Organisatie & Economie: studie en kennis

 

  Topics & Thema(tools)

Organisatie & Economie

 

Managementstudies  - Bedrijfskunde - Organisatiewetenschappen - HRM studies

Verkennen - Vergelijken - Verdiepen - Versterken - Verspreiden

Studiehulp - Samenvattingen - Skills

Onderwijs & Opleiding

Kennis & Kunde

 

 

JoHo: crossroad kiezen
JoHo: nieuws checken
 • Reizen in een gebied met een negatief reisadvies zijn niet verzekerd via een gewone reisverzekering. 
 • Alleen een gespecialiseerde reisverzekering voor lang of...
lees meer

Corona & Contenties

 • De afgelopen maanden is ieder mens en iedere organisatie beproefd op de competenties ‘...
lees meer
Bron: JoHo Nieuws

De decembermaand is de traditionele periode om van zorgverzekering te wisselen. Elk jaar wijzigt de premie, de inhoud van de basisverzekering en aanvullende pakketten en de...

lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  JoHo: themapagina begrijpen

  Topics & Thema's

   

  Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
  • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

  De statussen

  1. Start
  2. Orientatie: oriënteren & verkenning
  3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
  4. Afweging: vergelijken & alternatieven
  5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

  Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

  • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
  • Het vakgebied omvat twee aspecten:
  1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
  2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
  • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
  • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
  • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
  Wat betekent economie?

  Wat betekent economie?

  Wat betekent economie?

  • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 
  • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.
  • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.
  • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.
  • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.
  • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

   

  Wat betekent bedrijfseconomie?

  Wat betekent bedrijfseconomie?

  Wat betekent bedrijfseconomie?

  • Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties. Dit zijn productieorganisaties die naar winst streven. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming.
  • Een onderneming streeft naar winst. De grootte van de winst is afhankelijk van de efficiency en effectiviteit van het ondernemingsproces.

   

  Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

  Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

   

  Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

  • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
  • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
  • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

  Welke financiële overzichten kun je opstellen?

  • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
  • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
  • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
  • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
  • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
  • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
  • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

  Meer lezen:

  Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

  • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
  • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
  • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.

  Meer lezen:

  4 - Afweging

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels

    

  Verdiepen & Bestuderen: Menu
  Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

  Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

   

  Logistiek & supply chain management

  Operations and supply chain management van Jacobs & Chase - Boek & JoHo's

  • Uitgebreid handboek over logistiek en het bredere supply chain management.

  Basisboek Logistiek vanuit een economisch perspectief - Boek & JoHo's

  • Toegankelijk inleidend boek over logistiek, heeft een praktische inslag.

  Matching supply with demand - Boek & JoHo's

  • Boek over vraag en aanbod, stimuleert strategisch denken.

   

  Operations

  Operations Strategy van Slack & Lewis - Boek & JoHo's

  • Boek over hoe een afdeling operations binnen een bedrijf te werk gaat.

   

    

   Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

   Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

   Algemene inleiding in informatiesystemen

   Strategic Management of Information Systems of Pearlson and Saunders - Boek & JoHo's

   • Handboek over hoe je met informatiesystemen om kunt gaan.
   • Dit boek plaatst informatiesystemen in een bredere context en behandelt hoe ze kunnen worden ingezet binnen organisaties, welke invloed ze hebben op de economie en welke doelen ermee behaald kunnen worden.

    

   Lean & agile

   Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas - Boek & JoHo's

   • Boek over wat lean inhoudt, hoe je processen ontwerpt voor een agile productieomgeving, en hoe deze efficiëntie een concurrentievoordeel op kan leveren.

    

   Innovatie

   Strategic Management of Technological Innovation - Boek & JoHo's

   • Dit boek stimuleert (technologische) innovatie door te bespreken hoe innovatie ontstaat, welke effecten innovatie kan hebben op een organisatie en hoe je nieuwe systemen implementeert.

    

   Accounting information systems

   Accounting Information Systems van Romney en Steinbart - Boek & JoHo's

   • Dit is het meest gebruikte boek over AIS (Accounting Information Systems).
   • Het boek geeft een overzicht van de meest voorkomende systemen die worden gebruikt binnen bedrijven en legt de functies ervan uit. Ook de processen die erbij betrokken zijn worden besproken.
   • Het is een praktijkgericht boek met een grote hoeveelheid informatie die direct toe te passen valt.

   Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen - Boek & JoHo's

   • Dit boek gaat verder waar de meeste boeken over AIS (Accounting Information Systems) stoppen, want het behandelt niet alleen de mogelijke systemen die bedrijven kunnen gebruiken voor processen, maar bespreekt ook verschillende soorten bedrijven.
   • Het boek stimuleert het ontwerpen, evalueren en kritisch toepassen van AIS en plaatst internal control in een breder perspectief.

    

    

   5 - Verdieping

   5 - Verdieping & Versterking

   • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     

   Voorbereiden & Verzekeren: Menu

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

      

   Inspireren & Samenwerken: Menu
   Stage in het buitenland: Partnerselectie

   Stage in het buitenland: Partnerselectie

   Wereldstage & Wereldjob

   Wereldstage & Wereldjob helpen je bij het zoeken naar betaald werk, stages, vrijwilligerswerk of invulling van je tussenjaar. Ze organiseren trainingen en bieden lokaal opleidingen. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

   Stage Global

   Stage Global is een stage bemiddelingsbureau, opgericht in 2010, met verschillende programma's in de VS, Australië, Europa en Azië voor studenten en young professionals.

   Stagebureau Bonaire

   Stagebureau Bonaire is een bemiddelingsorganisatie voor stages en huisvesting op Bonaire.

   On-Stage Latijns Amerika

   On-Stage Latijns Amerika, opgericht door twee Nederlanders in 2006, wil een bijdrage leveren aan zowel een duurzame ontwikkeling van de landen waarin zij actief is als aan die van haar cliënten. On-Stage bemiddelt in stages en werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en cursussen Spaans.

   ImmerQi

   Shape your career with ImmerQi's China education programs. If you want to intern in China, Immerqi has the suitable experience for you. ImmerQi is a well-established and dynamic Education company in China that creates and operates Programs that provide corporate and hospitality internships, teaching and volunteering opportunities.

   Ontmoet Afrika

   Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (ngo) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

   China Inside

   • China Inside biedt Chinese taalcursussen, tours en activiteiten als fietstochten, cultuurtrainingen, vrijwilligerswerk en onderwijsbemiddeling. (Potentiële) emigranten kunnen er terecht bij de China Live Abroad desk voor hulp bij wonen, leven, werken & internationale verzekeringen.
   • Zakelijke relaties worden bediend met o.a. business workshops, assistentie, vertalingen en begeleiding van delegaties. China Inside maakt onderdeel uit van The World of JoHo.

   BuitenlandBeurs

   Laat jezelf informeren en inspireren door organisaties en instellingen met een groot aanbod aan studies, stages, (vrijwilligers)werk, high school years en taalcursussen in het buitenland.

    

   JongLeren

   JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. De organisatie heeft veel ervaring opgebouwd met stagebegeleiding in Europa, beroepsonderwijs en coaching & training.

   Onderwijs & Opleidingen: partnerselectie

   Onderwijs & Opleidingen: partnerselectie

   Teamwork Curaçao

   Teamwork is een bemiddelingsorganisatie op Curaçao die werkmogelijkheden heeft op diverse gebieden zoals juridisch, ICT, financieel en administratief.

   TEFL in Spain

   Bij TEFL in Spain of TEFL in Italy begin je jouw carrière als docent Engels in Spanje of Italië. Je kan in Malaga of Rome niet alleen de TEFL cursus volgen, maar ook de lokale taal leren met een Spaanse of Italiaanse taalcursus. Daarnaast helpt TEFL in Spain or Italy je bij het vinden van een betaalde baan als docent Engels.

   Inspireren & Samenwerken: via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

       

   Ervaren & Werken: Menu

   ........................

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Australië

     • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

     China

     • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

     Curaçao

     • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
     • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
     • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
     • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
     • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

     Frankrijk

     • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

     Ghana

     • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

     Kenia

     • Zet jouw kennis op het gebied van management en ICT in bij een project in Kilifi. Maak een strategische planning, ontwikkel de organisatiestructuur of ontwikkel de website. (v)
     • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

     India

     • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
     • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
     • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

     Indonesië

     • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

     Ivoorkust

     • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

     Nederland

     • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

     Suriname

     •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

     Verenigde Staten van Amerika

     • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
     • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

     Zuid-Afrika

     • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

       Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

        

       Australië

       • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

       China

       • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

       Curaçao

       • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
       • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
       • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
       • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
       • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

       Frankrijk

       • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

       Ghana

       • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

       Kenia

       • Zet jouw kennis op het gebied van management en ICT in bij een project in Kilifi. Maak een strategische planning, ontwikkel de organisatiestructuur of ontwikkel de website. (v)
       • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

       India

       • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
       • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
       • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

       Indonesië

       • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

       Ivoorkust

       • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

       Nederland

       • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

       Suriname

       •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

       Verenigde Staten van Amerika

       • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
       • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

       Zuid-Afrika

       • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

       Legenda

       b = betaald werk

       v = vrijwilligerswerk

       s = stage

        

       Meer landen & regio's 

        

       8 - Ervaring

       8 - Ervaren & Werken

       • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
       • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
       • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden

         

       Beslissingen & Contenties: Menu
       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

       Als JoHo donateur

       • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
       • heb je korting op je abonnement

       Als JoHo abonnee

       • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
       • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
       • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
       • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
       • heb je 50% korting op geprinte studiehulp in de JoHo support centers en op thuisbezorgde samenvattingen
       • heb je toegang tot persoonlijke JoHo advies en coachingshulp

       Als JoHo verzekerde

       •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

        

       Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

       Als donateur

       • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
       • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

       Als abonnee

       • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
       • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
       • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
       • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
       • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
       • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

       Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

       Als donateur

       • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

       Als abonnee

       • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
       • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
       • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

        

       Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

       Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

       Als JoHo donateur

       • heb je online toegang tot het deel van de samenvattingen van managementboeken en vakliteratuur die op JoHo WorldSupporter is te vinden
       • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
       • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

       Als JoHo abonnee

       • heb je online toegang tot alle keuzehulp, handvatten en eerste hulp bij werkzaken
       • heb je online toegang tot alle online JoHo samenvattingen en studiehulp
       • heb je meer korting bij het online bestellen van JoHo samenvattingen en studiehulp
       • kun je samenvattingen gratis ophalen in de JoHo support centers via de JoHo Pincards

       Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

       Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
        

       Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

       The world of JoHo footer met landenkaart

        Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

        JoHo abonnement (€20,- p/j)

        • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
        • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
        • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
        • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
        • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
        • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

         of met een JoHo donateurschap

        JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

        • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
        • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
        • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
        • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

         

        Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

        9 - Beslissing

        9 - Beslissen & Berusten

        • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
        • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
        • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen
        Evalueren & Vervolgen: Zoeken

        Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

        Evalueren & Vervolg: De gekoppelde pagina's aan dit thema
        10 - Evalueren

        10 - Evalueren & Vervolgen

        • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
        • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
        • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

         

         

        JoHo: deze pagina delen
        JoHo: begrijpen

        JoHo Missie, Visie & Concept

        Missie & Visie

        • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
        • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

        Concept

        • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
        • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
        • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
        JoHo: crossroads begrijpen

         Crossroads

        • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
        • Use the crossroads to follow a connected direction

         

        JoHo: footprints achterlaten

         

        Webshop & Services

         

        Shop & Kringloop: Menu
        Geprinte samenvatting van Analyse van Bedrijfsprocessen - In 't Veld & Slatius - 11e druk

        Geprinte samenvatting van Analyse van Bedrijfsprocessen - In 't Veld & Slatius - 11e druk

        Price: 5,00 €
        Stapel Summaries Samenvattingen

        Inhoud: De samenvatting van Analyse van Bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius behandelt in 6 hoofdstukken de hoofdzaken van analyses van bedrijfsprocessen. Aan de hand komen onder andere belangrijke begrippen binnen de systeemkunde, verschillende methoden van systeembenadering, en de functie van het steady-state model in de uitvoering van processen.

        Vorm: geprint

        Taal: Nederlands

        Kortingsgroep: 
        Korting voor JoHo donateurs vanaf 20%