Europees recht & Europese Unie - studie en kennis

 

  Thema

Europees recht en de Europese Unie als studie en kennisgebied

JoHo: crossroad uit de bundel
JoHo: crossroad
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Oriëntatie op Europees Recht - Kennis & Studiegebied

Oriëntatie op Europees Recht - Kennis & Studiegebied

Wat zijn de kernvragen van Europees recht?

 • Met Europees recht wordt er met een juridische blik gekeken naar de Europese Unie.
 • Hoe is de Unie ingericht en hoe werkt ze? Hoe werkt de wetgeving en bestuur van de Europese Unie en waar gaan deze wetten over en waarom? Hoe is de verhouding tussen Europese en nationale rechtsorde? Welke instellingen bestaan er binnen de EU en wat doen ze?
 • Wat is de positie van het individu of van een EU-burger binnen het recht van de EU? Hoe zit het met het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen binnen de Unie? Hoe is het mededingingsrecht op Europees niveau ingericht? Hoe zit het met de bescherming van de mensenrechten op Europees niveau?
 • Welke invloed hebben de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? En hoe lopen Europese rechtsgangen?

Waarom is Europees recht relevant?

 • Het Europees recht werkt in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Hiertoe zijn in de loop der tijd rechtsmiddelen ontwikkeld en dit heeft verschillende rechtsvragen opgeworpen.
 • Voor eenieder die geïnteresseerd is in 'de macht van Brussel' is Europees recht daarom relevant.
 • Internationaal georiënteerde juristen, bestuurskundigen of beleidsmederkers (of mensen die onder meer actief zijn met internationale handel en belastingen, mensenrechten, of vrij verkeer van personen) komen bijna per definitie in aanraking met de rechten, plichten en rechtswegen die de Unie biedt. Voor hen is het dan ook essentieel om Europees recht te doorgronden en om rekening mee te houden.

Meer informatie

Waar vind je meer informatie over Europees recht?

Waar vind je meer informatie over Europees recht?

Hoe wordt Europees Recht gevormd? Welke functie heeft het recht in de Unie? Welke instellingen en rechtsbronnen heeft de EU en hoe zijn ze ontwikkeld? Wat is de formele basis van de EU? Wat zijn de procedures van wetgeving, uitvoering en controle van de EU? Wat is het verband tussen extern un[...meer lezen]

 

Hoe wordt Europees Recht gevormd?

 • De Europese Unie (hierna ‘EU’) is een bijzondere internationale organisatie, in die zin dat zij een ‘politieke gemeenschap in wording’ is.
 • De EU groeit in het aantal lidstaten, complexiteit en taken. In de loop van deze ontwikkeling vormt zich het Europees recht, bestaande uit juridische regels, besluiten, feiten en structuren.
 • De EU kan gezien worden als een maatschappelijk verband tussen lidstaten. Kenmerken van dit verband zijn de ongebroken continuïteit sinds 1951 en de herhaalde schoksgewijze vernieuwing.

Meer lezen:

Welke functie heeft het recht in de Unie?

 • Het recht in de Unie heeft zes functies:
  • Politiek: Europese landen binden door politieke processen
  • Historisch: in verdragen grote stappen vastleggen
  • Instrumenteel: door middel van regelgeving gestelde doelen nastreven
  • Conflictoplossend: geschillen beslechten
  • Sociaal-economisch: welvaart en solidariteit vermeerderen door het vergemakkelijken van uitwisseling van bijvoorbeeld diensten
  • Individueel: burgers handelingsmogelijkheden en bescherming bieden tegen overheden en elkaar
 • De ontwikkeling van de Unie wordt niet door het recht veroorzaakt of bepaald: rechtsontwikkeling is geen zelfstandige doelstelling (de doelstellingen zijn politiek en economisch). Toch is aan de hand van juridische ontwikkelingen de geschiedenis goed in kaart te brengen. Voorbeelden van deze juridische ontwikkelingen zijn het sluiten van verdragen, toonaangevende arresten, etc. Tezamen worden deze ontwikkelingen aangeduid als ‘rechtsgeschiedenis’.

Meer lezen:

Welke instellingen en rechtsbronnen heeft de EU en hoe zijn ze ontwikkeld?

 • De Europese Unie is institutioneel gezien de meest ontwikkelde organisatie van alle bestaande internationale organisaties. Dit volgt bijvoorbeeld uit het feit dat de Unie bestaat uit meer dan één instelling en de zelfstandige bevoegdheden die deze instellingen hebben.
 • In een andere internationale organisatie is er slechts één meest belangrijke instelling, namelijk de raad van regeringsvertegenwoordigers. Binnen de Unie is de macht echter verspreid over een aantal specifieke instellingen (zie art. 13 VEU).
 • De Unie beschikt over één institutioneel kader met:
  • het Europees Parlement
  • de Raad
  • de Commissie
  • het Hof van Justitie
  • de Rekenkamer
  • de Europese Raad
  • de Europese Centrale Bank

Meer lezen:

Wat is de formele basis van de EU?

 • De aard en de ontwikkeling van de Unie zijn in grote mate gevormd door het recht. Rechtsprincipes als legaliteit en grondrechten zijn ook in de Unie van groot belang.
 • Sinds het Van Gend & Loos arrest is het begrip de 'eigen rechtsorde' een kernbegrip binnen de Unie. Een rechtsorde is moeilijk te definiëren: onder een rechtsorde kan men verstaan een afzonderlijk stelsel van recht dat zijn eigen ontwikkeling beheerst, via juridische procedures en vooral door een eigen rechter. De rechtsorde kent ook zijn eigen leerstukken en doctrine of rechtsgeleerd specialisme. Uit het karakter van de ‘eigen rechtsorde’ volgt dat het recht van de Unie een bepaalde autonomie heeft ten opzichte van de lidstaten en ten opzichte van het algemene internationale recht.
 • De rechtsorde kan als een aspect van een rechtsgemeenschap worden gezien, waarin handelingen van gezaghebbers aan het constitutionele handvest door het Hof van Justitie worden getoetst. De rechtsorde van de EU heeft het karakter van een rechtsstaat door toepassing van het legaliteitsbeginsel en respect voor grondrechten en andere fundamentele vrijheden..

Meer lezen:

Wat zijn de procedures van wetgeving, uitvoering en controle van de EU?

 • Sinds het Verdrag van Lissabon lijkt de wetgevingsfunctie van de Unie steeds meer op die van haar lidstaten.
 • Ook al is de Unie geen staat, ze heeft wel wetgevende instellingen en wetgevingsprocedures en kent wettelijke handelingen.
 • Het legaliteitsbeginsel eist dat alle uitvoering op wetgeving moet zijn gebaseerd.
 • Wetgevende handelingen zijn onder te verdelen in twee hoofdvormen: de gewone en de bijzondere wetgevingsprocedure. Veel verdragsbepalingen zijn voor hun praktische werking afhankelijk gesteld van nadere regelgeving, denk aan Europese wetgevende handelingen in de vorm van richtlijnen, verordeningen of besluiten (artikel 288 VWEU). De oude codecisieprocedure (het EP en de Raad waren in het wetgevingsproces gelijk) is omgedoopt tot ‘gewone wetgevingsprocedure’, en het toepassingsbereik van de procedure is vergroot.
 • Daarnaast blijven er ook procedures bestaan met een wetgevende rang, de ‘bijzondere wetgevingsprocedures’. De verordeningen, richtlijnen en besluiten die volgens de gewone of bijzondere wetgevingsprocedures worden vastgesteld worden ‘wetgevingshandelingen’ genoemd (artikel 289 lid 3 VWEU). De gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen worden de niet-wetgevende handelingen genoemd.

Meer lezen:

Wat is het verband tussen extern unierecht en buitenlandse betrekkingen?

 • Het recht van de externe betrekkingen van de Unie komt voort uit historische ontwikkelingen die worden gekenmerkt door twee motieven. Aan de ene kant is er een sterke organische groei van de externe bevoegdheden van de Unie geweest als gevolg van groei van de interne bevoegdheden. Deze groeit kwam vooral voort uit de toepassing van de zogenaamde ‘implied powers’ benadering van het Hof van Justitie. Hierdoor ontwikkelde de EU zich langzaam tot een grootmacht in de externe economische politiek.
 • Ondanks deze groei bleef het wenselijk vanuit de buitenlands-politieke elite van de lidstaten om een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Dit moest in de ogen van een heleboel lidstaten wel intergouvernementeel gebeuren door de ermee gemoeide externe soevereiniteit.
 • Het Verdrag van Lissabon voegde de eerste pijler (externe economische en ontwikkelingspolitiek) en de tweede pijler (gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) samen in één extern optreden van de Unie, zie artikelen 21 en 22 VEU. De intergouvernementele methode blijft wel voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) de regel, zie artikel 24 lid 1 VEU.
 • Het overige externe optreden van de EU kent de communautaire methode. Er moet dan ook nog steeds onderscheid worden gemaakt tussen aan de ene kant het externe optreden van de Unie dat wordt beheerst door het VWEU en aan de andere kant het externe optreden van de Unie dat wordt geregeerd door het VEU. Dit onderscheid is lastig in situaties waarin beide verdragen een rol spelen.

Meer lezen:

Hoe verloopt de ontwikkeling van monetaire naar economische unie?

 • De economische en monetaire unie is relatief jong terrein vergeleken met de interne markt.
 • Eerstgenoemde dateert van het Verdrag van Maastricht uit 1992 met invoering van de euro als munt in 2002.
 • De euro werd getroffen door de crisis, die het gevolg is van de financiële crisis in de VS (2008). Deze eurocrisis is voor een groot deel te wijten aan een discrepantie tussen de monetaire unie, die voltooid is, en de economische unie, die gebrekkig is gebleken. De crisis geeft dan ook aanleiding tot een snelle ontwikkeling van de economische unie.

Meer lezen:

Geschiedenis: Wat zijn de formele mijlpalen tussen 1950-2016 geweest bij de opbouw van de EU?

 • Schuman Verklaring (1950)
 • Verdrag van Parijs (1951)
 • Verdragen van Rome (1957)
 • Empty Chair Crisis (1965)
 • Luxemburg Akkoord (1966)
 • Single European Act (1988)
 • Val Duitse muur (1989)
 • Verdrag van Maastricht (1992)
 • Verdrag van Amsterdam (1997)
 • Verdrag van Nice (2000)
 • Grondwettelijk Verdrag (2004)
 • Verdrag van Lissabon (2007)

Meer lezen:

Wat houdt het in om burger van de Unie te zijn?

 • Iedereen die de nationaliteit van één van de lidstaten heeft, is burger van de Unie. Het Europees burgerschap is een aanvulling op het nationale staatsburgerschap. Doordat het Europees burgerschap afhankelijk is van de nationaliteit van een lidstaat, blijven het de lidstaten die door middel van hun nationaliteitswetgeving bepalen wie er burger van de Unie is. Lidstaten dienen wel de toekenning van nationaliteit door andere lidstaten te accepteren.
 • In artikel 20 lid 2 VWEU is een (niet limitatieve) opsomming opgenomen van de rechten verbonden aan dit Europees burgerschap. Deze rechten zijn grofweg in twee groepen in te delen: politieke en publieke rechten (zoals kiesrecht) en persoonlijke rechten van verkeer of verblijf.
 1. De politieke en publieke rechten vinden hun oorsprong in het Verdrag van Maastricht en zijn nauw verbonden aan de Unie als een politieke gemeenschap in wording.

 2. kiesrecht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement

 3. recht op diplomatieke en consulaire bescherming in een land buiten de EU door een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is

 4. recht om door middel van het zogenoemde ‘burgerinitiatief’de Europese Commissie op te roepen over een bepaald onderwerp een wetsvoorstel in te dienen (artikelen 11 lid 4 VEU en 24 lid 1 VWEU)

 5. Persoonlijke burgerschapsrechten

 • Deze rechten dateren van voor het Verdrag van Maastricht en zijn nu onder andere te vinden in artikel 18 VEU (verbod van discriminatie op grond van nationaliteit). Het Hof heeft de verkeersrechten van Europese burgers na 1993 een principiële onderbouwing gegeven, dit volgt uit het arrest Grzelczyk. Daarnaast is het belang van het recht op vrij verkeer en verblijf binnen de Unie, art. 21 VWEU, toegenomen in de rechtspraak. Een lidstaat mag een Unieburger niet zomaar van weerhouden zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en vrij te verblijven (net als in het vrij verkeer van goederen).

Meer lezen:

Tegen wie kunnen bepaalde rechtsgangen worden ingezet?

 • Om de uit het Europees recht voortvloeiende rechten en plichten af te dwingen en effectief te maken stelt het Europees recht naast doorwerking ook rechtsgangen (het stelsel van Europese rechtsbescherming) ter beschikking.
 • Er zijn rechtsgangen die kunnen worden ingezet om schendingen van Europees recht door lidstaten aan te pakken, rechtsgangen gericht tegen beslissingen en nalatigheden van de Unie-instellingen en tenslotte rechtsgangen gericht tegen schendingen van particulieren.

Meer lezen:

Wat is het recht van de markt?

 • Het begrip ‘interne markt’ vormt nog steeds het hart van het materiële gemeenschapsrecht.
 • Het recht van de markt is van grote invloed geweest op het ontstaan en ontwikkelen van leerstukken van het Europees recht, zoals dat van non-discriminatie, proportionaliteit, etc.
 • De markt is een van de grote gebieden van inhoudelijke integratie (het bijeenbrengen van afzonderlijke delen onder een gemeenschappelijke noemer). De doctrine onderscheidt negatieve integratie (passief, door middel van verbodsbepalingen in het primaire recht, de verdragen) en positieve integratie (actieve integratie, door het uitvaardigen van de Europese regels van afgeleid recht).

Meer lezen:

Hoe wordt de vrije markt binnen de EU gereguleerd? (NB. Engelse tekst)

 • EU competition policy is undergoing a significant shift in economic theory and political ideology as well as in its institutional enforcement structure. In this chapter you will see that, from a political perspective, competition policy in the EU originally promoted core values: competition, the integration of the internal market and economic efficiency.
 • Today economic efficiency and consumer welfare play a more significant role in motivating competition law enforcement than other values. The role of economic analysis in resolving competition cases takes centre stage.
 • Three themes underpin the economic approach favoured by the Community: 1) consumer welfare, 2) market power and 3) pluralism. 
 • Significant number of public policy considerations affect decisions in competition cases. The transformation of the political and economic paradigms began in the 1990s, but has accelerated in recent years. The reason for the speeding up is that institutionally, the focus of enforcement is shifting from the Commission and towards National Competition Authorities, regulatory agencies and courts. These institutional changes are brought about by Regulation 1/2003. The exclusive application of economics to resolve competition cases can ensure greater coherence among institutions enforcing the competition law.

Meer lezen:

Op welke manieren werkt het Europees recht op eigen gezag in de nationale wetgeving?

 • Een rechtzoekende is voor zijn of haar rechtsbescherming van Europese rechten vrijwel altijd aangewezen op nationale instanties.
 • Sinds het Verdrag van Lissabon is een lidstaat verplicht te voorzien in ´de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren´, zie artikel 19 lid 1 tweede alinea VEU.
 • Uitvoering en toepassing van het Unierecht vinden plaats in nauwe samenwerking tussen de Europese en nationale autoriteiten. Doorwerking is de verzamelterm van de verschillende manieren waarop het Europees recht op eigen gezag uitwerkt in de nationale wetgeving.
 • Drie van deze manieren komen aan bod:
  • Rechtstreekse/directe werking;
  • Conforme interpretatie;
  • Overheidsaansprakelijkheid.
Meer lezen:

Hoe werkt het gedeelde gezag tussen lidstaten en de Unie?

 • Een van de belangrijkste onderwerpen is het gedeelde gezag tussen de lidstaten en de Unie. Er is niet alleen gedeeld gezag in het recht, maar ook gedeeld bestuur en gedeelde democratie. De lidstaten van de Unie delen een Europese ‘eigen rechtsorde’ die ‘deel is van de nationale rechtsorde’. De lidstaten delen bestuurlijke functies met en binnen de instellingen in Brussel en delen zelfs tot op zekere hoogte hun democratie met de Unie.

Meer lezen:

Welke vaardigheden en competenties oefen je met Europees recht?

Welke vaardigheden en competenties oefen je met Europees recht?

 

Creatief zijn

 • Of je je nu bezig houdt met mensenrechten, marktwerking of machtsverhoudingen en denkt vanuit het nationale oogpunt of het supranationale - Europa biedt continu verschillende perspectieven. Daarmee benader je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt.
 • Zo oefen je creativiteit en stimuleer je het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen.
 • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

Flexibiliteit

 • Zoals al het politieke rumoer rond de Brexit ook weer duidelijk maakt is Europa een 'politieke gemeenschap in wording' en continu in verandering. Bij het bestuderen van Europees recht word je dan ook geconfronteerd met een wijzigende situatie waar je je aan aan dient te passen.
 • Zo train je je eigen flexibiliteit en oefen je in het snel schakelen en oplossingen verzinnen bij veranderende situaties. Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap in het bedrijfsleven.
 • Meer weten? Lees meer over flexibiliteit

Inleven

 • Of je het wil of niet, bij Europees recht word je gedwongen om te luisteren naar actievoerende boeren in Frankrijk, minderheden in Hongarije en katholieken in Italië. Daarmee onderken je gevoelens en behoeften van anderen.
 • Hiermee school je jezelf in het verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.
 • Meer weten? Lees meer over inleven

Organisatiebewust zijn

 • Europa is een unieke organisatie die historisch is gegroeid. Zonder kennis van hoe deze organisatie feitelijk werkt kun je geen inschatting maken van welke gevolgen rechterlijke beslissingen zullen hebben.
 • Daarmee oefen je organisatiebewust zijn, waarmee je rekening houdt met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking in een organisatie.
 • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

Professioneel handelen

 • Met feitelijke kennis over de Europese instituties bouw je inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden op die benodigd zijn om je adequaat met Europa bezig te houden binnen het bedrijfsleven of de overheid. Zo leer je professioneel te handelen.
 • Meer weten? Lees meer over professioneel handelen

Meer info

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Samenvattingen Shop Europees Recht & Recht van de Europese Unie
Samenvattingen Shops Rechten & Juridische Opleidingen
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken
Tickets Europees Recht

Tickets Europees Recht

Wat zijn belangrijke onderwerpen, arresten en verdragen bij Europees recht? Hoe los je een casus op? Wat is van belang om te leren bij Europees Recht?

Belangrijke onderwerpen bij Europees Recht

Inleiding Europees Recht - Proeftentamen

Inleiding Europees Recht - Proeftentamen

 

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten en oefent daarnaast ook een wetgevingstaak uit binnen de Raadsformatie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

A) Deze stelling klopt.
B) Deze stelling klopt niet.

De inbreukprocedure van art. 258 VWEU

De Europese bankenrichtlijn (2014/59/EU) moest op 31 december 2014 zijn omgezet door de lidstaten in nationaal recht. Nederland heeft de Commissie niet geïnformeerd over de wijze waarop de richtlijn is omgezet in nationale wetgeving. Wat kan de Commissie in dat geval doen?

A) In zo'n geval kan de Commissie in het kader van de inbreukprocedure een boete of dwangsom opleggen aan Nederland.
B) In zo'n geval kan de Commissie in het kader van de inbreukprocedure het EU HvJ verzoeken aan Nederland een boete of dwangsom op te leggen.

Verkoopmodaliteiten

Stelling I: Nationale regels die ‘verkoopmodaliteiten’ vaststellen, vallen per definitie niet onder het verbod van Artikel 34 Wv.
Stelling II: Het is onzeker of de regel in de zaak Keck aangaande verkoopmodaliteiten ook van toepassing is op het vrij verkeer van diensten.

A) Stelling I is juist; stelling II is onjuist.
B) Stelling I is onjuist; stelling II is juist.
C) Beide stellingen zijn juist.
D) Beide stellingen zijn onjuist.

Rechtsgang tot nietigverklaring van een EU-richtlijn

Een rechtstreeks beroep tot nietigverklaring van een EU-richtlijn kan worden ingesteld:

A) door het Europees Parlement maar alleen als de richtlijn beoogt rechtsgevolgen voor derden teweeg te brengen;
B) door een bedrijf dat erdoor individueel geraakt is;
C) door een natuurlijk persoon die erdoor rechtstreeks geraakt is;
D) door de Nederlandse Regering.

De Commissie

Welk van de volgende taken behoort niet tot de bevoegdheden van de Commissie?

A) Het houden van toezicht op de toepassing van het EU-recht.
B) Het voorstellen van wetgevingshandelingen.
C) Het extern vertegenwoordigen van de EU.
D) Het goedkeuren van de begroting van de EU.

Verplichting voor de nationale rechter

In het arrest Pfeiffer (Gevoegde zaken C-397/01 tot C-403/01), in paragraaf 118, overwoog het EU Hof van Justitie het volgende:

In casu vereist het beginsel van …............... dus dat de verwijzende rechter, door het gehele nationale recht in beschouwing te nemen, binnen zijn bevoegdheid al het mogelijke doet om de volle werking van richtlijn 93/104 te verzekeren, teneinde overschrijding van de bij artikel 6, punt 2, daarvan vastgestelde maximale wekelijkse arbeidstijd te voorkomen.

Welk beginsel moet op de lege plek worden ingevuld?

A) Rechtstreekse werking
B) Voorrang
C) Conforme interpretatie
D) Rechtelijke autonomie

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

JoHo services bij studies en opleidingen

Uitgelichte samenvattingen rond Europees recht

Uitgelichte samenvattingen rond Europees recht

 

Inleiding tot Europees recht

Europees Recht algemeen deel van Eijsbouts - Boek & JoHo's

 • Uitgebreide omschrijving van het Europees recht die de basis vormt voor menig student van het onderwerp

Recht van de Europese Unie van Amtenbrink - Boek & JoHo's

 • Interessante combinatie tussen de theoretische uitgangspunten, omschrijving van instituties, en praktische gang van zaken op juridisch vlak.

Praktisch Europees recht van Wormsbecher & Huzen - Boek & JoHo's

 • Toegankelijke inleiding op Europees recht en de opbouw van de Europese Unie

For European Law: An Introduction to European Law van Schütze - Boek & JoHo's

 • Beknopte omschrijving van de basisbegrippen van het recht van de Europese Unie

Verdieping in Europees recht

European Union Law van Chalmers - Boek & JoHo's

 • Uitgebreide en veelomvattende studie naar Europese regelgeving

European Union Law van Barnard & Peers - Boek & JoHo's

 • Diepgravende omschrijving van een select aantal onderwerpen.
 • Aan de orde komt onder andere vrij verkeer van natuurlijke personen, rechtspersonen en uitzonderingen op vrij verkeer

Geschiedenis van Europees recht

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis van Lokin & Zwalve - Boek & JoHo's

 • De condificatiegeschiedenis van Europa wordt in dit boek beschouwd met vergelijkend perspectief.
 • Aan de orde komen de romeinen, maar ook de Italiaanse, Franse, Duitse, Nederlande en Zwitserse codificatiegeschiedenis wordt bestudeerd

Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht van Zwalve - Boek & JoHo's

 • Uitgebreide studie naar het Europees privaatrecht in vergelijkend perspectief.
 • Engeland en Frankrijk worden vergeleken met de romeinen en het 'ius commune'

Europees recht & Europese politiek

European Union politics van Cini - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid handboek voor eenieder die meer wil weten over de politieke krachten binnen de EU

Europees recht in vergelijkend perspectief

Staatsrecht van landen van de Europese Unie - Boek & JoHo's

 • Het staatsrecht van verschillende landen van de EU wordt in dit boek vergeleken met elkaar
 • Aan de orde komen onder andere: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en Zweden

Constitutions compared: An introduction to comparative constitutional law - Boek & JoHo's

 • Hoe zijn landen in Europa grondwettelijk opgezet?
 • Behandeld worden onder andere: federalisme, parlementen, regeringen, staatshoofden, rechterlijke toetsing en mensenrechten

Europees recht, marktwerking, competitie en vrij verkeer van goederen

EC Competition Law - Boek & JoHo's

 • Hoe wordt de vrije markt van de Europese gemeenschap juridisch aan banden gelegd?
 • Aan de orde komt onder andere: de kracht van de markt, het misbruik van een dominante marktpositie, en het afdwingen van competitiewetgeving

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

Proces 6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

        

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

SIW

SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

JongLeren.es

JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
 

Stage Global

Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

On-Stage Latin America

On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

 

 

 

Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

    

8 - Werk & Ervaring

Proces 8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

Advocatuur & Juridisch Advies: werk en ontwikkeling in het buitenland en NL
JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

DSW Zorgverzekeraar
DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 
 

  

9 - Beslissing & Acceptatie

Proces 9 - Beslissen & Accepteren

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

 

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
 • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
 • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

Als JoHo abonnee met een servicepakket

 • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

Als JoHo donateur

 • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
 • heb je korting op je abonnement

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
 • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
 • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
 • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
 • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis thuis laten bezorgen

Als JoHo verzekerde

 •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

Als donateur

 • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

Als abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
 • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
 • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

Als donateur

 • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

Als abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
 • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • kan je gebruikmaken van de JoHo Buitenlandzaken Service als je gaat werken in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werk en sollicitaties in Nederland
 • heb je toegang tot alle online keuzehulp en tools om gebruik te maken van de vacatures en organisatieprofielen met werk in het buitenland
 • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers voor werk zoeken in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden

Als JoHo abonnee met servicepakket

 • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor sollicitatie in Nederland
 • kan je gebruikmaken van extra services voor expats en emigratie

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

Als JoHo donateur

 • heb je online toegang tot het deel van de samenvattingen van managementboeken en vakliteratuur die op JoHo WorldSupporter is te vinden
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • heb je online toegang tot alle keuzehulp, handvatten en eerste hulp bij werkzaken
 • heb je online toegang tot alle online JoHo samenvattingen en studiehulp
 • heb je meer korting bij het online bestellen van JoHo samenvattingen en studiehulp
 • kun je samenvattingen gratis ophalen in de JoHo support centers via de JoHo Pincards

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werkervaring opdoen of solliciteren in Nederland
 • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp werkervaring opdoen in het buitenland
 • heb je ook toegang tot alle JoHo advieswijzers voor werkervaring in het buitenland
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
 • heb je toegang tot de contactgegevens bij vacatures

 

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

Als JoHo donateur

 • heb je toegang tot alle informatie op JoHo WorldSupporter
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor een sabattical of een paar maanden er tussenuit
 • ontvang je korting op een TEFL cursus
 • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
 • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

 

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je wilt backpacken, reizen of emigreren

Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je wilt backpacken, reizen of emigreren

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je vaker op vakantie of wintersport gaat

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je vaker op vakantie of wintersport gaat

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners
 • ontvang je korting op je (reis)verzekeringen
 • ontvang je korting op je JoHo abonnement

Als abonnee

 • kan je een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek
 • krijg je korting op je al aankopen bij JoHo in bijvoorbeeld de reisapotheek, de reisdrogist en de reisveilligheidshop
 • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij het reizen
 • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor reizen en werken in het buitenland 
 • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
 • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
 

Gebruik het donateursformulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat backpacken

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat backpacken

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor backpackreizen en tijdelijk werk in het buitenland 
 • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
 • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
 • kan je een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek op een van de JoHo afsprakendagen
 • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals backpacks, reiskluizen, backpackkleding, backpackschoenen, backpackgidsen en backpackhandigheden
 • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij backpackreizen (zoals uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering) 

 

Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
 • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

Als JoHo abonnee

 • krijg je korting op je al aankopen bij JoHo in bijvoorbeeld de reisapotheek, de reisdrogist en de reisveilligheidshop
 • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij wereldreizen (zoals uitschrijven bij de gemeente en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering)
 • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang reizen, wereldreizen en tijdelijk werk in het buitenland 
 • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
 • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
 • kan je gebruikmaken van de persoonlijke vragenservice op het gebied van bestemmingen, reisveiligheid- en voorzorgsmaatregelen en je reisverzekeringen

 

Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

 

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

Als JoHo donateur

 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
 • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

Als JoHo abonnee

 • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
 • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
 • heb je online toegang tot vacatures en organisatieprofielen
 • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang verblijf in het buitenland en emigratie
 • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices
 • heb je online toegang tot alle samenvattingen van management- en crossculturele handboeken
 • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
 • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)
 • kan je gebruikmaken van basisservices voor emigratie en lang verblijf in het buitenland

Als JoHo abonnee met een servicepakket 

 • kan je gebruikmaken van de Emigratie & Expatservices

 

Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

 

 

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

10 - Vervolg & Evaluatie

10 - Evalueren & Vervolgen

 • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
 • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
 • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
JoHo: zoeken en vervolgen

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroad volgen
Samenvattingen Shop Europees Recht & Recht van de Europese Unie
Recht & Bestuur: studie en kennis

Recht & Bestuur: studie en kennis

Recht en bestuur als studie en kennisgebied   Arbeidsrecht  - Arresten - Belastingrecht - Criminologie  - Handelsrecht - Internationaal recht Notarieel recht - Rechtsfilosofie  - Rechtspersonenrecht  - Staats- en bestuursrecht  Strafrecht - Vaardigheden - Vermogensrecht
Recht & Bestuur: werk en ontwikkeling
JoHo: berichten en nieuwsblogs
JoHo: paginawijzer

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen