STUDEREN

zoek op titel of auteur

VAKGEBIEDEN

Gezondheid & Geneeskunde

Uitgelichte samenvattingen & JoHo's

Gezondheidszorg

Gezondheid in de huidige opvatting betekent niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar ook het subjectief welbevinden, in de zin van mentaal en maatschappelijk welbevinden. Volksgezondheid en gezondheidszorg

 
 

Immunologie

Ons immuunsysteem bestaat uit het aangeboren immuunsysteem, dat de eerste verdedigingslinie vormt, en het verworven immuunsysteem, welke een lagere tijd nodig heeft om volledig actief te kunnen zijn. Deze laatste is specifiek en kent een geheugen. Deze twee systemen bestaan niet afzonderlijk van elkaar, maar zijn op verschillende manieren/wegen met elkaar verbonden. Immunology for medical students

 

Gynaecologie

Zwangerschap en beeldvorming: Röntgenonderzoek en CT zorgen voor stralenbelasting in de zwangerschap. Echoscopie wordt vaak gebruikt omdat het makkelijk beschikbaar is en een lage kwaliteit kosten verhouding heeft. Met MRI indicaties wordt in het eerste trimester (tot 16 weken amenorroeduur) voorzichtig omgesprongen (alleen harde indicaties). Toch heeft onderzoek van MRI nooit schadelijke effecten bij de vrucht aangetoond. Obstetrie en De voortplanting van de mens

 

Urologie

Het cytomegalie virus is een DNA virus dat hoort bij de herpesvirussen. Het is de belangrijkste oorzaak van aangeboren doofheid en mentale retardatie. Bij volwassenen geeft het over het algemeen gesproken een subklinische infectie, maar kan ook wekenlang een pfeiffer-beeld geven.

De verspreiding van het virus gaat via urine, ontlasting, speeksel, sperma en cervixslijm. Door deze laatste twee vindt infectie vaak in de geslachtsrijpe periode plaats. Transmissie kan ook verticaal plaatsvinden: via de placenta, tijdens de baring of tijdens het geven van borstvoeding. Samenvatting van de verplichte stof deel 2 bij het 3e jaars vak Urologie, gynaecologie en nefrologie

 

Psychiatrie

Diepgaande beschouwingen en speculaties over wat er achter en onder psychische klachten zit, spelen in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie geen rol van betekenis. Ook geeft de psychiatrie geen diepe inzichten in de psyche of in de samenhang tussen lichaam en geest.

Door bestudering van de psychiatrie krijgt men weliswaar meer oog voor de structuur van psychische processen en wat daarin mis kan gaan, maar verwerft men niet automatisch meer zelfkennis.

Psychiaters zijn eerder bezig met de oppervlakte, met datgene wat men aan een patiënt kan zien en horen. Symptomen behorende tot het domein van de psychiater kunnen psychische oorzaken hebben, maar het is evenzeer mogelijk dat zij kunnen worden teruggevoerd op lichamelijke ziekten (bv. Depressie veroorzaakt door hypothyreoïdie). Omgekeerd kunnen psychische factoren stoornissen veroorzaken op lichamelijke vlak: anorexia nervosa. Psychiatrie heeft dus overlapping met andere specialismen, maar de nadruk ligt op psychische symptomen of psychische oorzaken. Leerboek psychiatrie

 

Neurologie

Motorische neuronen kunnen perifeer of centraal voorkomen. Het perifere motorische neuron ligt in de hersenzenuwkernen en in de voorhoorn van het ruggenmerg en vormt de schakel tussen het CZS en de spier. Het centrale motorische neuron zijn de neuronen en axonen van het piramidebaansysteem en geven de effecten van het CZS door aan het perifere motorische neuron. Neurologie

 

Kindergeneeskunde

Het beoordelen van gedragingen van kinderen gebeurt meestal tegen de achtergrond van wat de norm is en past bij een bepaalde ontwikkelings- of levensfase. Kennis van de normale ontwikkeling van het kind is dus niet alleen van belang voor een beter begrip van het normale functioneren, het werpt ook een inzicht in het ontstaan, het beloop en de preventie en de behandeling van abnormaal functioneren, zowel lichamelijk als psychisch. Kindergeneeskunde

 

Oogheelkunde

Refractie is het lichtbrekend vermogen van een medium, deze wordt uitgedrukt in dioptrieën (D). Een dioptrie staat gelijk aan het vermogen van een lens om parallel invallende lichtstralen één meter achter de lens te focussen. Het brandpunt (f) is dan één meter. Dit kan uitgedrukt worden als S = 1/f, S is hierbij de sterkte van de lens, die uitgedrukt wordt in dioptrieën. Leerboek Oogheelkunde

 

Dermatologie

De huid is het grootste orgaan, het gaat hierbij om 2m2, zo’n 5 kilogram bij een man van 75 kilogram. 17% van de problemen bij de huisarts zijn van dermatologische aard. Dermatologie gaat niet alleen over de huid, ook haren, nagels en slijmvliezen worden bekeken. Samenvatting verplichte stof en collegeaantekeningen Mastervak Dermatologie

 

KNO

Aandoeningen van de larynx op de kinderleeftijd: Bij zuigelingen en jonge kinderen kenmerken larynxaandoeningen zich vooral door ademhalingsprobelemen en/of verslikken. Soms wordt ook een zacht stemgeluid bij huilen bemerkt. In de anamnese dient ook gevraagd te worden naar informatie betreffende zwangerschap, partus, groei en ontwikkeling en specifieke vragen met betrekking tot stridor, verkleuring, onrust en intrekkingen. Bij de inspectie moet tevens gelet worden op stridor, sinpiratoire intrekkkingen in jugulo, in epigastrio en intercostaal. Bij de stridor moet er op gelet worden of deze inspiratoir, expiratoir of bifasisch (inspiratoir en expiratoir) is. Inspiratoire stridor duidt op supraglottische, glottische of subglottische obstructie, bifasische stridor treedt op bij tracheale obstructie en expiratoire stridor bij bronchiale obstructie. Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde

 

Interne Geneeskunde

Cardiologie

Als huisarts ziet u een 35-jarige vrouw vanwege hartkloppingen. Ze vertelt 3 kilo te zijn afgevallen in een maand tijd, en last heeft van transpireren. U vindt haar onrustig. Waar dient u op te letten bij het lichamelijk onderzoek? Casusvragen Cardiologie Utrechtse Voortgangstoets Master I

 

Longheelkunde

Op de Spoedeisende Hulp ziet u als poortarts een 25-jarige man die betrokken was bij een auto-ongeval. Bij onderzoek vindt u verminderd ademgeruis links. Patiënt heeft moeite met ademen. Op de thoraxfoto ziet u buikinhoud in de linker thoraxhelft. Wat is de diagnose? Casusvragen Longheelkunde Utrechtse Voortgangstoets Master I

 

 

Oncologie

Een neoplasma is een weefselfragment dat te snel en ongecoördineerd groeit, onafhankelijk van de omgevingsfactoren. Oncologie is de leer van neoplasma’s. Neoplasma’s worden onderscheiden in maligne en benigne. Een maligne neoplasma kan in andere omliggende structuren ingroeien, en uitzaaien (metastaseren). Metastasering is daarbij ook het enige zekere kenmerk van een maligne neoplasma. Een benigne neoplasma invadeert de weefsels minder sterk (alhoewel het wel verdrukking van de omliggende weefsels kan veroorzaken), kan chirurgisch verwijderd worden en de patiënt overleeft over het algemeen. Alle neoplasma’s (tumoren, zowel maligne als benigne) bestaan uit parenchymale cellen (cellen die de functie van het weefsel vervullen en die gemuteerd zijn geraakt) en een stroma (‘steuncellen’, zoals bindweefsel, bloedvaten en ontstekingscellen). Samenvatting verplichte stof en collegeaantekeningen voor 2e jaars vak Hematologie en Oncologie

 

 

Farmacologie

Alcohol werkt faciliterend op GABA, stimulerend op de cannabinoïde receptor, agonistisch op de opioïde receptor en remmend op glutamaat. De laatste drie effecten stimuleren samen de dopamine-afgifte in het beloningssysteem. Doordat alcohol zulke uiteenlopende effecten heeft, is het lastig om een medicijn in te zetten dat helpt bij alcoholverslaving. Psychofarmacologie: De effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag (Kenemans)

 

 

(Mocht je niet werkende links of onjuiste links tegenkomen laat het dan weten via het contactformulier)

Biomedische wetenschappen

Bewegingswetenschappen

Geneeskunde studeren -  Verpleegkunde volgen

Geneeskunde, Verpleegkunde & JoHo's

JoHo samenvattingen van studieboeken

JoHo Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiele en actuele literatuur van je vakgebied.
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
 • Waar de JoHo samenvattingn oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en profesionals die teruggrijpen op de JoHo's om zich snel in te lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving te raadplegen of verouderde kennis op te halen.
 • Lees meer over samenvattingen van: Boeken & Studiestof

JoHo BulletPoint samenvattingen

 • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
 • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
 • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten.
 • Lees meer over: Bulletpoints

Voorbeelden van veel gebruikte JoHo BulletPoint Samenvattingen

 • ..
 • ...

JoHo samenvattingen  van artikelen gebruiken

JoHo Samenvattingen van artikelen

 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

JoHo Tentamen Tickets checken

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

JoHo College- & werkgroepsamenvattingen gebruiken

JoHo Samenvattingen van lessen, werkgroepen en colleges

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.
 • Lees meer over samenvattingen van: Colleges, werkgroepen & lessen

JoHo Tentamen & Oefenmateriaal gebruiken

JoHo Oefenmateriaal & Tentamens

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
 • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Door ook goed de standaardantwoorden te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.
 • Lees meer over: Tentamens & Examens & oefenmateriaal

JoHo Stampvragen

 • Jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent. Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

 

JoHo stappenplan

om je tentamen te halen

 1. Regel je boeken en readers
 2. Schrijf je in voor het tentamen 
 3. Check een oud tentamen en het JoHo TentamenTicket van het vak
 4. Volg colleges en werkgroepen en check de JoHo aantekeningen
 5. Ga leren en studeren (probeer ook de essentie van het vak en de compenties die erbij horen te doorgronden)
 6. Maak een samenvatting van de studiestof of gebruik een JoHo samenvatting
 7. Vul de samenvatting aan gedurende het studeren
 8. Heb je moeite met leren, overweeg dan bijles of een repetitor
 9. Heb je de stof doorgenomen, oefen dan net zo lang met JoHo oefenmateriaal en tentamens totdat je de stof beheerst
 10. Pak je laatste struikelpunten aan en neem daarna wat rust
 11. Neem de JoHo bulletpoints door
 12. Naar je tentamen, pak die voldoende, evalueer wat je geleerd hebt en op naar het volgende tentamen!
 
 
 
Kom naar een JoHo support center voor JoHo's in print
 
Word JoHo Donateur (€5 p/j!) voor online toegang tot de boeksamenvattingen en JoHo's voor je propedeuse
 
Neem serviceabonnement II voor online toegang tot alle boeksamenvattingen en overige JoHo's  + alle andere voordelen van een JoHo serviceabonnement