in organisatie geldende sociale en ethische normen

Wat is het nivo waarop je integer kan zijn?

De mate waarin je de competentie 'integer zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. handelen naar de gangbare normen en waarden 
 2. altijd discreet zijn
 3. anderen aanspreken op niet-integer gedrag

Wat is handelen naar de gangbare geldende normen en waarden?

 • Je draagt de normen en waarden uit naar buiten.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je toont respect voor andere mensen.
 • Je hebt geen vooroordelen en je hebt een neutrale houding.

Wat is altijd discreet zijn en handelen?

 • Je laat iedereen in zijn waarde ongeacht de situatie.
 • Je geeft duidelijk je eigen mening en bent open-minded wat betreft de meningen van andere mensen.
 • Je bent bewust en hebt kennis van de normen en waarden van mensen met een andere cultuur.
 • Je gaat nauwkeurig en gepast om met confidentiele / gevoelige informatie van anderen.
 • Je voorkomt belangenverstrengeling, of heft deze zo mogelijk tijdig op; je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.

Wat is anderen aanspreken op integer gedrag en het uitdragen van een overtuiging?

 • Je zet anderen aan om respect te tonen en open te zijn voor anderen.
 • Je handelt consistent naar en vanuit overtuiging.
 • Je neemt een voorbeeld rol aan wat betreft het tonen van respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.
 • Je herkent wanneer iemands gedrag niet integer is en onderneemt hierbij actie.

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Integriteit tijdens je reis

 • Als je op reis gaat, kom je vaak in aanraking met culturen of gewoontes die anders zijn dan je gewend bent. Sommige plaatselijke gebruiken kunnen zelfs tegen jouw normen en waarden ingaan. Je kunt integer omgaan met zulke situaties door bijvoorbeeld niet mee te doen met gebruiken die je kunt vermijden, zoals het eten van bepaalde dieren.
 • Het kan echter ook zo zijn dat je je echt moet aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Als je bijvoorbeeld als vrouw een land bezoekt waar een hoofddoek verplicht is. Als je absoluut tegen het gebruik van een hoofddoek bent, moet je een keuze maken: ga je het land alsnog bezoeken en pas je je aan, of kies je een andere bestemming uit? Bij integriteit hoort namelijk ook het respecteren van de normen en waarden van een andere samenleving, wanneer je ervoor kiest deze te bezoeken.
 • Hoe dan ook zul je op reis je eigen normen en waarden beter leren kennen. Wanneer de situatie geschikt is, kun je hierover van gedachten wisselen met de plaatselijke bevolking en zo elkaar beter leren kennen.

Integriteit tijdens je studie

 • Tijdens je studie kunnen bepaalde situaties om een mate van integriteit vragen: als je in tijdsnood zit voor een paper, pleeg je dan eerder plagiaat of ga je toch doen wat je kan en je eigen werk inleveren? Of als een studiegenoot je om hulp vraagt met een opdracht, help je diegene dan? Of toch niet, omdat je de beste van de klas wilt zijn.
 • In zulke situaties gaat het dan vaak om het kiezen van je (ogenschijnlijke) eigenbelang, of eerlijkheid en het helpen van anderen.
 • Wanneer je ervoor kiest om integer te werk te gaan, zul je merken dat je een positievere houding zult uitstralen, waardoor mensen ook weer eerder bereid zijn om jou te helpen. Zo kun je elkaar beter bijstaan wanneer dat nodig is, want dat kan zeker nodig zijn tijdens je studietijd.

Integriteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Tijdens vrijwilligerswerk werk je vaak in omstandigheden die om integriteit vragen. Omdat je vaak met hulpbehoevenden werkt, is het van belang dat je situaties met fatsoen behandelt en toegewijd bent naar degenen die je helpt. Neem hierbij je eigen normen en waarden goed in acht, deze kunnen je vaak helpen tijdens je vrijwilligerswerk.
 • Wanneer je denkt dat een situatie niet goed verloopt, of opmerkt dat anderen niet correct handelen, kun je het beste integer reageren door dit eerlijk te zeggen of door te geven aan leidinggevenden. Ook wanneer je zelf een fout hebt gemaakt, kun je hier mee omgaan door eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Als je ergens als stagiair aan de slag gaat, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Wanneer je open en eerlijk communiceert, kunnen jij en je stagegever een band van vertrouwen opbouwen waardoor jullie met meer plezier en effectiviteit kunnen samenwerken.

Integriteit tijdens je werk

 • Tijdens je werk is integriteit op vele vlakken van belang wanneer het aankomt op eerlijk en oprecht handelen en de juiste intenties hebben.
 • Als je met je werkgever duidelijke afspraken maakt die voor jullie allebei werken en wanneer beide partijen zich hieraan houden, ontstaat er een fijne werksfeer. Zo is er ook ruimte voor fouten maken en leren, en vragen stellen.
 • Het kan zijn dat je zelf getuige wordt van bijvoorbeeld ruzies, roddelen of andere negatieve gebeurtenissen op werk. Je kunt hier integer mee omgaan door in de eerste instantie er niet aan mee te doen, en het waar nodig te melden bij de juiste persoon.

  

 

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

  

   Meer competenties of contenties checken

 

JoHo: competentie begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

Integer zijn: leren en blijven: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?
Integer zijn: Je bent integer wanneer jouw handelen in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Samenhangende begrippen en competenties zijn respectvol zijn, eerlijk zijn ,betrouwbaar zijn en verantwoordelijkheidsbesef tonen