Arbeidsrecht & Sociaal recht: stage tot studeren in het buitenland

 

Arbeidsrecht en sociaal recht in binnen- en buitenland: van stage, studie tot onderzoek doen

 

Arbeidscontract - Arbeidsovereenkomst - CAO - Dienstverband

Medezeggenschap - Sociale zekerheid

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is arbeidsrecht en wat is sociaal recht?

Wat is arbeidsrecht en wat is sociaal recht?

Wat is arbeidsrecht en sociaal recht?

 • Arbeidsrecht en sociaal recht vormen het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid.

Wat is arbeidsrecht?

 • Het arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de beroepsbevolking in de private en de publieke sector.
 • In de private sector wordt dit arbeidsrecht genoemd en in de publieke sector ambtenarenrecht.
 • Het arbeidsrecht is in grote mate gericht op de bescherming van de 'onzelfstandige' beroepsbevolking tegen de risico’s van de industriële samenleving. Van belang is dat de vorm van organisatie van arbeidsverhoudingen bepaald wordt door de economische orde van een land in een bepaalde tijd.

wat is sociaal recht?

 • Wanneer je geen betaald werk verricht, ben je op de sociale zekerheid aangewezen om in je bestaan te kunnen voorzien. Het recht van de sociale zekerheid geldt voor alle Nederlandse burgers, dus niet alleen voor de onzelfstandige beroepsbevolking.
 • Het recht van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht worden samen aangeduid als sociaal recht.
 • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn
 • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn).

Wat zijn kernvragen bij het arbeidsrecht en sociaal recht?

 • Kernvragen bij arbeidsrecht en sociaal recht hangen af van het niveau van de interpersoonlijke relaties.
 • Bij de individuele relatie tussen werkgever en werknemer staan vragen centraal over hoe de arbeidsovereenkomst en het onslaan van mensen geregeld zijn bij wet.
 • Wanneer gekeken wordt naar de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers wordt bestudeerd hoe de medezeggenschap, CAO en stakingen geregeld zijn.
 • En op het gebied van sociale zekerheid worden vragen gesteld naar de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door uitkeringen en reïntegratieactiviteiten.

Waarom zijn arbeidsrecht en sociaal recht belangrijk?

 • Iedereen die in Nederland woont heeft behoefte aan bestaanszekerheid. Daarmee kom je van jong tot oud in aanraking met arbeidsrecht en sociaal recht. Of je nu als werknemer of werkgever een loonverband aangaat (en o.m. te maken krijgt met loon, vakanties, verlof of onstlag) of een pensioen, uitkering of reïntegratieactiviteit moet aanvragen of verlenen - arbeidsrecht en sociaal recht bieden de relevante regelgeving.
 • Voor juristen, beleidsmedewerkers, werkgevers en betrokken werknemers bieden arbeidsrecht en sociaal recht essentiele voorkennis om conflicten te voorkomen en op te lossen en om zeggenschap op de juiste wijze te organiseren.

Verder lezen:

Hoe zit het arbeidsrecht en sociaal in elkaar, en welke onderdelen kan je bestuderen?

Hoe zit het arbeidsrecht en sociaal in elkaar, en welke onderdelen kan je bestuderen?

Wat is het arbeidsrecht?

 • Het arbeidsrecht, ook wel sociaal recht genoemd, is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en de publieke sector. In de private sector wordt dit commune arbeidsrecht genoemd en in de publieke sector ambtenarenrecht. 
 • Bij arbeidsrecht is er sprake van ongelijkheidscompensatie. In het algemeen is de werknemer de zwakkere partij tegenover de in de praktijk sterkere werkgever. Om de zwakkere positie van werknemers te compenseren is de arbeidsovereenkomst apart geregeld. Die aparte regeling heeft vooral betrekking op onderwerpen als loon(betaling), aansprakelijkheid, bescherming bij ongevallen, arbeidsomstandigheden en bescherming bij ontslag.
 • De arbeidsovereenkomst is vooral geregeld in Boek 7 BW, maar ook in aparte wetten.

Welke soorten dienstverband zijn er?

 • In Nederland kennen we een arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk.
 • Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er in een gezagsverhouding tegen betaling arbeid wordt verricht (7:610 BW).
 • Kenmerkend voor de opdrachtovereenkomst is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding.
 • Kenmerkend voor de overeenkomst tot aanneming van werk is dat het moet gaan om het maken van iets stoffelijks en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht. De aannemer mag dus weer iemand anders inhuren als het eindresultaat maar goed is. In de praktijk van het arbeidsrecht speelt de overeenkomst tot aanneming van werk een minder grote rol.
 • De opdrachtovereenkomst speelt daarentegen wel een belangrijke rol, omdat het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst niet altijd gelijk duidelijk is. Dat komt bijvoorbeeld doordat vooral hoger geplaatste werknemers ook een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Of er in die gevallen sprake is van een arbeidsovereenkomst (waarbij dus wel sprake is van een gezagsverhouding) of een opdrachtovereenkomst (waarbij dus geen sprake is van een gezagsverhouding) moet per geval worden beoordeeld.

Wanneer kan een arbeidscontract worden gewijzigd?

 • Verschillende redenen kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. De vraag is of de werknemer verplicht is een wijziging te accepteren. Het antwoord hangt af van de arbeidsovereenkomst en de omstandigheden van het geval. Wel is er een kader dat dient ter beantwoording:
  • uitleg van de arbeidsovereenkomst
  • instemming van de werknemer met een wijziging
 • Vaak wordt in arbeidscontracten een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. De werkgever behoudt zich dan het recht voor tot eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Aan dit beding zijn strikte voorwaarden verbonden. Een beroep op dot beding van de werkgever kan alleen werking hebben als er sprake is van
  • een op schrift gesteld beding
  • een situatie waarin de werkgever kan aantonen dat hij een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Hier is overigens niet snel sprake van.
 • Instemming door de werknemer op een verzoek tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden mag niet te snel worden aangenomen. Dit heeft te maken met zijn afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever. De werkgever mag ook niet aannemen dat de werknemer akkoord is gegaan met een functiewijziging als aan deze functie een lager salaris is gekoppeld. De Hoge Raad heeft bepaald dat er een bewijslast rust op de werkgever wanneer deze situatie zich voordoet. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel in de jurisprudentie te vinden en dan zal de bewijslast bij de werknemer liggen.

Wat is een CAO?

 • Nederland kent momenteel een kleine duizend CAO’s (Collectieve Arbeidsovereenkomsten). Deze CAO’s bepalen de rechtspositie van driekwart van de Nederlandse werknemers en zijn daarmee een van de belangrijkste rechtsbronnen in het arbeidsrecht. Het belang van een CAO voor werknemers is dat zij collectief sterker staan dan alleen. Bovendien zorgt een CAO voor de werkgever voor efficiëntie en duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden.
 • CAO’s komen tot stand door een (meestal jaarlijks) overleg tussen werkgevers en vakbonden. De basis voor de onderhandelingen vormt de oude CAO, waarbij beide partijen wijzigingen voorstellen. Voor en tijdens de onderhandelingen wordt overleg met de achterban gevoerd. Ook wordt met de regering over de gevolgen voor de economie gesproken.
 • CAO’s zijn privaatrechtelijke overeenkomsten en daarom geldt voor de totstandkoming van een cao dat partijen vrij zijn in wat zij overeen willen komen en met wie zij daarover onderhandelen. Er bestaan geen wettelijke regels over de vraag of er een recht op toelating tot het overleg bestaat. Wel kan het onredelijk zijn als bepaalde representatieve vakorganisaties geweigerd worden. Deze organisaties kunnen een actie uit onrechtmatige daad instellen om toelating tot het overleg af te dwingen.

Wat is stakingsrecht?

 • Een werkstaking is het collectief neerleggen van het werk door de werknemers, als protest of als middel teneinde de werkgever of derden tot handelen of nalaten te bewegen.
 • Men kan ook een collectieve actie voeren. Hieronder wordt dan verstaan: het in collectief verband niet of niet op de gebruikelijke wijze verrichten van de arbeidsprestatie. Een collectieve actie kan een werkstaking inhouden, maar kan bijvoorbeeld ook stiptheidsactie zijn.
 • In de praktijk wordt over het stakingsrecht gesproken, wanneer men het ruimere recht op collectieve actie bedoelt. Het stakingsrecht is een noodzakelijk element van het recht op collectief onderhandelen, omdat vakbonden op deze manier gelijkwaardige onderhandelingen kunnen afdwingen.
 • In artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest wordt het stakingsrecht erkend en dit recht kan volgens de Hoge Raad rechtstreeks worden ingeroepen op grond van art. 93 GW (NS-arrest). Daarmee is het stakingsrecht in Nederland als grondrecht erkend.

Wat is medezeggenschapsrecht?

 • Medezeggenschap houdt in dat de werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de samenstelling van de leiding van de arbeidsorganisatie.
 • Medezeggenschap is in Nederland een grondrecht (art. 19 Gw).
 • De ondernemingsraad (OR) is het belangrijkste orgaan van de medezeggenschap. Het is een zelfstandig orgaan met uitsluitend door werknemers gekozen leden en een uit zijn midden benoemde voorzitter. De rechten van de OR zijn in de Wet op de ondernemingsraden en in enkele bijzondere wetten geregeld.

Bornnen en verder lezen:

 

Arbeidsrecht en sociaal recht: begrippen en definities

Arbeidsrecht en sociaal recht: begrippen en definities

Wat is de Algemene Ouderdomswet?

Wat is de Algemene Ouderdomswet?

Wat is de Algemene Ouderdomswet?

 • Ongeveer 3.3 miljoen mensen ontvangen een AOW-uitkering.
 • De AOW is een volksverzekering, inhoudende dat iedere ingezetene of niet ingezetene die in Nederland werkt aanspraak kan maken op een AOW-uitkering. Het is een basispensioen voor degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Iedere ingezetene is van rechtswege verzekerd en bouwt tussen het 15e en 65e levensjaar pensioen op (artikel 6 Algemene Ouderdomswet (AOW)).

Gronden voor verzekering

 • Er zijn verschillende gronden voor verzekering. Ten eerste is men verzekerd wanneer men een ingezetene is (woonplaats in Nederland). Daarnaast is men verzekerd als men in het buitenland woont en in Nederland werkt, in loondienst of als zelfstandige.
 • Het uitgangspunt is dat men bij het bereiken van de leeftijd van 65e het arbeidsproces verlaat en aanspraak kan maken op zijn opgebouwde pensioen. De AOW wordt gefinancierd op basis van het omslagstelsel. Stoppen met werken is geen voorwaarde om een AOW-uitkering te krijgen. Lang niet iedereen werkt ook daadwerkelijk tot zijn 65e, wanneer men eerder stopt is er meestal sprake van een pre-pensioen of VUT-uitkering.

Het ouderdomspensioen en de toeslag

 • De AOW kent twee verschillende uitkeringen: Het ouderdomspensioen en de toeslag. De hoogte van het ouderdomspensioen is niet voor iedereen gelijk, Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaande en gehuwde pensioengerechtigde. De alleenstaande pensioengerechtigde ontvangt 70% van het minimumloon, de gehuwde ontvangt 50% van het minimumloon. Twee gehuwden ontvangen daarmee samen 100% van het minimumloon. Een gehuwde met een partner van jonger dan 65 jaar had tot 2015 naast zijn AOW-pensioen recht op een toeslag van 50% van het minimumloon. Voor de AOW geldt geen inkomenstoets.
 • De pensioengerechtigde ontvangt eventueel een toeslag op zijn pensioen maximaal 50% van het nettominimumloon. Aanvullende pensioenen worden gefinancierd op basis van het kapitalisatiestelsel; de opgebrachte premies dienen ertoe de toekomstige uitgaven te dekken. De ingelegde gelden worden door de pensioenfondsen gedekt.

Ingangsdatum van pensioen: 65, 67 en ouder

 • De ingangsdatum van het pensioen wordt geleidelijk verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2022 moet de leeftijd om de vijf jaar worden aangepast aan de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Veel mensen komen door deze geleidelijke verhoging in de problemen, omdat zij vervroegd zijn uitgetreden of een prepensioen genieten. Voor hen ontstaat een AOW-gat. Om deze groep tegemoet te komen heeft de overheid een overbruggingsuitkering in het leven geroepen.

Korting op AOW

 • Wie geen volledige pensioenopbouw heeft weten te realiseren, omdat hij bijvoorbeeld een aantal jaren niet in Nederland heeft gewoond of gewerkt, krijgt een korting op zijn pensioen van 2% voor elk niet verzekerd jaar. Om een dergelijke korting te voorkomen kan men zich vrijwillig verzekeren.
 • Veel allochtonen hebben te maken met een onvolledige pensioenopbouw, waardoor deze groep ter aanvulling van het AOW een beroep moet doen op sociale bijstand. Er is dan sprake van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen.
 
Wat is een ondernemingsraad (OR)?

Wat is een ondernemingsraad (OR)?

 • Iedere onderneming die 50 of meer werknemers in dienst heeft, moet een ondernemingsraad instellen (art. 2 lid 1 WOR).
 • Het begrip onderneming in deze wet is zeer ruim (art. 1 lid 1 onder c); namelijk alle mogelijke organisaties waar arbeid verricht wordt. Het is veel ruimer dan het begrip onderneming dat gehanteerd wordt in de handelsregisterwet.
 • De ondernemingsraad (OR) is het belangrijkste orgaan van de medezeggenschap. Het is een zelfstandig orgaan met uitsluitend door werknemers gekozen leden en een uit zijn midden benoemde voorzitter. De rechten van de OR zijn in de Wet op de ondernemingsraden (met name art. 25, 26 en 27 WOR) en in enkele bijzondere wetten geregeld
 • De instelling van een OR is verplicht voor ondernemingen waarin ten minste 50 werknemers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling (art. 2 Wet op de ondernemingsraden).
 • Om te kunnen bepalen of een ondernemingsraad verplicht is, moet men weten wat de definitie van een onderneming is. Een onderneming is een organisatorische eenheid die in het maatschappelijk verkeer zelfstandig functioneert (art. 1 WOR). Dit betekent dat een aparte vestiging van een bedrijf als een aparte onderneming wordt gezien. Als ondernemer wordt beschouwd degene die en onderneming in stand houdt. Dit is vaak een rechtspersoon.
 • Een ondernemer die twee ondernemingen met minder dan vijftig werknemers, maar in totaal wel meer dan vijftig werknemer in stand houdt, moet een gezamenlijke ondernemingsraad instellen indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet (art. 3 WOR).
 • Wanneer een bedrijf meerdere ondernemingsraden heeft, zal een centrale OR (COR) moeten worden ingesteld (art. 33 WOR). De COR behandelt de onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle of de meerderheid van de ondernemingen.
 • Wanneer sprake is van meerdere divisies die weer meerdere ondernemingsraden kennen, moet ook een groepsondernemingsraad (GOR) per divisie worden ingesteld. De groepsondernemingsraad is geregeld in art. 33-35 WOR.
 • Een OR wordt als volgt opgericht. De ondernemer stelt een reglement op en raadpleegt daarover de vakorganisaties. Daarna worden verkiezingen gehouden, waarna de gekozen OR zelf een definitief reglement opstelt. De kiezers zijn mensen die minstens zes maanden in dienst van het bedrijf zijn, de kandidaten moeten minstens een jaar in dienst zijn (art. 6 WOR). De OR kiest zelf een voorzitter uit zijn midden. De wet bepaalt de grootte van de OR, dit is afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming. De leden van de OR hebben, tenzij anders bepaald, drie jaar zitting (art.12 WOR).
 • De belangrijkste faciliteiten waarop de OR recht heeft zijn het inschakelen van deskundigen (art. 16 WOR), het gebruiken van benodigde voorzieningen van de ondernemer (art. 17 WOR) en het in werktijd met doorbetaling van loon voeren van beraad en overleg (art. 18 WOR). De leden van de OR mogen niet benadeeld worden vanwege hun lidmaatschap (art. 21 WOR), en de kosten van de OR komen voor rekening van de ondernemer. Naast rechten heeft de OR ook plichten, zoals een geheimhoudingsplicht voor zaken- en bedrijfsgeheimen (art. 20 WOR). Bovendien moeten de ondernemer en de OR regelmatig met elkaar overleggen (art. 23-24 WOR).
Wat is een werkstaking?

Wat is een werkstaking?

Wat is een werkstaking?

 • Een werkstaking is het collectief neerleggen van het werk door de werknemers, als protest of als middel teneinde de werkgever of derden tot handelen of nalaten te bewegen.
 • Staking is een middel om kracht bij te zetten aan protest tegen slechte arbeidsomstandigheden of onbevredigde arbeidsvoorwaarden.
 • Tijdens de Franse revolutie waren georganiseerde werkstakingen verboden. Dit verbod werd in 1872 afgeschaft. Werknemers die staakten konden niet meer strafrechtelijk vervolgd worden, maar ze konden wel ontslagen worden wegens wanprestatie.
 • Na de Tweede Wereldoorlog werden stakingen gezien als indruisen tegen het overheidsbeleid, waarin de loonvorming strak werd geleid. Het meedoen aan een staking leverde wanprestatie op.
 • Na 1960 kwam hier kritiek op, leidend tot een wetsvoorstel waarin stakingen rechtmatig werden gemaakt, maar wel aan beperkingen werden gebonden. Deze wettelijke regeling kwam er niet, maar wel werd het Europees Sociaal Handvest geratificeerd, waarin het stakingsrecht wordt erkend. De nationale rechters moesten zelf de grenzen van het stakingsrecht verder uitwerken, wat gebeurde in het NS-arrest van de Hoge Raad in 1986.

Grenzen aan recht op werkstaking

 • Het stakingsrecht is niet zonder beperkingen. In art. 6 lid 4 ESH staat dat men het stakingsrecht niet kan gebruiken om een zelf gesloten cao te bestrijden. Bovendien is een algemene beperkingsclausule opgenomen in art. G ESH, waarin staat dat beperkingen rechtmatig moeten zijn en in een democratische samenleving noodzakelijk.
 • Volgens de Hoge Raad zijn bij normale stakingen vooral twee grenzen van belang. Ten eerste de spelregeltoetsing. De spelregeltoetsing houdt in dat zwaarwegende procedureregels in acht moeten worden genomen. De volgende twee zwaarwegende procedureregels staan vast:
  • Een staking moet als uiterste middel worden gehanteerd. Dit betekent dat men er niet uit is gekomen door middel van onderhandelingen;
  • Verder moet een staking ruim van tevoren worden aangekondigd zodat de werkgever de schade kan beperken.
 • Ten tweede is er de grens van het in redelijkheid niet tot de actie kunnen komen. Op grond van een afweging van alle bijzondere omstandigheden kan tot de conclusie worden gekomen dat de bonden in redelijkheid niet tot de acties hadden kunnen komen. Hierbij spelen de beperkingen vastgelegd in art. G ESH een grote rol, zoals de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden. Hiermee wordt ruimte geschapen voor de rechter om per geval stakingen te kunnen verbieden.

Rechten van derden bij werkstakingen

 • In sommige sectoren kan een staking niet alleen de werkgever, maar ook derden treffen, zoals bij stakingen in het vervoer. Hierdoor raakt het publiek verontwaardigd. Van belang is dan dat alle belangen tegen elkaar worden afgewogen door de rechter.
 • Volgens het Europese Comité voor de sociale rechten gaan sommige beperkingen van het stakingsrecht te ver, omdat zij soms de toegestane beperking van artikel G ESH overschrijden.

Stakingen gericht tegen anderen

 • Soms richten stakingen zich in het geheel niet tegen de werkgever, maar juist tegen anderen.
 • Er kan worden gestaakt uit solidariteit (de solidariteitsstaking), of om de regering door de knieën te krijgen (politieke staking).
 • De Hoge Raad heeft in het NS-arrest bepaald dat ook deze vorm van staking onder het recht van art. 6 lid 4 ESH valt. De grens van toelaatbare collectieve acties is als volgt bepaald: als de actie zich richt tegen het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden waarover collectieve onderhandelingen worden gevoerd, dan valt de actie onder art. 6 lid 4 ESH. Keert de actie zich tegen andersoortig overheidsbeleid, dan is er sprake van een zuiver politieke staking, welke beoordeeld moet worden op grond van nationaal recht.
 • Als de staking zich richt tegen overheidsbeleid inzake arbeidsvoorwaarden wordt de werkgever gezien als derde. Dit betekent dat de bescherming van zijn rechten onder omstandigheden een beperking van het stakingsrecht kan rechtvaardigen. Toch is een stakingsverbod niet eenvoudig te krijgen voor de werkgever. Het enkele feit dat de werkgever substantiële schade lijdt door de staking, is niet voldoende om deze te verbieden. Pas als de schade een zodanige omvang bereikt dat individuele bedrijven onevenredig getroffen worden en de schade een algemeen karakter draagt (bijvoorbeeld omdat de schade de hele Nederlandse economie treft), kan een staking verboden worden.
Wat is werkloosheid en wanneer heb je recht op een uitkering?

Wat is werkloosheid en wanneer heb je recht op een uitkering?

 

Wat is werkloosheid?

 • Art. 16 WW geeft een definitie wat onder werkeloosheid moet worden verstaan:
 • Werkloos is de werknemer die:
  • tenminste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren heeft verloren
  • hij het recht op doorbetaling van loon over die uren heeft verloren
  • wel beschikbaar en bereidheid is om arbeid te aanvaarden.
 • Belangrijk is de fictieve opzegtermijn van artikel 16 lid 3 WW. Dit houdt in dat de betrokkene pas als werkloos wordt beschouwd en dus uitkering gaat ontvangen na verloop van dezelfde termijn die had moeten gelden als opzegtermijn bij opzegging, mits hij een ontslagvergoeding heeft ontvangen.

Wanneer heb je recht op een uitkering?

 • Voor het recht op een uitkering geldt dat de er moet worden voldaan aan vier voorwaarden: werknemerschap (par. 16.3), werkloosheid (par. 17.2), referte-eisen (par. 17.3) en het niet toepasselijk zijn van uitsluitingsgronden (par. 17.4). Als aan deze voorwaarden is voldaan ontstaat er een recht op uitkering (par. 17.5). Om deze uitkering geldend te kunnen maken, moet de werknemer hebben voldaan aan een aantal verplichtingen (par. 17.6-17.9). Ten slotte wordt bij de betaling van de uitkering nog gekeken naar bepaalde andere inkomsten van de betrokkene (par. 17.10).
 • De werknemer moet, om in aanmerking te kunnen komen voor een werkloosheidsuitkering, voldoende tijd hebben gewerkt. Deze referte-eis valt uiteen in twee afzonderlijke eisen (art. 17 WW). Er is de weken-eis, die inhoudt dat de werkloze in de 36 weken voorafgaande aan werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. Er geldt hierbij geen minimumomvang van de arbeid. Deze regel wordt ook wel de ’26 uit 36 weken-eis’ genoemd.
 • Daarnaast is er de jaren-eis, waaraan voldaan moet zijn om een verlengde uitkering te krijgen: de werknemer moet in de vijf voorgaande kalenderjaren in minimaal vier jaar hebben gewerkt. Dit houdt in dat hij in elk van die vier jaren loon moet hebben ontvangen over 52 of meer dagen. De eis wordt ook wel ‘vier-uit-vijf-jaren-eis’, of de arbeidsverledeneis genoemd (art. 42 lid 2 WW).

Uitsluitings- en eindigingsgronden

 • In art. 19 WW staan er gevallen genoemd waarin men ondanks werkeloosheid toch is uitgesloten van een WW-uitkering. Uitgesloten van uitkering is bijvoorbeeld iemand die door vakantie, staking of verblijf in een gevangenis werkloos is. In art. 20 WW staan de gronden genoemd op grond waarvan een WW-uitkering kan eindigen. Een uitkering eindigt bijvoorbeeld wanneer de werkloze een nieuwe dienstbetrekking krijgt of als zelfstandige gaat werken. In art. 21 WW staat dat het recht op uitkering weer kan herleven als de reden voor het eindigen van de uitkering is weggevallen.

Log in voor meer informatie over uitkeringen, verplichtingen, verwijtbare werkloosheid, passende arbeid, sancties van het UWV, betaling van de uitkering en re-integratie maatregelen.

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

 • In de Wet cao wordt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) omschreven als een overeenkomst waarbij arbeidsvoorwaarden worden afgesproken die bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. Een cao moet aangemeld worden bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in werking te kunnen treden.
 • Een cao wordt gewoonlijk gesloten voor een periode van één of twee jaar, de maximale duur is vijf jaar. Verlenging is mogelijk. Als opzegtermijn geldt een maand bij een cao voor een jaar, bij een langer durende cao evenredig langer. In de praktijk pleegt de vakbond de cao tijdig op te zeggen, om de werkgever te dwingen om te onderhandelen over loonsverhoging. Indien een vereniging die een cao heeft gesloten, ontbonden wordt of de statuten wijzigt, verandert dat niets aan de geldigheid van een lopende cao.

Wat is een cao in Nederland?

 • Nederland kent momenteel een kleine duizend cao’s. Deze cao’s bepalen de rechtspositie van driekwart van de Nederlandse werknemers en zijn daarmee een van de belangrijkste rechtsbronnen in het arbeidsrecht. Het belang van een cao voor werknemers is dat zij collectief sterker staan dan alleen. Bovendien zorgt een cao voor de werkgever voor efficiëntie en duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden.
 • Cao’s komen tot stand door een (meestal jaarlijks) overleg tussen werkgevers en vakbonden. De basis voor de onderhandelingen vormt de oude cao, waarbij beide partijen wijzigingen voorstellen. Voor en tijdens de onderhandelingen wordt overleg met de achterban gevoerd. Ook wordt met de regering over de gevolgen voor de economie gesproken.
 • Cao’s zijn privaatrechtelijke overeenkomsten en daarom geldt voor de totstandkoming van een cao dat partijen vrij zijn in wat zij overeen willen komen en met wie zij daarover onderhandelen. Er bestaan geen wettelijke regels over de vraag of er een recht op toelating tot het overleg bestaat. Wel kan het onredelijk zijn als bepaalde representatieve vakorganisaties geweigerd worden. Deze organisaties kunnen een actie uit onrechtmatige daad instellen om toelating tot het overleg af te dwingen.

Wat is een bedrijfstak- en ondernemings-cao?

 • Er zijn twee soorten cao’s: de bedrijfstak-cao en de ondernemings-cao.
 • Bedrijfstak-cao: Een bedrijfstak-cao wordt door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties gesloten (bijvoorbeeld de metaal-cao). In de eerste plaats geldt zo’n cao dan voor de aangesloten werkgevers. Wanneer de cao echter algemeen verbindend is verklaard, geldt hij voor de hele sector, dus ook voor werkgevers die niet lid zijn van de cao-sluitende werkgeversorganisatie.
 • Ondernemings-cao: Een ondernemings-cao wordt door één werkgever gesloten met één of meer vakbonden (bijvoorbeeld Philips-cao). Een reden voor zo’n ondernemings-cao kan zijn dat een bedrijfstak-cao niet bestaat of niet voor het bedrijf voldoet.

Wat is individuele gebondenheid aan de cao?

 • Bij een cao is het de vraag wanneer partijen op individueel niveau hieraan gebonden zijn. Hierbij zijn twee criteria van belang:
  • lidmaatschap van een cao-partij
  • werkingssfeer van de cao zelf
 • Ten eerste is dus bepalend of de werkgever lid is van een cao-sluitende werkgeversorganisatie. Aan een ondernemings-cao is de werkgever hoe dan ook gebonden, omdat hij zelf partij is bij de cao. Aan een bedrijfstak-cao is de werkgever alleen gebonden als hij lid is van een werkgeversorganisatie die partij was bij de cao. De werknemer is alleen aan de cao gebonden als hij lid is van een vakorganisatie die partij is bij de cao.
 • Ten tweede is de werkingssfeer van belang. Elke cao heeft een eigen werkingssfeer. Hierbij gaat het om de materiële werkingssfeer (de onderwerpen waarop de cao betrekking heeft), de personele werkingssfeer (de ondernemingen en personeelsleden waarvoor de cao geldt) en de temporele werkingssfeer (de periode waarin de cao geldt).
Wat zijn sociale werknemersverzekeringen?

Wat zijn sociale werknemersverzekeringen?

 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de sociale werknemersverzekeringen?

 • De sociale werknemersverzekeringen zijn typische werknemersverzekeringen. Degenen die geen werknemer zijn, vallen niet onder de werking van deze verzekeringen.
 • Voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidwet (WW) is de uitkering opgedragen aan het uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV). De WAO is inmiddels vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de WW door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).
 • De sociale werknemersverzekeringen waren vroeger deels verschuldigd door de werkgever en deels door de werknemers. Sinds 2013 zijn deze premies echter volledig omgezet in werkgeverspremies.
 • De premieheffing socialewerknemersverzekeringen geschiedt door de Belastingdienst.
 • De werknemersverzekeringen kennen geen aanslagsystematiek. Het is derhalve niet mogelijk om een onjuiste inhouding via een aanslag te corrigeren. Dit is alleen via naheffing mogelijk.

Wie is aan de premieheffing werknemersverzekeringen onderworpen?

 • Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen geldt dat hieraan alleen personen zijn onderworpen die in een privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staan. De uitzonderingen daarop zijn personen die AOW-gerechtigd zijn en personen die uit hun vroegere dienstbetrekking een uitkering ontvangen. Dit kunnen bijvoorbeeld vutters zijn, maar ook mensen die met vervroegd pensioen zijn gestuurd.
 • Personen met een WIA-, ZW-, of WW-uitkering zijn wel aan de werknemersverzekeringen onderworpen.

Wat is de heffingsgrondslag van de premieheffing werknemersverzekeringen?

 • De premies voor de werknemersverzekeringen worden over het loon geheven.
 • Door de inwerkingtreding van de Wet Uniformering Loonbegrip op 1 januari 2013 zijn alle verschillen te komen vervallen. Alleen het eindheffingsloon en het loon uit vroegere dienstbetrekking vormen een uitzondering op de regel. Voor de rest is het loonbegrip gelijk aan het geldende loonbegrip voor de loonbelasting.

Hoe ziet de premiestructuur van de werknemersverzekeringen eruit?

 • Bij de socialewerknemersverzekeringen is de oorspronkelijke verzekeringsgedachte nog duidelijk terug te vinden. Zowel de premies als de uitkeringen zijn afhankelijk van het loon (uitgezonderd de ZFW-uitkering). De premies WW variëren per bedrijfssector. Men moet dus steeds vaststellen onder welke bedrijfssector de werknemer valt.
Wat is arbeidsrecht en wat is sociaal recht?

Wat is arbeidsrecht en wat is sociaal recht?

Wat is arbeidsrecht en sociaal recht?

 • Arbeidsrecht en sociaal recht vormen het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid.

Wat is arbeidsrecht?

 • Het arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de beroepsbevolking in de private en de publieke sector.
 • In de private sector wordt dit arbeidsrecht genoemd en in de publieke sector ambtenarenrecht.
 • Het arbeidsrecht is in grote mate gericht op de bescherming van de 'onzelfstandige' beroepsbevolking tegen de risico’s van de industriële samenleving. Van belang is dat de vorm van organisatie van arbeidsverhoudingen bepaald wordt door de economische orde van een land in een bepaalde tijd.

wat is sociaal recht?

 • Wanneer je geen betaald werk verricht, ben je op de sociale zekerheid aangewezen om in je bestaan te kunnen voorzien. Het recht van de sociale zekerheid geldt voor alle Nederlandse burgers, dus niet alleen voor de onzelfstandige beroepsbevolking.
 • Het recht van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht worden samen aangeduid als sociaal recht.
 • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn
 • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn).

Wat zijn kernvragen bij het arbeidsrecht en sociaal recht?

 • Kernvragen bij arbeidsrecht en sociaal recht hangen af van het niveau van de interpersoonlijke relaties.
 • Bij de individuele relatie tussen werkgever en werknemer staan vragen centraal over hoe de arbeidsovereenkomst en het onslaan van mensen geregeld zijn bij wet.
 • Wanneer gekeken wordt naar de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers wordt bestudeerd hoe de medezeggenschap, CAO en stakingen geregeld zijn.
 • En op het gebied van sociale zekerheid worden vragen gesteld naar de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door uitkeringen en reïntegratieactiviteiten.

Waarom zijn arbeidsrecht en sociaal recht belangrijk?

 • Iedereen die in Nederland woont heeft behoefte aan bestaanszekerheid. Daarmee kom je van jong tot oud in aanraking met arbeidsrecht en sociaal recht. Of je nu als werknemer of werkgever een loonverband aangaat (en o.m. te maken krijgt met loon, vakanties, verlof of onstlag) of een pensioen, uitkering of reïntegratieactiviteit moet aanvragen of verlenen - arbeidsrecht en sociaal recht bieden de relevante regelgeving.
 • Voor juristen, beleidsmedewerkers, werkgevers en betrokken werknemers bieden arbeidsrecht en sociaal recht essentiele voorkennis om conflicten te voorkomen en op te lossen en om zeggenschap op de juiste wijze te organiseren.

Verder lezen:

Arbeid, personeel en human resources: basisvragen en antwoorden

Arbeid, personeel en human resources: basisvragen en antwoorden

Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

  Wat is de definitie van werk ?

  • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

  Was is arbeid?

  • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

  Wat is een werknemer?

  • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

  Wat is de definitie van een carrière?

  • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
  • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

  Waar bestaat werk uit?

  • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
  • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
  • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
  • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
  • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

  Op welke manier kan je naar werk kijken?

  • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
  • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
  • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
  • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

  Is er recht op werk?

  • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
  • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
  • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
  • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

  Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

  • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
  • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

   

  Bronnen en verder lezen

  Wat is human resource management (HRM)?

  Wat is human resource management (HRM)?

  • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
  • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

  Bronnen en meer lezen

  Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

  Wat is organisatiepsychologie en wat is arbeidspsychologie?

  Wat is organisatiepsychologie?

  • In de organisatiepsychologie gaat het om de relatie tussen de werknemer en de sociale werkomgeving. De relatie met de organisatie als geheel, de onderdelen van de organisatie,  waar onderdelene waarbinnen men werkt en het werken met collega's
  • Organisatiepsychologie kan ook gezien worden als een combinatie van vaardigheden en kennis die toegepast kan worden op verschillende aspecten van het leven en niet alleen op het werk. Zo zijn organisatiepsychologen onlangs begonnen met het onderzoek naar een groene maatschappij, met name groene bedrijven. Een ander voorbeeld van een aspect waar organisatiepsychologie op toegepast kan worden is armoede (Conte & Landy)

  Wat is arbeidspsychologie?

  • In de arbeidspsychologie gaat het om de relatie tussen kenmerken van het werk en het functioneren van werknemers, en dan met name hoe werknemer en werkgever zich daarij voelen
  • Bijvoorbeeld de werkdruk, de arbeidsethos, de mate van zelfstandig beslissingen kunnen nemen, de mate van verantwoordelijkheid nemen, de verantwoordelijkheid die men wel of niet aan kan.

  Wat is personeelspsychologie?

  • Bij personeelspsychologie gaat het om de relatie tussen de motivatie en prestatie van een medewerker in een organisatie .
  • Bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers, door het inzicht geven in de persoonlijke ontwikkeling of stagnering of bijvoorbeeld door specifieke werving en selectie.

  Wat is sociale psychologie?

  Bronnen en verdiepen

  Wat zijn zelfstandigen en wat is de beroepsbevolking?

  Wat zijn zelfstandigen en wat is de beroepsbevolking?

  Wat is de beroepsbevolking?

  • De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, alsmede de werklozen (die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn).

  Wat zijn zelfstandigen?

  • Personen die tot de zelfstandige beroepsbevolking behoren worden niet beschermd door de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht, hun rechtspositie verschilt namelijk aanzienlijk van die van de onzelfstandige beroepsbevolking. Zelfstandigen plegen in tegenstelling tot onzelfstandige werknemers voor hun deelname aan de arbeid betreft niet van een opdrachtgever gesloten arbeidsverhouding afhankelijk te zijn (zoals een overeenkomst van koop en verkoop, de aanneming van werk, de opdracht of overeenkomst van enkele diensten).
  • In de praktijk kan je veel zelfstandigen van elkaar onderscheiden, zoals freelancers en zzp’ers. Sommige van deze zelfstandigen worden onder omstandigheden gelijkgesteld met werknemers (zoals bij de werknemersverzekeringen o.g.v. artikel 4 en 5 ZW, WW en WAO en het KB o.g.v. artikel 5 van deze wetten).
  • Zzp’ers kunnen in aanmerking komen voor diverse fiscale ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
  • Er bestaan ook tussenvormen, die vaak het juridisch statuut van de zelfstandige aan de positie van de werknemer paren.

  Wat zijn onzelfstandigen?

  • Dit zijn personen die als werknemer bij een particuliere werkgever (private sector) of bij de overheid (publieke sector) werken. Bij de overheid werken voornamelijk ambtenaren, die aangesteld zijn door het bevoegde gezag om in de openbare dienst te werken en werken dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst (art. 1 Ambtenarenwet). Op deze arbeidsverhouding is het ambtenarenrecht van toepassing en niet het arbeidsovereenkomstenrecht uit art. 7:610 BW e.v.
  • De onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector is onder te verdelen in twee sectoren. De marktsector; de personen binnen deze sector zijn werkzaam in het particuliere bedrijfsleven, dat voor wat betreft de inkomsten afhankelijk is van de markt, op basis van art. 7:610 BW. Naast de marktsector bestaat er ook de semipublieke/collectieve sector hier gaat het om een mengvorm. Bijvoorbeeld, de zorg en overige diensten worden voornamelijk gefinancierd uit de collectieve middelen. Deze sector wordt ook wel de collectieve of non-profit sector genoemd. Werknemers in deze sector zijn niet als ambtenaar aangesteld, maar werken voor het overgrote deelop basis van een arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW e.v.).

  Wat zijn werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten?

  • Dit zijn personen die geen werk hebben, maar die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn. De overige personen tussen de zestien en de pensioengerechtigde leeftijd die geen betaalde arbeid verrichten, vallen buitens de werkingssfeer van het arbeidsrecht.

  Wat is arbeidsrecht en sociaal recht?

  • Arbeidsrecht en sociaal recht vormen het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid.

  Verder lezen:

  Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

  Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

  Salaris

  • In sommige gevallen is er geen onderhandeling mogelijk. De salarisschaal of klasse staat dan al vast. Het exact te verdienen salaris wordt in dergelijke gevallen berekend naar leeftijd, opleiding en ervaring. In het bedrijfsleven is meer ruimte tot onderhandelen. Probeer het zo te regelen dat de andere partij een bedrag noemt. Op deze manier schep je een onderhandelingspositie. De meeste bedrijfstakken kennen een voor het hele land geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin de salarissen zijn vastgelegd.
  • Ondanks de geregistreerde inkomensverschillen tussen de opleidingsniveaus heeft het weinig zin om automatisch op grond van een bul of een diploma salariseisen te stellen. Werknemers worden ingeschaald op basis van de functie die zij uitoefenen en dan doet het er weinig toe via welke opleiding zij daar zijn terechtgekomen. Starters moeten zich niet blind staren op het aanvangssalaris. Vraag wel om duidelijke functiebeoordelingscriteria en maak harde afspraken over je carrièreverloop. Bedenk daarbij dat de hoogte van een salaris niet altijd alles zegt: voordelige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook heel waardevol zijn.

  Functionering en beoordeling

  • In veel contracten is de 'functionering en beoordeling' opgenomen, een evaluatiegesprek met het hoofd Personeelszaken. Je promotiekansen en je salaris kunnen hier van afhangen. Het is verstandig te informeren naar het promotiebeleid.

  Bruto en netto

  • Het salaris wordt meestal uitgedrukt in een bruto jaarsalaris of maandsalaris. Het netto salaris - na aftrek van belastingen - kan veel lager liggen. De uitbetaling geschiedt per twaalf maandelijkse termijnen of per dertien vierwekelijkse termijnen. Je hebt recht op vakantietoeslag (ongeveer acht procent). Van dit laatste bedrag moet het 'bijzondere tarief' (ongeveer veertig procent) worden afgetrokken.

  Winstdeling

  • Veel bedrijven kennen een winstdeling, veelal uitgedrukt in de 'dertiende maand'. Uitkering geschiedt in de laatste maand van het jaar. Ook hier geldt het bijzondere tarief.

  Bepaalde of onbepaalde tijd

  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het beste dat je er uit kunt slepen. Meestal krijg je echter na een proeftijd van een maand een tijdelijk contract (bijvoorbeeld een jaarcontract) aangeboden, dit is als het ware een kunstmatige verlenging van de proeftijd. Een proeftijd (waar een aanstelling van minimaal twee jaar op volgt) mag nooit voor een langere termijn dan twee maanden worden aangegaan. Wanneer dit wel gebeurt, beschouwt men de proeftijd als niet geschreven. Wil de werkgever toch van je af, dan gaat hem dat veel geld kosten.

  Concurrentiebeding

  • In het contract is meestal een concurrentiebeding opgenomen. Dit betekent dat je niet zonder meer naar een concurrent kunt overstappen.

  Ziektekosten

  • De ziektekosten worden meestal vergoed door het ziekenfonds. De werkgever betaalt het werkgeversdeel. Spreek af of het werknemersdeel wel of niet op je salaris wordt ingehouden. De nominale premie betaal je zelf.

  Pensioenpremie

  • De pensioenpremie wordt meestal (gedeeltelijk) door de werkgever betaald, met dien verstande dat bij een wisseling van baan pensioenbreuk moet worden voorkomen. Pensioenbreuk kan optreden wanneer je van werkgever verandert en je bij een ander pensioenfonds wordt aangesloten, met als risico een lager pensioen op de uitkeringsgerechtigde leeftijd.

  Auto

  • Wanneer je de beschikking krijgt over een auto van de zaak, krijg je te maken met de 'fiscale bijtelling'. Dat wil zeggen dat er voor de inkomstenbelasting ieder jaar ongeveer twintig procent van de nieuwwaarde van je auto bij je inkomen wordt opgeteld.

  Reiskostenvergoeding

  • Is er een reiskostenvergoeding? Zo ja, op welke basis (meestal op basis van openbaar vervoer tweede klas)?

  Verhuizen

  • Wanneer je moet verhuizen vanwege je nieuwe baan, kan dat hoge kosten met zich meebrengen. Bespreek een verhuisregeling en herinrichtingskosten.

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

    Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de juridische sector of advocatuur in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Australië

    • Ben jij een juridische professional? Er zijn meerdere mogelijkheden om te gaan werken in de juridische sector of administratie 'down under'. (b)
    • Doe werkervaring op in de juridische branche in het buitenland. (s)

    China

    • Gebruik jouw juridische kennis en ga aan de slag bij een advocatenkantoor in Shanghai of Chengdu. Je gaat onder andere helpen bij het voorbereiden, corrigeren of controleren van juridische documenten. (v)

    Curaçao

    • Help als sociaal-juridisch dienstverlener mee aan de verbetering van leefomstandigheden van inwoners van Curaçao. Je draait volledig mee binnen de organisatie en zal ook bijdragen aan het opzetten van een juridisch loket. (s)
    • Ben jij een punctuele rechtenstudent? Doe ervaring op bij een advocatenkantoor en speel een rol bij het screenen en updaten van leveringsvoorwaarden, klantcontracten en inkoopcontracten. (s)
    • De financiële dienst van Curaçao heeft een adviserende en signalerende taak voor de regering. Als stagiair help je bij het opzetten van uitvoeringsbesluiten en rapportageformulieren en stem je deze af met de directie Wetgeving en juridische zaken. (s)
    • Studeer jij rechten? Ondersteun een advocatenkantoor in Curaçao met verschillende voorbereidende taken. (s)

    Frankrijk

    • Ga met je juridische ervaring aan de slag in Frankrijk. Er zijn meerdere professionele banen in de juridische sector. (b)

    Ghana

    • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met toezicht houden op verstrekte leningen. (s)
    • Leer veel over de advocatuur door mee te lopen op een advocatenkantoor in Accra. (s)
    • Doe juridisch onderzoek naar de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. (s)

    Marokko

    • Studeer je rechten of ben je hierin afgestudeerd? Verschillende projecten omtrent mensenrechten, vluchtelingen of kinderrechten hebben jouw kennis nodig. (v)

    Mexico

    • Draag bij aan de bescherming van mensenrechten in Mexico door als mensenrechtenwaarnemer aan de slag te gaan. (b)

    Indonesie

    • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

    Spanje

    • Wil jij juridische ervaring opdoen onder de Spaanse zon? Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan in de juridische sector. (s)

    Suriname

    • Doe ervaring op in het buitenland in de commerciële of juridische dienstverlening. (s)

    Verenigde Staten van Amerika

    • Ga aan de slag in het zonnige Miami. Er zijn meerdere mogelijkheden om op het gebied van juridische zaken te gaan werken. (s)
    • Ga werken bij de juridische afdeling van een internationale IT-organisatie. (b)

    Zuid-Afrika

    • Heb jij kennis over internationaal recht? Doe werkervaring op bij een lokale start up. (s)
    • Draag bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten bij diverse NGO’s en overheidsorganisaties. (s)
    • Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Je kan onder andere workshops organiseren, trainingen geven en persoonlijke coaching bieden op het gebied van microkredieten. (v)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

     

    Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Afghanistan

    • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

    Argentinië

    •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

    Bangladesh

    • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

    Bolivia

    • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
    • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

    Cambodja

    • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

    China

    • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
    • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

    Canada

    • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
    • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

    Costa Rica

    • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
    • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

    Curaçao

    • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
    • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

    Dominicaanse Republiek

    • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

    Egypte

    • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

    Engeland- Verenigd Koninkrijk

    • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

    Ethiopië

    • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

    Filipijnen

    • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
    • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
    • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

    Ghana

    • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
    • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

    Guatemala

    • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

    India

    • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
    • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
    • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

    Indonesië

    • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
    • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
    • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

    Italië

    • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

    Laos

    • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

    Myanmar (Burma)

    • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

    Nigeria

    • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

    Oostenrijk

    • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

    Pakistan

    • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

    Peru

    • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
    • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

    Thailand

    • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

    Verenigde Staten van Amerika

    •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

    Zimbabwe

    • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

    Zuid-Soedan

    • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met sociaal recht?

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met sociaal recht?

    Analyseren

    • Bij sociaal recht ben je onder andere bezig met het toetsen van nieuwe wetgeving aan de basiswaarden van het sociaal recht (verantwoordelijkheid, bestaanszekerheid, bescherming, solidariteit, non-discriminatie en participatie). Om dat met succes te kunnen doen dien je informatie te behandelen, problemen te kunnen signaleren, verbanden tussen gegevens te kunnen zien en gegronde conclusies te kunnen trekken
    • Daarmee train je op het opdelen van complexe problemen in onderdelen en scheid je hoofdzaken van bijzaken; je oefent je analysevermogen.
    • Meer weten? Lees meer over analyseren

    Betrokkenheid

    • Bij sociaal recht worden alle mensen die een relatief zwakke positie in de maatschappij hebben in zekere zin beschermd. De belangen van een ander worden daarmee even boven de eigen belangen geschaard.
    • Daarmee toont het sociaal recht betrokkenheid bij de burger. Dat zal de een beter liggen dan de ander, maar eenieder die zich intensief met sociaal recht bezig houdt zal zich tot die betrokkenheid dienen te verhouden
    • Meer weten? Lees meer over betrokkenheid

    Integer zijn

    • Om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zal je de situatie aan de wet dienen te toetsen. Jouw handelen - in woord en gedrag - zal dan in lijn moeten liggen met de heersende wetsnormen, zelfs als dit nadelige gevolgen heeft voor jou of degene die verlegen om arbeid zit.
    • De uitkomst is misschien niet altijd even leuk, maar daarmee scherp je jezelf in het integer handelen.
    • Meer weten? Lees meer over integer zijn

    Meer info

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?

    Creatief zijn

    • Je houdt je met arbeidsrecht intensief bezig met formele plichten en rechten die zowel werknemers als werkgevers raakt. Niet zelden hebben deze partijen tegengestelde of conflicterende belangen.
    • Daardoor word je genoodzaakt om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en ben je spelenderwijs bezig met het doorbreken van gevestigde denkpatronen. Je oefent met andere woorden je creativiteit.
    • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

    Organisatiebewust zijn

    • Wanneer je bestudeert hoe de medezeggenschap is opgebouwd in een organisatie of wanneer werknemers in bepaalde situaties ontslagen worden, krijg je inzicht in de wijze waarop een organisatie is opgebouwd en welke gevolgen beslissingen of acties hebben op de organisatie en haar medewerkers.
    • Hierdoor leer je intensief rekening te houden met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking van een organisatie en verbeter je je organisatiebewust zijn.
    • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

    Visie hebben

    • Het arbeidsrecht regelt de samenwerking tussen partijen die principieel tegengestelde belangen hebben. Daardoor sta je met arbeidsrecht altijd boven de partijen, neem je afstand van de dagelijkse praktijk en ben je bezig met voor te schrijven hoe samenwerking of geschillenoplossing in het algemeen zou moeten verlopen.
    • Zodoende ontwikkel je een toekomstbeeld en die draag je ook actief uit; je ontwikkelt visie.
    • Meer weten? Lees meer over visie hebben

    Meer info

    Arbeidsongeschiktheid in het buitenland verzekeren: vragen en antwoorden

    Arbeidsongeschiktheid in het buitenland verzekeren: vragen en antwoorden

    Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

    Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

    • Indien je Nederland verlaat om te reizen, of om zonder inkomen uit werkzaamheden in het buitenland te gaan wonen, dan is er niets geregeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
    • Om toch het financiële risico te beperken na een ongeval, kan eventueel een hoge ongevallen verzekering worden afgesloten. Dan volgt een eenmalige uitkering als het gevolg van invalide raken of overlijden. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geeft wel een buffer voor moeilijke tijden.
    • Een expat- of emigratieverzekering kan wél afgesloten worden met een arbeidsongeschiktheidsdekking.
    • Kijk voor meer informatie hierover op de gespecialiseerde JoHo Insurances website voor Expat- en emigratieverzekeringen
    Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

    Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


     Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

     • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
     • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
     • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
     • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
     • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
     • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
     • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
     • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
     • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
     • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
     • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

     Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

          

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken