Boekhouding & Accountancy - studie en kennis

 

 Boekhouden en accountancy als studie en kennisgebied

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: crossroad

  Themapagina

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

 

Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

 • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
 • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
 • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

Welke financiële overzichten kun je opstellen?

 • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
 • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
 • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
 • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
 • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
 • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
 • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

Meer lezen:

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

 • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
 • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
 • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.
Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk?

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk?

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk?

 

Wat zijn de kernvragen van accountancy en boekhouden?

 • De financiële gegevens van een bedrijf worden vastgelegd in de boekhouding en accountancy.
 • Centrale vragen die worden behandeld in accounting en boekhouden zijn onder andere:
  • Hoe identificeer en analyseer je bedrijfstransacties die de financiële positie van een organisatie beïnvloeden?
  • Wat zijn activa en passiva?
  • Wat zijn debiteuren en wat zijn crediteuren?
  • Wat is het verschil tussen rekenen met opbrengsten/kosten en rekenen met inkomsten/uitgaven?
  • Hoe maak je een balans op, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een jaarrekening?
  • Hoe kun je accountancy en boekhouden gebruiken om keuzes te maken in economische activiteiten?

Waarom zijn accountancy en boekhouden relevant?

 • Accountancy en boekhouden geven via financiële overzichten inzicht in bedrijfsmatige en economische activiteiten.
 • Accountancy en boekhouden kunnen niet los worden gezien van zaken doen en management. Er wordt gekeken vanuit de visie van het management van een bedrijf en de investeerders. Andersom zijn financiële overzichten essentieël voor het interpreteren van resultaten, afwegen van inkomsten en uitgaven en maken van keuzes in het beleid van een bedrijf.
 • Dit kennisgebied is interessant voor iedereen die inzicht wil hebben in de financiële gevolgen van activiteiten.
 • Behalve voor boekhouders, accountants, controllers (die ervoor zorgen dat een onderneming financieel gestuurd wordt) en treasurers (die ervoor zorgen dat de financiële stromen binnen een onderneming optimaal verlopen). is dit kennisgebied ook relevant voor managers, ondernemers en mensen die een bedrijf of organisatie op willen zetten.
Wat zijn de meestgebruikte vormen van financiële verslaggeving bij een onderneming?

Wat zijn de meestgebruikte vormen van financiële verslaggeving bij een onderneming?


Wat is het verschil tussen de interne en de externe jaarrekening?

Er bestaan twee belangrijke financiële overzichten, namelijk de balans en de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd. Dit begrip wordt door elkaar gebruikt. De leiding van een organisatie kan een interne jaarrekening opstellen. Dit is een jaarrekening die informatie bevat om de besluitvormingsprocessen te ondersteunen. Daarnaast kan het helpen om de uitvoering hiervan te sturen. De cijfers worden meerdere keren per jaar opgesteld. Hierdoor is het beter te spreken van interne verslaggeving in plaats van een interne jaarrekening. Een jaarrekening wordt immers één keer per jaar opgesteld.

Het bestuur van een onderneming (NV of BV) is verplicht de jaarrekening beschikbaar te stellen voor aandeelhouders. Dit moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Voor beursgenoteerde ondernemingen is deze termijn vier maanden na afloop van het boekjaar. De onderneming moet zich houden aan wet- en regelgeving van de externe verslaggeving wanneer de jaarrekening wordt opgesteld voor de eigenaren. Hier is sprake van een externe jaarrekening.

De Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat een externe jaarrekening van een onderneming deels of volledig openbaar gemaakt moet worden. Een externe jaarrekening wordt dan een gepubliceerde jaarrekening en moet voldoen aan bepaalde publicatie-eisen. Een jaarrekening wordt openbaar gemaakt wanneer deze beschikbaar gesteld wordt bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hier geldt een termijn van 12 maanden na afloop van het boekjaar.

De belastingdienst vereist een aparte jaarrekening, namelijk een fiscale jaarrekening. De fiscale jaarrekening moet voldoen aan specifieke vereisten die opgesteld zijn door de belastingdienst en vastgelegd zijn in de belastingwetten. De fiscale jaarrekening kan afwijken van de ‘normale’ jaarrekening.

Hoe ziet een klassiek resultatenoverzicht eruit?

Het management wil graag meerdere malen per jaar op de hoogte zijn van de behaalde resultaten. Daarom wordt in veel ondernemingen de winst- en verliesrekening op korte termijn samengesteld. Een klassiek resultatenoverzicht is een winst- en verliesrekening die informatie bevat over de opbrengsten, kosten en het resultaat van de onderneming. De kosten worden meestal uitgesplitst.

Omzet
Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk -
Totale werkelijke kosten (bijv. kosten grond en hulpstoffen, afschrijvingskosten, verkoopkosten) -
Winst (of verlies) voor belasting

Hoe ziet een analytisch resultatenoverzicht eruit?

Het klassieke resultatenoverzicht geeft beperkte informatie over de resultaten aan het management. In bijvoorbeeld een industriële onderneming is niks geschreven over het omvormingsproces. Om meer inzicht te krijgen in de resultaten wordt gebruik gemaakt van een analytisch resultatenoverzicht. Dit is een winst- en verliesrekening die informatie bevat over de deelresultaten. Dit zijn de resultaten in de diverse functionele eenheden. Het analytische resultatenoverzicht is gedetailleerder en meer informatie kan verstrekt worden aan het management.

Standaardverkoopresultaat
Resultaat directe verkoopkosten +/-
Afdelingsresultaten +/-
Fabricageresultaten +/-

Overige resultaten (huuropbrengst of verkoop vaste activa) +/-
Winst (of verlies) voor belasting

Er wordt gebruik gemaakt van downdrilling wanneer de deelresultaten geanalyseerd worden. Downdrilling is een manier om cijfermateriaal in een geautomatiseerde omgeving te specificeren. Je kunt klikken op bepaalde resultaten met de muis voor meer specifieke cijfers en informatie. Wanneer cijfers met elkaar vergeleken worden of verder gedetailleerd worden wordt de interne jaarrekening als informatiemiddel belangrijker. Cijfers kunnen met elkaar vergeleken worden door ratio’s toe te passen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld solvabiliteitsratio, liquiditeitsratio, rentabiliteitsratio of de omloopsnelheid van de voorraden. Een ratio is een kengetal dat een verhouding kan aangeven tussen twee waarden die met elkaar in verband staan.

Er kan gebruik gemaakt worden van drie soorten vergelijkingen

 • Periodevergelijking: cijfers kunnen per periode met elkaar vergeleken worden.
 • Budgetvergelijking: de werkelijke cijfers worden vergeleken met de begrote cijfers.
 • Bedrijfsvergelijking: de cijfers van de onderneming worden vergeleken met gelijksoortige bedrijven of met de hele sector.

Wat is de functie van de externe verslaggeving?

De bekendste vorm van de externe financiële verslaggeving is de jaarrekening. De belangrijkste functie van de externe verslaggeving is dat de leiding van een onderneming regelmatig verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de belanghebbenden. De belanghebbende zijn bijvoorbeeld de vermogensverschaffers. De gebruikers zijn tegenwoordig niet alleen de vermogensverschaffers meer, maar ook de overheid, belangenverenigingen, (potentiële) werknemers of potentiële investeerders. Een andere belangrijke functie is de allocatiefunctie. De belanghebbende halen informatie uit de externe jaarrekening die nuttig is bij het nemen van allocatiebeslissingen.

De laatste jaren is corporate governance een steeds belangrijker begrip geworden. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het feit dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Nederland heeft een corporate governance code geïnteresseerd die geldt voor beursgenoteerde ondernemingen.

Wat zijn de voorschriften op het gebied van de externe verslaggeving?

De regels voor de externe verslaggeving zijn wettelijk vastgelegd in Titel 9 boek 2 burgerlijk wetboek. Deze voorschriften zijn van toepassing op 1) de nv, 2) de bv, 3) coöperaties en 4) onderlinge waarborgmaatschappijen. Onder bepaalde voorwaarden is deze richtlijn ook van toepassing op stichtingen en verenigingen, commanditaire vennootschappen en de vennootschap onder firma (VOF).

De wettelijke regels hebben bevatten drie soorten eisen:

 1. Inrichtingseisen
 2. Publicatie-eisen
 3. Controle-eisen

Een jaarrekening is volgens de wet een enkelvoudige jaarrekening bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening wanneer de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Een jaarrekening van één bepaalde rechtspersoon is een enkelvoudige jaarrekening. Er is sprake van een geconsolideerde jaarrekening wanneer er één jaarrekening is van één bepaalde rechtspersoon die samen met andere vennootschappen een groep of een deel van een groep vormt.

Een derogerende werking van het getrouwe beeld is een mogelijkheid om van een bijzondere bepaling af te wijken. Er kan afgeweken worden van een bijzondere bepaling wanneer het voor de algemene bepaling nodig is met betrekking tot het vereiste inzicht.

De hoofdindeling van de balans en de winst- en verliesrekening kan uit de wet worden opgemaakt. Op de balans staan rechts op de debetzijde de vaste activa en de vlottende activa. Links op de balans aan de creditzijde staat het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden.

De winst- en verliesrekening begint met de bedrijfskosten af te halen van de bedrijfsopbrengsten. Vervolgens worden van dit bedrijfsresultaat de financiële baten en lasten opgeteld of afgetrokken. Tot slot worden de belastingen eraf gehaald om te komen tot het resultaat na belasting.

In Titel 9 boek 2 BW is een verslaggevingseis opgenomen. Deze eis sluit aan bij de regels voor corporate governance, ook wel goed ondernemingsbestuur genoemd. De monitoring commissie corporate governance code heeft een gedragscode opgesteld die principes bevat over de beginselen van goed ondernemingsbestuur. Daarnaast heeft de monitoring commissie corporate governance code de zogenoemde ‘best practices’ opgenomen in deze gedragscode.

Er zijn diverse beginselen (grondregels) opgenomen in Titel 9 boek 2 BW:

 • Voorzichtigheidsbeginsel. Dit beginsel bestaat in ruime en enge zin. In ruime zin omvat dit het realisatiebeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel in enge zin. Het realisatiebeginsel houdt in dat winsten alleen worden opgenomen wanneer ze op balansdatum behaald zijn. Het voorzichtigheidsbeginsel in enge zin houdt in dat eventuele verliezen of voorzienbare hun oorsprong kunnen vinden voor het einde van het boekjaar kunnen in acht worden genomen bij het opstellen van de jaarrekening wanneer zij voor het opstellen van de jaarrekening bekend zijn.
 • Continuïteitsveronderstelling. De werkzaamheden van de rechtspersoon moeten worden voortgezet.
 • Het beginsel van de individuele waardering. Wanneer de wetgeving bepaalt dat baten, lasten, activa of passiva afzonderlijk opgenomen moeten worden, mogen zij niet tegen elkaar wegvallen.
 • De eis van gelijktijdige stelselmatigheid. Gelijksoortige posten in de jaarrekening moeten op dezelfde manier behandeld worden.
 • De eis van voltijdige stelselmatigheid. Alleen vanwege gegronde regels mogen de waarderings- en winstbepalingsgrondslagen worden gewijzigd.

Volgens artikel 2:391 BW moeten grote ondernemingen een bestuursverslag opmaken. Dit bestuursverslag is schriftelijk. Daarnaast is het belangrijk dat het een getrouw beeld geeft van de onderneming op balansdatum, de resultaten van de onderneming (en eventueel de groep) en de ontwikkelingen die plaatsvinden gedurende het boekjaar. Daarnaast moet in een rubriek overige gegevens de verklaring van de accountant en de statutaire regeling met betrekking tot de bestemming van de winst worden opgenomen.

De controle-eisen zijn bepalingen die van toepassing zijn op de controle van de jaarrekening, de overige gegevens door een externe deskundige die daartoe bevoegd is en het onderzoek van het bestuursverslag.

Welke regelgevende organen bestaan er?

De regelgeving voor de externe verslaggeving is te vinden in Titel 9 boek 2 BW en de richtlijnen voor de raad voor de jaarverslaggeving (RJ). De raad voor de jaarverslaggeving is een orgaan dat zich bezighoudt met de invulling van de maatschappelijk aanvaardbare normen volgens Titel 9 boek 2 BW. In deze raad zijn gebruikers, verschaffers en controleurs opgenomen.

De uitspraken van de raad voor de jaarverslaggeving zijn mede gebaseerd op uitspraken van de Ondernemingskamer.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een instelling die systematisch toezicht houdt op jaarrekeningen, verslagen van het bestuur en tussentijdse cijfers van beursgenoteerde ondernemingen. Onder dit toezicht valt ook de naleving van wet- en regelgeving.

Bij het opstellen van de richtlijnen moet rekening gehouden worden met de internationale standaarden van de International Accounting Standards Boards (IASB). Twee vormen van internationale standaarden zijn de International Accounting Standards (IAS) en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Alle beursgenoteerde ondernemingen in Europa zijn verplicht de standaarden van IFRS toe te passen voor de geconsolideerde jaarrekening. Beursgenoteerde ondernemingen in Nederland kunnen voor hun enkelvoudige jaarrekening kiezen uit IFRS of Titel 9 boek 2 BW met of zonder toepassing van de waarderings- en winstbepalingsregels

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     China

     • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
     • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

     Ecuador

     • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
     • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

     Filipijnen

     • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
     • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
     • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

     Ghana

     • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
     • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

     India

     • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

     Malawi

     • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

     Mexico

     • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

     Singapore

     • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
     • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

     Zuid-Afrika

     • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
     • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
     • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

     Welke competenties zijn essentieel voor accountancy en boekhouden?

     Nauwkeurig zijn

     • Boekhouden en accountancy strekken zich van de dagelijkse kasboeken van een eenmansbedrijf tot de kasstroomoverzichten van een concern. Omdat veel gegevens worden hergebruikt, samengevoegd en gecategoriseerd op hoger niveau, is het cruciaal om geen fouten te maken in de bedragen. Secuur omgaan met getallen, categorieën en andere informatie is noodzakelijk voor boekhouden en accountancy.

     Analyseren

     • In de boekhouding en accountancy worden financiële gegevens van een korte tijdspanne, bijvoorbeeld financiële dagboeken, verwerkt in grotere overzichten, bijvoorbeeld een balans over de periode van een jaar. Hiervoor moet je verbanden zien tussen gegevens, gegevens samenvoegen, de juiste balansposten kiezen en ordening aanbrengen in complexe informatie en deze toegankelijk maken voor anderen.
     • Meer weten? Lees meer over analyseren

      

     Hoe ontwikkel je je als boekhouder/accountant?

     Organisatiebewust zijn

     • Als je een resultatenrekening opstelt voor een bepaald product, help je hiermee de organisatie in de besluitvorming rond het wel of niet blijven produceren van het product. Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan. De uitdaging hierbij is om in te zien welke informatie essentieel voor de organisatie is om uit te lichten en te rangschikken.
     • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

     Integer zijn

     • De gegevens die je in de boekhouding en accountancy registreert en controleert, kunnen ook door de fiscus worden gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van tegenstrijdigheden en de verschillende mogelijkheden om informatie te interpreteren. Als je staat achter wat je doet, ben je ervoor aanspreekbaar.
     • Meer weten? Lees meer over integer zijn

     Verantwoordelijk zijn

     • Gegevens van de boekhouding en accountancy kunnen worden gebruikt door werknemers, investeerders en managers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf, alsook door de fiscus en andere belanghebbenden. Als je je bewust bent van de impact van je taken en deze verantwoordelijkheid accepteert, ga je te werk met meer aandacht voor de directe en indirecte gevolgen die je veroorzaakt voor anderen.
     • Meer weten? Lees meer over integer zijn

     Meer info

     JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen voor accountancy en boekhouden

     JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen voor accountancy en boekhouden

          

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

     Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit de bundels
     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen