Organisatie & Economie: studie en kennis

 

Organisatie en economie als studie en kennisgebied

 

Managementstudies  - Bedrijfskunde - Organisatiewetenschappen - HRM studies

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

 • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 
 • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.
 • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.
 • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.
 • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.
 • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

 

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Wat betekent bedrijfseconomie?

Wat betekent bedrijfseconomie?

Wat betekent bedrijfseconomie?

 • Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties. Dit zijn productieorganisaties die naar winst streven. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming.
 • Een onderneming streeft naar winst. De grootte van de winst is afhankelijk van de efficiency en effectiviteit van het ondernemingsproces.

 

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

 

Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

 • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
 • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
 • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

Welke financiële overzichten kun je opstellen?

 • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
 • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
 • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
 • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
 • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
 • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
 • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

Meer lezen:

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

 • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
 • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
 • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.

Meer lezen:

 

  3 - Verzameling & Selectie

  Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
  • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

   

  Organisatie & Economie: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel

  Organisatie & Economie: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel

  4 - Vergelijking & Afweging

  Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

    Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Australië

    • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

    China

    • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

    Curaçao

    • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
    • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
    • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
    • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
    • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

    Frankrijk

    • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

    Ghana

    • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

    Kenia

    • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

    India

    • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
    • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
    • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

    Indonesië

    • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

    Ivoorkust

    • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

    Nederland

    • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

    Suriname

    •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

    Verenigde Staten van Amerika

    • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
    • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

    Zuid-Afrika

    • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

      Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

       

      China

      • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
      • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

      Ecuador

      • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
      • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

      Filipijnen

      • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
      • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
      • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

      Ghana

      • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
      • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

      India

      • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

      Malawi

      • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

      Mexico

      • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

      Singapore

      • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
      • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

      Zuid-Afrika

      • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
      • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
      • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

      Legenda

      b = betaald werk

      v = vrijwilligerswerk

      s = stage

       

      Meer landen & regio's 

       

        

      5 - Verdieping & Versterking

      Proces 5 - Verdiepen & Versterken

      • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
      • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
      • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
      Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

      Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

       

      Logistiek & supply chain management

      Operations and supply chain management van Jacobs & Chase - Boek & JoHo's

      • Uitgebreid handboek over logistiek en het bredere supply chain management.

      Basisboek Logistiek vanuit een economisch perspectief - Boek & JoHo's

      • Toegankelijk inleidend boek over logistiek, heeft een praktische inslag.

      Matching supply with demand - Boek & JoHo's

      • Boek over vraag en aanbod, stimuleert strategisch denken.

       

      Operations

      Operations Strategy van Slack & Lewis - Boek & JoHo's

      • Boek over hoe een afdeling operations binnen een bedrijf te werk gaat.

       

        

       Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

       Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

       Algemene inleiding in informatiesystemen

       Strategic Management of Information Systems of Pearlson and Saunders - Boek & JoHo's

       • Handboek over hoe je met informatiesystemen om kunt gaan.
       • Dit boek plaatst informatiesystemen in een bredere context en behandelt hoe ze kunnen worden ingezet binnen organisaties, welke invloed ze hebben op de economie en welke doelen ermee behaald kunnen worden.

        

       Lean & agile

       Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas - Boek & JoHo's

       • Boek over wat lean inhoudt, hoe je processen ontwerpt voor een agile productieomgeving, en hoe deze efficiëntie een concurrentievoordeel op kan leveren.

        

       Innovatie

       Strategic Management of Technological Innovation - Boek & JoHo's

       • Dit boek stimuleert (technologische) innovatie door te bespreken hoe innovatie ontstaat, welke effecten innovatie kan hebben op een organisatie en hoe je nieuwe systemen implementeert.

        

       Accounting information systems

       Accounting Information Systems van Romney en Steinbart - Boek & JoHo's

       • Dit is het meest gebruikte boek over AIS (Accounting Information Systems).
       • Het boek geeft een overzicht van de meest voorkomende systemen die worden gebruikt binnen bedrijven en legt de functies ervan uit. Ook de processen die erbij betrokken zijn worden besproken.
       • Het is een praktijkgericht boek met een grote hoeveelheid informatie die direct toe te passen valt.

       Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen - Boek & JoHo's

       • Dit boek gaat verder waar de meeste boeken over AIS (Accounting Information Systems) stoppen, want het behandelt niet alleen de mogelijke systemen die bedrijven kunnen gebruiken voor processen, maar bespreekt ook verschillende soorten bedrijven.
       • Het boek stimuleert het ontwerpen, evalueren en kritisch toepassen van AIS en plaatst internal control in een breder perspectief.

        

        

         

       6 - Voorbereiding & Verzekering

       Proces 6 - Voorbereiden & Checken

       • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
       • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
       • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

               

          

       7 - Inspiratie & Samenwerking

       Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

       • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
       • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
       • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

       Samenwerken met JoHo 

       Partnerselectie: Stage in het buitenland I

       Partnerselectie: Stage in het buitenland I

       Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

       Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

           

       8 - Werk & Ervaring

       Proces 8 - Ervaren & Werken

       • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
       • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
       • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

       In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

       In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

         Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

          

         Australië

         • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

         China

         • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

         Curaçao

         • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
         • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
         • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
         • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
         • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

         Frankrijk

         • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

         Ghana

         • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

         Kenia

         • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

         India

         • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
         • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
         • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

         Indonesië

         • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

         Ivoorkust

         • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

         Nederland

         • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

         Suriname

         •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

         Verenigde Staten van Amerika

         • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
         • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

         Zuid-Afrika

         • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

         Legenda

         b = betaald werk

         v = vrijwilligerswerk

         s = stage

          

         Meer landen & regio's 

          

         JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

         Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

         JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

         Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

         Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

         Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

           

         9 - Beslissing & Acceptatie

         Proces 9 - Beslissen & Accepteren

         • Wat: beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen, gaan handelen naar je besluit
         • Hoe: keuzeproces afronden, beslissing nemen, accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, besluit gaan uitvoeren
         • Waarmee: acceptatieproces starten, stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

          

         Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
          

         Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

         The world of JoHo footer met landenkaart

         10 - Vervolg & Evaluatie

         10 - Evalueren & Vervolgen

         • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
         • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
         • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
         JoHo: paginawijzer

         Thema's

         Wat vind je op een JoHo Themapagina?

         • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
         • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

         Crossroad: volgen

         • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

         Crossroad: kiezen

         • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

         Footprints: bewaren

         • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
         • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

         Abonnement: nemen

         • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

         Hoe is de pagina op gebouwd

         • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
         • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
         • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
         • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
         • De statussen:
         1. Start
         2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
         3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
         4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
         5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
         6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
         7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
         8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
         9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
         10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
          JoHo: footprints achterlaten
          JoHo: pagina delen