Mensenrechten beschermen en rechten van de mens studeren in het buitenland

 

Mensenrechten en menselijkheid als studie en kennisgebied in binnen- en buitenland

 

Inhoud

 • Democratie en politiek: basisvragen en antwoorden
 • Bestuursrecht: de belangrijkste vragen en antwoorden
 • Bescherming van de Rechten van de Mens in Europa?
 • Mensenrechten op internationaal niveau: hoe is het geregeld?
 • Samenvattingen en studiehulp voor internationale, bestuurskundige en beleidskundige opleidingen
 • Juridische vaardigheden
JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Bestuursrecht: de belangrijkste vragen en antwoorden

Bestuursrecht: de belangrijkste vragen en antwoorden

Wat regelt het bestuursrecht?

 • Het bestuursrecht behandelt wetten, regels normen en instrumenten van de overheid op verschillende beleidsterreinen. Dit geheel brengt rechten en plichten met zich mee voor burgers, private organisaties en overheid, dit heeft invloed op hun dagelijkse activiteiten. Het bevat zowel algemene regelgeving (de Awb), bijzondere regelgeving (bijvoorbeeld de Woningwet) als Europees recht.
 • De deelterreinen kunnen inhoudelijk sterk verschillen, maar op juridisch vlak hebben zij tenminste één kenmerk gemeen: het betreft altijd eenzijdige rechtshandelingen van de overheid, gericht op een rechtsgevolg voor de (aspirant-)burger die niet het recht heeft hiermee in te stemmen of dit af te wijzen.
 • Het bestuursrecht heeft 3 functies:
  • instrumentele functie: het bestuursrecht wordt gebruikt als middel om beleidsvoornemens uit te voeren.
  • waarborgfunctie: het bestuursrecht wordt gebruikt als middel om de rechten van de burger tegenover het bestuur veilig te stellen.
  • normerende functie: het bestuursrecht normeert het bestuursoptreden.
 • Een ander belangrijk onderscheid is die naar de zogenoemde bronnen van bestuursrecht. De belangrijkste ‘makers’, ‘vormers’, ‘scheppers’ van het bestuursrecht zijn:
  • wet- en regelgeving: de nationale formele en materiële wetgevers (respectievelijk regering & Staten Generaal en provincies & gemeenten), de ‘Europese’ wetgever: Europees Parlement, de Europese Commissie en de Ministerraden van de Europese Unie (veel wetgevende taken worden nog steeds gezamenlijk gevoerd door deze instituties)
  • jurisprudentie: dat wil zeggen de rechterlijke uitspraken, van zowel nationale bestuursrechters als rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
  • annotatie: in juridische tijdschriften wordt recente jurisprudentie besproken door wetenschappers en praktijkjuristen. Zij brengen deze in verband met wetgeving en wetenschappelijke literatuur.
  • literatuur: bestuursrecht is een relatief jong rechtsgebied dat meer dan andere rechtsgebieden beïnvloed wordt door de in wetenschappelijke literatuur geconstateerde verbanden en ontwikkelingen.

 

Beslissing of besluit?

 • Een beslissing is een mondeling of schriftelijk openbaar gemaakte uitkomst van afwegingen door een bestuursorgaan.
 • Deze definitie staat niet uitdrukkelijk in de Awb, maar wordt als werkwoord gebruikt, waardoor de betekenis binnen de tekst is af te leiden. Zo wordt duidelijk dat met beslissing vaak de voorbereidende fase van een besluit wordt bedoeld (zie bijvoorbeeld art. 6:3 Awb). Mondelinge beslissingen vallen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden binnen het bestuursrecht: zo mag een inspectieambtenaar onmiddellijk een eind maken aan gevaarlijke situaties, zonder dat eerst op schrift hoeven te stellen.
 • De vraag of een beslissing als een ‘besluit’ kan worden aangemerkt is van groot belang voor de toepassing van de Awb. De regels, normen en mogelijkheden tot rechtsbescherming van de Awb gelden namelijk in beginsel alleen voor besluiten. Besluiten hebben een publiekrechtelijk karakter: het zijn eenzijdige rechtshandelingen, dat wil zeggen: het bestuur staat iets toe of legt iets op aan de burger, wilsovereenstemming is niet nodig.
 • Definitie: onder een besluit wordt volgens art 1:3 lid 1 Awb verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan “inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Vereisten zijn dus:
 1. schriftelijk: de beslissing moet wel schriftelijk zijn, anders kan zij niet aangemerkt worden als een besluit. Sinds kort wordt met ‘schriftelijk’ ook elektronisch vastgelegde beslissingen bedoeld.

 2. Afkomstig van bestuursorgaan;

 3. rechtshandeling: dat wil zeggen een handeling met beoogd rechtsgevolg. rechtshandelingen met onbedoeld rechtsgevolg (onrechtmatige daad) en feitelijke handelingen vallen hier in beginsel niet onder.

 4. Bevoegdheid van het orgaan volgt rechtstreeks uit een exclusief bestuursrechtelijk wettelijk voorschrift dan wel uit een beleidsregel van het orgaan of de publieke taak van het orgaan.

 • Gelijkstelling: zowel wetgever als rechter stellen sommige bestuurs-beslissingen gelijk met een besluit “het om strategische redenen als besluit behandelen, “strategisch besluitbegrip”), hoewel ze dat technisch gesproken niet zijn.

Wat zijn de formele normen voor een besluit?

 • Het besluitvormingsproces kent vijf standaard stappen. Deze stappen zijn onderhevig aan algemene regels die het nemen van besluiten door bestuurorganen inkaderen.
 • De vijf standaard stappen betreffen:
  • De voorbereiding van een besluit;
  • De besluitvorming;
  • De motivering van het besluit;
  • De materiële besluitvorming;
  • De kennisgeving van het besluit en de motivering.

Wat zijn de materiële normen voor besluitvorming?

 • Bij een belangenafweging wordt van het bestuursorgaan verwacht dat in soortgelijke gevallen een soortgelijk besluit wordt genomen. Het bestuursorgaan is gebonden aan verschillende normen, zoals het gelijkheidsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir en het specialiteitsbeginsel.

Hoe worden klachten door bestuur en ombudsman behandeld?

 • Klacht: “een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan”(art. 9:1 Awb).
 • Naast dit “interne klachtrecht” is ook extern klachtrecht mogelijk. Dit gebeurt bij een onafhankelijke instantie, de bekendste hiervan is de Nationale Ombudsman. Om daar echter een klacht in te dienen, moet eerst de interne klachtprocedure zijn doorlopen.
 • Het klachtrecht is een lichte vorm van rechtsbescherming. Het is geen échte vorm van rechtsbescherming, omdat het orgaan dat over de klacht buigt geen juridisch bindende beslissing kan nemen. Een klacht – overigens een begrip dat niet wordt gedefinieerd – betreft veelal de in de ogen van de burger onbehoorlijke behandeling door het bestuursorgaan of een vertegenwoordiger (ambtenaar) van dat orgaan (zie art. 9:2 Awb) op procedureel gebied. Het betreft niet zozeer de mogelijke onrechtmatigheid van een besluit zelf.

De bezwaarprocedure en administratief beroep

De bezwaarprocedure heeft meerdere functies:
 • zeeffunctie”: hij voorkomt dat zaken onnodig bij de rechter terecht komen;
 • rechtsbeschermingsfunctie” als zelfstandige, eenvoudige en goedkope mogelijkheid tot rechtsbescherming. Hierbij vindt een volle toetsing plaats: de besluitvorming kan worden overgedaan met inachtneming van de omstandigheden zoals die zijn op het moment van de beslissing op bezwaar (ex nunc);
 • verlenging van de bestuurlijke besluitvorming”: door deze verlenging wordt de rechtspositie van de burger tegenover het bestuur gewaarborgd;
 • dossierfunctie”: alle relevante stukken voor besluitvorming door de eventueel er later alsnog bijgehaalde administratieve rechter worden in de bezwaarfase verzameld;
 • signaleringsfunctie”: door deze procedure komen de gebreken in de bestuurlijke organisatie aan het licht, zodat ze gecorrigeerd kunnen worden.
Hoofdregel: bezwaar is altijd mogelijk. Op dit beginsel zijn echter uitzonderingen (7:1.1 Awb). Bezwaar is niet mogelijk als:
 • het in een ander (bijvoorbeeld toezicht-)kader al een keer is heroverwogen;
 • de burger bij de voorbereiding ervan al een inspraakmogelijkheid gehad heeft in het kader van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure;
 • het bezwaar te trage besluitvorming betreft: dit zou een extra vertraging op gaan leveren! In zo’n geval is de bestuurlijke dwangsomregeling passender;
 • rechtstreeks beroep op de administratieve rechter door een bijzondere wet mogelijk is gemaakt.

Wat is de procedure bij een beroepschrift?

 • Een beroep beingt bij de indiening: het beroep bij de rechter begint met de indiening van een beroepschrift (elektronisch of op papier) bij de griffie (het secretariaat) van het bevoegde gerecht. Deze instantie controleert onder meer de tijdigheid van het beroep en beoordeelt op hoofdlijnen de ontvankelijkheid van het beroep en de bevoegdheid van de betreffende rechter. Problemen met betrekking tot bevoegdheid worden vaak opgelost door de stukken door te zenden naar de bevoegde instantie (doorzendplicht) of door toepassing van de vereenvoudigde behandeling (zie verderop).
 • De indieningstermijn van zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (artt. 6:5, 6:8, 6:9 Awb), wordt zeker in de beroepsfase zéér strikt door de rechter toegepast. Er zijn zaken bekend waarbij de rechter niet een beroepschrift in behandeling heeft genomen omdat deze slechts één minuut te laat per hand, post of elektronisch verkeer (e-mail, fax) is ontvangen. In hoger beroep heeft de ABRvS deze op het eerste gezicht hardvochtige en onredelijke beslissingen van de bestuursrechter bevestigd. De reden daarachter lijkt te zijn dat als men zich flexibel opstelt en procedurele uitzonderingen toelaat, op een gegeven moment het hek van de dam raakt omdat andere appellanten dezelfde uitzonderingen gaan opeisen

Wat voor nadeelcompensatie kan er zijn bij een rechtmatige overheidsdaad?

 • Door handelingen van een bestuursorgaan kan er voor een individuele burger aanzienlijke schade ontstaan, ook al zijn de handelingen van het bestuur noodzakelijk met het oog op het algemeen belang. Er kunnen nu eenmaal zwaarwegende algemene belangen zijn die niet kunnen wijken voor een relatief ondergeschikt belang van een individuele burger.
 • In een dergelijk geval kan er dan wel voor het bestuursorgaan een plicht ontstaan tot vergoeding van de schade die bij de individuele burger is ontstaan (nadeelcompensatie), ook al heeft het bestuursorgaan rechtmatig gehandeld. Bij nadeelcompensatie kan er dus voor door een burger aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade die door een bestuursorgaan is veroorzaakt.
 • Tegenwoordig wordt nadeelcompensatie gezien als een volwaardige vorm van schadevergoeding, waarbij alle schade wordt vergoed waarop men recht heeft. Ook bij nadeelcompensatie hoeft niet alle geleden schade voor vergoeding in aanmerking te komen. Het nadeelcompensatiebesluit is een besluit dat een bestuursorgaan kan nemen op grondslag van de bevoegdheid om nadeelcompensatie toe te kennen. Het nadeelcompensatiebesluit wordt ook wel aangeduid als (buitenwettelijk) zuiver schadebesluit of zelfstandig schadebesluit. Een onzuiver schadebesluit wordt in de literatuur ook wel aangeduid als onzelfstandig schadebesluit.

Wanneer is er recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige overheidsdaad?

 • Op grond van art. 6:162 BW kan een ieder aansprakelijk gehouden worden voor schade die toerekenbaar is veroorzaakt. Deze hoofdregel geldt in beginsel ook voor bestuursorganen. De schade die wordt veroorzaakt door een toerekenbare onrechtmatige overheidsdaad, moet worden vergoed door de overheid.
 • Er zijn zeven eisen waaraan steeds moet zijn voldaan alvorens een vordering tegen de overheid kan slagen:
1. Onrechtmatigheid;
2. Toerekenbaarheid;
3. Relativiteit;
4. Causaliteit;
5. Schade;
6. Eigen schuld en de schadebeperkingsplicht, en
7. Verjaring.
 • Wanneer aan alle zeven eisen voldaan is, kan de gedupeerde komen tot een vordering van schadevergoeding

Welke bestraffende bestuurlijke sancties zijn er?

 • Als bestraffende bestuurlijke sancties zijn daar herstelsancties en bestraffende sancties. Herstelsancties zien er op om een overtreding terug te draaien en weer tot een legale situatie te komen. Een bestraffende sanctie ziet daar helemaal niet op, maar ziet er op om de overtreder te bestraffen en leed toe te brengen.
 • Onderliggende doelen zoals vergelding en preventie kunnen ook meetellen bij de bestraffende sanctie. De bekendste en meest belangrijke bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete. Andere bestraffende sancties kunnen zijn het intrekken van een begunstigende beschikking, de intrekking van een financiële uitkering, ambtenarentucht en het openbaar maken van de handelingen van de overtreder. Dit zijn alleen bestraffende sancties als het doel is om leed toe te brengen aan de overtreder of dit uit de wet blijkt.
 • De regelingen voor de bestraffende sancties staan in afdeling 5.4 Awb waarvan het grootste deel in het beginsel voor bestuurlijke boetes geldt en niet voor andere sancties. Ook de algemene normen uit hoofdstuk 3 en titel 4.1. Awb zijn op bestraffende sancties van toepassing. De regelingen bieden vooral garanties en waarborgen over hoe met bestuurlijke boetes moet worden omgegaan en welke eisen er worden gesteld.
 • Bij het opleggen van bestuurlijke boetes gelden de volgende eisen voor bewijs:
  • De bewijslast van de overtreding rust op een bestuursorgaan.
  • Het bestuursorgaan dient het dragend bewijs van een overtreding bij de voltooiing van de bestuurlijke besluitvorming te leveren.
  • In geval van twijfel dient aan de betrokkene het voordeel van de twijfel te worden gegund. Deze eisen zijn strenger dan de eisen die aan het bewijs worden gesteld bij andere (niet bestraffende) besluiten van bestuursorganen.

Welke rechter is bevoegd?

 • In het eerste lid van art. 112 Gw is bepaald dat de taak van berechting van geschillen opgedragen is aan de rechterlijke macht. Maar op grond van het tweede lid kunnen in sommige gevallen ook andere gerechten, die niet tot de rechterlijke macht behoren, dit doen. Geschillen die niet uit een burgerlijke rechtsbetrekking zijn ontstaan, kunnen namelijk ook worden voorgelegd aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De rechterlijke macht is dus niet (altijd) de enige instantie die bevoegd is.
 • Op grond van art. 8:1 Awb worden bestuursrechtelijke geschillen in beginsel in eerste instantie door de rechtbank berecht. Op deze hoofdregel zijn wel uitzonderingen te maken. Op grond van art. 8:6 Awb kan er geen beroep worden ingesteld bij de rechtbank tegen een besluit waartegen beroep bij een andere administratieve rechter kan worden ingesteld. Deze kan tot de rechterlijke macht behoren, maar dit is geen vereiste; aldus blijkt uit de omschrijving van de administratieve rechter in art. 1:4 Awb. De rechterlijke macht kan optreden als administratieve rechter, omdat zij kan oordelen over bestuursrechtelijke geschillen: voor zover zij dat type geschillen berecht, is zij ook een administratieve rechter.
 • Doordat er talrijke instanties zijn die bevoegd zijn tot het berechten van bestuursrechtelijke geschillen, is er sprake van verschillende door de wetgever in het leven geroepen systemen van bestuursrechtspraak. Een systeem kan bestaan uit één of meerdere instanties. Ook kan er binnen een systeem zowel sprake zijn van concentratie (er is maar één gerecht waartoe je je kunt wenden) als spreiding (meerdere mogelijkheden).
 • Er spelen drie vragen een rol:
  • Welke van de verschillende systemen van bestuursrechtspraak is bevoegd om het beroep tegen een besluit te beoordelen? Deze vraag ziet op de algemene bevoegdheid van de bestuursrechter.
  • Welk gerecht (in een systeem dat dus meerdere instanties kent) dient te worden benaderd? Dit gaat over de absolute bevoegdheid van de bestuursrechter.
  • Bij welk gerecht in Nederland moet beroep worden ingesteld als er sprake is van spreiding? Deze vraag gaat over de relatieve bevoegdheid van de bestuursrechter.

Privaatrecht of Publiekrecht?

 • Tot het Windmill-arrest (1990) werd de tweewegenleer gehuldigd: de overheid was min of meer vrij om te kiezen of ze de privaat- of publiekrechtelijke weg wilde bewandelen om iets te bereiken. Nadelen voor de met de overheid contracterende burger was de ongelijkwaardige onderhandelingspositie, nadeel voor de andere burgers was het ondergraven van publiekrechtelijke waarborgen rond bijvoorbeeld inspraak en rechtsbescherming. In het Windmill-arrest werd deze leer bijgesteld: de Staat had – als eigenaar - lozingen van afvalstoffen in de Nieuwe Waterweg tegen een vergoeding toegestaan. Toen de Staat deze vergoeding omhoog wilde brengen, protesteerde haar wederpartij. Mocht de Staat contracteren over de Waterweg, en mocht de Staat deze tegenprestatie vragen? HR: in dit geval mocht het niet, want “gekozen dient te worden voor de publiekrechtelijke weg wanneer het gebruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden de publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist.”
 • Maar wanneer kan het nog privaatrechtelijk, wanneer niet meer: wanneer is de doorkruising van een publiekrechtelijke regeling nou echt “onaanvaardbaar”?
 • Hiervoor zijn drie relevante criteria:
 1. inhoud en strekking publiekrechtelijke regeling;

 2. wijze waarop, mate waarin die regeling de belangen van burgers beschermt;

 3. kan de overheid via publiekrechtelijke weg min of meer hetzelfde bereiken?

 • Een half jaar na Windmill werd een tweede arrest (Kunst- en antiekstudio Lelystad (1991)) gewezen waardoor er een vierde criterium, bij het Windmill-rijtje kwam:
 1. de maatschappelijke gevolgen van de uitspraak die de doorkruising afkeurt.

Wat is het verband tussen Nederlands, Europees en Internationaal recht?

 • Vooral mensenrechtenverdragen en EU-recht beïnvloeden de Nederlandse bestuursrechtelijke wetgeving.
 • Europese wetgeving beïnvloedt op afstand de nationale bronnen van bestuursrecht, die van Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie. In Nederland moet de wetgever steeds vaker Europese regels overnemen en verwerken in nationale wetten, of deze mogen niet in strijd zijn met de eersten. In Nederland moet de nationale rechter, en dus ook de bestuursrechter, nationale wetgeving toetsen aan Europese wetgeving (maar niet aan de eigen Grondwet).
 • De beïnvloeding gaat ook de andere kant op: het Nederlandse rechtsstelsel maakt deel uit van de communautaire rechtsorde van de Europese Unie, en Europese wetgevers en rechters bestuderen, beoordelen en oordelen over onze wetgeving en jurisprudentie, wat weer hun wetgeving en jurisprudentie mede vorm geeft. Niettemin heeft het Europees recht een sterkere invloed heeft op de ontwikkeling van ons bestuursrecht dan andersom. Dit ‘eenrichtingsverkeer’ is ook nodig omdat het de bedoeling is dat regels van het EU-recht zoveel mogelijk gelijk worden toegepast in alle lidstaten, alleen al om de rechtsgelijkheid van de EU-inwoners te waarborgen.
 • Vaak moet Nederland zelfs Europese regels gewoon uitvoeren. Op vele beleidsterreinen, zoals marktwerking, mededinging, milieu en natuur, heeft de Nederlandse wetgever nauwelijks of geen bevoegdheid meer tot het zelfstandig maken van regels: die worden tegenwoordig allemaal in ‘Brussel’ gemaakt.
Mensenrechten & Rechten van de mens: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen - Themabundel

Mensenrechten & Rechten van de mens: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen - Themabundel

Hoe zijn de mensenrechten tot stand gekomen?
Mensenrechten op internationaal niveau: hoe is het geregeld?

Mensenrechten op internationaal niveau: hoe is het geregeld?


Sinds de Tweede Wereldoorlog is de bescherming van fundamentele rechten van de mens niet langer alleen een zaak van de nationale rechtsorde. De naleving van die rechten kan inmiddels worden onderworpen aan internationaal toezicht. Aan de wieg van deze ontwikkeling staat de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

Wat is de Universele Verklaring van de rechten van de mens?

De Universele Verklaring van de rechten van de mens is op 10 december 1948 door Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaard. Het is geen juridisch bindend tekst, maar het is wel een gezaghebbend document dat voor vele nadien gesloten (wél) verbindende verdragen bron van inspiratie is geweest.

Het grootste deel van de in de Verklaring neergelegde rechten kunnen we rekenen tot de categorie van de klassieke mensenrechten. Het accent ligt op het waarborgen van een vrijheidssfeer van de burger tegenover inbreuken daarop door de overheid. Zij worden ook wel aangeduid als politieke rechten en burgerrechten. Daarnaast bevat de Verklaring een aantal rechten die als sociale mensenrechten worden aangeduid. Hierbij gaat het om de waarborging van de noodzakelijke minimumvoorwaarden voor de menselijke ontplooiing. Zij eisen (veelal) een actief optreden van de overheid.

Welke soort internationale mensenrechtenverdragen bestaan er?

De mensenrechten zijn later verder uitgewerkt in een groot aantal verdragen op dit gebied. Deze verdragen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. In de eerste plaats kunnen de verdragen aan de hand van hun inhoud worden ingedeeld. Die kan algemeen of specifiek zijn.

Algemene verdragen omvatten een catalogus van een van beide genoemde categorieën van mensenrechten. Zo is de Universele Verklaring op mondiaal niveau uitgewerkt in het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR) en het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Op regionaal niveau kan in dit verband gedacht worden aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Daarnaast zijn er verdragen die betrekking hebben op één specifiek mensenrecht of enkele onderling verbonden specifieke mensenrechten, zoals het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Op regionaal niveau is dit uitgewerkt in het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Ook kunnen de verdragen ingedeeld worden aan de hand van de vraag wie subject is van de daarin opgenomen rechten.

De verdragen zelf laten de staten die daarbij partij zijn vrij in de manier waarop de aanvaarde verplichtingen worden nagekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de in de verdragen opgenomen rechten om te zetten in nationaal recht, maar ook door de erkenning van de rechtstreekse werking van bepalingen uit de mensenrechtenverdragen.

Ten aanzien van de burgerrechten en politieke rechten neemt de Nederlandse rechter in het algemeen aan dat we te maken hebben met eenieder verbindende bepalingen in de zin van art. 93 Gw. Dat betekent dat zij rechtstreeks werken in de nationale rechtsorde en de burgers zich erop kunnen beroepen voor de nationale rechter.

Ten aanzien van de economische, sociale en culturele rechten wordt in het algemeen aangenomen dat zij niet rechtstreeks kunnen werken. De implementatie is afhankelijk van nadere uitwerking door de nationale wetgever.

Afgezien van de rechtstreekse werking van eenieder verbindende bepalingen van verdragen voorziet de Grondwet blijkens art. 94 Gw ook in de voorrang van deze bepalingen op nationaal recht.

Hoe is het internationaal toezicht op mensenrechten geregeld?

Het internationale toezicht op de naleving van mensenrechten is vaak toevertrouwd aan een orgaan dat is samengesteld uit (van hun regering) onafhankelijke deskundigen, commissie of comité geheten. Denk bijvoorbeeld aan het Mensenrechtencomité, ingesteld op basis van het IVBPR. Daarnaast komt het voor dat het toezicht mede berust bij een politiek orgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van regeringen, bijvoorbeeld bij de VN-Raad voor de rechten van de mens, opgericht door de Algemene Vergadering van de VN.

Het internationale toezicht kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er sprake zijn van een rapportageprocedure waarbij de verdragsstaten verplicht worden zelf te rapporteren aan een internationaal toezichthoudend orgaan over de wijze waarop zij de naleving van de mensenrechten in hun land gerealiseerd hebben. Een belangrijk voorbeeld is de rapportageprocedure op basis van art. 40 IVBPR.

Ook is soms voorzien in een statenklachtrecht, waarbij de ene verdragsstaat tegen de andere een klacht kan indienen bij een internationaal orgaan wegens een (vermeende) schending van diens verplichtingen.

Nog verder gaat het particuliere klachtrecht, dat aan individuen, groepen van individuen of rechtspersonen het recht geeft bij een internationaal orgaan een klacht in te dienen tegen een verdragsstaat wegens een eventuele schending van de mensenrechten, bijvoorbeeld de procedure onder het EVRM en onder het (Eerste) Facultatieve Protocol bij het IVBPR.

De vierde categorie van procedures is de bevoegdheid van een internationaal orgaan om eigener beweging een onderzoek in te stellen in verband met mogelijke schendingen van mensenrechten in een bepaalde staat.

Deze vier vormen van toezicht zijn niet in elk verdrag te vinden. Steeds zal aan de hand van een concreet mensenrechtenverdrag moeten worden vastgesteld welke internationale toezichtprocedure(s) in het verdrag is/zijn opgenomen.

Welke toezichtprocedures bestaan er onder het EVRM?

Het EVRM is in 1950 tot stand gekomen en in 1954 door Nederland geratificeerd. Inmiddels zijn zestien Protocollen aan het verdrag toegevoegd. De protocollen voorzien deels in een aanpassing van de procedurele bepalingen en deels in een aanvulling op de catalogus van beschermde mensenrechten.

Het EVRM kent drie toezichtprocedures, namelijk het particuliere klachtrecht, het statenklachtrecht en de rapportageprocedure.

De drie organen die belast zijn met het internationale toezicht op de naleving van het verdrag zijn het Europees Hof voor de rechten van de mens, het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Het belangrijkste orgaan is het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) (art. 19-51). Een beperktere rol bij het toezicht op de naleving van het EVRM is toevertrouwd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Dit is een politiek orgaan en kan dan ook niet als onafhankelijk van de verdragsstaten worden gezien. Het is samengesteld uit ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa speelt een bescheiden rol bij het toezicht op de naleving van het EVRM.

In de procedure waarin een particuliere klacht behandeld wordt, moeten verschillende fasen onderscheiden worden. Allereerst het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht. De klacht moet voldoen aan de eisen die het EVRM stelt aan particuliere klachten. Is een klacht niet ontvankelijk, dan is de procedure afgelopen. In elk stadium van de procedure bestaat de mogelijkheid van een minnelijke schikking tussen de klager en de betrokken staat. Slaagt deze schikking, dan is de procedure daarmee afgerond.

Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van de hierboven kort geschetste procedure.

Artikel 34 EVRM bepaalt dat particulieren die stellen dat zij slachtoffer zijn van schending van een van de in het EVRM opgenomen rechten door een van de verdragsstaten, het recht een klacht in te dienen bij het EHRM. Onder particulieren moet verstaan worden natuurlijke personen, rechtspersonen en groepen van individuen.

Het Hof onderzoekt dus eerst de ontvankelijkheid van een klacht. De meeste klachten worden afgewezen omdat zij niet voldoen aan een of meer van de in art. 35 EVRM opgenomen ontvankelijkheidsvereisten. Eén van deze vereiste is de uitputting van nationale rechtsmiddelen. Een klacht mag pas in behandeling worden genomen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgepunt. Dat betekent dat eerst tot op het hoogste nationale niveau de schending van een recht uit het EVRM aan de orde moet worden gesteld, zodat de staat de gelegenheid heeft zelf de schending ongedaan te maken.

De tweede ontvankelijkheidseis is dat klachten moeten worden ingediend binnen een termijn van zes maanden na de definitieve nationale uitspraak.

Verder mag een klacht niet anoniem zijn of al eerder onderzocht zijn door het Hof of een andere internationale instantie (zoals bijv. een procedure op basis van het (Eerste) Facultatieve Protocol bij het IVBPR).

Particulieren kunnen alleen een klacht indienen wanneer zij kunnen stellen slachtoffer te zijn van een schending van één of meer van de rechten uit het verdrag. De klacht moet dus verenigbaar zijn met het Verdrag.

Klachten mochten niet kennelijk ongegrond (‘manifestly ill-founded’) zijn. Wanneer op voorhand al duidelijk is dat er geen schijn van kans is dat er een schending van het verdrag zal worden vastgesteld, wordt de klacht op deze grond niet-ontvankelijk verklaard.

Degene die een klacht indient, uitsluitend met het oogmerk daarmee (bijv.) politieke propaganda te maken, ziet zijn klacht afstuiten op deze grond. Er mag dus geen misbruik van het klachtrecht gemaakt worden.

De ontvankelijkheidsvoorwaarde van een wezenlijke nadeel is een nieuwe, bij Protocol 14 ingevoerde verdragswijziging, inhoudende dat een klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard indien de verzoeker geen wezenlijk nadeel heeft geleden en de zaak door de nationale rechter behoorlijk is behandeld.

Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard, onderzoekt het Hof de gegrondheid van de klacht. Het Hof komt - tenzij tussentijds een minnelijke schikking tussen partijen plaatsvindt - tot een oordeel of er sprake is van een schending van één of meer van de rechten in het EVRM. Dit oordeel is bindend, zoals blijkt uit art. 46 lid 1 EVRM.

In een aantal gevallen heeft het Hof een schending door Nederland van een of meer door het EVRM gegarandeerde rechten vastgesteld. Aspecten van de toepassing van bijvoorbeeld het militaire straf- en tuchtrecht, het strafprocesrecht, het administratieve beroep en van de voormalige Krankzinnigenwet werden in strijd met bepalingen uit het EVRM geoordeeld.

De statenklachtrechtprocedure komt in grote lijnen overeen met de procedure inzake het particuliere klachtrecht. Van het statenklachtrecht wordt zelden gebruikmaakt. Staten geven er in het algemeen de voorkeur aan hun onderlinge geschillen langs diplomatieke weg op te lossen.

Ten slotte is er nog de rapportageprocedure (art. 52 EVRM). Op basis van de rapportageprocedure kan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa de verdragsstaten verzoeken een uiteenzetting te geven van de wijze waarop zij de bepalingen uit het EVRM waarborgen in de nationale wetgeving. Deze procedure wordt niet vaak gebruikt.

Bron: Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen van De Blois

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   China

   • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
   • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

   Ecuador

   • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
   • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

   Filipijnen

   • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
   • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
   • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

   Ghana

   • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
   • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

   India

   • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

   Malawi

   • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

   Mexico

   • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

   Singapore

   • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
   • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

   Zuid-Afrika

   • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
   • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
   • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de juridische sector of advocatuur in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Australië

     • Ben jij een juridische professional? Er zijn meerdere mogelijkheden om te gaan werken in de juridische sector of administratie 'down under'. (b)
     • Doe werkervaring op in de juridische branche in het buitenland. (s)

     China

     • Gebruik jouw juridische kennis en ga aan de slag bij een advocatenkantoor in Shanghai of Chengdu. Je gaat onder andere helpen bij het voorbereiden, corrigeren of controleren van juridische documenten. (v)

     Curaçao

     • Help als sociaal-juridisch dienstverlener mee aan de verbetering van leefomstandigheden van inwoners van Curaçao. Je draait volledig mee binnen de organisatie en zal ook bijdragen aan het opzetten van een juridisch loket. (s)
     • Ben jij een punctuele rechtenstudent? Doe ervaring op bij een advocatenkantoor en speel een rol bij het screenen en updaten van leveringsvoorwaarden, klantcontracten en inkoopcontracten. (s)
     • De financiële dienst van Curaçao heeft een adviserende en signalerende taak voor de regering. Als stagiair help je bij het opzetten van uitvoeringsbesluiten en rapportageformulieren en stem je deze af met de directie Wetgeving en juridische zaken. (s)
     • Studeer jij rechten? Ondersteun een advocatenkantoor in Curaçao met verschillende voorbereidende taken. (s)

     Frankrijk

     • Ga met je juridische ervaring aan de slag in Frankrijk. Er zijn meerdere professionele banen in de juridische sector. (b)

     Ghana

     • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met toezicht houden op verstrekte leningen. (s)
     • Leer veel over de advocatuur door mee te lopen op een advocatenkantoor in Accra. (s)
     • Doe juridisch onderzoek naar de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. (s)

     Marokko

     • Studeer je rechten of ben je hierin afgestudeerd? Verschillende projecten omtrent mensenrechten, vluchtelingen of kinderrechten hebben jouw kennis nodig. (v)

     Mexico

     • Draag bij aan de bescherming van mensenrechten in Mexico door als mensenrechtenwaarnemer aan de slag te gaan. (b)

     Indonesie

     • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

     Spanje

     • Wil jij juridische ervaring opdoen onder de Spaanse zon? Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan in de juridische sector. (s)

     Suriname

     • Doe ervaring op in het buitenland in de commerciële of juridische dienstverlening. (s)

     Verenigde Staten van Amerika

     • Ga aan de slag in het zonnige Miami. Er zijn meerdere mogelijkheden om op het gebied van juridische zaken te gaan werken. (s)
     • Ga werken bij de juridische afdeling van een internationale IT-organisatie. (b)

     Zuid-Afrika

     • Heb jij kennis over internationaal recht? Doe werkervaring op bij een lokale start up. (s)
     • Draag bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten bij diverse NGO’s en overheidsorganisaties. (s)
     • Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Je kan onder andere workshops organiseren, trainingen geven en persoonlijke coaching bieden op het gebied van microkredieten. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

     Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

     Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

     Wat is betrokken en betrokkenheid?

     Wat is betrokken en betrokkenheid?

     Wat is betrokken?

     • Betrokken zijn wil zeggen dat je trouw en eerlijk bent tegenover de ander, de groep waar je deel van uitmaakt of de organisatie waarin je werkt.
     • Hierbij zet je de belangen van een ander boven je eigen belangen, maar je houdt wel je eigen grenzen in de gaten.
     • Je kunt je betrokken voelen bij een doel, een organisatie of een persoon, en je inzetten om die doelen te behalen.

     Wat zijn aan betrokkenheid verbonden begrippen en competenties?

     • Handelen in het belang van je omgeving
     • Loyaal zijn
     • Trouw  zijn
     • Verantwoordelijkheid nemen
     • Verantwoordelijkheid dragen
     • Verbondenheid
     Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

     Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

     Wat is loyalititeit en wanneer ben je loyaal?

     • Loyaal ben je wanneer je trouw bent.
     • Loyaal zijn gaat over doen wat je beloofd hebt.
     • Het kan ook gaan over de belangen van de ander (persoon/organisatie) voor die van jezelf zetten.
     • Loyaliteit gaat vaak samen met een eerlijke, integere behandeling van de ander.

      

     “A friend is someone who walks into a room when everyone else is walking out.”

      

     - Gary Moore

     Wat is samenwerking?

     Wat is samenwerking?

     Wat is samenwerking?

     • Samenwerking is de bereidheid en het vermogen om samen te werken en mee te doen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.. Ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

     Wat zijn aan samenwerken gerelateerde begrippen en competenties?

     • Collegiaal kunnen zijn
     • Kunnen werken in teamverband
     • Kunnen inleven
     • Over empatisch vermogen beschikken
     • Op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doe
     • Anderen kunnen informeren en stimuleren om samen te werken
     Wat is organisatiebewustzijn?

     Wat is organisatiebewustzijn?

     Wat betekent organisatiebewustzijn?

     • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
     • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
     • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

     Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

     • Draagvlak kunnen creëren
     • Over inlevingsvermogen  beschikken
     • Inzicht krijgen in je organisatie
     • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
     • Anderen organisatiebewust maken
     Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

     Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

     Wat wil ontzag zeggen?

     • Ontzag is wat je voelt wanneer je een ander bewondert.
     • Het is een vorm van waardering voor wat de ander kan en realiseert. Of voor hoe iemand is.
     • Je ervaart een groot respect voor de ander.
     • Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat iemand een organisatie of een land door een crisis leidt.
     • Ontzag kan ook een wat zuurdere smaak krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand in een machtspositie zit en daarmee een zekere angst inboezemd en het ontzag als het ware afdwingt.
     Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

     Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

     Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

     • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
     • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
     • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
     • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
     Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

     Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

     Wat wil onverschilligheid zeggen?

     • Onverschilligheid is aanwezig wanneer er een gebrek aan interesse is.
     • De verbinding is er niet of niet meer. Er is een soort van leegte ontstaan. Er is afwezigheid van energie en enthousiasme.
     • Onverschillig is wanneer het je niet uitmaakt wat het resultaat ergens van zal zijn of hoe een project aangepakt wordt.
     • Onverschilligheid gaat vaak ook samen met een bepaalde gelatenheid met de situatie.
     • De beweging die je kan herkennen bij onverschilligheid is het ophalen van de schouders. Uitspraken die bij onverschilligheid kunnen opkomen zijn: 'Het maakt me niet uit', 'Het maakt toch geen verschil wat ik nu zeg' of 'Doe maar wat je denkt dat goed is'.

      

     “Desire is half of life; indifference is half of death.”  - Khalil Gibran

     Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

     Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

     Wat is integer zijn?

     • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
     • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
     • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

     Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

     • Respectvol zijn
     • Eerlijk zijn
     • Betrouwbaar zijn
     • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
     Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

     Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

     Wat wil verbondenheid zeggen?

     • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
     • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
     • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
     • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
     • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
     • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
     Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

     Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

     Wat is recht?

     • "Het recht ontstaat in de samenleving. Je komt het tegen in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld studieboeken koopt in de boekhandel is er al sprake van een juridische betrekking. In de maatschappij zijn er ontelbaar veel van deze onderlinge interacties tussen mensen, daarom moeten er regels zijn. En dan nu het antwoord op de vraag wat recht is. Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld. Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt, bepaalt  het arbeidsrecht de rechten en plichten van jou als werknemer en de rechten en plichten van jouw werkgever"
     • Ook zorgt het recht voor de beste oplossing als er onderlinge problemen zijn. Het recht stelt bijvoorbeeld regels vast over geluidsoverlast van de buren.

     Wat zijn rechtsnormen en andere waarden en normen?

     • Behalve recht zijn er ook andere waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan de godsdienstige normen. De vraag is of de definitie van recht ook geldt voor deze normen. Gedeeltelijk wel, maar toch zijn er verschillen.
     • In de eerste plaats zijn rechtsnormen bedoeld om niet gewenste resultaten van bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Rechtsnormen richten zich dus op het externe gedrag van mensen. Ook bij godsdienst geldt de norm dat je niet mag stelen. Het druist in tegen de moraal dat je iets van iemand anders steelt. Bij de godsdienst gaat het er echter wel om wat iemand van plan is, terwijl het bij het recht juist om de daad gaat. Anders gezegd: het recht is bedoeld om diefstal te voorkomen zonder dat de moraal van belang is. Het recht bemoeit zich dus niet met gedachten van mensen, maar het wordt pas gebruikt als mensen hun (slechte) gedachten daadwerkelijk uitvoeren.
     • In de tweede plaats is er een verschil wat betreft een eventuele sanctie. Bij het overtreden van een rechtsnorm is er meestal een wettelijke sanctie. Iedereen kent wel het bordje met ‘verboden toegang voor onbevoegden’. In artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je bij overtreding van deze regel een boete krijgt. Je wordt als het ware gedwongen om deze regels na te leven. Het is de taak van de overheid, dus de staat, om deze regels te handhaven. Bij ethische normen zijn er geen officiële sancties. Wel bestaat er bijvoorbeeld uitsluiting door de gemeenschap. Deze sanctie raakt echter niet het wezen van een overtreding, terwijl dat bij het recht wel zo is. Verder is er bij het overtreden van een morele norm geen dwang, hooguit is er sprake van gewetensnood.

     Bronnen

     Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

     Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

     Wat zijn vormen waarop je kan samenwerken?

     • De competentie 'samenwerken' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals collegialiteit en werken in teamverband

     Wat is collegialiteit

     • Collegialiteit is het actief samenwerken binnen een team en teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

     Wat is werken in teamverband

     • Werken in teamverband is het werken met collega's, studiegenoten of anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

     Wat is het nivo waarop je kan samenwerken?

     De mate waarin je de competentie 'samenwerken' kan beheersen, is oplopend:

     1. meewerken en anderen informeren
     2. op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel
     3. anderen stimuleren om samen te werken

     Wat is meewerken en anderen informeren?

     • Je hebt aandacht voor anderen en biedt hulp aan indien nodig.
     • Je zorgt dat je afspraken na komt met betrekking tot het gemeenschappelijke doel.
     • Je deelt actief informatie en ervaringen met andere mensen.
     • Je wisselt meningen en manieren van aanpak uit met anderen en houdt hier rekening mee of past je werkzaamheden hierop aan

     Wat is op eigen initiatief samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken?

     • Je vraagt zelf om hulp en bied hulp aan anderen indien nodig (gevraagd en ongevraagd)
     • Je bent in staat om duidelijke en meetbare afspraken te maken.
     • Op eigen initatief wissel je informatie, kennis en ideeën uit met anderen met het oog op het gezamenlijke doel.
     • Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen om anderen in je team hier ook mee van dienst te zijn. 

     Wat is anderen stimuleren om samen te werken?

     • Je juicht anderen toe om te werken in teamverband en om ideeën uit te wisselen.
     • Je toont iniatief wat betreft ideeën om samen betere resultaten te bereiken.
     • Je zoekt actief naar manieren om de samenwerking te verbeteren en om effectiever te werk te gaan
     • Je moedigt de goede verstandhouding aan en deelt constructieve kritiek en feedback.

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

          

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland II

     Partnerselectie: Stage in het buitenland II

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen internationale en non-profit instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen internationale en non-profit instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit selectie
     JoHo WorldSupporter: crossroads
     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken